Dato for udgivelse
25 apr 2022 10:06
Til
Importører mv.
Sagsnummer
11-040811
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Indledning af en fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også af omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, med henblik på at fastslå, om der kan bevilges en fritagelse for disse forantstaltninger til en enkelt indisk eksporterende producent, om ophævelse af antidumpingtolden på importen fra denne eksporterende producent og om registrering af importen fra denne eksporterende producent.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/651 offentliggjort i EU-tidende L 119 af 21. april 2022 indledt en fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 med henblik på at konstatere, om importen af åben mesh-stoffer af glasfibre med en cellestørrelse på mere ende 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2, med undtagelse af glasfiberskiver, afsendt fra Indien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien (IN), i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 og ex 7019 69 90), fremstillet af Uria Products Private Limited (Taric-tillægskode C861), bør pålægges antidumpingtold som indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993.

For så vidt angår fornyet undersøgelse, ophævelse af tolden på importen og registrering henvises til teksten i (EU) 2022/651.

Den antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993, ophæves, for så vidt angår den import, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1.

Toldmyndighederne tager de nødvendige skridt til registrering af den import, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, i henhold til artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1036.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Forordningen trådte i kraft den 22. april 2022.