Dato for udgivelse
12 Apr 2022 10:51
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
22-0347970
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

2 tariferingsforordninger og 5 forklarende bemærkninger 


Kommissionen har vedtaget følgende gennemførelsesforordninger om tarifering i den kombinerede nomenklatur (KN):

·        Forordning 2022/556 om et sæt, der beskrives som et "sammensat system til tandgenopbygning", der skal tariferes i KN-kode 3006 40 00.

·        Forordning 2022/557 om henholdsvis en proteinrig og en stivelsesrig fraktion af ærtemel, der skal tariferes som dyrefoder i henholdsvis KN-kode 2309 90 31 og 2309 90 51.

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende nr. L 108 af 7. april 2022 og træder i kraft den 27. april 2022.

 

Kommissionen har desuden vedtaget følgende tilføjelser og ændringer i forklarende bemærkninger til KN:

·        Til KN-position »8701 91 10 til 8701 95 90 Andre traktorer, med motoreffekt« erstattes den tidligere tekst med en ny formulering.

·        Til KN-position 0712 og 0714 indsættes en ny tekst omkring varmebehandling for tørrede grøntsager (der er tilladt, forudsat at produkterne bevarer deres karakter af ikke yderligere tilberedte, tørrede grøntsager).

·        Til forskellige underpositioner i kap. 3, hvor ændringerne skyldes, at to fiskearter - rygstribet pelamide (Sarda sarda) og lodde (Mallotus villosus) - ved HS 2017 blev flyttet fra HS-underposition 0302 89 til 0302 49, men at dette ikke er medtaget i den seneste konsolidering af forklarende bemærkninger til KN.

·        Til KN-underposition 2403 99 10, hvor ændringen skyldes en tilpasning til den ændrede teksten til KN-underposition 2403 99 10 er blevet ændret fra "Skrå og snus" til "Skrå og snus (snus til nasalt brug)".

·        Til KN-position 9403 omkring informationstavler

Teksterne er offentliggjort i EU tidende C 151 af 6. april 2022 - undtaget den sidstnævnte forklarende bemærkning, der er offentliggjort i EU tidende C 154 af 8. april 2022. 

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af vedtagne foranstaltninger.

BTO’er, der påvirkes, kan dog fortsat benyttes i en periode efter offentliggørelsen på henholdsvis 3 måneder for tariferingsforordningen eller 6 måneder for de forklarende bemærkninger, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Venlig hilsen
T22, Tarifering