Indhold

Dette afsnit handler om de særlige regler i SFL § 33, der regulerer Vurderingsstyrelsens adgang til at genoptage en vurdering, når der sker en ændring af praksis, og det skattemæssige virkningstidspunkt for ændringer, der er foranlediget af ændringer af praksis.

Genoptagelse foranlediget af en praksisændring

Vurderingsstyrelsen kan efter SFL § 33, stk. 4, efter anmodning fra en klageberettiget, jf. SFL § 35 a, stk. 2, eller af egen drift ekstraordinært genoptage en vurdering uanset fristen for ordinær genoptagelse, jf. SFL § 33, stk. 1, hvis:

  • Hidtidig praksis endeligt underkendes ved en dom eller ved en afgørelse fra Skatteankestyrelsen, et vurderingsankenævn eller Landsskatteretten, eller hvis
  • En praksisændring i andre tilfælde offentliggøres af Skatteministeriet.

Om fastlæggelsen af kredsen af klageberettigede efter SFL § 35 a, stk. 2, henvises til afsnit A.A.10.2.1 .

Det er efter SFL § 33, stk. 5, en forudsætning for, at Vurderingsstyrelsen kan genoptage vurderingen eller en del af vurderingen efter SFL § 33, stk. 4, at anmodningen om genoptagelse er indgivet senest 6 måneder efter, at den klageberettigede har fået kendskab til det forhold, der berettiger til genoptagelse. Genoptagelse efter stk. 4 kan dog altid ske inden for fristen for ordinær genoptagelse.

Når der er tale om praksisændring, er det således altid muligt for Vurderingsstyrelsen at foretage genoptagelse, før fristen for ordinær genoptagelse er udløbet.

Ved anmodninger om genoptagelse efter SFL § 33, stk. 4, skal den klageberettigede samtidig over for Vurderingsstyrelsen godtgøre, at vurderingen er foretaget på et fejlagtigt grundlag. Det følger af SFL § 33, stk. 5, sidste pkt.

Genoptagelser, der foranlediges af praksisændringer, jf. SFL § 33, stk. 4, tillægges skattemæssig virkning fra tidspunktet for den vurdering, der har været udtaget til prøvelse i den første sag, der resulterede i en underkendelse af praksis, henholdsvis fra det tidspunkt, hvor praksisændringen bliver gældende. I tilfælde, hvor genoptagelse som følge af endelig underkendelse af hidtidig praksis ved dom eller afgørelse fra Skatteankestyrelsen, et vurderingsankenævn eller Landsskatteretten er til ugunst for andre ejendomme end den, som dommen eller kendelsen angår, tillægges genoptagelsen for sådanne ejendommes vedkommende skattemæssig virkning for vurderinger foretaget efter det tidspunkt, hvor genoptagelsen finder sted. Det fremgår af SFL § 33, stk. 8.