Indkomsten i datterselskabet og faste driftssteder opgøres efter territorialprincippet. Se SEL § 32, stk. 3 og § 8, stk. 2, 1.-3. pkt. Indtægter og udgifter, som vedrører faste driftssteder og faste ejendomme i andre lande end datterselskabets hjemland, medregnes dermed ikke til datterselskabets indkomst.

Indkomst fra fast driftssted og faste ejendomme anses som indkomst nævnt i SEL § 2, stk. 1, litra a og b. Indkomst ved international skibs- og luftfartvirksomhed anses ikke for at være indkomst fra et fast driftssted. Tilsvarende vil der heller ikke være tale om indkomst i det faste driftssted, hvis det pågældende land i dets dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark har afstået fra at beskatte indkomsten, og Danmark dermed ville kunne have beskattet indkomsten, hvis datterselskabet havde været dansk.

De faste driftssteder, som ikke medregnes i datterselskabets indkomstopgørelse, bedømmes særskilt i forhold til SEL § 32. Faste ejendomme skal derimod ikke bedømmes i forhold til CFC-reglerne, fordi sådanne enheder vurderes ikke at have CFC-indkomst af betydning. Se også SKM2009.743.SR samt SKM2010.377.SR, hvor det konstateres, at fast ejendom ikke er omfattet af SEL § 32, stk. 5.

Se SKM2004.218.LR.