Dato for udgivelse
30 mar 2022 10:13
Til
Selvanmeldere (virksomheder, der selv angiver registreringsafgifter i Motorregistret)
Sagsnummer
Intet sagsnummer
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Motorstyrelsen har øget fokus på systematisk at oversende muligt strafbare sager vedrørende værdifastsættelse af importerede køretøjer til strafvurdering ved Skattestyrelsen. For at vejlede selvanmeldere har Motorstyrelsen udarbejdet nedenstående katalog med spørgsmål og svar vedrørende sager, der bliver sendt til strafvurdering.


Strafferetlig vurdering af værdifastsættelse ved import af køretøjer

Motorstyrelsen tjekker løbende, om selvanmeldere, der importerer køretøjer, værdifastsætter køretøjerne korrekt og angiver den korrekte registreringsafgift i Motorregistret.

Hvis Motorstyrelsen ved disse pristjek har mistanke om, at en selvanmelder groft uagtsomt eller med forsæt har værdifastsat køretøjet for lavt og angivet en for lav registreringsafgift, kan Motorstyrelsen sende sagen til vurdering ved Skattestyrelsens straffesagsenhed.

For at vejlede selvanmeldere har Motorstyrelsen udarbejdet nedenstående katalog med spørgsmål og svar vedrørende sager, der bliver sendt til strafvurdering.

Nummer

Spørgsmål

Svar

1.1 Har Motorstyrelsen ændret praksis?

Motorstyrelsen har ikke ændret praksis, men vi har et øget, systematisk fokus på at oversende sager med muligt strafbare forhold.

Motorstyrelsen har løbende oversendt kontrolsager til strafferetlig vurdering.

Motorstyrelsen har implementeret en ny proces for pristjek, som indebærer, at der systematisk tages stilling til et muligt strafferetligt ansvar i samtlige pristjeksager på importområdet.

Hvis sagsbehandleren vurderer, at en værdifastsættelse kan være strafbar, gennemgår sagen en kvalitetskontrol, inden pristjekafgørelsen sendes ud til virksomheden.

I Motorstyrelsens nye afgørelsesbreve vil du som virksomhedsejer blive orienteret, hvis Motorstyrelsen vurderer, at der er grundlag for at oversende sagen til strafferetlig vurdering.

2.1 Hvilken konsekvens har det, hvis jeg får oversendt en sag til strafferetlig vurdering? 

Det er Skattestyrelsens Straffesagsenhed, der behandler sager med mistanke om afgiftsunddragelse som følge af grov uagtsomhed eller forsæt.

Bødeniveauer blev med lov nr. 1126 af 19. november 2019 hævet til det dobbelte (se bemærkninger til lovforslaget, L 24), så der sker en harmonisering af niveauet i moms- og afgiftssager.

Der skal køre en række prøvesager ved domstolene, før der kan fastlægges en ny domstolspraksis for de nye bødeniveauer. Herefter vil Skattestyrelsen kunne afgøre sagerne administrativt, hvis virksomheden accepterer bøden. Ved forsætlige overtrædelser over 100.000 kr., vil sagen dog blive overdraget til Politiet, og der kan blive rejst tiltale.

2.2 Hvad sker der, når Motorstyrelsen oversender en sag til strafferetlig vurdering? 

Straffesagsenheden i Skattestyrelsen tager først kontakt til virksomheden/ejer ved opstart af en straffesag.

Indtil der er faldet en afgørelse i en række prøvesager, der skal føres ved domstolene for at fastlægge et nyt bødeniveau, vil Straffesagsenheden ikke kunne afgøre sagerne administrativt med bødeforlæg.

Så længe bødeniveauet ikke er fastlagt, kan virksomhedsejere derfor forvente, at der kan gå forholdsvis lang tid, inden der falder en afgørelse, hvis der er anlagt en straffesag mod dem.

Når bødeniveauet er fastlagt, vil Skattestyrelsen kunne afgøre sagerne administrativt, hvis virksomheden accepterer bøden. Ved forsætlige overtrædelser over 100.000 kr., vil sagen dog blive overdraget til Politiet, og der kan blive rejst tiltale.

Motorstyrelsen vil løbende oversende sager til strafferetlig vurdering, hvis der er mistanke om, at en virksomhed groft uagtsomt eller med forsæt har forsøgt at undgå at betale afgift, selvom prøvesagerne endnu ikke er afgjort.

2.3 Hvordan skal jeg som virksomhedsejer forholde mig, hvis jeg får oversendt en sag til strafferetlig vurdering?

Hvis Motorstyrelsen har oversendt en eller flere af dine sager til strafferetlig vurdering, er det, fordi Motorstyrelsen har mistanke om, at du har forsøgt at undgå at betale afgift ved grov uagtsomhed eller forsæt.

Du skal som selvanmelder være opmærksom på den særlige forpligtelse, du har til at overholde de til enhver tid gældende regler for registrering, herunder de gældende regler for værdifastsættelse af køretøjer.

Hvis du er i tvivl om regelsættet for værdifastsættelse, kan du booke en vejledning med Motorstyrelsen, og du kan her på skat.dk læse om reglerne for selvanmeldere og for værdifastsættelse af køretøjer.

2.4 Har Motorstyrelsen andre sanktionsmuligheder?

Motorstyrelsen har mulighed for at fratage en virksomhed registreringen som selvanmelder/selvangiver (se § 15 i registreringsafgiftsloven).

Det kan både være på baggrund af enkeltstående forhold, der er så alvorlige, at det har karakter af decideret misbrug af ordningen, eller det kan være på baggrund af en samlet adfærd.

Det indgår i vurderingen, om det kan dokumenteres, at virksomheden ikke har til hensigt at overholde ordningen og/eller bevidst anvender ordningen i strid med lovgivningen.

Herudover kan Motorstyrelsen forhøje det beløb, virksomheden skal stille som sikkerhed for at være registreret som selvanmelder, hvis Motorstyrelsens data viser, at der er en forhøjet risiko forbundet med den pågældende virksomhed.

3.1 Hvilke sager vil Motorstyrelsen have fokus på at oversende til strafvurdering?

Efter reglerne i registreringsafgiftsloven § 27  vil sager, hvori der groft uagtsomt eller med forsæt er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, være sager, hvor der kan idømmes bøder.

Når en virksomhed er registreret som selvanmelder efter registreringsafgiftsloven § 16-18  og dermed selv kan værdifastsætte og angive registreringsafgift via en månedsangivelse i Motorregistret, har virksomheden en særlig forpligtelse til at overholde de til enhver tid gældende regler på området for registrering, herunder de gældende regler for værdifastsættelse af køretøjer.

Det vil være en skærpende omstændighed, hvis virksomheden har modtaget vejledning og ikke har fulgt denne vejledning.

Motorstyrelsen sender først sagen videre til vurdering ved Skattestyrelsen, når klagefristen i Motorstyrelsens pristjekafgørelse er udløbet.

4.1 Hvordan sikrer jeg mig som virksomhedsejer, at jeg overholder reglerne? 

Når en virksomhed er registreret som selvanmelder efter. registreringsafgiftsloven § 16-18 og dermed selv kan værdifastsætte og angive registreringsafgift via en månedsangivelse i Motorregistret, har virksomheden en særlig forpligtelse til at overholde de til enhver tid gældende regler på området for registrering, herunder de gældende regler for værdifastsættelse af køretøjer.

Hvis du er i tvivl om regelsættet for værdifastsættelse, kan du booke en vejledning med Motorstyrelsen, og du kan her på skat.dk læse om reglerne for selvanmeldere og for værdifastsættelse af køretøjer.

5.1 Bliver virksomheden orienteret, hvis Motorstyrelsen sender en sag til strafferetlig vurdering?

Motorstyrelsen orienterer som udgangspunkt en virksomhed, hvis styrelsen sender en af virksomhedens sager til strafferetlig vurdering ved Skattestyrelsen.

Som udgangspunkt vil virksomheden blive orienteret i Motorstyrelsens pristjekafgørelse, og virksomheden har dermed mulighed for at klage over afgørelsen.

Der kan være sager, der ud fra en samlet vurdering bliver oversendt til strafferetlig vurdering, uden det er fremgået af pristjekafgørelsen. Det kan skyldes, at virksomheden gentagne gange ikke har efterlevet den vejledning, virksomheden har modtaget.

I sådanne sager vil virksomheden blive orienteret i forbindelse med, at Motorstyrelsen sender sagen  til strafferetlig vurdering ved Skattestyrelsen.

5.2 Hvornår kan jeg som virksomhedsejer forvente at få en afgørelse på min straffesag? 

Straffesagsafdelingen tager først kontakt til virksomheden / ejer ved opstart af en straffesag.

Indtil der er faldet en afgørelse i en række prøvesager, der skal føres ved domstolene for at fastlægge et nyt bødeniveau, vil Straffesagsenheden ikke kunne afgøre sagerne administrativt med bødeforlæg.

Så længe bødeniveauet ikke er fastlagt, kan du som virksomhedsejere derfor forvente, at der kan gå forholdsvis lang tid, før der falder en afgørelse i straffesagen mod dig.

Motorstyrelsen vil løbende oversende sager til strafferetlig vurdering, hvis der er mistanke om, at en virksomhed har forsøgt at undgå at betale afgift, selvom prøvesagerne endnu ikke er afgjort.

6.1 Hvorfor føres sagerne ved domstolene i stedet for at blive afgjort administrativt?

Der kører i øjeblikket prøvesager vedrørende bødeniveau ved domstolene på alle afgiftssager, herunder registreringsafgift.

Dette sker på baggrund af lov nr. 1126 af 19. november 2019, hvor bødeniveauet blev hævet til det dobbelte (se bemærkninger til lovforslaget, L 24), så der sker en harmonisering af niveauet i moms- og afgiftssager.

Når rigsadvokaten beslutter, at der er afgjort et passende antal prøvesager ved domstolene, kan sagerne føres administrativt i Straffesagsenheden.

De sager, der ikke er udvalgt som prøvesager i Straffesagsenheden, vil afvente ny domstolspraksis og herefter kan de blive afgjort administrativt, hvis virksomheden accepterer bøden. Ved forsætlige overtrædelser over 100.000 kr., vil sagen dog blive overdraget til Politiet, og der kan blive rejst tiltale.

6.2 Henvisning til lovgrundlag Registreringsafgiftslovens § 27
6.3 Bliver sagen oversendt til strafferetlig vurdering, hvis jeg klager over pristjekafgørelsen?

I henhold til juridisk vejledning er der en minimumsgrænse for oversendelse af straffesager på 10.000 kr. Dette er hovedreglen, men der kan være forhold, der gør, at også sager med lavere beløb bliver oversendt, bl.a. ved mistanke om dokumentfalsk.  

Det er kun sager, hvor Motorstyrelsen anser forholdet for at være groft uagtsomt eller forsætligt, der bliver sendt til strafferetlig vurdering ved Skattestyrelsen.

Motorstyrelsen tager i denne forbindelse ikke hensyn til, om virksomheden har klaget over styrelsens pristjekafgørelse.

Men hvis virksomheden har klaget over afgørelsen, udsættes en eventuel straffesag som udgangspunkt, til klagesagen er afgjort.

7.1 Kan jeg klage over Motorstyrelsens pristjekafgørelse?

Du kan altid klage over Motorstyrelsens pristjekafgørelser.

Hvis Motorstyrelsen vurderer, at en virksomhed har handlet groft uagtsomt eller med forsæt, sender styrelsen sagen til strafvurdering ved Skattestyrelsen, uanset om virksomheden har klaget over pristjekafgørelsen eller ej.

Se klagevejledning i den pristjekafgørelse, du har fået fra Motorstyrelsen.

8.1 Hvad sker der, hvis min virksomhed klager over en pristjekafgørelse til Skatteankestyrelsen?

Sagen kan påklages til Skatteankestyrelsen mod et klagegebyr.

Motorstyrelsens proces for oversendelse af en eventuel straffesag er ens, uanset om sagen er påklaget eller ej.

Såfremt sagen er påklaget, anføres dette i sagsresumeet til Straffesagsenheden, der som hovedregel vil stille straffesagen i bero, indtil klagesager er afgjort. Straffesagsafdelingen vil bede Skatteankestyrelsen om at fremme klagesagen på baggrund af straffesagen.