Dato for udgivelse
17 Jan 2022 13:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Nov 2021 19:59
SKM-nummer
SKM2022.29.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-6146/2021-OLR
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
skyldig i videreoverdragelse af kokain, skønsmæssig skattepligtig indkomst
Resumé

Skatteyderen blev af Østre Landsret fundet skyldig i videreoverdragelse af kokain mod betydeligt vederlag. På baggrund af straffedommen forhøjede skattemyndighederne skønsmæssigt skatteyderens skattepligtige indkomst.

Landsretten fandt - ligesom byretten - at indtægter ved kokainhandel er skattepligtige efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, uanset om indtægten fremkommer som fortjeneste ved salg af kokain eller som et arbejdsvederlag for deltagelse i kokainhandlen.

Landsretten fandt ikke, at skatteankenævnet - på baggrund af straffedommene - var berettiget til at lægge til grund, at fortjeneste ved videreoverdragelse af kokainen udelukkende tilfaldt skatteyderen. Landsretten fandt derfor, at skatteankenævnets skøn hvilede på et forkert grundlag.

Reference(r)

Statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2021-2, C.A.1.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Landsskatteretten jr.nr. 18-0008534, ej offentliggjort

Tidligere instans: Byretten jr.nr. BS56913/2019-SVE, offentliggjort som SKM2021.102.BR.

Appelliste

Parter

A
(v/advokat Kristian Mølgaard)

mod

Skatteministeriet
(v/advokat Tony Sabbah)

Retten i Svendborg har den 15. januar 2021 afsagt dom i 1. instans (sag BS56913/2019-SVE).

Afgørelse truffet af landsdommerne

Bloch Andersen, Ib Hounsgaard Trabjerg og Tanja Kantner 

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand for byretten om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at forhøjelsen af As skattepligtige indkomst for 2014 nedsættes til 0 kr., subsidiært et mindre beløb end 567.809 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Sagen er afgjort uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens § 387, stk. 1, nr. 3.

Supplerende sagsfremstilling

Af Frederiksberg Rets dom af 2. oktober 2015 i straffesagen mod A fremgår blandt andet følgende:

"…
A og PN er tiltalt for

Begge

overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 2. pkt., jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 2, jf. § 3, jf. bilag 1, liste B, nr. 43, jf. straffelovens § 88, stk. 1, ved i perioden frem til den (red. dato 1 fjernet) kl. 20.35 i kælderen, Y1-adresse, i forening og efter forudgående aftale at have væreti besiddelse af 3,8 kilo kokain og 5,32 kilo fyldstof, som blev blandet sammen til en samlet mængde på ikke under 9,12 kilo kokain, hvilket mod et betydeligt vederlag blev videreoverdraget til flere ukendte personer.

Begge

overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt., jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 2, jf. § 3, jf. bilag 1, liste B, nr. 43, jf. til dels straffelovens § 21, jf. straffelovens § 88, stk. 1, ved i perioden frem til den (red. dato 1 fjernet) kl. 20.35 i kælderen, Y1-adresse, i forening og efter forudgående aftale at have været i besiddelse af 155 gram kokain og ikke under 59 kilo fyldstof i form af lidocain, procain, glucose og mannitol, med henblik på opblanding med yderligere 42 kilo kokain, svarende til en samlet mængde på i alt ikke under 101 kilo kokain alt med henblik på videreoverdragelse til flere ukendte personer og mod et betydeligt vederlag.

Begge

overtrædelse af straffelovens § 192a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 3, jf. straffelovens § 88, stk. 1, ved i perioden frem til den (red. dato 1 fjernet) kl. 20.35 i kælderen, Y1-adresse, i forening og efter forudgående aftale, uden politiets tilladelse og under særligt skærpende omstændigheder, at have været i besiddelse af en M75 automatriffel med 83 stk. løse kaliber 7.62 patroner, en ladt halvautomatisk pistol af mærket (red. mærke 2 fjernet) med tilhørende magasin og syv patroner samt et oversavet haglgevær.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos de tiltalte i medfør af straffelovens § 75, stk. 2 og § 76 a konfiskeres 111.000 kr. i kontanter ….

Tiltalte A har erkendt sig delvis skyldig i forhold 1 og nægtet sig skyldig i forhold 2 og 3.

Tiltalte PN har nægtet sig skyldig.

Tiltalte A har protesteret imod konfiskationspåstanden for så vidt angår beløbet på 111.000 kr., men har ikke i øvrigt bemærkninger til konfiskationspåstanden.

Tiltalte PN har ikke bemærkninger til konfiskationspåstanden.

Forklaringer.

Der er under hovedforhandlingen i sagen afgivet forklaring af de tiltalte og af vidnerne IR, JM og ML.

Tiltalte A har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

".....at han blev anholdt den (red. dato 1 fjernet). Han lå på hospitalet med en sammenklappet lunge. Han afgav ikke forklaring, da han blev anholdt eller ved grundlovsforhøret. Han har ikke tidligere afgivet forklaring i retten. Han afgav først forklaring til politiet den (red. dato 2 fjernet) på grund af frygt, da han skylder penge. Han ved godt, at PN er (red. navn fjernet) og har været det længe. Tiltalte har været med til nogle få arrangementer hos (red. navn fjernet). Han har ikke haft omgang med andre (red. navn fjernet) end PN. Han ønsker ikke at oplyse, om den person, som han frygter, er (red. navn fjernet). Hans personlige problemer ønsker han at løse selv.

Han har haft lejet kælderen på Y1-adresse siden foråret 2012. Han havde problemer på hjemmefronten. Han skændtes med kæresten, hans datter havde (red. information 8 fjernet), og der var meget at se til i forbindelse med skolereformen.

Tiltalte arbejder som pædagog. Han ville have et sted, hvor han kunne slappe af og få et pusterum. Der har været en seng i kælderen. Han havde flyttet alle tingene ud af kælderen, inden han den (red. dato 1 fjernet) blev anholdt. Han havde ikke flyttet sine ting ind i lejemålet lige efter, at han havde overtaget dette.

De 111.000 kr., som politiet fandt på hans bopæl under hans seng, har han vundet i Oddset.

Kokainpresserne kom ind i kælderen på Y1-adresse lidt efter, at han i 2012 havde overtaget lejemålet.

Han skylder penge til en person, som han havde mødt i en spillekiosk.

Han har i alt lånt 150.000 kr. af den pågældende til at spille for. Han tabte en masse penge og fik spillegæld. Han skyldte på et tidspunkt personen 150.000 kr. Han havde til hensigt at betale de 111.000 kr. til personen. Han tør ikke sige, hvem personen er. Han blev tvunget til at lave de 500 gram kokain. Han var bange for personen.

Han udtalte sig til politiet på grund af frygt, og fordi han fik at vide, at hans besøgs- og brevkontrol ville blive ophævet, hvis han udtalte sig, men det skete ikke.

Den person, han skyldte penge, spurgte på et tidspunkt, om tiltalte kunne have noget værktøj stående for ham, da han skulle flytte værksted. Tiltalte accepterede dette. Tiltalte skulle møde op på Y1-adresse og hjælpe med at bære det ned i kælderen på Y1-adresse. Kokainpresserne kom i en varevogn. Der kom en ukendt person og hjalp til. Tiltalte havde ikke tidligere set de røde pressere. De bar den ene presser ned. Den var meget tung. De nåede kun at bære den ene ned, idet "flyttemanden" havde en anden aftale. "Flyttemanden" virkede stresset. Da "flyttemanden" ikke ville køre rundt med den sidste, blev den midlertidigt anbragt i tiltaltes kælderrum i Y2-adresse. "Flyttemanden" sagde, at den skulle flyttes til Y1-adresse dagen efter. Tiltalte ringede til PN og spurgte, om han kunne hjælpe hermed. Han ville ikke have hjælp af personen til at flytte den, da han ikke ville have, at personen skulle se, hvor han boede. Det var grunden til, at han ringede til PN. Han ville bare have det klaret. Han sagde måske til PN, at det var nogle ting fra hans pædagogarbejde, som skulle flyttes. PN hjalp ham dagen efter med flytningen. Tiltalte vidste ikke på dette tidspunkt, hvad det var. Hvis han havde vidst det, ville han aldrig have bedt PN om hjælp. Tiltalte lagde bare kælderrum til.

Han skyldte dengang personen 140.000-150.000 kr. Der blev indgået aftale om en afdragsordning, hvorefter han skulle betale 2.000 kr. om måneden. Der var ikke noget afpresning. Det var en ren vennetjeneste, at han skulle opbevare presserne. Det var først 2 måneder før hans anholdelse, at han så presserne samlet. Han kan ikke sige, hvor tit han kom i kælderen på Y1-adresse, men han kom der jævnligt. Det afhang af, hvor højt bølgerne gik hjemme. Han havde masser af ting i lejemålet. Der var både møbler og flyttekasser.

Presserne var ikke samlet, da de blev taget af laddet og flyttet ned i kælderen. De var pakket ind i bobleplast, da tiltalte og den ukendte mand bar den første ned. Da de flyttede den sidste, var bobleplasten væk.

Han betaler gælden af løbende. Han mødtes med personen hver den 4. i måneden. Han skyldte 80-90.000 kr. et halvt år før han blev anholdt. Personen, som han skyldte penge, syntes, at det gik for langsomt med afdragene. Han havde i mellemtiden lånt lidt mere af den pågældende.

Foreholdt bilag M-1-3-2 (afhøringsrapport af (red. dato 2 fjernet), side 4, sidste afsnit), forklarede tiltalte, at han godt kan huske, at han til politiet har forklaret, at han havde betalt ca. 30.000 kr. af gælden. Hans gæld gik op og ned. Han har afdraget gælden med ialt 60-70.000 kr., men da han havde lånt yderligere penge af personen, var hans gæld steget igen. Han havde ikke styr på finanserne.

På et tidspunkt kom personen og sagde til tiltalte, at han ville have nogle flere ting stående i tiltaltes lejemål. Personen sagde det på en truende måde. Tiltalte kunne kun betale 2.000 kr. tilbage om måneden, nogle gange kunne han dog betale 5.000 kr. Tiltalte havde, inden han blev anholdt, vundet i alt 111.000 kr. Han spillede på fodboldkampe med 10-15.000 kr. pr. kamp. Han spillede for de penge, som han lånte af personen. De 110.000 kr. stammede ikke fra salg af kokain. Det var først lige inden hans anholdelse, at han havde vundet de 111.000 kr. Det var måske 1-1½ måned før han blev anholdt. Han skiftesvis vandt og tabte ved spil. Hans plan var, at han ville give pengene til personen og opsige sit lejemål på Y1-adresse. Han havde en aftale med den pågældende person om, at de skulle mødes hver den 4. i måneden. Han havde ikke personens telefonnummer. Han havde derfor ikke mulighed for at gå ned i spillekiosken med pengene.

Personen fik nøgle til lejemålet på Y1-adresse ca. ½ år inden tiltalte blev anholdt. Personen sagde, at han skulle opbevare nogle flere ting dernede. Tiltalte spurgte ikke nærmere ind til det. Tiltalte gav ham nøglen til lejemålet. Tiltalte frygtede personen. Tiltalte kom fortsat i lejemålet, indtil han blev anholdt. Nogle gange havde han sin orange sportstaske med, for at tømme lejligheden. Han havde ikke kokain i tasken. Tiltalte havde set de to røde pressere. Han blandede kokainen 4-5 dage før hans anholdelse. Han havde af personen fået besked på, at han skulle lave kokain for at afdrage på gælden. Han ville få 5.000 kr. for det. Han ved ikke, hvorfor han ikke bare gav de 111.000 kr. til manden. Han tænkte ikke rationelt. Hans barn var 2 år på dette tidspunkt, og hun græd meget om natten på grund af (red. information 8 fjernet). Han kunne jo alligevel heller ikke blive fri for gælden, da hans gæld var vokset til 140.000-150.000 kr. Personen var ikke til stede i kælderen, da han blandede kokainen.

Tiltalte mødtes med personen i kiosken, og personen havde spurgt tiltalte, om han kunne bage en kage. Tiltalte skulle finde noget, personen kunne skrive på, og lægge papiret i kælderen. Tiltalte medbragte en bog/blok fra sin hjemadresse og lagde den i kælderen. Nogen tid efter var der en formel på blokken/bogen. Tiltalte fulgte denne opskrift, da han opblandede kokainen. Han tog 1 kg. kokain, der var pakket med brunt tape. Pakken lugtede af kaffe. Der var balloner rundt om. Han tog 250 gram kokain fra pakken og blandede det op efter en opskrift. Det blev til 500 gram kokain. Han havde ikke tidligere blandet kokain.

Det var hans hensigt at betale gælden til personen og sige til ham, at han var blevet smidt ud af lejemålet på Y1-adresse.

Forevist bilag K-3 (foto af side med overskriften HUSK) forklarede tiltalte, at han ikke kan huske, at der stod sådan på blokken. Det var ikke sådan, at han blandede kokainen. Han har ikke set denne opskrift før. Der lå et papir, hvor der stod 3-4 opskrifter på. Der var sat et kryds ud for det, som han skulle gøre. Han blandede kokain efter den opskrift og efter en anden opskrift. Der var 3 ting, som skulle blandes sammen og derefter i presseren. Efter at han havde blandet stofferne, lagde han det i presseren. Han har ikke set en seddel vedrørende et smeltepunkt.

Han vidste godt, at det han lavede, var meget forkert. Han overvejede også at ringe til politiet, men han turde ikke, da personen vidste, hvem hans kone osv. var.

Han betalte lejen for kælderrummet med Oddsetgevinsterne.

Han købte nokiatelefonen for at kunne kommunikere med en gift kvinde fra Y3-by, som han så. "S" i telefonen står for søde. Det er den gifte kvindes telefonnummer. Han ønsker ikke at oplyse navnet på kvinden. Telefonen har ikke været brugt til narko. Han købte to taletidskort. Den pågældende kvinde fik det andet taletidskort. Han så hende vist i et års tid. De mødtes i træningscenteret. De kommunikerede kun via den telefon. De brugte ikke andre telefoner. Han købte telefonerne et stykke tid efter, at de havde mødt hinanden. Han kan ikke huske, hvornår han købte telefonerne. Foreholdt, at telefonen kun havde været aktiv fra den 29. oktober 2014 til den (red. dato 1 fjernet), forklarede tiltalte nu, at han havde købt telefonerne en lille uges tid, inden han blev anholdt. I løbet af det år, hvor de sås, mødtes de kun personligt. Det kan således godt passe, at telefonen kun har været aktiv fra den 29. oktober 2014 til den (red. dato 1 fjernet).

Tiltalte har været meget sammen med PN og PN tvillingebror.

Foreholdt, at fund af DNA spor på pistolen i kælderlejligheden på Y1-adresse, med nogen sandsynlighed kan stamme fra PN, forklarede tiltalte, at han har været meget sammen med PN og PN´ tvillingebror, bl. a. til boksning, hvor de har svedt meget. DNA'sporet på pistolen stammer måske herfra. Det er kun et gæt fra hans side. Han selv så våbnene i kælderen 1-2 måneder, inden han blev anholdt. Han rørte ved våbnene, da han var i gang med at flytte sine ting fra kælderen. Han var også nysgerrig. De ting, han havde i kælderen, havde han fra et tidligere forhold. Hverken PN eller hans tvillingbror OS havde kendskab til lejemålet på Y1-adresse.

Han kan ikke huske, hvad der blev sagt tilbage i 2012, da PN hjalp ham med at flytte presseren.

Forevist bilag B-5 (seddel vedrørende bestilling af Flæk), forklarede tiltalte, at det ikke er ham, som har skrevet dette. Han er ordblind. Han fik under afhøringen at vide, at Flæk er en form for kokain. Han kan ikke huske at have set denne seddel. Det kan være, at han har rørt ved papiret for at smide det ud. Det er ikke hans skrift. Han skriver på mange forskellige måder. Han har ikke nogen kontakt til Y4-by. Han vidste godt, at procain og lidocain er fyldstoffer til kokain.

Forevist bilag B-1-1 (fotos af kælderlejligheden), forklarede tiltalte, at han havde stedet for at slappe af og få ro. Han flyttede løbende tingede. Det foregik over en længere periode, men det tog fart, da han så våbnene. Han ville bare gerne ud af det.

Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han i starten havde et godt forhold til personen. Lånet steg i en periode. Det var små beløb, der samlede sig sammen. Han oddser mest på fodbold.

Personen sagde ikke, hvad presserne/maskinerne skulle bruges til. Han opbevarede kun tingene som en vennetjeneste.

Forevist bilag B-1-1, sidste side (skitse af kælderlejligheden), forklarede tiltalte, at han havde haft de nødvendige ting i kælderen. De fleste ting var flyttet ud, da skitsen blev udarbejdet. Sofaen stod der stadigvæk, da han ikke selv kunne flytte den. Han havde selv skubbet sofaen ned i kælderen.

Han sagde i sin tid til andelsboligforeningen, at han skulle bruge kælderrummet til reparation af fjernstyrede biler. De er i mellemtiden blevet solgt.

Han røg hash dagligt i en periode. Han ville ikke have noget at spille for, hvis han afleverede de 111.000 kr. Han ville have haft betalt gælden tilbage og opsagt lejemålet på Y1-adresse, hvis han ikke var blevet anholdt. Han har holdt sine problemer for sig selv, da han ikke var stolt af det.

Foreholdt bilag M-1-8-4 (kontoudtog), forklarede tiltalte, at han har fået udbetalt mellem 16-20.000 kr. om måneden fra arbejdet som pædagog.

Han spillede normalt Oddset i Y5-sted. Han spillede også i andre kiosker og på tankstationer i Y6-sted. Han kan godt have spillet på Y7-sted, i Y8-sted og på Y11-sted. Han kan ikke huske, hvornår han sidst var i Y8-sted.

Foreholdt bilag K-1-2 (Oddset præmiekvitteringer - side 3) forklarede tiltalte, at det godt kan passe, at han var i Y8-by to måneder før sin anholdelse. Han var der sammen med den gifte kvinde.

Adspurgt af anklageren forklarede tiltalte, at personen ikke sagde til ham, at han ikke måtte komme i lejemålet på Y1-adresse."

Tiltalte PN har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

".....at han ikke har udtalt sig dybdegående før, idet hans 3 tidligere advokater havde frarådet ham at udtale sig. Hans advokat sagde i grundlovsforhøret, at han havde været fængslet siden februar 2014.

Foreholdt retsbog af 10. april 2015 forklarede tiltalte, at det godt kan passe, at det først blev sagt i retten 19 dage senere. Det er først i dag, at han er villig til at forklare sig i sagen. Han havde håbet på, at sagen ikke var kommet så langt, som den er. Han er tilknyttet (red. navn fjernet) motorcykelklub. Han er fuldgyldigt medlem. Han har i hvert fald kendt A siden teenagerårene. A er en god ven. A er ikke tilknyttet (red. navn fjernet). Tiltaltes bror, OS, er heller ikke tilknyttet (red. navn fjernet), men han kommer til festerne, når tiltalte inviterer ham med. Hans bror har deltaget i (red. navn fjernet)s fester adskillige gange, helt op til 2014, hvor tiltalte blev fængslet. A ved godt, at tiltalte er (red. navn fjernet). Tiltalte blev fuldgyldigt medlem af (red. navn fjernet) for nogle måneder siden. Han var fængslet, da han blev fuldgyldigt medlem. Han havde forinden været prospekt i nogle år. Han har i mange år haft tilknytning til (red. navn fjernet). Han har haft sin bror med til festerne i (red. navn fjernet), siden han var prospekt. Han har også haft A med til festerne hos (red. navn fjernet). Han har hverken snakket med sin bror eller A om, at de skulle blive medlem af (red. navn fjernet).

Tiltalte har ikke været i besiddelse af en nøgle til kælderrummet på Y1-adresse. Han har aldrig været på Y1-adresse. Han vidste ikke, at A havde lejet det kælderrum, og han var ikke bekendt med, hvad A foretog sig i kælderrummet. Han har ikke haft snakket med A om, at A skulle have været i problemer. Hvis han havde vidst, hvad A lavede, ville han have taget en snak med ham. Han har aldrig haft fingrene i en pistol.

Foreholdt, at hans fingeraftryk er blevet fundet på en af de røde kokainpressere, forklarede tiltalte, at han ikke har været i nærheden af disse. A henvendte sig på et tidspunkt til tiltalte, da A skulle have hjælp til at flytte nogle tunge ting fra hans kælderrum i Y2-adresse i Y3-by. Tiltalte hjalp A. Han kan huske, at det var noget tungt metal, som skulle flyttes. Det må være derfor, at hans fingeraftryk er på den ene kokainpresser. Han har kun set metaldele i løsdele.

Forevist bilag K-2, sidste side (foto af røde kokainpressere), forklarede tiltalte, at disse ligner røde reoler. De så ikke sådan ud på As bopæl. Da han så dem, var det en bunke metaldele. De kan godt være flyttet i 2012, men han kan ikke huske det. Han flyttede metaldelene sammen med A fra As kælderrum og op i en kassevogn. Han ved ikke, hvor metaldelene skulle hen. Han hjalp ikke A med læsse dem af. Han ved ikke, hvem der havde vognen med. De så ikke ud som på billedet i bilag K-2. De var skilt ad. Han kalder det en reol, da han har set billedet efterfølgende. Han spurgte ikke A, hvad de skulle flytte.

Forevist bilag K-3 (foto af side blok/kalender indeholdende oplysning om smeltegrad), forklarede tiltalte, at han ikke har skrevet opskriften på blokken. Det er ikke hans skrift. Han har ikke evnerne eller den fornødne viden til at skrive det. Det er det rene volapyk for ham. Han har kun taget 9. klasse. Han ved ikke noget om kokain.

Forevist bilag K-3-1 (foto af et stykke papir med formler), forklarede tiltalte, at han heller ikke har skrevet dette.

Tiltalte så A jævnligt i perioden fra foråret 2012 til februar 2014. De så hinanden ca. en gang om ugen eller hver 14. dag. De festede og gik i byen sammen. Han spiste ofte aftensmad hos A og hans kone SC. Han snakkede aldrig med A om det, som A havde gang i. A har aldrig nævnt det for tiltalte.

Forespurgt, hvordan hans håndaftryk kan være kommet på blokken, forklarede tiltalte, at hans håndaftryk må være kommet på blokken, da han havde været hjemme hos A. Han kan have tegnet med As datter eller haft skrevet en indkøbsseddel på blokken. Det var ham, der købte ind, idet han ikke kan lave mad.

Han ønsker ikke at oplyse, hvorfor han ikke har villet afgive forklaring på et tidligere tidspunkt.

Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han har været fængslet siden februar 2014. Han har ikke været på udgang. Fra hans anholdelse i februar 2014 til slut september 2014 var han undergivet besøgs- og brevkontrol. Der er aldrig blevet fundet nogen former for kommunikationsmidler under de mange ransagninger af hans celle. Han har ikke haft kontakt med A, mens han har været varetægtsfængslet.

Adspurgt af anklageren forklarede tiltalte, at han har haft nøgle til As bopæl i Y2-adresse.

Han stod lige før og snakkede med VH og A, men de snakkede kun om deres frokost.

Adspurgt af forsvareren forklarede PN, at han havde en nøgle til As lejlighed. Han havde også ekstranøgler til tvillingebrorens tidligere lejlighed og til hans forældres lejlighed. Dette skyldtes, at han ikke har noget arbejde og bor i området. Nøglerne lå i samme bundt i hans bil."

Vidnet IR har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

".....at hun bor på Y1-adresse. Hun har boet der i (red. information 1 fjernet). I 2012 blev kælderlejligheden udlejet til A. Det er et erhvervslejemål. Man må ikke sove der. Hun har set A med jævne mellemrum. Hun så lejemålet, inden A overtog det, (red. information 2 fjernet). Lejemålet var tomt, da A overtog det. Det er et lejemål magen til vidnets - en treværelses lejlighed med toilet. Der havde tidligere været trægulv i lejligheden, men nu er der betongulv på grund af en vandskade i 2010. Hun har ikke snakket med A om lejemålet. Hun har snakket med formanden for bestyrelsen om det. A skulle bruge kælderlejligheden til reparation af fjernstyrede biler. Hun så A komme og gå til lejemålet med jævne mellemrum. Hun så ham sidst i sommeren 2014. Hun har ikke set ham frem til november 2014 - måske fordi hun holdt op med at ryge, og derfor ikke stod udenfor mere. A kom på faste tidspunkter. Nogle gange nåede han at komme op fra lejemålet igen, inden hun var færdig med at ryge. (red. information 3 fjernet). Andre gange var A måske ½-1 times tid i kælderen. Hun har set A et par gange med en sportstaske af mærket (red. mærke 1 fjernet), den var grøn eller orange. Nogle gange kom han også med en plastikpose.

Forevist bilag K-7 (billede af taske), forklarede vidnet, at det godt kan være den taske. Hun ved ikke, om tasken var mere eller mindre fyldt, når han kom og gik fra lejligheden. Det så ikke ud som om, at den var tung.

Hun snakkede lidt med sin kæreste om, at det var mærkeligt, at de ikke så A slæbe afsted med fjernstyrede biler eller værktøj. Hun har ikke set A bære møbler ind i kælderlejligheden. Hun havde på fornemmelsen, at det ikke var noget med fjernstyrede biler. Hun har kun registreret, at A kom og gik inden for kort tid. Hun har kunnet høre, når døren blev smækket. Der er meget lydt. Hun syntes, at det hele virkede lidt mærkeligt.

Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at man i hendes lejlighed godt kan høre stemmer fra As lejlighed. Hun har ikke bemærket maskinstøj fra hans lejlighed."

Vidnet JM har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

".....at han tidligere har boet på adressen Y1-adresse. Han havde i (red. information 4 fjernet). Han fungerede som (red. information 5 fjernet). Han ved ikke, hvem der overtog lejemålet i 2012. Han var på vej ind i opgangen, da han på et tidspunkt så et par mænd bære en rød "reol" af metal ned i kælderrummet. Den så meget tung ud. Han tænkte i hvert fald efterfølgende, at han burde have tilbudt sin hjælp. Han ved ikke, hvem der bar den ned. Han kender ikke A. Han hilste kun på de 2 mænd.

Han har været i kælderrummet, mens A havde lejemålet. De skulle lave en bordplade i køkkenet. De aftalte et tidspunkt med lejeren. Han så ikke de røde reoler der. De andre døre var lukkede. A var til stede under hele arbejdet. Vidnet vil tro, at de lavede bordpladen, umiddelbart efter at A havde overtaget lejemålet. A fortalte ikke, hvorfor han ville være til stede, når bordpladen blev lavet. Arbejdet tog måske en times tid. De var der 2 gange. A var til stede begge gange. A havde insisteret på at være til stede. Døren ind til et af rummene var lukket begge gange.

Han ved ikke, hvor ofte A var i lejemålet eller hvordan han kom dertil.

Adspurgt af advokat VH forklarede vidnet, at døren ind til køkkenet var åben. Det var den næste dør, som var lukket.

Adspurgt af advokat Martin Leth forklarede vidnet, at det er mere end 2-3 år siden, at den røde "reol" blev båret ned. Det var vist lige efter, at A havde overtaget lejemålet."

Vidnet ML har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

".....blandt andet vedrørende Retskemisk erklæring, supplerende erklæring nr. 1, at den er baseret på de da foreliggende oplysninger. Oplysningerne blev vurderet med videnskabelige briller. Det er sandsynligt, at opskrifterne/formlerne handler om opblanding af kokain. De fremkom med flere forslag, fordi de passede med de foreliggende oplysninger.

Da de havde fået yderligere oplysninger om fund af kokain og fyldstoffer, lavede de nogle udregninger på, hvor stor den samlede mængde kokain ville blive efter opblanding.

Når alle punkterne blev sammenholdt, nåede de frem til, at kokainen efter al sandsynlighed blev fortyndet med en faktor 2-2,8. Det var logiske slutninger ud fra de oplysninger, som de havde og deres viden om kokain.

Det var politiet, der bestemte, at de ved udregningerne skulle anvende faktor 2,4, hvilket var ud fra en gennemsnitsbetragtning.

3,8 kg. kokain ville efter opblanding blive til 9,1 kg. opblandet kokain. De 3,8 kg. kokain var den mængde kokain, de fundne balloner skulle have indeholdt. Hun har ikke set ballonerne.

Anvendelse af 59 kg. fyldstof ville efter opblanding give 101 kg. Opblandet kokain.

Den opblandede kokain ville stadig være brugbar kokain i pulverform. Kokain på gadeplan varierer meget. Det er ikke mærkeligt at se prøver af kokain med 5 % renhed.

Kokain er i øvrigt aldrig 100 procent ren kokain. Teoretisk set kan kokain max blive 89,3 procent. I praksis ser man sjældent kokain på mere end 60 procent.

Foreholdt bilag B-8-1 (Retskemisk erklæring af 9. december 2014), forklarede vidnet, at de 155 gram kokain var på 53 procent, hvilket er stærk kokain.

Mannitol er et fyldstof, som bruges til fortynding af forskellige slags narkotika, men det bruges også i lægemidler.

Lidocain og Procain bruges kun som fyldstoffer i kokain, men stofferne indgår også i lægemidler.

Mannitol måler de ikke så tit, fordi det ikke fanges i deres almindelige analyser. I denne sag blev der lavet en ekstra analyse.

Det er helt almindeligt, at kokain er blandet med mange fyldstoffer. Et smeltepunkt på 195 grader taler for, at der er tale om opblanding af kokain. Der er formentlig andre stoffer, der også har smeltepunkt 195 grader, men de fleste stoffer vil have andre smeltepunkter.

Adspurgt af advokat VH forklarede vidnet vedrørende bilag K-3-6 (seddel med overskriften NY), at det er forskellige formler. M står for Mannitol, P for Procain og L for Lidocain. P kan ikke stå for pulver, idet det hele er pulver. Mængden varierer. Der skal ikke være et bestemt forhold mellem de 3 fyldstoffer.

Vedrørende bilag K-9 (Retskemisk erklæring, supplerende erklæring nr. 1) forklarede vidnet, at formlen i opskrift 1 ikke er korrekt, men at det ikke har betydning for konklusionen i den seneste erklæring, supplerende erklæring nr. 2. De pågældende tror, at de blander til et bestemt produkt, men de får et helt andet resultat. Det er de færreste, der har mulighed for at blande helt korrekt.

Foreholdt bilag K-3-6 (seddel med overskriften Husk), forklarede vidnet, at det vil tage cirka 1 times tid at lave sådan en portion. Hun ved ikke, hvorfor det skal i køleskabet i 3-5 dage. Hun kan heller ikke give nogen forklaring på, hvad der menes med "sprøjt".

Vidnet har et par gange set kokain pakket ind i en ballon. Der var anden plastik udenom.

Flæk er meget stærk kokain. Koncentrationen er omkring 60 procent."

Oplysningerne i sagen.

Personlige oplysninger.

Tiltalte A har om sine personlige forhold forklaret, at han bor med sin kæreste og (red. information 6 fjernet). Han er uddannet som pædagog. I den sidste tid arbejdede han som skolepædagog. Han mistede sit arbejde, da han blev varetægtsfængslet.

Tiltalte A er ikke tidligere straffet.

Tiltalte A har under sagen været frihedsberøvet fra den (red. dato 1 fjernet).

Rettens begrundelse og afgørelse.

Forhold 1, 2 og 3.

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at tiltalte A har haft lejet kælderlejligheden på Y1-adresse i Y13-by siden foråret 2012. A har forklaret, at han skulle bruge kælderlejligheden til reparation af fjernstyrede biler, men disse blev solgt. Han beholdt kælderlejligheden for at have et sted, hvor han kunne slappe af i ro og fred, når bølgerne gik højt på hjemmefronten.

Under en ransagning af kælderlejligheden den (red. dato 1 fjernet) (bilag B-1) blev der blandt andet fundet 2 stk. hydrauliske pressere med tilhørende forme, blendere, plastikkande med målebæger, digitalvægt, diverse emballage, herunder brugt emballage, et stykke papir med håndskrevne formler/opskrifter, en blok med håndskrevne formler/opskrifter, en krøllet seddel vedrørende bestilling af Flæk, 155 g. kokain og 59 kg. fyldstof.

Under ransagningen af kælderlejligheden blev der endvidere fundet en M75 automatriffel med 83 stk. løse kaliber 7,62 patroner, en ladt halvautomatisk pistol af mærket (red. mærke 2 fjernet) med tilhørende magasin og syv patroner samt et oversavet haglgevær.

Ifølge Kriminaltekniske erklæringer (blandt andet bilagene B-6-1-2, B-6-3-2 og B-6-3-4) er As fingeraftryk fundet på adskillige af de effekter, der blev fundet i kælderlejligheden, herunder på presserne, emballagen og sedlen vedrørende bestilling af Flæk. På en række af effekterne blev der endvidere ifølge erklæring vedrørende retsgenetiske undersøgelser (bilag B-9-2) fundet DNA spor, der med højeste beregnede bevismæssige vægt (1.000.000) kan hidrøre fra A.

Ifølge Kriminalteknisk erklæring (bilag B-5-3) er det overvejende sandsynligt, at skriften på den fundne seddel vedrørende bestilling af Flæk er udført af A.

Ifølge erklæring vedrørende retsgenetiske undersøgelser (bilag 5-3-2) er der endvidere på den fundne pistol fundet DNA spor, der med højeste beregnede bevismæssige vægt (1.000.000) kan hidrøre fra A.

Under en ransagning af As bopæl den 7. november 2014 (bilag B-2) blev der fundet 111.000 kr. i kontanter under hans seng. Sedlerne bar præg af at være "brugte sedler", idet de var krøllede.

Efter vidnet JMs forklaring lægger retten til grund, at i hvert fald den ene røde presser blev transporteret i hel stand til den omhandlede kælderlejlighed vist nok kort til efter at A havde overtaget kælderlejligheden. Efter vidnets forklaring lægger retten endvidere til grund, at A havde insisteret på at være til stede i kælderlejligheden begge gange, der blev udført arbejde i køkkenet, og at døren ind til det rum, hvor presserne var placeret, var lukket begge gange. Arbejdet blev vist udført kort tid efter, at A havde overtaget kælderlejligheden.

Efter vidnet IRs forklaring lægger retten til grund, at A jævnligt indfandt sig kortvarigt i kælderlejligheden, ofte medbringende en sportstaske eller en plastikpose.

A har forklaret, at han få dage inden anholdelsen havde opblandet 500 gram kokain, idet han var blevet presset hertil for at afdrage 5.000 kr. på en af ham oparbejdet spillegæld. A har endvidere forklaret, at han herudover ikke har haft med opblanding af kokain at gøre, men at han havde følt sig presset til at lade personen stille presserne m.v. i hans kælderlejlighed. Det var den samme person, der 1- 1½ måned inden A blev anholdt havde efterladt våbnene i hans kælderlejlighed. A havde rørt ved våbnene, da han var i gang med at flytte sine ting fra kælderlejligheden, og fordi han var nysgerrig.

Retten tilsidesætter As forklaring som værende utroværdig, idet hans forklaring forekommer usammenhængende og konstrueret til lejligheden. Retten har herved navnlig lagt vægt på, at A den 7. november 2014 blev fundet i besiddelse af et kontantbeløb på 111.000 kr. Retten har endvidere lagt vægt på, at A først har afgivet forklaring, da resultaterne af de mange tekniske undersøgelser forelå.

Retten finder det herefter bevist, at A har været involveret i den aktivitet, der har fundet sted i hans kælderlejlighed på Y1-adresse med hensyn til opblanding af kokain.

I forhold 1 lægger retten efter bevisførelsen, navnlig Kriminalteknisk erklæring (bilag B-12-1), til grund, at en mængde kokain på ikke under 3,8 kg. er blevet opblandet. Ved Retskemisk erklæring, supplerende erklæring nr. 2 (bilag B-13) sammenholdt med vidnet ML forklaring finder retten det bevist, at A har medvirket til opblanding af 3,8 kg. kokain med fyldstof til en samlet mængde kokain på 9,12 kg. Under hensyn til mængden af kokain sammenholdt med den omstændighed, at der den 7. november 2014 blev fundet 111.000 kr. i kontanter under As seng, finder retten det endvidere bevist, at den opblandede kokain er blevet videresolgt.

I forhold 2 lægger retten efter bevisførelsen til grund, at der under ransagning af kælderlejligheden den (red. dato 1 fjernet) blev fundet 155 g. kokain med høj renhedsprocent og 59 kg. fyldstof. Ved Retskemisk erklæring, supplerende erklæring nr. 2 (bilag B-13) sammenholdt med vidnet ML forklaring finder retten det bevist, at de 59 kg. fyldstof skulle anvendes til opblanding  af 101 kg. kokain. Under hensyn til mængden af opblandet kokain finder retten det endvidere bevist, at det var med henblik på videresalg.

I forhold 3 lægger retten efter As egen forklaring til grund, at de omhandlede våben - en M75 automatriffel med 83 stk. løse kaliber 7.62 patroner, en ladt halvautomatisk pistol af mærket (red. mærke 2 fjernet) med tilhørende magasin og syv patroner samt et oversavet haglgevær - havde befundet sig i hans kælderlejlighed i en længere periode. På denne baggrund og under hensyn til at der på pistolen blev fundet DNA spor, der med højeste beregnede bevismæssige vægt (1.000.000) kan stamme fra A, finder retten det bevist, at A har været i besiddelse af de omhandlede våben og ammunition. Under hensyn til den aktivitet, der fandt sted i kælderlejligheden med hensyn til opblanding af kokain, finder retten, at forholdet med rette er henført under straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1.

Ifølge Kriminalteknisk erklæring (bilag B-6-1-2) er PN fingeraftryk fundet på i hvert fald en af presserne, der stod i As kælderlejlighed på Y1-adresse.

Ifølge Kriminalteknisk erklæring (bilag K-3-16-1) er PN håndaftryk fundet på en blok/kalender med formler, der ligeledes er fundet i kælderlejligheden. Ifølge Kriminalteknisk erklæring (bilag K-3-15-1) er det overvejende sandsynligt, at skriften på nogle formler er udført af PN.

Ifølge erklæring vedrørende retsgenetiske undersøgelser (bilag 5-3-4) er der endvidere fundet DNA spor på pistolen, der blev fundet i kælderlejligheden, der med en bevismæssig vægt på 60.000 kan hidrøre fra PN, dog er det ikke muligt ved en DNA analyse at skelne mellem DNA stammende fra PN og hans enæggede tvillingbror.

PN har først afgivet forklaring under hovedforhandlingen.

PN og A er nære venner, hvilket understøttes af, at PN blev fundet i besiddelse af en nøgle til As bopæl i Y2-adresse.

PN blev frihedsberøvet i en anden sag den 27. februar 2014 og varetægtsfængslet i den sag den 28. februar 2014, og han har siden været fængslet - som frihedsberøvet i denne sag siden den 9. april 2015. PN har forklaret, at han var undergivet besøgs- og brevkontrol fra den 27. februar 2014 til slutningen af september 2014.

Retten finder ikke, at det med den til domfældelse fornødne sikkerhed er bevist, at PN har medvirket til opblanding af 3,8 kg. Kokain med fyldstoffer til 9,12 kg. kokain og videresalg som beskrevet i forhold 1. Retten finder endvidere ikke, at det med den til domfældelse fornødne sikkerhed er bevist, at PN har medvirket til besiddelsen af 155 g. kokain og 59 kg. fyldstof med henblik på opblanding og videresalg som beskrevet i forhold 2.

Retten har herved navnlig lagt vægt på, at PN havde været frihedsberøvet i over 8 måneder den (red. dato 1 fjernet), hvor ransagningen af As kælderlejlighed fandt sted, og at han havde været undergivet brev- og besøgskontrol fra den 27. februar 2014 til slutningen af september 2014. Retten har endvidere i forhold 1 særlig lagt vægt på, at den nævnte mængde kokain på 3,8 kg. er beregnet ud fra brugt emballage fundet i en affaldspose under ransagningen af kælderlejligheden den (red. dato 1 fjernet). Retten har i forhold 2 særlig lagt vægt på, at tiltalen vedrører besiddelse af 155 g. kokain og 59 kg. fyldstof med henblik på opblanding af kokain til videresalg.

Uanset at der på pistolen, der blev fundet i kælderlejligheden, er fundet DNA spor, der med en bevismæssig vægt på 60.000 kan stamme fra PN, finder retten ikke, at det med den til domfældelse fornødne sikkerhed er bevist, at PN i forening og efter forudgående aftale med A har været i besiddelse af de omhandlede våben. Retten har herved lagt vægt på, at det ikke kan udelukkes, at DNA sporet på pistolen hidrører fra PNs enæggede tvillingebror. Retten har endvidere lagt vægt på, at PN havde været frihedsberøvet i over 8 måneder den (red. dato 1 fjernet), hvor ransagningen af As kælderlejlighed fandt sted, og at han havde været undergivet brev og besøgskontrol fra den 27. februar 2014 til slutningen af september 2014.

A er som følge af det ovenfor anførte skyldig i forhold 1, 2 og 3, dog er det ikke bevist, at han har handlet i forening og efter forudgående aftale med PN.

PN frifindes i det hele.

Straffen fastsættes for tiltalte A til fængsel i 16 år, jf. straffelovens § 191, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt., jf. lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 2, jf. § 3, jf. bilag 1, liste B, nr. 43, jf. til dels straffelovens § 21, og straffelovens § 192a, stk. 1, nr. 1, jf. våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 3.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på den store mængde kokain, der efter opblanding er videresolgt og den store mængde kokain, der ud fra den fundne mængde fyldstoffer skulle have været opblandet med henblik på videresalg. Retten har endvidere lagt vægt på, at der er tale om en laboratorieagtig virksomhed med alt udstyr til opblandingsprocessen. Endelig har retten lagt vægt på mængden af våben og ammunition og de pågældende våbens farlighed.

Under hensyn til at der er tale om opblanding og salg af 9,12 kg. opblandet kokain og forsøg på opblanding med de fundne fyldstoffer og videresalg af 101 kg. opblandet kokain, har retten ikke fundet fuldt tilstrækkeligt grundlag for at bringe straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt., i anvendelse.

Påstandene om konfiskation tages i medfør af de påberåbte bestemmelser til følge som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte A skal straffes med fængsel i 16 år.

Tiltalte PN frifindes.

Hos tiltalte A konfiskeres 111.000 kr. i kontanter …
…"

Af Østre Landsrets dom af 25. maj 2016 fremgår blandt andet følgende:

"Frederiksberg Rets dom af 2. oktober 2015 (5233/2015) er anket af domfældte med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang og i øvrigt formildelse.

Tiltalte har erkendt sig delvist skyldig i forhold 1, idet han har erkendt at have blandet 575 gram kokain i dagene op til den (red. dato 1 fjernet). Han har i øvrigt nægtet sig skyldig, herunder i forhold 2 og 3.

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse efter anklageskriftet, idet det dog ikke er omfattet af anklagemyndighedens anke, at forholdene er begået i forening med PN. Anklagemyndigheden har for landsretten nedlagt endelig påstand om, at mængden af opblandet kokain i forhold 1 nedsættes til ikke under 7,29 kg. Anklagemyndigheden har desuden påstået skærpelse.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaringer af tiltalte og vidnerne ML, IR og JM.

Den forklaring, som PN har afgivet i byretten, er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at det ikke er korrekt, at han dengang vidste, at procain og lidocain blev anvendt som fyldstoffer til kokain. Det har han først fundet ud af under sagens behandling i byretten.

Han lejede kælderlokalerne med det formål at kunne opbevare ting fra et tidligere forhold og til brug for hans virksomhed med reparation af fjernstyrede biler, ligesom han på grund af sine familieforhold ønskede at have et sted, hvor han kunne have fred og ro.

Han ønsker fortsat ikke at give oplysninger om den person, som han følte sig truet af. Han har heller ikke lyst til at oplyse, hvilken spillekiosk han mødte personen i den 4. hver måned. Personen, der var autoforhandler, bad tiltalte opbevare blandt andet de to pressere. Presserne var adskilt i mange små dele, da han så dem og hjalp med at bære dem ned i kælderlokalerne. Tiltalte vidste ikke, hvad det var, men konstaterede, at der var tale om store maskiner. Maskinerne er for store og tunge til at blive flyttet i samlet stand.

Tiltalte brugte kun to af rummene i kælderlejligheden, og han så først presserne samlet to måneder før sin anholdelse. Det var samtidig med, at han opdagede det øvrige værktøj, fyldstofferne og våben. Tiltalte så først pistolerne ligge i en flamingokasse i et andet rum, og han besluttede sig derfor for at kigge ind i det rum, hvor pressemaskinerne og blandingsværktøjet var. Han vidste ikke først, at der var tale om fyldstoffer, og hvad de skulle bruges til. Han rørte ved de forskellige våben i kassen, men han tog dem ikke op som sådan. Han blev chokeret over at finde våbnene.

Der lå 1 kg kokain inde i de balloner, der er fundet i lejligheden. Ballonerne var trukket i lag udenpå hinanden med tape imellem. Det ene kg kokain, der var sammenpresset i en firkantet klods, kunne være i én ballon, der således kunne rumme mere end de 380 gram, som anklagemyndigheden er nået frem til. Der var lagt kaffe uden på ballonerne, der var viklet ind i tape. Han brugte 250 gram kokain til at lave en opblandet mængde på 500 gram. Han pakkede i den forbindelse nogle blendere ud for at bruge dem ved opblandingen. Det var 4-5 dage forud for anholdelsen, at han foretog opblandingen. Han husker ikke, hvor han lagde resten af kokainen. Han lod den vist nok blive på bordet i en bøtte. Han åbnede pakken med kokain ved at skære et kryds i den med en kniv. Han måtte skære flere gange for at komme igennem alle lagene. Han anvendte ikke handsker under opblandingen. Når der er fundet handsker med hans dna på, kan det hænge sammen med, at der lå handsker, da han kom, som han rørte ved i forbindelse med, at han smed dem ud. Da han var færdig, lagde han opblandingen med kokain i en af de to pressere. Personen har herefter selv afhentet kokainen, mens tiltalte ikke var til stede. Han opblandede kokainen efter en opskrift fra personen. Der var på opskriften sat en stjerne ud for den formel, han anvendte. Der stod "P" på en af bøtterne, "L" på en anden og "Mannitol" på en tredje bøtte. Han foretog en blanding med forholdene 1 del kokain til 0,6 del Mannitol, 0,3 del L og 0,4 del P. Han ved ikke, om det gav præcist 500 gram ved en mængde på 250 gram kokain.

De 111.000 kr. havde han ikke vundet ved spil, men han har lånt dem dagen før sin anholdelse den 6. november. Når han har forklaret anderledes herom i byretten, skyldes det, at han ikke har ønsket at blande andre personer ind i sagen. Han lånte pengene samme dag, som hans lunge klappede sammen. Det var med henblik på at kunne betale personen under deres næste møde i december. Adspurgt på ny forklarede tiltalte, at han den 4. november mødtes med personen, der ville have sine penge, og det blev der aftalt, at de skulle mødes igen den 10. november. Han lånte pengene af nogle typer, der kom på Y10-sted.

Tiltalte anvendte ikke kælderlejligheden til at overnatte. Det måtte man ifølge lejekontrakten ikke, ligesom det ikke var tilladt at indrette værksted med store maskiner. Han fik dog tilladelse til at anvende lokalerne til reparation af fjernstyrede biler. Han kom i kælderlejligheden omkring en gang om ugen. Det varierede meget, hvor længe han opholdt sig der. Det var typisk om aftenen og var af en til flere timers varighed. I slutningen af perioden var han der kun kortvarigt for at hente sine ting. Han anvendte blandt andet sportstasken til at flytte sine ting fra kælderlejligheden. Han har flyttet sine ting over flere omgange. Han besluttede sig for at opsige lejemålet, da han opdagede, at personen opbevarede våben i kælderlokalerne.

Vidnet ML har supplerende forklaret blandt andet, at der er stor forskel på forskellige stoffers smeltepunkter. Et smeltepunkt på 195 passer på kokain. Lidocain og procain anvendes navnlig til opblanding af kokain. Kokain med en koncentration på 53 % er stærk, og det har formodningen for sig, at man vil fortynde dette ved opblanding med fyldstoffer. Der findes dog også kokain på gaden i stærke koncentrationer. Der er ret stor variation i koncentrationen af kokain på gadeplan. Studier har vist, at den gennemsnitlige kokainkoncentration var på 25 % i 2013 og på 22 % i 2014.

Hun har i en tidligere sag set kokain i meget høj koncentration pakket ind i en ballon, der yderligere var pakket ind i plastic. Sagen omfattede flere pakker hver især bestående af en enkelt ballon, men muligvis med flere lag plastic udenom.

Det var politiet, der bad hende anvende opblandingsfaktoren 2,4, hvilket som et gennemsnitstal stemte godt overens med hendes konklusioner på baggrund af en analyse af de fundne opskrifter.

Faktoren mellem de forskellige fyldstoffer har ingen betydning for kokainens koncentration eller kvalitet i øvrigt. Mannitol er et sødestof. Lidocain er et lokalbedøvende lægemiddel. Procain er et lægemiddel, men vidnet kender ikke dets egenskaber.

Vidnet IR har supplerende forklaret blandt andet, at hun mindes, at hun så A en til to gange om ugen på vej til eller fra kælderlejligheden. Han kom typisk om aftenen og blev ofte i ganske kort tid.

Hun har ikke set andre komme i lejligheden. Hun kunne se indgangen til opgangen fra sit køkkenvindue. Hun kender de øvrige beboere, der bor i opgangen. Hun har haft arbejde i dagtimerne og ikke fulgt med i, om nogen besøgte kælderlejligheden i det tidsrum, hvor hun var på arbejde.

Vidnet JM har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke ved, om den røde genstand, som han så blive båret ned, var en reol. Den lignede en reol. Forevist billede af pressemaskine (ekstrakten side 172 og 173) forklarede vidnet, at det godt kunne være den genstand, han så blive båret ned. Den passer på størrelsen. Det kan også være, at det kun var en del af genstanden, som han så blive båret ned.

Det var fra formanden, at vidnet fik at vide, at tiltalte havde sagt, at han ville være til stede, når de foretog arbejdet med bordpladen i kælderlejligheden. Formanden gav udtryk for, at han syntes, det var lidt mærkeligt, at tiltalte ville være til stede. Tiltalte blandede sig ikke i deres arbejde.

Personlige oplysninger

Landsrettens begrundelse og resultat
Forhold 1 og 2

Af de grunde, der er anført af byretten, finder landsretten det - som byretten - godtgjort, at der i tiltaltes kælderlejlighed på Y1-adresse i Y13-by er foregået opblanding af kokain med fyldstof, og at tiltalte har haft en aktiv rolle i forbindelse med denne aktivitet.

Spørgsmålet for landsretten er herefter, om der ved den foretagne bevisførelse i sagen er grundlag for at dømme tiltalte for - i forbindelse med hans deltagelse i den kriminelle aktivitet - at have været i besiddelse af 7,29 kg opblandet kokain, som efterfølgende er blevet videreoverdraget (forhold 1 som berigtiget ved anklagemyndighedens påstand for landsretten), og for at have været i besiddelse af 155 gram kokain og ikke under 59 kg fyldstof med henblik på opblanding med yderligere 42 kg kokain, således at der ville blive opblandet samlet ikke under 101 kg kokain, der skulle videreoverdrages til flere ukendte personer (forhold 
2).

Den mængde, der er rejst tiltale for i sagens forhold 1, beror blandt andet på et fund den 7. november 2014 i tiltaltes kælderlejlighed af 8 balloner, som efter anklagemyndighedens opfattelse har været anvendt som emballage i forbindelse med transport af kokain.

Ballonerne blev fundet i en affaldspose i tiltaltes kælderlejlighed, hvor der samtidig blev fundet kokain, store mængder fyldstoffer, to store pressemaskiner og andet udstyr til opblanding og pakning af store mængder kokain. En test af en af de fundne balloner har vist spor efter kokain. Henset hertil finder landsretten det bevist, at ballonerne, der er af en type, som også i andre sager er set anvendt som emballage i forbindelse med transport af kokain, har indeholdt kokain, som i tiltaltes kælderlejlighed er blevet blandet med fyldstoffer og herefter videreoverdraget til ukendte personer. Landsretten finder endvidere, at det navnlig på baggrund af den kriminaltekniske erklæring af 16. marts 2015 om undersøgelse af ballonerne er godtgjort, at ballonerne hver især har indeholdt en mængde kokain på ikke under 380 gram, svarende til samlet 3.040 gram kokain i de 8 balloner.

Den faktor, som efter anklagemyndighedens opfattelse er blevet anvendt i opblandingen af kokain med fyldstoffer, beror på en analyse af de notater ("opskrifter"), der er fundet i kælderlejligheden sammen med fyldstoffer, kokain og opblandingsudstyr. I analysen foretaget af retskemiker ML konkluderes det, at kokainen efter al sandsynlighed blev fortyndet med en faktor 2 til 2,8. Anklagemyndigheden har til brug for sagen herefter anvendt faktor 2,4, hvilken opblandingsfaktor tillige har støtte i en årsrapport om narkotikasituationen i Danmark, der indeholder gennemsnitstal over koncentrationen af kokain på gadeplan.

Henset hertil og på baggrund af tiltaltes forklaring om, at han ved opblandingen har anvendt en opblandingsfaktor svarende til 1 del kokain til 1,3 dele fyldstof (svarende til en multiplikationsfaktorfaktor på 2,3), finder landsretten det godtgjort, at den samlede mængde opblandet kokain i forhold 1 udgør ikke under 6,99 kg.

Med disse bemærkninger og i dette omfang findes tiltalte skyldig i tiltalen i sagens forhold 1.

Tiltalen i sagens forhold 2 angår forsøg på videreoverdragelse af en samlet mængde opblandet kokain på 101 kg. Denne mængde beror på fundet af blandt andet 155 gram kokain og mere end 59 kg fyldstof i tiltaltes kælderlejlighed, idet der ved den færdigblandede kokain fra anklagemyndighedens side er taget udgangspunkt i samme blandingsforhold som i sagens forhold 1.

Som anført ovenfor er fyldstofferne og de 155 gram kokain fundet i en kælderlejlighed indrettet til opblanding og pakning af store mængder kokain, og det er derfor ubetænkeligt at lægge til grund, at kokainen og fyldstofferne har været tiltænkt at skulle indgå i fortsættelsen af den kriminelle aktivitet, som efter sagens oplysninger i øvrigt efter alt at dømme har stået på over flere år. Fyldstofferne er med andre ord fundet sammen med andre effekter, som alene kan have været anvendt i forbindelse med en omfattende og professionelt tilrettelagt "forarbejdning" af meget store mængder kokain. Landsretten tiltræder derfor, at der er klare holdepunkter for at antage, at fyldstofferne i hvert fald i al væsentligt ville være blevet anvendt i opblandingen af en betydelig mængde kokain, såfremt aktiviteten ikke var blevet opdaget. Da der imidlertid ikke i sagen foreligger andre oplysninger, der kan belyse størrelsen af den planlagte fremtidige produktion i kælderlejligheden, og da det samtidig ikke kan udelukkes, at tiltalte og eventuelle medgerningsmænd har været i besiddelse af et overskud af fyldstoffer i forhold til denne produktion, finder landsretten, at det alene er godtgjort, at tiltalte havde til hensigt at anvende disse fyldstoffer og den fundne kokain i forbindelse med tilvirkning af i hvert fald 50 kg opblandet kokain.

Med disse bemærkninger og i dette omfang findes tiltalte skyldig i sagens forhold 2.

Forhold 3

Sanktionen

Straffen fastsættes efter de bestemmelser, der er citeret af byretten, til fængsel i 15 år. Landsretten har i relation til såvel narkotikaforholdene som våbenforholdet lagt vægt på det samme som byretten, herunder vedrørende narkotikaforholdene at der har været tale om en laboratorieagtig virksomhed med professionelt udstyr til opblanding af meget store mængder kokain.

Landsretten tiltræder, at der ikke er grundlag for at bringe straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt., i anvendelse.

Konfiskation

Landsretten stadfæster byrettens bestemmelse om konfiskation efter straffelovens § 75, stk. 2, som tiltalte ikke har protesteret imod

Anklagemyndigheden har ikke påstået udbyttekonfiskation efter straffelovens § 75, stk. 1, men der er i stedet nedlagt påstand om konfiskation efter § 76 a. Efter straffelovens § 76 a, stk. 1, kan formuegoder, som tilhører en person, der findes skyldig i en strafbar handling, konfiskeres helt eller delvis, når handlingen er af en sådan karakter, at den kan give betydeligt udbytte, og den efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover eller er en overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer. Konfiskation kan ikke ske, hvis den pågældende sandsynliggør, at formuegodet er erhvervet på lovlig måde eller for lovligt erhvervede midler, jf. stk. 4.

Af forarbejderne til bestemmelsen i § 76 a fremgår blandt andet, at den har til formål i højere grad at sikre, at dømte kan fratages den vinding, de har haft ved kriminelle aktiviteter. Hensigten er således at ramme personer, der lever af eller har betydelige indtægter ved kriminalitet, og hvor der er en velbegrundet mistanke om, at den opklarede kriminalitet kun er en del af den kriminalitet, som den dømte har begået. I sådanne tilfælde er det ifølge forarbejderne rimeligt at kræve, at den tiltalte redegør for, at formuen er lovligt erhvervet. Der bør dog ikke stilles alt for strenge krav for at undtage formuegoder fra konfiskation, idet det må bero på en konkret vurdering, om den tiltalte kan sandsynliggøre, at formuegodet er lovligt erhvervet, ved f.eks. at fremlægge kvitteringer eller selvangivelser eller ved vidneforklaringer, eller om tiltaltes forklaring om erhvervelsen er tilstrækkeligt troværdig.

Tiltalte har for byretten forklaret, at de 111.000 kr., som ønskes konfiskeret, hidrører fra spillegevinster, mens han for landsretten har forklaret, at han havde lånt pengene dagen forud for sin anholdelse, hvor han samme dag blev indlagt med en sammenklappet lunge. Han har ikke ønsket at udtale sig nærmere om, hvem der står bag långivningen. Tiltaltes skiftende forklaringer om erhvervelsen af pengene er ikke troværdige, og han har herefter ikke alene ved sin egen forklaring sandsynliggjort, at hans formue stammer fra lovligt erhvervede midler. Landsretten tiltræder derfor, at der hos tiltalte konfiskeres 111.000 kr., jf. straffelovens § 76 a, stk. 1."

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

A har i 1. procedureindlæg af 10. juni 2021 anført følgende:

"… 
Appellantens påstande som disse fremgår af ankestævning af 12. februar 2021 såvel som hovedanbringender, som disse fremgår af påstandsdokument for byretten …, fastholdes i det hele.

Appellantens hovedsynspunkter kan som supplement til dette overordnet opdeles i nedenstående punkter, som også vil danne grundlag for nærværende procedureindlæg. 

A er ved Østre Landsrets dom af 25. maj 2016 … dømt for at have haft en aktiv rolle i forbindelse med opblanding af kokain med fyldstof, men: 

  1. Det gøres gældende, at A hverken har, eller er dømt for at have, handlet med kokain. 
  2. Det gøres gældende, at hvis A havde oppebåret en indtægt ved kokainhandel eller ved at have haft en aktiv rolle i forbindelse med opblanding af kokain, er sådan indtægt ikke retserhvervet og dermed ikke skattepligtig.
  3. Det gøres gældende, at hvis indtægt opnået ved kokainhandel eller indtægt ved aktiv rolle i forbindelse med opblanding kokain med fyldstof er retserhvervet og skattepligtig, er det alene faktisk realiseret kontant opnået indkomst, der er skattepligtig.
  4. Det gøres gældende, at det hhv. de skøn over fortjeneste som SKAT, senere revideret af Skatteankenævn Y12-by, har foretaget, er åbenbart forkerte og som følge heraf skal tilsidesættes på flere væsentlige punkter. 

Ad 1 - A hverken har, eller er dømt for at have, handlet med kokain.

A blev ved anklageskrift, modtaget den 11. juni 2015 i Retten på Frederiksberg i forhold 1, tiltalt for … "i forening og efter forudgående aftale" med PN "at have været i besiddelse af 3,8 kg. kokain og 5,32 kg. fyldstof, som blev blandet sammen til en samlede mængde på ikke under 9,12 kg. kokain, hvilket mod betydeligt vederlag blev videreoverdraget til flere ukendte personer". A blev ved samme anklageskrift i forhold 2 … sammen med PN tiltalt for "i forening og efter forudgående aftale at have været i besiddelse af 155 gram kokain, og ikke under 59 kg. fyldstof i form af … med henblik på opblanding med yderligere 42 kg. kokain, svarende til en samlet mængde på i alt 101 kg kokain, alt med henblik på videreoverdragelse til flere ukendte personer og mod betydeligt vederlag".

A forklarede i byretten, at han havde spillegæld til en person, for hvem han opbevarede diverse effekter og, at han af personen blev tvunget til at opblande 500 gram kokain ...

Retten på Frederiksberg fandt om forhold 1 … "at A har været i involveret den aktivitet, der har fundet sted i hans kælderlejlighed på Y1-adresse med hensyn til opblanding af kokain." Om mængden fandt Retten på Frederiksberg, at A havde "medvirket til opblanding af 3,8 kg. kokain med fyldstof til en samlet mængde kokain på 9,12 kg." Videre fandt byretten, henset til mængden "at den opblandede kokain er blevet videresolgt."

Om forhold 2 fandt Retten på Frederiksberg … "at de 59 kg. fyldstof skulle anvendes til opblanding af 101 kg. kokain. Under hensyn til mængden af opblandet kokain finder retten det endvidere bevist, at det var med henblik på videresalg."

Om medtiltalte PN fandt byretten … at det med fingeraftryk og DNA-fund ikke "med den til domfældelse fornødne sikkerhed er bevist, at PN har medvirket til opblanding af 3,8 kg. kokain med fyldstof til 9,12 kg. kokain og videresalg som beskrevet i forhold 1. Retten finder endvidere ikke, at det med den til domfældelse fornødne sikkerhed er bevist, at PN har medvirket til besiddelsen af 155 g. kokain og 59 kg. fyldstof med henblik på opblanding og videresalg som beskrevet i forhold 2."

Som følge heraf blev PN frifundet.

Sagen blev af A anket til Østre Landsret med påstand om frifindelse, i det ikke erkendte omfang, idet han vedrørende sagens forhold 1 havde erkendt sig delvis skyldig …, "idet han har erkendt at have blandet 575 gram kokain i dagene op til den (red. dato 1 fjernet)." Østre Landsret fandt … "det - som byretten - godtgjort, at der i tiltaltes kælderlejlighed på Y1-adresse i Y13-by er foregået opblanding af kokain med fyldstof, og at tiltalte har haft en aktiv rolle i forbindelse med denne aktivitet."

Om mængden … "finder landsretten det godtgjort, at den samlede mængde opblandet kokain i forhold 1 udgør ikke under 6,99 kg." og om forhold 2 … "og da det samtidig ikke kan udelukkes, at tiltalte og eventuelle medgerningsmænd har været i besiddelse af et overskud af fyldstoffer i forhold til denne produktion, finder 

landsretten, at det alene er godtgjort, at tiltalte havde til hensigt at anvende disse fyldstoffer og den fundne kokain i forbindelse med tilvirkning af i hvert fald 50 kg. opblandet kokain." 

Hos A blev i forbindelse med by- og landsrettens dom … konfiskeret 111.000 kr., der var blevet beslaglagt hos A ifm. anholdelsen.

Det som A derved er dømt for, er således at have haft en aktiv rolle i forbindelse med opblanding af kokain med fyldstof, hvilket opblandet kokain henset til mængden er vurderet at have været til videreoverdragelse, og endvidere, at besiddelsen af yderligere 155 gram kokain og en betydelig mængde fyldstof i kælderrummet på Y1-adresse i Y13-by, var et forsøg på senere tilsvarende yderligere aktivitet skulle udøves af tiltalte og eventuelle medgerningsmænd. 

A er således derved IKKE dømt for at have solgt kokain, og det gøres gældende at det ikke er bevist og ikke kan lægges til grund, at A har solgt kokain. Det gøres således gældende, at A ikke har solgt kokain, men derimod at A, som han også er dømt for, alene har deltaget aktivt i opblanding. Det er herved grundlæggende forkert med afsæt i denne afgørelse at lægge til grund, at A har oppebåret en matematisk opgjort fortjeneste ved at have handlet med kokain.

En i et pizzeria beskæftiget pizzabager, bliver beskattet af sin lønindkomst som pizzabager, han bliver ikke beskattet af en (matematisk) opgjort stipuleret fortjeneste ved salg af pizzaer. Om pizzabageren kan det utvetydigt konstateres, at han har været "involveret i den aktivitet, der har fundet sted i pizzariet med hensyn til produktion og bagning af pizza", men ved beskatning efter statsskatteloven kan han selvsagt alene beskattes af hans indkomst i form af løn, ikke af en stipuleret på baggrund af gennemsnitspizzapriser opgjort (brutto)fortjeneste ved pizzariadrift.

A er, ganske lig pizzabageren, der er involveret i den aktivitet, der foregår i pizzeriaet med hensyn til fremstilling af pizzaer, dømt for at have været "involveret i den aktivitet, der har fundet sted i hans kælderlejlighed på Y1-adresse med hensyn til opblanding af kokain."

A har imidlertid, uanset at opblanding af kokain måtte være sket med henblik på videreoverdragelse, herved ikke oppebåret fortjeneste ved sådan videreoverdragelse, lige så lidt som pizzabageren har oppebåret fortjeneste ved videreoverdragelsen af pizzaerne. A har i modsætning til pizzabageren end ikke oppebåret lønindkomst, men A har fået afskrevet 5.000 kr. på gæld, jf. hans forklaring for byretten … Dette beløb 5.000 kr. er således i det yderste det han som indkomst kan beskattes af.
…"

Anbringenderne 2 til 4 er uddybet nærmere i procedureindlægget.

A har i 2. procedureindlæg af 28. september 2021 anført følgende:

"… 
På appellantens, A, vegne skal jeg som replik til Skatteministeriets 1. procedureindlæg fremføre følgende:

De tidligere i processkrifter og i 1. procedureindlæg gentagede påstande og anbringender fastholdes i det hele.

Appelindstævnte ses i sit procedureindlæg at påberåbe - med henvisning til byretsdommen i straffesagen - at den opblandede kokain er blevet videresolgt. Det fastholdes, at byretten ikke herved og landsretten ikke i øvrigt har forholdt sig til, om appellanten som person har foretaget noget videresalg. Strafferetligt forholder man sig til, om en mængde kokain har været besiddet med henblik på eget forbrug eller med henblik på videreoverdragelse, i den konkrete sag er der ikke derved forholdt til om, og kan ikke lægges til grund, at appellanten som person har forestået noget videresalg.

Tilsvarende gentages, at frifindelsen efter de for en straffesag gældende bevisbyrderegler af øvrig(e) tiltalt(e) ikke ændrer ved præmissen for hele sagen, der har været, at appellanten ikke har forestået forholdene alene. Appelindstævnte anfører, at der ingen holdepunkter er for, at andre har oppebåret fortjeneste. Det gøres heroverfor gældende, at det er der i allerhøjeste grad holdepunkter for - sagen har således været anlagt og gennemført på et synspunkt om, at andre har deltaget (og oppebåret fortjeneste) - og det må derfor lige såvel skatteretligt som i henhold til objektivitetsforpligtelsen anklagerfagligt vurderet, være udgangspunktet.

Det forekommer ejendommeligt at den bevistvivl - "ikke med den til domfældelse i en straffesag fornødne sikkerhed", der bevirker frifindelse af medtiltalte, efterfølgende vendes om og derved gøres til modstående skatteretligt bevis/udgangspunkt imod appellanten.

…"

Skatteministeriet har i 1. procedureindlæg af 31. august 2021 heroverfor anført følgende: 

"… 

 1. SAGENS TEMA OG VÆSENTLIGSTE OMSTÆNDIGHEDER
  Sagen angår, om A er skattepligtig af fortjeneste ve salg af kokain.

A blev ved dom afsagt af Retten på Frederiksberg den 2. oktober 2015 fundet skyldig i videreoverdragelse af kokain mod betydeligt vederlag ... En medtiltalt blev samtidig frifundet, og anklagemyndigheden valgte ikke at anke frifindelsen af den medtiltalte.

A ankede derimod rettens dom til Østre Landsret, som stadfæstede dommen den 25. maj 2016 ... Østre Landsret fandt det bevist, at A havde videreoverdraget ikke under 6,99 kg. kokain mod betydeligt vederlag.

Skattestyrelsen traf den 11. oktober 2016 afgørelse … om at forhøje As skattepligtige indkomst med 1.127.135 kr. som følge af hans fortjeneste ved salg af kokain. Skattestyrelsen tog i den forbindelse udgangspunkt i en salgspris på 215.000 kr. pr. kg. kokain, hvilket svarer til 1.502.850 kr. ved salg af 6,99 kg. Af dette beløb skulle der skønsmæssigt fratrækkes 25 % til "råvarer", hvorefter beløbet på 1.127.135 kr. fremkommer.

A påklagede den 13. februar 2017 Skattestyrelsens afgørelse til Skatteankestyrelsen.

Under Skatteankestyrelsens behandling rettede Skattestyrelsen på ny henvendelse til politiet for at få oplyst priser på importeret kokain, jf. Skattestyrelsens brev af 29. november 2018 ... Det var dog ikke muligt for politiet at oplyse prisen på importeret kokain.

Skattestyrelsen har i sit skøn forudsat, at anskaffelsesprisen for 1 kg. uopblandet kokain var 215.000 kr., hvilket svarer til salgsprisen for opblandet kokain. Da der til brug for en mængde opblandet kokain på i alt 6,99 kg., skulle bruges 3,04 kg. uopblandet kokain, var anskaffelsesprisen i alt 653.600 kr. Skattestyrelsen har desuden forudsat, at A har anvendt det dyreste fyldstof, der har en kilopris på 3.456 kr. Da der ifølge byrets- og landsretsdommen skulle bruges 3,6 kg. fyldstof, skulle der fratrækkes 12.441 kr. fra det samlede salgsbeløb på 1.502.850 kr.

Efter fradrag af disse udgifter udgjorde den skattepligtige fortjeneste i alt 836.809 kr., og Skattestyrelsen foreslog derfor, at den opgjorte fortjeneste skulle ændres fra 1.127.135 kr. til 836.809 kr. ...

Skatteankenævn Y12-by traf afgørelse den 13. september 2019. Skatteankenævnet fandt - ligesom Skattestyrelsen - at A var skattepligtig af fortjenesten. Skatteankenævnet tog dog udgangspunkt i en gennemsnitlig anskaffelses- og salgspris på 175.000 kr., hvilket medførte, at fortjenesten - efter fradrag af udgifter til fyldstof - udgjorde 678.809 kr. ...

Idet politiet desuden havde konfiskeret 111.000 kr. af As midler, blev dette beløb fratrukket beløbet på 678.809 kr., hvorved fremkommer et beløb på 567.809 kr., som ifølge skatteankenævnet udgør det skattepligtige beløb.

Skatteministeriets procedureindlæg er disponeret sådan, at det forholder sig til As fire indsigelser, jf. nedenfor i pkt. 2-5.

2. KOKAIN OVERDRAGET MOD BETYDELIGT VEDERLAG
A er i byretten … dømt for at have videreoverdraget 9,12 kg. kokain mod et betydeligt vederlag. Af byrettens begrundelse vedrørende forhold 1 fremgår blandt andet …:

"[…] Under hensyn til mængden af kokain sammenholdt med den omstændighed, at der den 7. november 2014 blev fundet 111.000 kr. i kontanter under As seng, finder retten det endvidere bevist, at den opblandede kokain er blevet videresolgt" (min understregning)

For landsretten var spørgsmålet for så vidt angår forhold 1, hvor stor en mængde kokain der var videreoverdraget mod betydeligt vederlag. Landsretten fandt, at den samlede mængde kokain udgjorde ikke under 6,99 kg. Landsretten tiltrådte dermed, at A mod betydeligt vederlag havde videreoverdraget kokain.

Den omstændighed, at landsretten stadfæstede byrettens konfiskation af 111.000 kr., som politiet havde fundet under As seng i forbindelse med ransagningen, cementerer også, at han er fundet skyldig i videreoverdragelse af kokain.

Såvel byretten som landsretten fandt det altså bevist - endda med de beviskrav, der gælder i straffesager - at A har videreoverdraget mindst 6,99 kg. kokain mod betydeligt vederlag.

Det er dermed ikke korrekt, når A, i sit procedureindlæg … anfører, at han ikke er dømt for salg af kokain, og at han alene har deltaget i opblanding af kokain. Byretten fandt da også på baggrund af dommene i straffesagen, at A, uanset sin forklaring i for byretten, har haft en indtægt og fortjeneste ved videreoverdragelse af kokain ...

Der er heller ingen holdepunkter for, at andre har oppebåret fortjenesten for den videreoverdragne kokain. Den medtiltalte blev frifundet i byretten, og A forklarede da også, at "hverken PN (den medtiltalte) eller PN’ tvillingebror havde kendskab til det lejemål, hvori opblandingen af kokainen blev foretaget"

…" 

Skatteministeriet har i 2. procedureindlæg af 25. oktober 2021 anført følgende: 

"… 
A har i sit andet procedureindlæg i vidt omfang gentaget de synspunkter, han fremførte i sit første procedureindlæg. Skatteministeriet har i sit første procedureindlæg adresseret disse synspunkter, som ministeriet henholder sig til. I dette indlæg vil ministeriet derfor alene fremkomme med nogle enkelte supplerende bemærkninger.

 1. FORTJENESTEN ER SKATTEPLIGTIG 
  Heller ikke i sit andet procedureindlæg har A været i stand til at påvise eller ville oplyse, hvem der - ud over ham - skulle have oppebåret fortjenesten for den videreoverdragne kokain. Det bemærkes herved, at A ikke på noget tidspunkt har oplyst, at det var den medtiltalte, der blev frifundet i byretten, som har oppebåret en del af fortjenesten. Tværtimod forklarede A, at hverken den medtiltalte eller dennes bror havde kendskab til det lejemål, hvori opblandingen af kokainen blev foretaget ... 

Såfremt en anden person har oppebåret fortjeneste, ville A netop kunne identificere vedkommende, hvilket hverken er sket i straffesagen eller i den foreliggende sag.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten finder, at den indtægt, som A måtte have opnået ved sin deltagelse i opblanding af kokain med fyldstof, der efterfølgende blev videreoverdraget mod et betydeligt vederlag, er skattepligtig ifølge statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, uanset om indtægten fremkom som fortjeneste ved salg af kokain eller som et arbejdsvederlag for sin deltagelse i den kriminelle aktivitet. At aktiviteten i sig selv er ulovlig, udelukker ikke skattepligt, jf. Højesterets dom af 18. december 1998, gengivet i U.1999.426H.

Da A ikke har selvangivet nogen indkomst herfra, har skattemyndighederne været berettiget til at fastsætte indkomsten skønsmæssigt.

A skal herefter godtgøre, at skønnet er åbenbart urimeligt eller hviler på et forkert grundlag.

Det fremgår af skatteankenævnets afgørelse, at skatteankenævnet ved skønnet over As indkomst på baggrund af de to straffedomme har lagt til grund, at den beregnede fortjeneste ved videreoverdragelse af kokainen er tilfaldet A.

Det er imidlertid ikke ved de to domme fastslået, at A var hovedmanden eller ejer af kokainen med den virkning, at fortjenesten ved videreoverdragelsen tilfaldt ham. Det er, som udtrykkeligt anført i landsrettens dom, godtgjort, at A har haft en aktiv rolle i forbindelse med opblanding af kokain med fyldstof i kælderlejligheden på Y1-adresse i Y13-by, og at han i forbindelse med sin deltagelse i den kriminelle aktivitet har besiddet kokainen, som efterfølgende er blevet videreoverdraget. Der må ligeledes anses for domfældt for, at overdragelsen er sket mod betydeligt vederlag, dog uden at der foreligger nogen stillingtagen til vederlagets størrelse - ud over at der hos A blev konfiskeret en fundet pengebeholdning på 111.000 kr., jf. straffelovens § 76 a, stk. 1. Der foreligger herudover ikke i dommene nogen stillingtagen til, hvem fortjenesten ved narkotikasalget er tilfaldet.

Landsretten finder ikke, at skatteankenævnet på dette grundlag har været berettiget til at lægge til grund, at fortjenesten ved videreoverdragelse af kokainen udelukkende er tilfaldet A. Skatteankenævnets skøn hviler således på et forkert grundlag.

Herefter, og da Skatteministeriet ikke har nedlagt påstand om hjemvisning, tager landsretten As principale påstand til følge.

Efter sagens udfald skal Skatteministeriet i sagsomkostninger for begge retter betale 68.000 kr. til A. 60.000 kr. af beløbet er til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms og 8.000 kr. til retsafgift. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet til advokat taget hensyn til, at sagen ved landsretten er behandlet på skriftligt grundlag.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom ændres således, at Skatteministeriet skal anerkende, at forhøjelsen af As skattepligtige indkomst for 2014 nedsættes til 0 kr.

I sagsomkostninger for begge retter skal Skatteministeriet inden 14 dage betale 68.000 kr. til A. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.