Indhold

Dette afsnit  beskriver den særlige tavshedspligt i international ret på skatteområdet.

Afsnittet indeholder:

  • Særlig tavshedspligt ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomster
  • Modelkonventionen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. samt udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Særlig tavshedspligt ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomster 

På skatteområdet findes bestemmelser om særlig tavshedspligt bl.a. i de dobbeltbeskatningsoverenskomster (DBO), som Danmark har indgået med andre stater.

Dobbeltbeskatningsoverenskomster er folkeretlige traktater, som er en del af gældende dansk ret - uanset om de er gennemført før eller efter bemyndigelseslovens ophævelse i 1994.

Modelkonventionen

De fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster indeholder bestemmelser om udveksling af oplysninger og tavshedspligt, der med mindre afvigelser svarer til modelkonventionens bestemmelser om udveksling af oplysninger. Se OECD's modelkonvention, artikel 26. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.5.

Efter denne artikel skal enhver oplysning, som er modtaget af en af de kontraherende stater i medfør af artiklens udvekslingsbestemmelser, behandles som hemmelig på samme måde som oplysninger modtaget i henhold til den interne lovgivning i denne stat. Det betyder, at opretholdelsen af hemmeligholdelse i en stat, der modtager oplysninger, er et spørgsmål om den nationale lovgivning i den pågældende stat.

Bestemmelsen fastsætter endvidere, at disse oplysninger kun må meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder), der er beskæftiget med påligning, opkrævning, tvangsinddrivelse eller retsforfølgning af eller afgørelse af ankesager, med hensyn til skatter omhandlet af overenskomsten. Efter modelkommentaren omfatter denne kreds "også skatteyderen, hans befuldmægtiget eller vidnerne." Se artikel 26, stk. 1.

Efter stk. 2, skal stk. 1 i intet tilfælde kunne fortolkes således, at der pålægges en kontraherende stat pligt til at foretage forvaltningsakter, der strider mod dens egen og den anden kontraherende stats lovgivning eller forvaltningspraksis. Se artikel 26, stk. 2.

Det indebærer, at bestemmelser om tavshedspligt i dobbeltbeskatningsoverenskomster ikke begrænser parters ret til aktindsigt, i overensstemmelse med hovedreglen i FVL § 9, stk. 1.

En eventuel undtagelse af oplysninger fra aktindsigt skal derfor afgøres efter dagældende bestemmelser i FVL § 15, stk. 1, nr. 2 og 4 (svarer til de gældende bestemmelser i FVL § 15 a, stk. 1, og § 15 b, nr. 2). Se FOB 1992, 238 ff.

Ombudsmanden udtaler i sagen, som vedrører den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst, at der ikke efter hans opfattelse vil kunne være "afgørende hensyn" af den art, som er omhandlet i den dagældende FVL § 15, stk. 1, nr. 2, om hensynet til fremmede magter, der medfører undtagelse af oplysninger fra aktindsigt i sager om dobbeltbeskatning. Derimod kan den dagældende FVL § 15, stk. 1, nr. 4, om kontrolhensyn efter omstændighederne anvendes, hvis der vil kunne påvises en konkret og nærliggende risiko for skatteunddragelse af ikke ubetydeligt omfang.

Eksempler

►Korrespondance mellem Skattestyrelsen og den kompetente myndighed i Storbritannien, HMRC, i Mutual Assistance Procedure (MAP) sag var underlagt tavshedspligt efter artikel 25, stk. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien (svarende til artikel 26, stk. 2, af OECD’s modeloverenskomsten). Se SKM2023.83.LSR

Tavshedspligtsbestemmelsen i artikel 26, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomstens mellem Danmark og Luxembourg, må forstås således, at den ikke kun omfatter de oplysninger, der anmodes om og eventuelt videregives, men også de dokumenter, hvori der anmodes om oplysninger, og hvori de anmodede oplysninger fremsendes. Se SKM2021.253.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. samt udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Skemaet viser relevante udtalelser på området:

Afgørelser

Udtalelsen i stikord

Kommentarer

Afgørelser fra Landsskatteretten

SKM2023.83.LSR

►Korrespondance mellem Skattestyrelsen og den kompetente myndighed i Storbritannien, HMRC, i Mutual Assistance Procedure (MAP) sag var underlagt tavshedspligt efter artikel 25, stk. 1, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien (svarende til artikel 26, stk. 2, af OECD’s modeloverenskomsten). Skattestyrelsens afgørelse om afslag på aktindsigt efter FVL § 15 a, stk. 1, blev derfor stadfæstet.◄

SKM2021.253.LSR

Tavshedspligtsbestemmelsen i artikel 26, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg, må forstås således, at den ikke kun omfatter de oplysninger, der anmodes om og eventuelt videregives, men også de dokumenter, hvori der anmodes om oplysninger, og hvori de anmodede oplysninger fremsendes. Retten til aktindsigt i denne korrespondance er derfor begrænset af FVL § 15 a, stk. 1, og overenskomstens artikel 26, stk. 2.   
Afgørelser fra Skatteankestyrelsen

SKM2021.254.SANST

Korrespondance mellem Danmark og Storbritannien vedrører proceduren i Mutual Agreement Proceduren (MAP) og er derfor omfattet af tavshedspligtsbestemmelsen i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien artikel 25, stk. 1, 2 og 3. pkt. (svarende til artikel 26, stk. 2, i modeloverenskomsten). Retten er til aktindsigt i denne korrespondance er derfor begrænset af en folkeretlig forpligtelse.

 

Udtalelse fra Ombudsmanden

FOB 1992.238

Bestemmelser om tavshedspligt i en DBO begrænser ikke parters ret til aktindsigt. Hensynet til fremmede magter vil ikke kunne begrunde undtagelse fra parters ret til aktindsigt, men efter omstændighederne kontrolhensyn.