Dato for udgivelse
07 apr 2022 13:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 mar 2022 13:07
SKM-nummer
SKM2022.180.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0107958
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand
Emneord
Henstand, registreringsafgift, retssag
Resumé

Sagen angik, hvorvidt klageren var berettiget til henstand med betaling af et krav om registreringsafgift i forbindelse med indbringelse af en sag for domstolene. Landsskatteretten fandt, at klageren ikke var berettiget til henstand med betaling af kravet om registreringsafgift, idet det efter ordlyden af skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1, 1. pkt., skal være afgørelsen, der dannede grundlag for skatten, der skal være indbragt for domstolene. Da klageren ikke havde indbragt afgørelsen vedrørende betaling af registreringsafgiften, men Skatteankestyrelsens afgørelse om afvisning af klagen, var afgørelsen, der dannede grundlag for skatten, ikke indbragt for domstolene, og det var derfor med rette, at Skattestyrelsen havde givet afslag på klagerens anmodning om henstand.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 51, § 51, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, 1. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit A.A.12.1.

Skattestyrelsen har afslået klagerens anmodning om henstand med betaling af registreringsafgift.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger
Daværende SKAT sendte den 28. september 2017 forslag til afkrævning af registreringsafgift for Porsche Panamera, stelnr. […]. Det daværende SKAT traf herefter endelig afgørelse den 10. januar 2018 om afkrævning af registreringsafgift på 416.182 kr.

Klagerens repræsentant klagede den 28. marts 2019 over afgørelsen af 10. januar 2018 til Skatteankestyrelsen.

Skatteankestyrelsen traf den 5. juli 2019 afgørelse om at afvise klagen, da klagefristen var overskredet.

Klagerens repræsentant indbragte ved stævning til […] byret den 4. oktober 2019 afgørelsen om at afvise klagen af 5. juli 2019.

Klagerens repræsentant anmodede den 3. marts 2020 Skattestyrelsen om henstand i forbindelse med retssagen.

Skattestyrelsens afgørelse
Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om henstand med betaling af registreringsafgift efter skatteforvaltningslovens § 51.

Som begrundelse herfor har Skattestyrelsen anført følgende:

"(...)
Vi kan efter ansøgning give henstand med betaling af den del af en skat, som en klage over opgørelsen vedrører. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 51, stk. 2, at det er en betingelse for henstand, at det beløb, der søges henstand for, opkræves særskilt.

Det fremgår af Landsskatterettens afgørelse SKM2011.346.LSR, at der ikke kan gives henstand, når afgørelsen, der klages over, ikke indeholder en opgørelse af en skat, der opkræves særskilt.

Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse
Efter skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1 og 2, kan Skattestyrelsen bevilge henstand med de særskilt opkrævede og påklagede skatter i en opgørelse.

Af Skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1 - sammenholdt med SKM2011.346.LSR - fremgår det således, at der ikke kan gives henstand, når afgørelsen, der klages over, ikke indeholder en opgørelse af en skat, der opkræves særskilt.

Den anlagte sag ved Byretten i […] - BS-[…] - omhandler således ikke en klage over en afgørelse, som opgør en skat, der opkræves særskilt. Der klages derimod over en afgørelse, der vedrører, hvorvidt det var berettiget, at Skatteankestyrelsen afviste at behandle din klage på grund af, at den var indgivet for sent. Der gives derfor afslag på henstand.
(…)"

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at anmodningen om henstand skal imødekommes.

Klageren har som begrundelse herfor anført følgende:

"(...)
Det kan lægges til grund, at der under retten i […] verserer en sag BS-[…], hvorved der er nedlagt påstand om, at klager skal frigøres for krav på i alt kr. 416.182,00 om registreringsafgift over et motorkøretøj, som klager står som registreret ejer af, men som klager aldrig har skrevet under på nogen købsaftale i tilknytning til. Der er tale om dokumentfalsk, identitetstyveri og overtrædelse af afgiftslovgivningen i forhold til den i sagen omhandlede bil.

I den anledning vedhæftes som bilag 2 den under sagen fremlagte stævning med bilag. Der er dog under den afsluttende skriftveksling under byretssagen ændret på påstanden således, at den lyder "at skatteministeriet skal anerkende, at sagsøgers klage over SKAT's afgørelse af 10. januar 2018 hjemvises til fornyet behandling ved Skattestyrelsen", jfr. klageskrift af 6. februar 2020.

Anbringender:
Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende:

at nærværende sag vedrørende opkrævning af registreringsafgift for 2017 beror på en af klagers brors dokumentfalsk, identitetstyveri og overtrædelse af afgiftslovgivningen i forhold til den i sagen omhandlede bil,

at broderen endnu ikke er blevet afhørt af Politiet, men at der foreligger en anmeldelse fra undertegnede til […] Politi, jfr. bilag 3, hvilken anmeldelse er bekræftet i henhold til det som bilag 4 fremlagte dokument,

at sagen imod klagers brodér endnu ikke er afgjort,

at det således vil være urimeligt at opkræve registreringsafgift i forhold til et grundlag, som beror på et strafbart forhold, som klager har været uden indflydelse på, hvorfor opkrævningen bør afvente udfaldet af straffesagen imod klagers brodér.
(…)"

Landsskatteretten afgørelse
Landsskatteretten kan i denne sag alene tage stilling til Skattestyrelsens afgørelse af 1. december 2020, der vedrører henstand med betaling af registreringsafgift efter skatteforvaltningslovens § 51.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1, 1. pkt., at Told- og skatteforvaltningen efter ansøgning kan give henstand med betaling af en skat, hvis afgørelsen er indbragt for domstolene eller påklaget. Det fremgår af bestemmelsens stk. 2, 1. pkt., at det er en betingelse for henstand, at det beløb, der søges henstand for, opkræves særskilt.

Ordlyden af skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1, 1. pkt., må forstås således, at det er afgørelsen, der danner grundlag for skatten, der skal være indbragt for domstolene eller påklaget.

Da det ikke er afgørelsen af 10. januar 2018 vedrørende betaling af registreringsafgiften, men Skatteankestyrelsens afgørelse af 5. juli 2019 om afvisning af klagen, som klagerens repræsentant har indbragt ved stævning til Retten i […] den. 4. oktober 2019, er afgørelsen, der danner grundlag for skatten, ikke indbragt for domstolene eller påklaget, og det er derfor med rette, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om henstand.

Landsskatteretten stadfæster herefter Skattestyrelsens afgørelse.