Dato for udgivelse
29 Apr 2022 14:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Feb 2022 13:54
SKM-nummer
SKM2022.212.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0072903
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forældelse
Emneord
Nulstilling, A-skat, AM-bidrag, forældelse, insolvens, konkursdekret
Resumé

H1 ApS gik konkurs den 9. maj 2017. Den 18. maj 2020 traf Skattestyrelsen afgørelse om nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag for klageren i indkomstårene 2015, 2016 og 2017. Da Skattestyrelsens afgørelse forelå mere end tre år efter afsigelse af konkursdekretet, fandt Landsskatteretten, at Skattestyrelsens krav på A-skat og AM-bidrag var forældet. Skattestyrelsens forslag til afgørelse af 17. januar 2020 samt mailkorrespondancen af 20. marts 2020 og 16. april 2020 ansås ikke for at opfylde betingelserne for afbrydelse af forældelsen efter forældelseslovens regler.

Reference(r)

Forældelseslovens § 2, stk. 1, § 3, stk. 1. § 16

Henvisning

Juridisk vejledning 2021-1 om Nulstilling og erstatningsansvar, afsnit A.D.6

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, afsnit A.A.9.5.1.1.

Skattestyrelsen har nulstillet indeholdt, men ikke afregnet, A-skat og AM-bidrag for klageren [A] i indkomstårene 2015, 2016 og 2017.

I indkomståret 2015 har Skattestyrelsen nulstillet A-skat på 53.046 kr. og AM-bidrag på 14.385 kr.
I indkomståret 2016 har Skattestyrelsen nulstillet A-skat på 107.565 kr. og AM-bidrag på 26.715 kr.
I indkomståret 2017 har Skattestyrelsen nulstillet A-skat på 26.904 kr. og AM-bidrag på 6.165 kr.

Landsskatteretten annullerer Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger
H1 ApS med CVR nr. […] blev stiftet den 15. maj 2010 af ApS H2. Klagerens far, B, sad i direktionen fra den 18. oktober 2011 til den 9. maj 2017, ligesom han var registreret ejer af selskabet fra den 31. december 2016.

Ved dekret af 9. maj 2017 blev H1 ApS taget under konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling.

H1 ApS indeholdt i indkomstårene 2015, 2016 og 2017 A-skat og AM-bidrag i klagerens løn med følgende beløb:

Periode

A-skat

AM-bidrag

Maj 2015

15.156 kr.

4.110 kr.

Juni 2015

15.156 kr.

4.110 kr.

Oktober 2015

7.578 kr.

2.055 kr.

December 2015

15.156 kr.

4.110 kr.

I alt

53.046 kr.

14.385 kr.

Periode

A-skat

AM-bidrag

Januar 2016

17.010 kr.

4.110 kr.

Marts 2016

22.515 kr.

6.165 kr.

Maj 2016

8.505 kr.

2.055 kr.

August 2016

17.010 kr.

4.110 kr.

September 2016

25.515 kr.

6.165 kr.

November 2016

17.010 kr.

4.110 kr.

I alt

107.565 kr.

26.715 kr.

Periode

A-skat

AM-bidrag

Januar 2017

17.936 kr.

4.110 kr.

Februar 2017

8.968 kr.

2.055 kr.

I alt

26.904 kr.

6.165 kr.

Den 17. januar 2020 sendte Skattestyrelsen forslag til afgørelse til klageren om nulstilling af A-skat på i alt 187.515 kr. og AM-bidrag på i alt 47.265 kr. vedrørende indkomstårene 2015, 2016 og 2017.

Klagerens repræsentant fremsendte den 20. marts 2020 følgende mail til Skattestyrelsen:

"I forlængelse af vores behagelige telefoniske drøftelser i sidste uge angående ovenstående sager skal jeg venligst anmode om at fristen for at fremkomme med bemærkninger, til forslagene til afgørelse af 17. januar 2020, udskydes i 4 uger grundet corona‐virussen, hvor min klient er i karantæne.

For at undgå nogen former for udfordring i forhold til overholdelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, hvor der for så vidt angår ændringer, der gennemføres ekstraordinært, skal foretages en ansættelse senest 3 måneder efter fremsendelse af forslag til afgørelse, skal jeg venligst bekræfte, at vi er fuldt ud indforstået med, at denne frist, under de foreliggende omstændigheder, tillige udsættes i 4 uger på samme måde som vores frist for bemærkninger. Hvis omfanget af vores bemærkninger eller eventuel ny dokumentation, som vi fremlægger, måtte give anledning til et ønske om en yderligere fristforlængelse end de nu foreslåede 4 uger, er vi fuldt ud indstillet på at imødekomme et sådant ønske ved at indgå aftale herom.

[…]"

Skattestyrelsen svarede den 20. marts 2020 følgende:

"På baggrund af din skrivelse og ønske om at få udsat fristen 4 uger for B og A. Udskyder vi fristen for at fremkomme med bemærkninger til forslagene af 17. januar 2020, fra mandag d. 23. marts 2020 til mandag d. 20. april 2020."

Den 16. april 2020 skrev Skattestyrelsen følgende til repræsentanten:

"Efter vores telefonsamtale, jeg har opsummeret, hvad vi har aftalt:
I har anmodet om at få forlænget jeres frist, til at komme med bemærkninger, til forslagene til afgørelse af 17. august 2020.
Vi har aftalt, at fristen ændres fra den 20. april 2020 til den 30. april 2020 for både B og A.

I forhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, bedes I venligst bekræfte, at I er indforstået med at vores frist til at foretage en ansættelse også udsættes, på samme måde som jeres frist for bemærkninger. Således at vi har 4 uger til at gennemgå jeres bemærkninger, det vil sige til den 1. juni 2020.
Med mindre vi aftaler andet efter modtagelsen af jeres bemærkninger, hvis omfanget af jeres bemærkninger eller eventuel ny dokumentation gør at vi har bruge for yderligere fristforlængelse."

Klagerens repræsentant svarede samme dag:

"Vi bekræfter, at vi er indforstået med, at Skattestyrelsens frist til at foretage en ansættelse også udsættes, på samme måde som vores frist for bemærkninger, således at Skattestyrelsen har 4 uger til at gennemgå vores bemærkninger, det vil sige til den 1. juni 2020. Dette medmindre vi aftaler andet efter fremsendelse af vores bemærkninger, hvis omfanget af bemærkningerne eller eventuel ny dokumentation gør, at Skattestyrelsen har brug for yderligere fristforlængelse."

Skattestyrelsen traf den 18. maj 2020 afgørelse om nulstilling i overensstemmelse med det fremsendte forslag (den påklagede afgørelse).

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har nulstillet indeholdt, men ikke afregnet A-skat og AM-bidrag for klageren i indkomstårene 2015, 2016 og 2017.

I indkomståret 2015 har Skattestyrelsen nulstillet A-skat på 53.046 kr. og AM-bidrag på 14.385 kr.
I indkomståret 2016 har Skattestyrelsen nulstillet A-skat på 107.565 kr. og AM-bidrag på 26.715 kr.
I indkomståret 2017 har Skattestyrelsen nulstillet A-skat på 26.904 kr. og AM-bidrag på 6.165 kr.

Som begrundelse herfor har Skattestyrelsen anført:

"Vi kan nulstille A-skat og am-bidrag, hvis betingelserne nævnt i den juridiske vejledning A.D.6 punkt 1 - 5 er opfyldt.

Betingelse nr. 1
"Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartsselskab"

H1 ApS er et anpartsselskab, og dermed et selskab med begrænset ansvar.

Betingelse nr. 1 anses således for at være opfyldt.

Betingelse nr. 2
"Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende"

Skifteretten afsagde konkursdekret den 9. maj 2017.

H1 ApS er under konkursbehandling på foranledning af os. Kurator har i sit processkrift om konkurskarantæne den 19. oktober 2017, fremført at selskabet har forsat driften efter håbløshedstidspunktet. Ledelsen, B, burde have indset, at driften ikke kunne videreføres uden tab for kreditorerne til følge.

Betingelse nr. 2 anses således for at være opfyldt.

Betingelse nr. 3
"Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag eller udbytteskat med videre for de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb med videre for personer, som er omfattet af punkt 4. Perioderne behøver ikke at være sammenhængende"

H1 ApS mangler at indbetale indeholdt A-skat for 187.515 kr. og indeholdt am-bidrag for 47.265 kr. for dig vedrørende indkomstårene 2015, 2016 og 2017.

Betingelse nr. 3 anses således for at være opfyldt.

Betingelse nr. 4
"Nulstilling kan som hovedregel ske for personer, som har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggende, samt for disses nærtstående"

Vi nulstiller A-skatten og am-bidraget på dig. Vi anser dig for at være nærtstående til hovedaktionæren og direktøren i H1 ApS, B, som er din far efter oplysninger fra CPR.

B anser vi for at havde en væsentlig økonomiske interesse i virksomheden og for at kunne disponere enerådende over virksomhedens anliggende. Det er oplyst fra kurator, at det kun er B, der har haft fuldmagt over selskabets konti.

Vi anser herefter betingelse nr. 4 for opfyldt.

Betingelse nr. 5
"Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter med videre ikke ville kunne afregnes til forfaldstid".

Kurator har i sit processkrift om konkurskarantæne den 19. oktober 2017, fremført at H1 ApS har forsat driften efter håbløshedstidspunktet. Hovedaktionær og direktør, B, burde have indset, at driften ikke kunne videreføres uden tab for kreditorerne til følge.

Kurator har konstateret, at selskabet alene sporadisk har foretaget lovpligtige indberetninger af A-skatter og am-bidrag og systematisk har forsømt at indbetale A-skatter og am-bidrag.

Vi anser dig for at være nærtstående til ledelsen i selskabet. Vi lægger vægt på, at du burde have vidst, at på grund af selskabets situation var der ikke den nødvendige økonomiske realitet bag indeholdelserne, så den indeholdte A-skat og am-bidrag kunne afregnes til os.

Vi anser derfor betingelse nr. 5 for opfyldt.

I har bemærket, at du og B ikke vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag selskabets indeholdelse af A-skat og am-bidrag.

Vi fastholder, at du og B vidste eller burde have vidst, at der på grund af selskabets situation ikke var den nødvendige økonomiske realitet bag indeholdelserne, så den indeholdte A-skat og am-bidrag kunne afregnes til os. Vi begrunder vores vurdering ud fra nedenstående:

I forhold til selskabets årsrapport, bilag 1 i jeres indsigelse, så har kurator i sit processkrift om konkurskarantæne, mod B, den 19. oktober 2017, i punkt 3.2 skrevet følgende vedrørende selskabets årsrapport for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015:

"3.2 Regnskabs- og bogføringsforhold
H1 ApS aflagde den 5. januar 2016 årsrapport for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015 (bilag 5). Herefter har selskabet ikke aflagt årsrapport, uanset det har været pligtig hertil, jf. årsregnskabslovens § 2, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, nr. 1.

Det bemærkes, at den seneste årsrapport ikke var revideret, hvilket svækker validiteten af de oplysninger, der er anført heri.

Det bemærkes endvidere, at det fremgår af balancen, at der pr. 30. juni 2015 var foretaget "udlån" for kr. 348.165,00. Årsrapporten specificerer ikke nærmere hvilke(n) person(er), der er foretaget udlån til. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der er foretaget udlån til selskabsdeltagere og ledelse i strid med selskabslovens § 210, stk. 1, jf. nærmere nedenfor under pkt. 3.3.

Konkursboet har, trods gentagne henvendelser til B, ikke modtaget hverken regnskabs- eller bogføringsmateriale vedrørende selskabet. Konkursboet har således rettet henvendelse til B ved brev af den 10. maj 2017, den 26. maj 2017 og den 31. maj 2017 (bilag 6-8).

Konkursboet har den 1. juni 2017 anmodet Sø- og Handelsrettens skifteret om at indkalde B til at afgive forklaring for retten om selskabets forhold samt fremlægge dokumenter i medfør af konkurslovens § 240 (bilag 9).

B har i Sø- og Handelsrettens skifteret den 21. juni 2017 oplyst, at han ikke er bekendt med, hvad der er passeret med selskabets bogføringsmateriale, og at der ikke er bogført op til konkursen (bilag 10)."

Eftersom vi ikke har bogførings- og regnskabsmaterialet herunder bilag, og det faktum at regnskabet ikke er revideret, kan vi ikke vurdere, om selskabets årsrapport for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015 giver et retvisende billede. Selskabets årsrapport, kan efter vores opfattelse, derfor ikke ændre på den vurdering af, at du eller B vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag selskabets indeholdelse.

I forhold til at selskabets indbetalingerne ikke har været kontinuerlige, samt det faktum at selskabets gæld til os stiger. Så har selskabet løbende indberettet løn til dig fra 2015 og frem til udgangen af januar 2017. Selskabet har derimod ikke løbende indbetalt de indeholdt A-skat og am-bidrag, de manglende indbetalinger af indeholdte A-skat og am-bidrag, har vi opgjort til at fordeler sig over følgende måneder:

Måned

Manglende indbetaling

af indeholdt A-skat

Manglende indbetaling

af indeholdt Am-bidrag

Maj 2015

15.156 kr.

4.110 kr.

Juni 2015

15.156 kr.

4.110 kr.

Oktober 2015

7.578 kr.

2.055 kr.

December 2015

15.156 kr.

4.110 kr.

Januar 2016

17.010 kr.

4.110 kr.

Marts 2016

22.515 kr.

6.165 kr.

Maj 2016

8.505 kr.

2.055 kr.

August 2016

17.010 kr.

4.110 kr.

September 2016

25.515 kr.

6.165 kr.

November 2016

17.010 kr.

4.110 kr.

Januar 2017

17.010 kr.

4.110 kr.

Februar 2017

8.968 kr.

2.055 kr.

Selskabets voksende gæld til os udgør, ud over A-skat og am-bidrag efter ovenstående, blandt andet også manglende indbetaling af moms for 2. til 4. kvartal 2015 og aconto selskabsskat for 2015 hvilket også fremgår af kurators processkrift om konkurskarantæne af 19. oktober 2017. Det er vores vurdering, at selskabet har haft økonomiske problemer fra midten af 2015, og dette er baggrunden for, at der ikke løbende er sket indbetalinger af indeholdt af A-skat og am-bidrag mv.

At selskabet har indbetalt en del af de indeholdte A-skatter og am-bidrag, ændrer ikke på vores opfattelse af, at selskabet har haft økonomiske problemer. Indbetalingerne tyder på, at de er sket sporadisk og har været afhængig af, om der har været fri likviditet til rådighed i selskabet.

Vi anser dig og selskabets hovedaktionær og direktør, B, for at være klar over selskabets økonomiske situation og derfor vidste I eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter med videre ikke ville kunne afregnes til forfaldstid.

Vi anser derfor betingelse nr. 5 for fortsat at være opfyldt.

Samlet vurdering
Vi vurderer på baggrund af ovennævnte, at alle 5 betingelser for at kunne nulstille A-skat og ambidrag er opfyldt. Du kan derfor som lønmodtager, ikke anse dig frigjort for A-skat og am-bidrag i forhold til kildeskattelovens § 60, stk. 1, litra a samt arbejdsmarkedslovens § 7, og du skal derfor betale de nulstillede beløb på henholdsvis 187.515 kr. vedrørende A-skat og 47.265 kr. vedrørende am-bidrag.

Vi kan nulstille A-skat og am-bidrag indenfor 3 år efter Skifterettens afsigelse af konkursdekret, se SKM2018.465.LSR. Da konkursdekret blev afsagt den 9. maj 2017, anser vi forslaget for sendt indenfor 3-års fristen."

Skattestyrelsen har fremsendt følgende erklæringssvar til Skatteankestyrelsen:

"Skattestyrelsen finder ikke at kravet om nulstilling af A-skat og AM-bidrag er forældet.

Faktiske oplysninger
Skattestyrelsen gør opmærksom på at det fremgår af Skatteankestyrelsens telefonnotat af 3. september 2020, at Skatteankestyrelsen har opdelt den oprindelige klage i to sager. Den nærværende sag skal behandles i Landsskatteretten og omhandler alene spørgsmålet om forældelse af nulstillesen. De øvrige klagepunkter skal behandles af Skatteankenævnet.

Klageren modtog i indkomstårene 2015-2017 løn fra H1 ApS. Selskabet er efterfølgende gået i konkurs.

Klagerens far var direktør i selskabet fra 18. oktober 2011 til 9. maj 2017. Klagerens far erhvervede 100 % selskabet fra H3 ApS den 31. december 2016.

Klageren var registreret som legal ejer af H3 ApS i perioden 1. marts 2015 til 1. december 2019.

Selskabet har ikke indbetalt fuld A-skat og AM-bidrag for klageren i indkomstårene 2015-2017. Skattestyrelsen som følge heraf foretaget en nulstilling af A-skat og AM-bidrag, hvorefter klageren den 18. maj 2020 blev pålagt at betale den manglende A-skat og AM-bidrag. Jfr. Den juridiske vejledning afsnit A.D.6.

I forholdt til opfyldelse af kriterierne for nulstillingen, henvises det i sin helhed til Skattestyrelsens afgørelse af 18. maj 2020.

Tidslinje

9. maj 2017 - Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling afsagde konkursdekret mod H1 ApS

17. januar 2020 - Skattestyrelsen sendte agterskrivelse vedrørende bl.a. nulstilling af A-skat og am-bidrag

20. marts 2020 - Mail fra repræsentanten, der bekræfter at der mellem repræsentanten og Skattestyrelsen er aftalt fristforlængelse på 4 uger samt at de accepterede at fristforlængelsen udskød Skattestyrelsens forældelsesfrist.

16. april 2020 - Skattestyrelsen sendte mail der bekræftede, at de havde aftalt fristforlængelse til den 17. august 2020. Det fremgår af mailen at det var en forudsætning for fristforlængelsen at Skattestyrelsen også fik forlænget sin frist til en måned efter modtagelse af indsigelse/materiale.

16. april 2020 - Mail fra repræsentanten der accepterer at Skattestyrelsens frist forlænges i forbindelse med fristforlængelsen.

18. maj 2020 - Skattestyrelsen traf afgørelse i sagen.

Skattestyrelsens begrundelse

Skattestyrelsen fastholder at kravet ikke er forældet.

I SKM2018.465.LSR fandt Landsskatteretten, at afgørelse om at nulstilling af A-skat og am-bidrag ikke er omfattet af skatteforvaltningslovens regler, da det ikke er tale om en foretagelse eller ændring af en ansættelse af indkomstskat. Retten fandt derefter, at sagen skulle behandles efter forældelseslovens regler. Retten fandt efter en konkret vurdering af sagens oplysninger, at forældelsesfristen løb fra afsigelsen af konkursdekretet.

Sø- og Handelsretten afsagte konkursdekret mod selskabet den 9. maj 2017. Skatteankestyrelsen har indstillet til at forældelsesfristen løb fra denne dato.

Skattestyrelsen er enig med Skatteankestyrelsen om, at sagen skal behandles efter forældelsesloves regler, da det ikke er tale om en foretagelse eller ændring af en ansættelse af indkomstskat.

Skattestyrelsen finder dog ikke, at fristen løb fra afsigelsen af konkursdekret mod selskabet.

Skattestyrelsen bemærker, at selskabet og klageren er to forskellige juridiske personer, hvorfor forældelsesfristen i forhold til kravet mod selskabet ikke kan overføres direkte til klageren.

Nulstilling er en undtagelse til hovedreglen om at indeholdt A-skat og AM-bidrag modregnes i slutskatten, jfr. kildeskattelovens § 60, stk. 1, litra a. Skattestyrelsen kan således som udgangspunkt ikke gøre krav om manglende indbetaling af A-skat og AM-bidrag gældende mod en ansat, hvis det fra arbejdsgiverens side er indeholdt A-skat og AM-bidrag. Mekanismen bag nulstilling er, at klageren stilles som om der ikke er indeholdt AM-bidrag og A-skat for klageren. Som følge heraf opstår kravet mod klageren først, når der træffes afgørelse om nulstilling. Klageren hæfter herefter for den udeholdte betaling af A-skat og AM-bidrag efter kildeskattelovens § 68.

Det fremgår af forældelseslovens § 2, stk. 1, at forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt. Skattestyrelsen finder, at kravet mod klageren først opstod ved afgørelsen om nulstilling den 18. maj 2020, da der ikke før afgørelsen forelå et retligt krav, der kunne kræves opfyldt. Skattestyrelsen finder således at treårsfristen først løber fra den 18. maj 2020, jfr. forældelsesloven § 3, stk. 1."

Klagerens opfattelse
Det er klagerens repræsentants opfattelse, at der ikke er grundlag for at nulstille indeholdt A-skat og AM-bidrag for indkomstårene 2015, 2016 og 2017 fra selskabet H1 ApS.

Til støtte herfor har repræsentanten anført:

"[…]

Det gøres videre helt overordnet gældende, at der ikke er baggrund for at gennemføre nulstilling af A-skat og AM-bidrag, idet hverken A eller hans far, B, vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag H1 ApS' indeholdelse af A-skat og AM-bidrag i årene 2015, 2016 og 2017.

Hovedanbringenderne uddybes nedenfor.

[…]

I relation til spørgsmålet om nulstilling af A-skat og AM-bidrag, gøres det gældende, at der ikke er baggrund for at gennemføre en nulstilling af A-skat og AM-bidrag hos A i relation til driften af H1 ApS.

Det gøres nærmere gældende, at hverken A eller hans far, B vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag H1 ApS' indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.

Kurator anfører i sit processkrift af 19. oktober 2017, at "Kurator har konstateret, at selskabet alene sporadisk har foretaget lovpligtige indberetninger af moms, A-skatter med videre i de seneste to år forud for konkursen."

Det faktum at H1 ApS' indbetalinger af indeholdte A-skatter og AM-bidrag ikke har været kontinuerlige dokumenterer på ingen måde, at hverken B eller A vidste eller burde have vidst, at der ikke var realitet bag H1 ApS' indeholdelse heraf. Tværtimod dokumenterer de, af H1 ApS foretagne indbetalinger i 2015 og 2016, med al tydelighed, at der rent faktisk har været realitet bag H1 ApS' indeholdelse, samt at selskabet havde til hensigt at indbetale de indeholdte A-skatter og AM-bidrag.

Det fremgår af Skattestyrelsens egen opgørelse, at H1 ApS i 2015 og 2016 indbetalte i alt kr. 209.183 og kr. 53.601 i indeholdt A-skat og AM-bidrag i relation til selskabets lønudbetalingerne til A. Idet der rent faktisk blev foretaget indbetalinger på H1 ApS' skattekonto, kan H1 ApS' manglende kontinuerlige indbetaling, ikke tages til indtægt for, at A eller B vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag selskabets indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.

Endvidere fremgår det, af H1 ApS' årsrapport for 1. juli 2014 - 30. juni 2015, at selskabet havde et resultat på kr. 1.418.860, og at selskabet havde en egenkapital på kr. 659.617. H1 ApS' årsrapport for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015 fremlægges som bilag 1.

Det opnåede resultat for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015 gav derfor grundlag for at forvente, at H1 ApS fremadrettet ville være overskudsgivende. At det var såvel Bs som As forventning, at selskabet også fremadrettet ville være overskudsgivende er, som anført ovenfor, klart dokumenteret ved, at der rent faktisk blev foretaget indbetalinger på selskabets skattekonto i 2016. Der har derfor intet utilbørligt eller på anden måde betænkeligt været ved at fortsætte driften efter den 30. juni 2015.

Det bestrides, at det faktum at H1 ApS' gæld til SKAT fra den 29. marts 2016 frem til afsigelse af konkursdekretet den 9. maj 2017 steg fra kr. 653.103,64 til kr. 1.029.247,11 kan tages til indtægt for, at B og A vidste eller burde have vidst, at der ikke var realitet bag H1 ApS' indeholdelse af A-skat og AM-bidrag.

Det var, som anført ovenfor, på baggrund af det opnåede resultat for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015, Bs klare opfattelse, at H1 ApS fremadrettet ville være overskudsgivende. Ligeledes var B af den opfattelse, at H1 ApS' nedadgående økonomiske situation i 2016 ville kunne vendes, og at selskabets kreditorer, herunder SKAT, ville opnå fuld dækning.

På baggrund af ovenstående gøres det sammenfattende gældende, at det er dokumenteret, at hverken B eller A vidste eller burde have vidst, at der ikke var realitet bag H1 ApS' indeholdelse af A-skat og AM-bidrag. Betingelserne for at gennemføre nulstilling af A-skat og AM-bidrag er derfor ikke opfyldt."

Klagerens repræsentant har anført følgende til Skattestyrelsens erklæringssvar:

"Vi kan fuldt ud tiltræde Skatteankestyrelsens motiverede indstilling til sagens afgørelse. I det omfang Landsskatteretten vil træffe afgørelse i overensstemmelse med den motiverede indstilling, frafaldes anmodningen om retsmøde. I det omfang Landsskatteretten ikke kan tiltræde den motiverede indstilling fra Skatteankestyrelsen, anmodes om et retsmøde i sagen.

Skattestyrelsens udtalelse giver anledning til enkelte bemærkninger.

Skattestyrelsen anfører, at kravet mod A først opstod ved afgørelsen om nulstilling den 18. maj 2020, da der ikke før afgørelsen forelå et retligt krav, der kunne kræves opfyldt.

Skattestyrelsens opfattelse er ikke korrekt.

Kravet mod A er direkte knyttet til H1 ApS´ manglende indbetaling af de indeholdte A-skatter og AM-bidrag. Det er disse beløb, der udgør kravet mod A, som reelt er en hæftelse for selskabets manglende betaling.

I henhold til gældende praksis kunne kravet mod A gøres gældende på det tidspunkt, hvor H1 ApS´ insolvens blev konstateret ved ophør, konkurs eller lignende. Forældelsesfristen løber således som angivet af Skatteankestyrelsen fra tidspunktet for konkursdekretets afsigelse den 9. maj 2017.

Kravet er dermed forældet på tidspunktet for Skattestyrelsens afgørelse om nulstilling. Skattestyrelsen har ikke gjort gældende, at fremsendelse af et forslag til afgørelse afbryder forældelsesfristen. Det gøres gældende, at dette ikke er tilfældet, idet kravet ikke på dette tidspunkt er aktualiseret og gjort gældende med forældelsesafbrydende virkning overfor den enkelte skatteyder.

Det bemærkes for god ordens skyld, at Skattestyrelsens argumentation, hvorefter kravet mod A først kan forælde fra tidspunktet fra afgørelsens afsigelse, i realiteten indebærer, at krav om nulstilling ikke forældes, hverken efter skatteforvaltningslovens eller forældelseslovens bestemmelser. Det har selvsagt formodningen imod sig, at dette skulle være praksis."

Retsmøde
Repræsentanten nedlagde påstand om, at Skattestyrelsens afgørelse annulleres og gennemgik derpå sine anbringender i overensstemmelse med de skriftlige indlæg og den materialesamling, der blev udleveret på retsmødet. Repræsentanten anførte, at sagen efter hans opfattelse skal afgøres i overensstemmelse med Skatteankestyrelsens indstilling.

Skattestyrelsen indstillede i overensstemmelse med tidligere udtalelser, at afgørelsen stadfæstes.

Landsskatterettens afgørelse
Ifølge forældelseslovens § 2, stk. 1, regnes forældelsesfristen fra det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt.

Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen for fordringer er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser.

Praksis vedrørende nulstilling af A-skat er dannet på grundlag af Højesterets dom af 26. maj 1982, refereret i UfR 1981.473.

I Skattestyrelsens juridiske vejledning 2021-1 om Nulstilling og erstatningsansvar, afsnit A.D.6, er praksis og følgende betingelser for nulstilling gengivet:

"[...]

a.       Den indeholdelsespligtige skal være en virksomhed med begrænset ansvar, typisk et aktie- eller anpartsselskab.
b.       Virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende.
c.        Den indeholdelsespligtige skal have restancer af A-skat, AM-bidrag eller udbytteskat mv. vedrørende de perioder, hvor selskabet har godskrevet skattebeløb mv. for personer, som er omfattet af punkt d. Perioderne behøver ikke være sammenhængende.
d.       Nulstilling kan som hovedregel kun ske for personer, der har en væsentlig økonomisk interesse i virksomheden, og som kan disponere enerådende i virksomhedens anliggender samt for disses nærtstående.
e.       Nulstilling forudsætter, at de pågældende i kraft af deres tilknytning til virksomheden vidste eller burde have vidst, at der ikke var økonomisk realitet bag de formelle indeholdelser, og dermed at de bogførte A-skatter mv. ikke ville kunne afregnes til forfaldstid, og at der heller ikke er udsigt til at der senere vil kunne ske betaling.

[…]"

Ved dekret af 9. maj 2017 blev H1 ApS taget under konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling.

På baggrund af ovenstående finder Landsskatteretten, at den konstaterede insolvens på tidspunktet for konkursdekretet må anses for at være det tidligste tidspunkt for, hvornår Skattestyrelsen kunne kræve betaling, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette henset til, at én af betingelserne for nulstilling er, at virksomhedens insolvens skal være konstateret ved ophør, konkurs eller lignende.

Skattestyrelsen traf afgørelse om nulstilling af A-skat og AM-bidrag den 18. maj 2020.

Af SKM2018.465.LSR, fremgår det blandt andet af præmisserne, at:

"Idet SKATs behandling af sagen foreligger mere end 3 år efter Skifterettens afsigelse af konkursdekretet den 24. januar 2013, anses SKATs krav på A-skat og AM-bidrag for at være forældet, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 3, stk. 1."

Retten finder ikke, at der med SKM2018.465.LSR er taget stilling til, hvorvidt et forslag til afgørelse afbryder forældelse.

Landsskatteretten finder ikke, at forældelsen er afbrudt ved det forslag til afgørelse, som er sendt til klagerens repræsentant den 17. januar 2020, jf. forældelseslovens § 16. Et forslag til afgørelse må i denne henseende anses som en sagsoplysende foranstaltning, der ikke medfører afbrydelse af forældelse. Det bemærkes tillige, at mailkorrespondancen af 20. marts 2020 og 16. april 2020 ikke ses at opfylde betingelserne for afbrydelse af forældelsen efter forældelseslovens regler.

Da Skattestyrelsens afgørelse forelå mere end 3 år efter skifterettens afsigelse af konkursdekret den 9. maj 2017, er Skattestyrelsens krav på A-skat og AM-bidrag forældet, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 3, stk. 1.

Landsskatteretten annullerer derfor Skattestyrelsens afgørelse af 18. maj 2020 vedrørende nulstilling.