Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke vurderinger Vurderingsstyrelsen kan ændre efter reglerne i skatteforvaltningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Vurderinger foretaget efter reglerne i ejendomsvurderingslovens §§ 87 og 88
  • Vurderinger foretaget efter reglerne i vurderingsloven
  • Vurderinger, det er muligt at ændre.

Vurderinger foretaget efter reglerne i ejendomsvurderingslovens 87 og 88

Ejendomsvurderingsloven trådte i kraft den 1. januar 2018.

Efter ejendomsvurderingsloven kan der foretages:

Der er i perioden fra ejendomsvurderingslovens ikrafttræden til med den 31. oktober 2020 ikke foretaget vurderinger efter EVL §§ 5 og 6 i det nye ejendomsvurderingssystem. Dette afsnit omhandler derfor ikke ændring af disse vurderinger. For regler om ændring af vurderinger efter ejendomsvurderingsloven foretaget i det nye ejendomsvurderingssystem henvises til afsnit A.A.8.4.1.

I perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 31. oktober 2020 er landets ejendomme blevet vurderet ved en videreførelse af den seneste offentlige vurdering, medmindre der er grundlag for at foretage omvurdering efter reglerne i vurderingsloven. Det fremgår af EVL §§ 87 og 88.

Vurderinger foretaget efter reglerne i vurderingsloven

Der blev efter vurderingsloven foretaget ordinær vurdering hvert andet år og omvurdering, når betingelserne herfor var opfyldt, jf. VUL §§ 3 og 4.

Fra og med 2003 til og med 2006 blev der herudover i året mellem to ordinære vurderinger foretaget en årsregulering, se dagældende VUL § 3 A. VUL § 3 A blev imidlertid ophævet med virkning fra og med 2007. Efter 2006 er året mellem to ordinære vurderinger således vurderingsfrie år, medmindre der foreligger en omvurderingsgrund, jf. tidligere VUL §§ 3 og 4.

Ejendomsvurderingerne blev imidlertid suspenderet i 2013. Landets ejendomme er i perioden herefter blevet vurderet ved en videreførelse af den seneste offentlige vurdering, hvis der ikke i denne periode er foretaget omvurdering efter VUL § 3. Dette vil som ovenfor nævnt gøre sig gældende, indtil disse ejendomme skal vurderes efter ejendomsvurderingsloven. Det fremgår af EVL §§ 87 og 88.

Vurderinger det vil være muligt at ændre 

Det vil på baggrund af ovenstående være muligt for Vurderingsstyrelsen at ændre:

  • Ordinære vurderinger
  • Omvurderinger
  • Årsreguleringer efter den nu ophævede VUL § 3 A
  • Vurderingsfrie år
  • Videreførte vurderinger.

At årsreguleringer kan genoptages, følger af Højesterets dom SKM2011.1.HR.

Efter Vurderingsstyrelsens praksis gælder de hensyn, Højesteret lagde vægt på i nævnte dom, også for vurderingsfrie år, og dermed vil de vurderingsfrie år også kunne genoptages. I den forbindelse kan henvises til SKM2013.755.HR. Det fremgår heraf, at selv om et reguleringsår/vurderingsfrit år kan genoptages, kan vurderingen i dette år ikke ændres, hvis den forudgående almindelige vurdering har været korrekt. Som følge heraf kunne der ikke ske ændring af den pr. 1. januar 2003 fastsatte årsregulering, selv om der var sket forbedringer af ejendommen, idet disse forbedringer først var sket efter 1. januar 2002, som var tidspunktet for den seneste almindelige vurdering.

Det er med de ændringer af SFL §§ 33 og 33 a, der er gennemført med lov nr. 688 af 8. juni 2017, ligeledes præciseret, at adgangen til at ændre en vurdering efter bestemmelserne tillige omfatter adgangen til at ændre en del af en vurdering.

Vurderingsstyrelsen vil herudover have mulighed for at foretage vurderinger og dele af vurderinger, der ved en fejl ikke er blevet foretaget. Det følger af SFL § 33, stk. 2, og det er ved lov nr. 688 af 8. juni 2017 præciseret, at Vurderingsstyrelsen altid har adgang til at foretage en vurdering eller en del af en vurdering, der ved en fejl ikke er blevet foretaget, eller som efterfølgende viser sig at mangle. Fx fordi der efterfølgende er opstået behov for at foretage en vurdering eller en fordeling.

Adgangen til at foretage eller ændre en vurdering eller en del af en vurdering efter SFL § 33 omfatter efter Vurderingsstyrelsens opfattelse også adgangen til at foretage eller ændre en yderligere ansættelse, jf. VUL § 33, stk. 16-18, der ved en fejl ikke er blevet foretaget, som efterfølgende viser sig at mangle, eller som viser sig at være fejlbehæftet. Dette kan også udledes af det nu ophævede styresignal SKM2017.388.SKAT, hvorefter yderligere ansættelser, foretaget med hjemmel i VUL § 33, stk. 16-18, kunne ændres på anmodning indgivet inden for reaktionsfristen på 6 måneder fra den 6. juni 2017 og inden den 1. maj i det fjerde kalenderår efter vurderingsårets udløb, hvis der i den yderligere ansættelse ikke alene var taget højde for de ændringer, der følger af det forhold, der har foranlediget genberegningen, jf. VUL § 33, stk. 16-18.