Dato for udgivelse
09 May 2022 13:30
Til
Tonnagebeskattede selskaber
Sagsnummer
21-0417599
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen - 72 22 18 18
Resumé

Fordeling af operatørselskabernes opererede bruttotonnage har været faldende.


Hvorfor dette nyhedsbrev
Efter § 4 i bekendtgørelse nr. 1303 af den 14. november 2018, skal selskaber og foreninger m.v. give oplysninger digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skattestyrelsen anviser.

Hvis et tonnageskattepligtigt selskab opererer skibe, som er omfattet af tonnageskatteordningen, er indberetning af flagoplysninger en obligatorisk del af det digitale oplysningsskema.

Flagoplysningerne angiver i hvilket omfang, den opererede bruttotonnage, som operatørselskabet har anvendt i årets løb, har været registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS, henholdsvis uden for EU/EØS.

Skattestyrelsen kan på baggrund af disse indberetninger meddele, at procentfordelingen af den opererede bruttotonnage for operatørselskaberne - set under ét - fordeler sig således:

 

Inden for EU/EØS

Uden for EU/EØS

Gennemsnit over indkomståret 2019

81,79 %

18,21 %

Gennemsnit over indkomståret 2020

81,61 %

18,39 %

Ændring

-0,18 %

 

Som det fremgår af tallene, har andelen registreret inden for EU/EØS været faldende. 

Betydningen af faldende andel
Da andelen har været faldende finder reglen i tonnageskattelovens § 21 a, stk. 2, anvendelse. Det betyder, at det enkelte operatørselskab skal opfylde betingelsen om, at operatørselskabets opererede bruttotonnage, der er registret i en stat, der er medlem af EU/EØS, over indkomståret 2021 skal være fastholdt eller forøget i forhold til procentandelen på basisdagen. Såfremt operatørselskabet ikke opfylder denne betingelse, beskattes indtægt fra den yderligere andel efter reglen i tonnageskattelovens § 21 a, stk. 2, der henviser til lovens § 6 b. 

Undtagelse
Det skal bemærkes, at denne bestemmelse kun finder anvendelse, såfremt operatørselskabets opererede bruttotonnage i gennemsnit over indkomståret 2021 ikke har været mindst 60 pct., der er registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS jf. tonnageskattelovens § 21 a, stk. 2. 

Forbehold
Skattestyrelsen tager forbehold for senere ændringer, idet Skattestyrelsens beregning af procentfordelingen er foretaget på baggrund af de indberettede oplysninger. 

Yderligere information
For yderligere information kan der henvises til Den juridiske vejledning på www.skat.dk.

 Med venlig hilsen
Skattestyrelsen