Levering af varer og ydelser til Europa-Kommissionen eller et agentur eller organ, der er oprettet i henhold til EU-retten, er fritaget for afgift, når varerne eller ydelserne er indkøbt som led i udøvelsen af de opgaver, som de pågældende har fået tildelt for at reagere på covid-19-pandemien. Fritagelsen gælder ikke, hvis de indkøbte varer straks eller på et senere tidspunkt anvendes til videreleveringer mod vederlag fra Europa-Kommissionen eller et agentur eller organ, der er oprettet i henhold til EU-retten. Se ML § 34 b, stk. 1, som indsat i momsloven ved § 2 i lov nr. 2616 af 28. december 2021.

Hvis betingelserne for fritagelsen i stk. 1 ikke længere er opfyldt, skal Europa-Kommissionen eller det relevante agentur eller organ, der har modtaget den fritagne levering, underrette told- og skatteforvaltningen herom, såfremt fritagelsen er blevet anvendt her i landet, og leveringen af de pågældende varer eller ydelser pålægges afgift på de betingelser, der var gældende på det ►tidspunkt, hvor betingelserne for fritagelsen ophørte med at finde anvendelse. Afgiften skal indbetales senest 14 dage efter påkrav fra told- og skatteforvaltningen.◄ Se ML § 34 b, stk. 2, som indsat i momsloven ved § 2 i lov nr. 2616 af 28. december 2021, ►og ændret ved § 1, nr. 4, i lov nr. 755 af 13. juni 2023.◄

Bestemmelserne har virkning fra 1. januar 2021. Se § 15 i lov nr. 2616 af 28. december 2021.

Bestemmelsen implementer momssystemdirektivets artikel 151, stk. 1, litra ab), og stk. 3.