Dato for udgivelse
06 jan 2022 15:57
Til
Ejere og brugere af køretøjer
Sagsnummer
21-1363104
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Skatteministeren har udstedt nye bekendtgørelser på motorområdet, som trådte i kraft den 1. januar 2022. Det drejer sig om en ny bekendtgørelse om registrering af køretøjer og en ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift. De nye regler er beskrevet nedenfor.


Nye regler for registrering af køretøjer og registreringsafgift

Nedenfor beskriver vi de nye bekendtgørelser på motorområdet, som Skatteministeriet har udstedt, og som trådte i kraft den 1. januar 2022.

Registrerede virksomheder og totalskadede køretøjer

Det har hidtil ikke været muligt for registrerede virksomheder (selvanmeldere) at angive afgift for køretøjer, der genopbygges efter totalskade, direkte i Motorregistret. Denne gældende praksis præciseres nu i bekendtgørelsen. Det medfører ingen ændringer i processen for genopbygning og afgiftsberigtigelse af totalskadede køretøjer.

Se præcisering af praksis i § 1 i bekendtgørelse nr. 2525 af 15.december 2021 om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift.

Dispensationsmulighed ved import fra et ikke-EU/EØS-land

Der indføres en mulighed for, at Motorstyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra kravet om aflevering af seneste registreringsattest ved import og registrering af et køretøj fra et ikke-EU/EØS-land.

Det kan eksempelvis være relevant i tilfælde, hvor et køretøj har henstået i et tredjeland i mange år uden at have været registreret, og hvor køretøjet ønskes importeret til og registreret i Danmark. I sådanne tilfælde kan det være umuligt at fremskaffe seneste registreringsattest, og Motorstyrelsen får derfor nu mulighed for at dispensere fra kravet. Motorstyrelsen vil foretage en samlet vurdering af sagen i de tilfælde, hvor der anmodes om dispensation.

Se § 2, stk. 3, og § 46, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 2523 af 15. december 2021 om registrering af køretøjer.

Justering af regler om dobbeltdomicil for studerende

Et køretøj kan kun blive registreringspligtigt i Danmark, hvis køretøjets ejer eller bruger har bopæl i Danmark. Har man bopæl i flere lande (dobbeltdomicil), anses man i relation til reglerne om registrering af køretøjer for at have bopæl i det land, hvor man er hjemmehørende. Se registreringsbekendtgørelsens § 8.

Der foretages en justering af reglerne, så det fremgår klart, at det at følge undervisning på et universitet eller en skole ikke indgår i vurdering ved fastlæggelse af, hvor den pågældende er hjemmehørende i henhold til stk. 2-4 i bestemmelsen. Tidligere angik dette kun stk. 4 i bestemmelsen.

Ændringen sker desuden for at bringe formuleringen af bestemmelsen i registreringsbekendtgørelsens § 8 i bedre overensstemmelse med formuleringen i artikel 5, stk. 1, litra b, og artikel 7, stk. 1, 2. afsnit, i det underliggende EU-direktiv (Rådets direktiv af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførsel af visse transportmidler (83/182/EØF)).

Se § 8, stk. 5 og 6, i bekendtgørelse nr. 2523 af 15. december 2021 om registrering af køretøjer.

Politiets håndtering af nummerplader på Skatteforvaltningens vegne

Efter registreringsbekendtgørelsens § 67, stk. 5, skal nummerplader, der er inddraget af politiet eller indleveret som hittegods, afleveres til Skatteforvaltningen. I praksis destruerer politiet dog de nummerplader, som de inddrager (enten af egen drift eller efter anmodning fra Motorstyrelsen), og de nummerplader, der indleveres som hittegods.

Dette har ikke hidtil fremgået direkte i bekendtgørelsen, og derfor er der nu indsat en ny bestemmelse i § 67, stk. 7, så Skatteforvaltningen kan give politiet tilladelse til at håndtere inddragne eller indleverede nummerplader som hidtil.

Se § 67, stk. 7, i bekendtgørelse nr. 2523 af 15. december 2021 om registrering af køretøjer.

Dispensation fra regler om blå diplomatnummerplader

I dag udstyres køretøjer, der er fritaget for afgift efter reglerne om diplomatbiler mv., med nummerplader med blå baggrund. Der indføres en dispensationsmulighed, så sådanne køretøjer i særlige tilfælde kan udstyres med nummerplader med den almindelige hvide baggrund. Det skyldes, at der kan være fx sikkerhedsmæssige hensyn, som gør, at det er uhensigtsmæssigt, at køretøjet let kan identificeres som et diplomatkøretøj.

Se § 76, i bekendtgørelse nr. 2523 af 15. december 2021 om registrering af køretøjer.

Ændring af regler om adgang til oplysninger om egne køretøjer i Køretøjsregisteret (Motorregistret)

Hidtil har det været et krav efter registreringsbekendtgørelsens § 101, stk. 2, at man logger ind med sin digitale signatur og angiver registrerings- eller stelnummer for det køretøj, man er ejer eller bruger af, for at få adgang til oplysninger om køretøjet i Motorregistret. I praksis har angivelsen af registrerings- eller stelnummer dog været overflødig, fordi login med digital signatur systemmæssigt har været tilstrækkeligt til at identificere de køretøjer, som ejeren eller brugeren skal have adgang til. Derfor er kravet om angivelse af registrerings- eller stelnummer nu udgået af bekendtgørelsen.

Ændringen af bekendtgørelsen medfører ingen ændringer i forhold til login og adgang til oplysninger i Motorregistret.

Se § 101, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 2523 af 15. december 2021 om registrering af køretøjer.