Dato for udgivelse
03 jun 2022 11:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 maj 2022 13:51
SKM-nummer
SKM2022.287.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0693619 og 19-0693594
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Honorarer, betaling for aktier, aktieavance,
Resumé

Sagerne angik, om et beløb på 5.442.840 kr. udgjorde betaling og forudbetaling for honorarer eller betaling for aktier. Det var skatteydernes opfattelse, at beløbet udgjorde betaling for aktier, og at aktieavancen var skattefri efter de dagældende regler.

Landsretten fandt, at skatteyderne ikke havde godtgjort, at beløbet udgjorde betaling for aktier. Landsretten fandt derfor, at beløbet udgjorde betaling og forudbetaling for honorarer, som var skattepligtige for skatteyderne. Landsretten fandt desuden, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt.

Byrettens frifindelse af Skatteministeriet blev derfor stadfæstet.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens §27, stk. 1, nr. 5 

Skatteforvaltningslovens §27, stk. 2, 1. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1 A.A.8.2.2.1.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1 A.A.8.2.2.2.2.5

Redaktionelle noter

Tidligere instans, Landsskatteretten jr.nr. 19-0693619 og jr.nr. 19-0693594, ej offentliggjort

Er offentliggjort som SKM2020.454.BR

Appelliste

Parter

A

(v/advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Tony Sabbah)

og

H1

(v/advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet

(v/advokat Tony Sabbah)

Retten i Lyngby har den 17. juli 2020 afsagt dom i 1. instans (sag BS-41155/2019LYN og sag BS-41162/2019-LYN).

Afgørelse truffet af Landsdommerne

Ulla Staal, Jesper Jarnit og Louise Christophersen 

Påstande

Sag BS-31573/2020-OLR

Appellanten, A, har gentaget sin påstand for byretten om, at hans skatteansættelse for indkomståret 2006 nedsættes med 708.333 kr.

Sag BS-31593/2020-OLR

Appellanten, H1, har gentaget sin påstand for byretten om, at selskabets skatteansættelse for indkomståret 2006 nedsættes med 4.734.507 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har i begge sager påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

I en aftale af 24. januar 2006 mellem G1 - A/S og H1 underskrevet af henholdsvis LS og A hedder det bl.a.:

A. G2 - A/S

G1 - A/S [G1 - A/S ] køber den 28. februar 2006 af H1 [H1] 69.780 aktier nominelt kr. 1.395.600,- i G2 - A/S til kurs 800.

Købesummen svarende til kursværdien på kr. 55.824.000,- betales kontant og indsættes på konto i F1-bank.

Beløbet indbetales således, at det er til rådighed for H1 senest d. 1. marts 2006.

Registrering af handlen hos Værdipapircentralen sker, når beløbet er registreret på ovennævnte konto, jf. dog pkt. B.4 [om ændring af selskabets tegningsregel].

H1 er uden ansvar for aktiernes kursværdi og kursudvikling før og efter handlen.

Det bemærkes desuden, at handlen af hensyn til Værdipapirhandelslovens bestemmelser ubetinget skal gennemføres på den forudsatte dato.

B. Bestyrelse G1 - A/S (G1 - A/S )

1.

A indtræder primo februar som bestyrelsesformand for G1 - A/S , hvorefter bestyrelsen ser ud, som følger:

A (formand)

SL

LS

2.

Det er mellem parterne aftalt, at A har ansvaret for al pressekontakt samt efter nærmere aftale yder rådgivning til selskabet, herunder også rådgivning til datter- og søsterselskaber.

Det er ligeledes aftalt, at ethvert af G1 - A/S foretaget køb eller salg af værdipapirer kræver As forudgående accept.

Dette gælder også, dersom A fratræder som formand for bestyrelsen i G1 - A/S , uanset årsagen til As fratræden, idet samtykke dog herefter alene kræves i forbindelse med køb og salg af værdipapirer i G2 - A/S og alene i en periode af 3 år regnet fra dagen for As fratræden.

Uanset ovenstående gælder samtykkekravet så længe A er bestyrelsesformand i G2 - A/S , uanset om han til stadighed er bestyrelsesformand i G1 - A/S.

Parterne er bekendt med, at A er underlagt lovgivningsmæssige begrænsninger i sin handel med værdipapirer i G2 - A/S og at dette tillige medfører en begrænset adgang for G1 - A/S til handel med disse værdipapirer.

3.

A/H1 oppebærer et årligt formandshonorar på kr. 250.000,00 moms, der udbetales med en fjerdedel hvert kvartal.

Herudover oppebæres et honorar på 10% af kursudviklingen ved salg af værdipapirer i forhold til købskurserne ved de værdipapirer som A samtykker til.  Ved fremtidige køb af værdipapirer udbetales 10 % af differencen mellem kursen gældende på købsdatoen og kursen ved salg."

Parterne vedtog efterfølgende et tillæg til aftalen, der ligeledes er dateret den 24. januar 2006, men som parterne er enige om er udfærdiget og underskrevet den 28. februar 2006. I tillægget hedder det bl.a.:

"Aftale mellem G1 - A/S v/LS og H1 v/A

I forbindelse med den indgåede aftale mellem ovennævnte parter fremgår det af aftalens §A, at stk. 69.780 aktier, nominelt kr. 1.395.600, i G2 - A/S skal afregnes til kurs 800.

Der er opnået enighed om, at afregningen skal ske til markedskursen.

A bekræfter med sin underskrift på nærværende skrivelse, at forskellen i forhold til den aftalte kurs (800) og eksempelvis kurs 890, kr. 6.280.200, modregnes i fremtidige indtægter.

A vil således frigive de omtalte aktier ved modtagelsen af kr. 55.824.000, som det fremgår af den oprindelige aftale."

Den 1. marts 2006 indgik parterne en ny aftale, som i forhold til aftalen af 24. januar 2006 indeholdt ændrede bestemmelser om aktiernes købesum og om honoreringen af A. Af aftalen af 1. marts 2006 fremgår således bl.a.:

A. G2 - A/S

G1 - A/S køber den 28. februar 2006 af H1 69.780 aktier nominelt kr. 1.395.600,- i G2 - A/S til markedskursen 878.

Købesummen svarende til kursværdien på kr. 61.266.840,- afregnes, som følger: kr. 55.824.000,- betales kontant og indsættes på konto i F1-bank.

Restbeløbet kr. 5.442.840, nedskrives over As fremtidige indtægter (se aftalens § 3). Såfremt A ophører i G1 - A/S , udskrives en saldokvittering på restbeløbet til G1 - A/S . Det bemærkes desuden, at handlen af hensyn til Værdipapirhandelslovens bestemmelser, ubetinget skal gennemføres på den forudsatte dato.

         B.    Bestyrelse G1 - A/S (G1 - A/S)

3.

A/H1 oppebærer et årligt formandshonorar på kr. 250.000,- + moms, der udbetales med en fjerdedel hvert kvartal.

Herudover oppebæres et honorar på 10% af kursudviklingen ved salg af værdipapirer i forhold til købskurserne ved de værdipapirer, som A samtykker til. Dette gælder ikke køb af værdipapirer, som A ikke har været med til at købe før aftalens underskrift. Ved fremtidige køb af værdipapirer udbetales 10 % af differencen mellem kursen gældende på købsdatoen og kursen ved salg. Kurs 800 er beregningsgrundlaget i (red. navn på aktie fjernet) ."

Ved brev af 12. oktober 2006 til G1 - A/S anmodede H1 om betaling af 5.442.840 kr. under henvisning til pkt. A i aftalen af 1. marts 2006.

Af brev af 3. november 2006 fra G1 - A/S til H1, som A ved sin underskrift samme dato har bekræftet at have læst og accepteret indholdet af, fremgår bl.a.:

"I henhold til dit brev af 12. oktober 2006 overføres kr. 5.442.840,00 til konto …

Ovenstående betaling medfører, at bestyrelseshonorarer fra 1. marts 2006 til og med år 2008 i alt kr. 708.333,00 er forudbetalt. Bestyrelsesarbejde for selskabet vil således ikke blive honoreret yderligere.

Betalingen dækker endvidere din andel af avancen ved salget af aktier stk. 49.000 svarende til 10% af avancen: 49.000 * kursforskellen (900-800) * 10% = kr. 490.000.

Det resterende beløb kr. 4.244,507,00 modregnes i din andel af fremtidige indtægter i selskabet, såvel den almindelige drift som salg af (red. navn på aktie fjernet aktie, samt bestyrelseshonorarer efter år 2008."

Den 1. marts 2006 indberettede G2 - A/S til (red. navn på børs fjernet), at H1 den 28. februar 2006 havde solgt 69.780 aktier i G2 - A/S til en kursværdi på 61.266.840 kr.

Af G1 - A/S ’ specifikation for (red. Konto.nr. fjernet), G2 - A/S , fremgår, at kontoen den 20. februar 2006 blev debiteret 55.824.000 kr. med posteringsteksten "Købt stk A 69.780" og den 6. november 2006 blev debiteret 5.442.840 kr. med posteringsteksten "Rest på aftale af 20".

Af rapport af 26. oktober 2012 udfærdiget af vicepolitikommissær SM, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, vedrørende et samme dag afholdt møde med LP, SKAT, fremgår bl.a.:

"LP, Skat, afdelingen for økonomisk kriminalitet, Y1-by, har tidligere her til afdelingen oplyst, at han arbejdede med en ændret skatteansættelse vedrørende A og selskabet H1. Årsagen til den ændrede skatteansættelse er, at Skat i nogle tilfælde anser A for rette indkomstmodtager af konsulent- og bestyrelseshonorarer indtægtsført i selskabet H1.

Til brug for arbejdet med at vurdere As skattemæssige forhold havde LP i dag lejlighed til i nærværende sag at gennemgå de tilvejebragte aftaler/kontrakter med A og/eller H1 som part i aftalen.

LP fik udleveret kopi af kontrakter, der skønnedes relevante for hans arbejde."

I brev af 6. november 2012 til A anførte LP, SKAT, bl.a.:

"SKAT har efter aftale med Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) fået adgang til at gennemgå SØKs materiale vedrørende sagen om mulig kursmanipulation med aktier i G2 - A/S.

SKAT har efter gennemgangen taget kopi af en række dokumenter, herunder vedlagte:

4. Aftale om aktieoverdragelse mellem H1 og G1 - A/S.

Ad 4.:

Det fremgår af aftalen, at du indtræder som formand for bestyrelsen i G1 - A/S , og at du for dette arbejde årligt honoreres med 250.000 kr. plus moms. Det fremgår af betalingsbrevet af den 3. november 2006 at der i forbindelse med G1 - A/S ' restbetaling er sket betaling af dit formandshonorar for perioden 1. marts 2006 til og med 2008. Du har ikke selvangivet nogen del af dette honorar.

4. Formandshonorarer m.m. G1 - A/S :

Det er endvidere SKATs opfattelse at du som minimum skal beskattes af det bestyrelseshonorar, som fremgår af betalingsbrevet af den 3. november 2006, 708.333 kr.

På dette grundlag synes der at være grundlag for ekstraordinær genoptagelse af dine skatteansættelser for indkomstårene 2005 - 2007 (2008).

SKAT finder det imidlertid ønskværdigt at du forinden eventuelle forslag til ekstraordinære genoptagelser får lejlighed til at redegøre nærmere for indholdet i ovennævnte dokumenter.

Du eller din repræsentant anmodes derfor om snarest belejligt at kontakte mig med henblik på en aftale om tid og sted for et sådant møde.

Til mødet bedes du venligst medbringe en specifikation af samt dokumentation for den regnskabsmæssigt konstaterede og skattemæssigt tilbageførte aktieavance på 25.450.859 kr. som er anført i årsregnskabet for 2006 for H1."

Mødet blev afholdt den 30. januar 2013 hos revisionsvirksomheden R1. Af mødereferatet, udarbejdet af SKAT den 13. februar 2013, fremgår bl.a.:

"Baggrund for opstart af sag

Dokumenter fra SØK som indikerer at der KAN være tale om forhold som kan begrunde ekstraordinære genoptagelser.

Møde hos R1

Til stede var:

  For skatteyder:

Statsautoriseret ML.

Advokat KS, R2.

  For SKAT

RJ

LP

KS oplyste, at hun dagen før mødet - altså den 29. januar 2013 - havde været på besøg hos SØK. Der havde hun fået adgang til at gennemgå det samme materiale, som SKAT har haft adgang til, og hun havde her fundet to udkast til aktieoverdragelsesaftaler, udkast som SKAT ikke havde fundet.

KS oplyste, at det af disse udkast fremgår, at G1 - A/S i første omgang kun ville give kurs 800 for de omhandlede aktier. Det var A ikke interesseret i, da markedskursen lå højere (omkring kurs 880).

SKAT spurgte, om man kunne få lov til at få en kopi af aftaleudkastene. Det blev afvist under henvisning til retsplejelovens regler (den verserende kursmanipulationssag), idet det ville være strafbart at udlevere til anden myndighed.

SKAT oplyste, at man så selv indhenter kopi af aftalerne hos SØK.

KS henvis[t]e til kontaktperson, og hvor dokumenterne kunne findes."

Ved brev af 1. februar 2013 anmodede SKAT Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet om kopi af de to udkast til aktieoverdragelsesaftaler, som advokat KS havde omtalt på mødet den 30. januar 2013. Ved brev af 6. februar 2013, modtaget hos SKAT den 7. februar 2013, fremsendte statsadvokaturen de to aftaleudkast.

Den 30. april 2013 sendte SKAT til A og H1 forslag om forhøjelse af den skattepligtig indkomst for 2006 med henholdsvis 708.333 kr. for A og 4.734.507 kr. for H1, og den 7. juni 2013 traf SKAT afgørelser i overensstemmelse hermed.

I en mail af 29. juni 2020 til SKAT oplyste Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet ved chefkonsulent PJ bl.a.:

"I anledning af dine telefoniske spørgsmål kan jeg oplyse, at de kontrakter som er vedlagt SØIK’s brev af 6. februar 2013 er indscannet som en samlet fil. Det må derfor formodes, at det er disse dokumenter som er fremsendt til SKAT den 6. februar 2013.

Det kan ikke be- eller afkræftes om dokumenterne tidligere har været fremsendt i oktober 2012, idet [det] ikke fremgår af notatet af 26. oktober 2012, og ikke i øvrigt er noteret i sagen."

Forklaringer

Vidnet NJ har afgivet supplerende forklaring.

NJ har forklaret bl.a., at han og KC på vegne af LS den 28. februar 2006 indgik tillægsaftalen til aftalen af 24. januar 2006 mellem G1 - A/S og H1 med A. Aktiehandlen var forud herfor ikke sluttet, og LS havde i sit fravær givet ham og KC besked på at "lukke" handlen med A. Det var uhensigtsmæssigt med tillægsaftalens modregningsbestemmelse, men det var den mulighed, de havde for at lukke aftalen, når LS ikke var til stede, og aktiekursen steg. Der burde have stået, at afregningskursen var kurs 878, men han og KC havde ikke mandat til at forhøje købsprisen.

G1 - A/S ’ årsrapport for 2005/2006 er underskrevet af bestyrelsen, som bestod af A, LS og PS, og som alle var bekendt med, at den i februar 2006 erhvervede aktiepost i G2 - A/S indgik i regnskabet med en værdi på ca. 61 mio. kr. Af udtræk af G1 - A/S ’ aktiebeholdning vedrørende køb af aktier i perioden 1. januar 2005 til 20. februar 2006 fremgår samme aktiekøb ligeledes med et beløb på ca. 61 mio. kr., ligesom det fremgår, at værdien af aktiebeholdningen herefter er opgjort til 991.585.966 kr., hvilket beløb genfindes i årsregnskabet. Brevet af 3. november 2006 vedrørende forudbetaling af bestyrelseshonorar og avance ved aktiesalg er ikke bogført som bilag til transaktionen på 61 mio. kr. Hvis LS havde bedt ham om at bogføre brevet i overensstemmelse med dets indhold, ville han have gjort indsigelse, idet han som revisor for G1 - A/S ikke ville kunne underskrive årsrapporten for 2005/2006, hvis indholdet af brevet skulle tages for pålydende.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Sagerne angår, om nærmere angivne beløb kan anses for skattefrie aktieavancer efter dagældende aktieavancebeskatningslov, eller om beløbene udgør skattepligtig indkomst i indkomståret 2006 for henholdsvis A og H1. I sidstnævnte tilfælde angår sagerne endvidere, om betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne har været opfyldt, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, og § 27, stk. 2, 1. pkt.

Aktiehandlen

G1 - A/S og H1 indgik den 24. januar 2006 en aktieoverdragelsesaftale, ifølge hvilken G1 - A/S den 28. februar 2006 af H1 købte 69.780 aktier i G2 - A/S til kurs 800 svarende til en købesum på 55.824.000 kr., der skulle betales kontant. Efter aftalen oppebar A endvidere et årligt honorar på 250.000 kr. ekskl. moms som bestyrelsesformand i G1 - A/S , og H1 var berettiget til 10% af avancen ved salg af nærmere angivne værdipapirer.

Den 20. februar 2006 blev en G1 - A/S tilhørende konto debiteret med 55.824.000 kr., og posteringsteksten angav køb af ovennævnte aktiepost.

Den 28. februar 2006 vedtog parterne et tillæg til aftalen af 24. januar 2006, ifølge hvilken afregning for aktieposten skulle ske til markedskursen, dog skulle forskellen mellem den oprindelig aftalte kurs (800) og markedskursen modregnes i fremtidige indtægter. A skulle fortsat frigive aktieposten ved modtagelsen af 55.824.000 kr.

Den 1. marts 2006 indgik parterne på ny en aftale om samme aktiepost, hvori markedskursen var fastsat til 878, og hvorefter differencen mellem den herved fremkomne købesum på 61.266.840 kr. og den oprindelig aftalte købesum på 55.824.000 kr., eller 5.442.840 kr., skulle nedskrives over fremtidige indtægter, herunder i formandshonorarer og i andel af avance ved salg af værdipapirer, idet beregningsgrundlaget ved salg af aktier i G2 - A/S samtidig blev fastsat til kurs 800.

Betalingen af beløbet på 5.442.840 kr. fandt sted primo november 2006, og i forbindelse hermed bekræftede A med sin underskrift på et brev af 3. november 2006 fra G1 - A/S , at betalingen dels udgjorde bestyrelseshonorarer indtil udgangen af 2008 med 708.333, dels 10% af avancen ved et aktiesalg eller 490.000 kr., og dels et tilgodehavende på 4.244.507 kr. til modregning i fremtidige indtægter i selskabet.

På denne baggrund finder landsretten, at A og H1 ikke har godtgjort, at købesummen for den af sagen omhandlede aktiepost udgjorde et større beløb end 55.824.000 kr. som oprindelig aftalt og som kontant afregnet i forbindelse med overdragelsen.

Landsretten finder det herefter ikke godtgjort, at beløbet på 5.442.840 kr., afregnet adskillige måneder efter aktieoverdragelsen og med angivelse af at udgøre bestyrelseshonorar, andel i aktieavance og beløb til modregning i fremtidige indtægter, var restbetaling for aktieposten og dermed en efter dagældende aktieavancebeskatningslov skattefri aktieavance.

Da det er ubestridt, at beløbet på 5.442.840 kr. fordeles med 708.333 kr. til A og 4.734.507 kr. til H1, tiltræder landsretten herefter, at de nævnte beløb udgør skattepligtig indkomst for henholdsvis A og for selskabet.

Fristen for ændring af skatteansættelserne

Da H1 var part i aftalerne om aktiehandlen, og da A på vegne af H1 tiltrådte kvalifikationen af beløbet på 5.442.840 kr. som bestyrelseshonorar, andel i aktieavance og beløb til modregning i fremtidige indtægter, finder landsretten, at A og H1 må anses for at have handlet i hvert fald groft uagtsomt ved ikke at have selvangivet deres respektive andele af beløbet. Betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, for ekstraordinær ansættelse er derfor opfyldt.

Spørgsmålet er herefter, om fristen på 6 måneder i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., er overholdt.

Efter denne bestemmelse kan en ekstraordinær ansættelse efter stk. 1 kun foretages, hvis den varsles af SKAT senest 6 måneder efter, at SKAT er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26. Det følger af bestemmelsen, at varslingsfristen på 6 måneder begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor SKAT er kommet til kundskab om, at en skatteansættelse er urigtig eller ufuldstændig, og at dette skyldes groft uagtsomt eller forsætligt forhold hos den skattepligtige eller dennes repræsentant. Kundskabstidspunktet anses for at være det tidspunkt, hvor SKAT er kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til, at der forelå grundlag for ekstraordinær ansættelse efter § 27, stk. 1, nr. 5, jf. herved bl.a. UfR 2018.3603 H.

Landsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at SKAT i forbindelse med mødet den 26. oktober 2012 hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet fik udleveret materiale, herunder skriftlige aftaler, der var af betydning for vurderingen af, om der skulle foretages ændrede skatteansættelser for A og H1. Landsretten finder imidlertid, at SKAT først efter mødet den 30. januar 2013 med partsrepræsentanter for A kom i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til, at der forelå grundlag for ekstraordinær ansættelse efter § 27, stk. 1, nr. 5. Varslingsfristen i § 27, stk. 2, 1. pkt., var derfor ikke overskredet, da SKAT  sendte agterskrivelserne af 30. april 2013 til A og H1.

Landsretten stadfæster herefter byrettens dom.

Sagsomkostninger

A og H1 skal i sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet til dækning af ministeriets udgifter til advokatbistand inkl. moms betale henholdsvis 35.000 kr. og 75.000 kr., hvorved er henset til sagernes værdi, forløb og udfald.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A og H1 inden 14 dage til Skatteministeriet betale henholdsvis 35.000 kr. og 75.000 kr. Beløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.