Dato for udgivelse
16 dec 2021 12:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 dec 2021 10:53
SKM-nummer
SKM2021.684.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0937432
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Spil, spilleydelser, momsfritagelse, spilleautomater, formidler
Resumé

Sagen drejede sig om formidling af spilleydelser og om vederlaget herfor (provision) var omfattet af momsfritagelsen for spil i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12.

Spiludbyderen A udbød væddemål i form af odds spil om sportsresultater, som var omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12. Væddemålene gennemførtes via såkaldte væddemålsterminaler, som var opstillet på spillesteder.

Skatterådet konstaterede, mod Spørgers ønske, at Spørgers ydelser, som han leverede som formidler af spilleydelserne, var momspligtige, og at Spørger dermed skulle betale moms af provisionen. Endvidere at væddemålsterminalerne ikke var spilleautomater, og at Spørgers ydelser dermed ikke kunne fritages i medfør af den særlige praksis herom.

Skatterådet konstaterede også, mod Spørgers ønske, at Spørger, der leverede momspligtige ydelser, havde fradragsret for moms af omkostninger, der direkte kunne henføres til væddemålsterminalerne, fx leje heraf.

Hjemmel

Momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 12
Momslovens § 4, stk. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.4.2.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.5.12.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.5.12.3.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger er fritaget for moms af vederlag for væddemål, som Spørger modtager i medfør af den aftale, som moderselskabet har indgået med spiludbyderen A, Malta, når væddemålsterminalerne er opstillet hos eksterne spillesteder, restauratører m.fl.?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger er fritaget for moms af det samlede vederlag, når Spørger udover opstilling mv. tillige selv driver spillestedet?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at et spillested, som drives af Spørger selv, ikke har adgang til at fradrage moms vedrørende de omkostninger, som fuldt ud kan henføres til væddemålsterminalerne?

Svar

 1. Nej
 2. Nej
 3. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

På vegne af Spørger og dennes spillested V anmodes om bindende svar på følgende spørgsmål:

 1. Kan det bekræftes, at Spørger er fritaget for moms for sin opstilling af gevinstgivende spilleautomater hos eksterne spillesteder, restauratører m.fl.?
  Spørgsmålet er efterfølgende blevet omformuleret til:
  "Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger er fritaget for moms af vederlag for væddemål, som Spørger modtager i medfør af den aftale, som moderselskabet har indgået med spiludbyderen A, Malta, når væddemålsterminalerne er opstillet hos eksterne spillesteder, restauratører m.fl.?"
 2. Kan det bekræftes, at Spørger er fritaget for moms af det samlede vederlag, når Spørger udover opstilling mv. tillige selv driver spillestedet?
 3. Kan det bekræftes, at et spillested, som drives af Spørger selv, ikke har adgang til at fradrage moms vedrørende de omkostninger, som fuldt ud kan henføres til spilleautomaterne?
  Spørgsmålet er efterfølgende blevet omformuleret til:
  "Kan Skatterådet bekræfte, at et spillested, som drives af Spørger selv, ikke har adgang til at fradrage moms vedrørende de omkostninger, som fuldt ud kan henføres til væddemålsterminalerne?"

Efter Spørgers opfattelse skal de 3 spørgsmål besvares med "Ja".

Faktiske forhold

Moderselskabet forestår opbygning og salg af gevinstgivende spilleautomater og er et fuldt momspligtigt selskab.

Spørger er et 100% ejet datterselskab, som opstiller gevinstgivende spilleautomater på spillesteder hos restauratører m.fl. Selskabet ejer selv V, som juridisk og momsmæssigt er integreret i Spørger.

Moderselskabet har indgået aftale med spiludbyderen A, Malta, som i Danmark er repræsenteret ved B ApS, om opstilling af betting terminaler hos restauratører, kiosker og andre spillesteder. Aftalen refereres neden for.

Spørger henviser særligt til aftalens punkt 6 om forhandlerens - moderselskabet - forpligtelser. Det fremgår heraf, at det er forhandleren, som udbyder væddemålene og i den forbindelse modtager indbetalinger og foretager udbetaling af gevinster.

Aftalen varetages af Spørger og indebærer, at Spørger fungerer som formidler af betting services på vegne af A, Malta, som har tilladelse til at udbyde væddemål og online kasino i Danmark.

Spørgers repræsentant har i mail af 4. januar 2021 oplyst:

Der findes ikke en skriftlig aftale mellem moderselskabet og Spørger. Vi kan bekræfte, at Spørger er indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, som følger af aftalen med spiludbyderen A, Malta, samt at A har accepteret dette. Dette kan lægges til grund ved besvarelsen.

Det er herefter Spørger, som har det overordnede ansvar forbundet med drift mv. af betting terminalerne, herunder opstilling, udbud af væddemål, håndtering af betalinger (indskud og gevinstudbetaling) mv. Disse aktiviteter er omfattet af momslovens fritagelse i § 13, stk. 1, nr. 12.

De enkelte spillesteder modtager et vederlag (provision), som er opgjort på grundlag af de spilleaktiviteter, som har fundet sted i en given afregningsperiode. Denne provision dækker over spillestedets forpligtelser, herunder at have betting terminalerne stående, sørge for den daglige drift, herunder opsyn mv., samt stå til rådighed for kunderne i forbindelse med tekniske spørgsmål, opståede fejl mv.

Hvis der opstår en fejl ved udbetaling af gevinst, er det spillestedet som foretager manuel udbetaling af eventuelt skyldige beløb. Typisk er der tale om fejl på 20-40 kr. i forbindelse med indbetaling.

Spørger driver selv et antal spillesteder, herunder spillestedet V. Dette spillested ses som en selvstændig forretningsenhed, som selvstændigt udfører samme funktioner, som eksterne spillesteder. Spørger fremsender afregning til V efter samme retningslinjer, som gælder ved afregning med eksterne spillesteder.

Et eksempel på en sådan afregning er refereret neden for.

Der indgås ikke egentlige aftaler med de enkelte spillesteder.

Spørgers repræsentant har i mail af 6. september 2021 supplerende oplyst, at spillene foregår via terminaler. Spilleren betjener selv terminalen, hvori han indbetaler et beløb og vælger spillet.

Hvis spilleren vinder, kan han vælge at få gevinsten udbetalt eller oprette et spillekort, hvorpå gevinsten kan indsættes. Spillekortet kan han så senere indsætte i terminalen og spille videre.

Hvis spilleren vil have gevinsten udbetalt eller beløbet på spillekortet udbetalt, skal han udskrive en kupon på sit tilgodehavende i terminalen og aflevere denne til forhandleren. Forhandleren verificerer kuponen i systemet og udbetaler derefter beløbet. Er beløbet over 15.000 kr., gælder der særlige regler vedrørende hvidvask.

Spillestederne sælger spillene, og afregning med spillestederne sker hver 4. uge.

Spilleterminalerne tømmes af Spørger, der afregner de gevinster, som spillestedet har udbetalt, og tager resten med hjem. Er der udbetalt mere end spilleindtægterne, får spillestedet ikke hele gevinstbeløbet. Spillestedet løber således en risiko, hvis de vil ophøre med at udbyde spillene. De vil i givet fald stå med "et minus resultat" hos Spørger.

Når Spørgers mand kommer hjem med de resterende indtægter, udarbejdes endelig afregning og udbetaling af overskudsandel til spillestedet.

Der er ikke lavet aftaler med spillestederne angående terminalerne, men i de skriftlige aftaler de har omkring spilleautomater, er det anført, at dette også kan omfatte spilleterminaler. Et eksempel på en sådan lejeaftale mellem Spørger og et eksternt spillested er refereret neden for.

Omkring skiltning kan dette findes på skilte hos spillestederne. Disse opsættes ofte af Spørger, og der kan være sat mærke på vedrørende terminalspillene. Ellers er der reklamer på selve terminalerne. Der udarbejdes ikke markedsføringsmateriale med Spørgers deltagelse.

Udskrift af spillekvitteringer sker med terminalspillets navn efterfulgt af adressen for spillestedet. Et eksempel herpå i form af vouchers er refereret neden for.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Skattestyrelsen udsendte i 2010 et styresignal SKM2010.137.SKAT, som oplister de betingelser, der gælder som en forudsætning for, at et spillested kan modtage provision, der er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, som fritager lotterier, spil om penge mv.

Af styresignalet fremgår:

Skatteministeriet har foretaget en vurdering af de kontraktlige forhold og finder, at de nævnte ydelser, der leveres af et spillested i forbindelse med spil på spilleautomater, kan anses for at være formidlingsydelser i henhold til momslovens § 4, stk. 4. Spilleydelserne anses således for leveret af spillestederne og er dermed momsfritagne.

Der er ved denne vurdering specielt lagt vægt på, at spillestedet har ansvaret for hele den daglige drift og varetager al kontakt til kunderne, herunder ansvaret for at vurdere, om der er grundlag for at foretage en manuel udbetaling ved fejl i spilafviklingen. Spillerne har dermed kun kontakt med spillestedet og anser derfor dette for at levere spilleydelsen.

Spillestederne, der således kan anses for at handle i eget navn og for fremmed regning, skal ikke beregne moms af honoraret for formidlingen. Disse spillesteder er derimod omfattet af lønsumsafgiftspligten.

Spørger er klart omfattet af fritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 12.

Når Spørger opstiller en betting terminal på et spillested, vil det være spillestedet, som har det fulde ansvar for den daglige drift, herunder kontakt til kunderne, fejlrettelse, herunder udbetaling af fejlagtigt opkrævede beløb mv. Hvis kontakt til Spørger er fornøden, vil det være spillestedet, som varetager denne kontakt.

Dette gælder også Spørgers eget spillested, V, som drives i overensstemmelse med disse retningslinjer.

Til de enkelte spørgsmål har vi følgende uddybende bemærkninger:

Ad spørgsmål 1

Med dette spørgsmål ønskes bekræftet, at Spørger er fritaget for moms af de vederlag, som erhverves fra de gevinstgivende spilleautomater, og som er reguleret ved den aftale, som moderselskabet har indgået med spiludbyderen A, Malta, når de gevinstgivende spilleautomater er opstillet hos eksterne spillesteder.

Spørgsmålet er efterfølgende blevet omformuleret til:

" Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger er fritaget for moms af vederlag for væddemål, som Spørger modtager i medfør af den aftale, som moderselskabet har indgået med spiludbyderen A, Malta, når væddemålsterminalerne er opstillet hos eksterne spillesteder, restauratører m.fl.?"

Ad spørgsmål 2

Med dette spørgsmål ønskes en bekræftelse på, at det samlede vederlag, som tilfalder Spørger, og som dels dækker over selskabets indtægter fra de opstillede automater, jf. spørgsmål 1, dels dækker over de ydelser, som leveres af Spørgers eget spillested V, i sin helhed er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 12.

Denne vurdering tager udgangspunkt i, at en andel af det samlede vederlag dækker over de funktioner, som finder sted i V, og som svarer til de funktioner, som udføres af uafhængige spillesteder.

Efter vores opfattelse følger det af retningslinjerne i SKM2010.137.SKAT, at også den del af vederlaget, som dækker over aktiviteter i spillestedet, således som de er beskrevet ovenfor, er omfattet af momsfritagelsen.

Ad spørgsmål 3

Med dette spørgsmål ønskes det bekræftet, at spillestedet V udgør en integreret del af de momsfrie spilleindtægter, hvilket fører til, at spillestedet ikke har adgang til momsfradrag vedrørende omkostninger, som er direkte knyttet til spilleaktiviteten, jf. momslovens § 37, stk. 1, samt at deres adgang til momsfradrag for øvrige omkostninger skal reduceres i overensstemmelse med momslovens § 38, stk. 1.

Spørgsmålet er efterfølgende blevet omformuleret til:

"Kan Skatterådet bekræfte, at et spillested, som drives af Spørger selv, ikke har adgang til at fradrage moms vedrørende de omkostninger, som fuldt ud kan henføres til væddemålsterminalerne?"

Aftale mellem spiludbyderen A, Malta og moderselskabet

Herefter benævnt henholdsvis "A" og "forhandleren".

Følgende fremgår af aftalen:

"(…)

Denne aftale samt bilag udgør den samlede aftale mellem parterne.

1. Aftale

1.1 Aftaleindgåelse

1.1.1 Forhandleren har pr. dags dato indgået en aftale om at fungere som formidler for A, der er indehaver af en tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino i Danmark.

1.1.2 (…)

1.1.3 Med henblik på at kunne formidle væddemålsaftaler mellem danske kunder og A, indgår forhandleren denne aftale med A for at få adgang til de nødvendige terminaler.

2. Forhandlingen (…)

3. Udstyr m.m.

3.1 Terminal m.v.

Forhandleren er forpligtet til at opbevare, håndtere og vedligeholde terminaler/ udstyr m.m. i henhold til A’s retningslinjer og instruktioner (bilag 6).

3.2. Ansvar (…)

3.3 Beskadigelse (…)

3.4 Placering (…)

3.5 Bredbåndsforbindelse (…)

3.6 Strøm (…)

4. Økonomiske vilkår

4.1 Etableringsgebyr (…)

4.2 Servicegebyr

Adgangen og brugsretten til terminaler gives til forhandleren mod dennes betaling af et ugentligt servicegebyr på 100 kr. ex. moms pr. terminal. (…)

4.3 Sikkerhedsstillelse (…)

4.4 Leverandørserviceaftale (…)

4.5 Afregning

Forhandlerens afregning overfor A foretages via forhandlerens konto i et pengeinstitut, hvorfra der sker en overførsel til A’s konto ved et automatisk leverandørservicetræk. Forhandleren skal sikre, at det fulde afregningsbeløb er til rådighed på kontoen på den betalingsdag, der er angivet i bilag 4.

4.6 Tab (…)

5. Overdragelse

5.1 Rettigheder

5.1.1 Forhandleren er ikke på nogen måde berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand uden A’s forudgående skriftlige accept.

5.1.2 Forhandleren hæfter overfor A for samtlige udestående[r] i henhold til denne kontrakt.

5.1.3 (…)

6. Forhandlerens forpligtelser

6.1 Udbyde væddemål

Forhandleren er forpligtet til at udbyde væddemål i overensstemmelse med de retningslinjer, regler og instruktioner, som A giver (bilag 6).

6.2 Indsats og gevinst

Forhandleren skal på vegne af A modtage indbetalinger fra spillere og udbetale gevinster til spillere efter A’s vejledninger (bilag 6). Forhandleren er til enhver tid ansvarlig for de indbetalinger, som forhandleren modtager fra spillere på vegne af A via terminalerne.

6.3 Salgssted

Forhandleren må alene udbyde væddemål fra det salgssted, som er angivet i bilag 1.

6.4 Ansvarlig adfærd

6.5 Ulovlige aktiviteter

6.6 Eget spil

6.7 Ekspeditionsfejl

6.8 Forhandlerens personale

6.9 Instrukser

Forhandleren er til enhver tid forpligtet til at efterkomme de retningslinjer, instrukser og regler, som A måtte udstede.

7. Tilbagelevering af udstyr (…)

8. Aftalens løbetid og opsigelse

8.1 Løbetid og opsigelse

Aftalen træder i kraft på den dato, hvor begge parter underskriver den, og er uopsigelig i 3 år. Herefter kan aftalen skriftlig opsiges med 12 mdr. varsel, til udgangen af et kvartal.

8.2 Opsigelse fra A (…)

8.3 Opsigelse fra forhandler (…)

9. Forsikring (…)

10. A’s forpligtelser

10.1 Vedligeholdelse

Såfremt terminal eller dele heraf ikke er fuldt funktionsdygtig, da udfører og/ eller sørger A for service og reparation af terminal mod betaling

10.2 Support

A er forpligtet til at levere den nødvendige support, assistance og træning, der er nødvendig for, at forhandleren kan udbyde væddemål på vegne af A.

10.3 Markedsføringsmateriale

A er forpligtet til at levere det nødvendige markedsføringsmateriale, som forhandleren skal bruge i forbindelse med udbud af væddemål.

10.4 Tilladelse (…)

10.5 Risici

A har det fulde ansvar for de økonomiske risici, der er forbundet med væddemål/ online spil mellem A og spillerne.

10.6 Oplysninger

A skal levere oplysninger via terminalerne, der gør forhandleren i stand til at udbyde væddemål.

10.7 Fremsendelse af opgørelse

A er forpligtet til at fremsende opgørelse og faktura som anført i bilag 4.

11. Ændringer til denne aftale (…)."

Bilag 4 til aftalen - Formidlingsandel, afregning og minimumsbeløb

"Forhandleren modtager 85 % af fordelingsbeløbet i aftaleperioden.

Nettospilleindtægten defineres som: Alle indsatser placeret hos forhandleren minus

 • udbetalte gevinster
 • gratis spil (bonus-koder, -kort og lignende)
 • spilleafgift

(…)

Eksempel

 

Indsats

100.000

Gevinst

-80.000

Bruttospilleindtægt

20.000

Spilleafgift

-4.000

Nettospilleindtægt

16.000

A

-4.000

Fordelingsbeløb

12.000

(…)

Afregning

Afregning foregår hver 2. uge. Spørger afregnes som en forhandler samlet.

(…)".

Bilag 6 til aftalen - Retningslinjer

Udbetalingsregler

Spillestedet er forpligtet til at udbetale gevinster, vundet på spillestedet eller via spillestedets kundekort.

Reklame

Spillestedet er forpligtet til at få opsat A’s reklame på facadevinduer, døre m.m. samt at uddele A’s reklameartikler.

(…)

Håndtering

Spillestedet er forpligtet til at have A’s terminaler, og tilsluttet udstyr, tændt og tilgængeligt i åbningstiden.

(…)".

Kopi af to spillekvitteringer

A i fed skrift er angivet øverst på kvitteringen og herefter adressen på spillestedet. Derefter følger oplysninger om den danske spillers konkrete væddemål om odds i forhold til sportsresultater.

Endvidere, at samlet odds udgør henholdsvis 21,96 og 181,53 og maksimale gevinster henholdsvis 2.020,32 kr. og 2.593,35 kr.

Kopi af Vouchers

A i fed skrift er angivet øverst på kvitteringen og herefter adressen på spillestedet. Derefter følger teksten henholdsvis "Voucher 4.308,47 DKK" og "Udbetaling af voucher 4.308,47 DKK". A er anført langs kanten af de to vouchers. Det fremgår også, at en voucher kun kan bruges, hvor den er købt.

Kopi af mail af 24. august 2020 fra moderselskabet til revisor

Mailen er sendt til Spørgers repræsentant.

"(…)

Der er desuden skiltning om A på facaden af bygningen i form af skiltet "A" samt på selve A-terminalerne i spillehallen.

(…)."

Afregning fra Spørger til spillestedet V

Følgende fremgår heraf:

"(…)

Periode: Fra 2019-11-18 00:00 til 2019-12-15 23:59:59

Kategori: Bookmakers bet overførsler

Butikker: V

(…)

Total (DKK)                       14.512,80

(…)

BSI

 

kr. 14.512,80

Afgift

0,2

kr. 2.902.56

Mellemtal

 

kr.11.610,24

(…)

Korrigeret mellemtal

 

kr. 11.610,24

A

-0,25

kr. -2.902,56

Dansk formidlingsafgift

-0,15

kr. -1.306,15

Til fordeling

 

kr. 7.401,53

Spørger

1

kr. 7.401,53

Kunde andel

0

kr. 0,00

Gebyr (kr. 62,50 pr. terminal/uge)

-kr. 62,50

kr. 0,00

Kunde i alt

 

kr. 0,00

".

Lejeaftale om Spilleautomater og Betting terminaler

Aftalen er indgået mellem Spørger og lejer B, som er et eksternt spillested. Følgende fremgår heraf:

"Der er indgået aftale om opstilling af automater på følgende vilkår:

1.0 Spilletilladelse (…)

1.1 Spilletilladelsen søges af udlejer.

(…)

2.0 Afregning og fordeling af indtægter og udgifter (…)

Der er indgået aftale om opstilling af betting terminaler på følgende vilkår:

3.0 Betting terminaler

3.1 Udlejer må med eneret opstille betting terminaler i kontraktens løbetid.

3.2 Indspilningen fordeles således: Lejer 50 % Udlejer 50 % efter fradrag af de til enhver tid gældende statsafgifter og udgifter til spiludbydere. Der afregnes hver 4. uge.

4.0 Ejendomsret og servicering

4.1 Automater, vekslere, toptavler, databokse, opkoblingsudstyr m.m. opstilles uden beregning og tilhører udlejer og kan af lejer derfor ikke pantsættes, udlånes, udlejes eller på anden måde disponeres over.

(…).

5.0 Aftalens løbetid (…)

6.0 Øvrige vilkår (…)

7.0 Særlige vilkår

(…)."

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

For så vidt angår lovgivning mv. henvises til afsnittet neden for "Lovgrundlag, forarbejder og praksis", som bl.a. indeholder en forholdsvis omfattende gengivelse af udvalgte afsnit i Den juridiske vejledning.

Aftaleforhold spiludbyder A, Malta - moderselskab - Spørger

Det lægges som oplyst af Spørgers repræsentant til grund, at Spørger er indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, som følger af aftalen med A, og at A har accepteret dette. Spørger har således status som forhandler i aftalen.

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger er fritaget for moms af vederlag for væddemål, som Spørger modtager i medfør af den aftale, som moderselskabet har indgået med spiludbyderen A, Malta, når væddemålsterminalerne er opstillet hos eksterne spillesteder, restauratører m.fl.?

Begrundelse

Spiludbyderen A, Malta - kvalifikation af spilleydelser

Det følger af momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, at lotterier og lign. samt spil om penge, herunder spil på totalisator eller anden lignende måde er fritaget for moms.

Det fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.12, at salg af lodder, kuponer, spilleplader mv. til deltagelse i bl.a. forskellige former for odds spil, og salg af adgang til deltagelse i spil, hvor gevinsten udbetales i form af penge, bl.a. roulette og baccarat samt visse spillemaskiner, er fritaget for moms.

Selvom væddemål ikke udtrykkelig er nævnt i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, må det antages, at væddemål er omfattet af momsfritagelsen, jf. også formuleringen af artikel 135 i momssystemdirektivet, hvor bl.a. væddemål nævnes indledningsvist.

I aftalen mellem spiludbyderen A og moderselskabet anføres, at A har tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino i Danmark. Aftalen indeholder ikke yderligere oplysninger om karakteren af spilleydelserne udover, at væddemålene indgås via terminaler, som stilles til rådighed af A. Det fremgår imidlertid af de fremlagte spillekvitteringer, at der er tale om odds spil i form af væddemål om sportsresultater.

Momsloven indeholder ikke nærmere definitioner af udtrykkene lotterier og lignende, odds spil, væddemål og spil om penge, spilleautomater mv.

For så vidt angår en definition af udtrykket odds fremgår det af Den Danske Ordbog om betydningen i forhold til spil, at det er tal, der angiver det antal gange en gevinst er større end indsatsen i et spil organiseret og udbudt af en tipstjeneste, en totalisator eller en bookmaker. Ved odds 5 får man således 5 gange sin indsats igen, hvis man vinder; tallet angiver dermed også den forventede sandsynlighed for et bestemt resultat.

Da det fremgår af aftalen mellem A og moderselskabet og af spillekvitteringerne, at A udbyder væddemål i form af odds spil om sportsresultater, vil spilleydelserne være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, som det også fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.12.2 om lotterier og lignende.

Det gør ikke nogen forskel i relation til den momsmæssige kvalifikation af væddemålene som odds spil, der er omfattet af momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 12, at spiludbyderen A ikke er hjemmehørende i Danmark, som eksempelvis Danske Spil A/S, der også udbyder en række odds spil.

Spørger omtaler i sin anmodning også væddemålsterminalerne som gevinstgivende spilleautomater og henviser til praksis herfor, som den er fastsat i styresignalet SKM2010.137.SKAT.

Momsloven indeholder som nævnt ikke en definition af udtrykket spilleautomater. Det fremgår dog af bekendtgørelse nr. 1289 af 29. november 2019, der er udstedt i medfør af spilleloven, om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer bl.a., at spilleautomater kun må betjenes ved direkte indkast, og udbetaling af gevinster kun må ske direkte fra spilleautomaterne. Endvidere, at gevinster skal udbetales straks eller tilføres spilleautomaten som kreditter, og at gevinsten i ét spil ikke må overstige 600 kr.

Spørger har oplyst, at en spiller kan vælge at få gevinsten udbetalt eller oprette et spillekort, hvorpå gevinsten kan indsættes. Spillekortet kan han så senere indsætte i terminalen og spille videre.

Hvis spilleren ønsker gevinsten udbetalt eller beløbet på spillekortet udbetalt, skal han udskrive en kupon på sit tilgodehavende i terminalen og aflevere denne til forhandleren. Forhandleren verificerer kuponen i systemet og udbetaler derefter beløbet. Er beløbet over 15.000 kr., gælder der særlige regler vedrørende hvidvask.

Det fremgår endvidere af spillekvitteringerne, at et samlet odds udgør henholdsvis 21,96 og 181,53 og de maksimale gevinster 2.020,32 kr. og 2.593,35 kr.

I den fremlagte lejeaftale mellem Spørger og et eksternt spillested skelnes der i øvrigt mellem opstilling af spilleautomater og betting terminaler.

Det må på baggrund af Spørgers oplysninger sammenholdt med de refererede betingelser i bekendtgørelse nr. 1289 af 29. november antages, at væddemålsterminalerne ikke er spilleautomater og dermed heller ikke er omfattet af praksis herom, som den er fastsat i styresignalet SKM2010.137.SKAT.

Kvalifikation af ydelser, der leveres af Spørger

Det lægges som nævnt oven for til grund for besvarelsen, at Spørger har status som forhandler i aftalen, der er indgået mellem A og moderselskabet.

Det fremgår af Spørgers oplysninger, at Spørger til dels udøver sin virksomhed som formidler af spilleydelser via eksterne spillesteder, hvor væddemålsterminalerne er opstillet.

Det fremgår af aftalen, at Spørger skal fungere som formidler for A, der er indehaver af en tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino i Danmark. Spørger har bl.a. pligt til at udbyde væddemål og til at modtage indbetalinger og udbetale gevinster til spillere i overensstemmelse med A’s retningslinjer og til kun at udbyde væddemål fra det salgssted, som er angivet i en forhandlerblanket.

Det er Spørger, som har det overordnede ansvar forbundet med drift mv. af betting terminalerne, herunder opstilling, udbud af væddemål og håndtering af betalinger.

De eksterne spillesteder, hvor betting terminalerne er opstillet, sælger spillene, sørger for den daglige drift, herunder opsyn mv., og står til rådighed for kunderne i forbindelse med tekniske spørgsmål, opståede fejl, mv. Spillestederne modtager et vederlag herfor, som opgøres på grundlag af de spilleaktiviteter, som har fundet sted i en given afregningsperiode.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at i forhold til aftalen mellem A og moderselskabet må de eksterne spillesteders aktiviteter anses for at indgå som en del af Spørgers opfyldelse af sine forpligtelser som formidler af spilleydelser og har således ikke selvstændig betydning i forhold til aftalen.

Spørger modtager et vederlag for sin virksomhed som formidler af spiludbyderen A’s spilleydelser, som det er fastsat i aftalen - bilag 4 om formidlingsandel, afregning og minimumsbeløb. Bilaget er refereret oven for. Det fremgår heraf, at Spørger modtaget 85 % af fordelingsbeløbet i en aftaleperiode. Beløbet opgøres ved at fratrække gevinster, spilleafgift og et beløb til A fra de indsatser, som er placeret hos forhandleren i aftaleperioden.

Det konkluderes som nævnt oven for, at A udbyder væddemål i form af odds spil om sportsresultater, der er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12.

Ydelser, der leveres i forbindelse med bl.a. odds spil om sportsresultater, er ikke omfattet af momsfritagelsen for spilleydelser i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.12.2.

Spørgers ydelser, som han leverer som formidler af spilleydelserne, er dermed momspligtige i medfør af momslovens § 4, stk. 1. Det betyder, at Spørger som udgangspunkt skal betale moms af det vederlag, som han modtager fra A.

Det fremgår dog af momslovens § 4, stk. 4, at når en formidler af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning, anses formidleren for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse.

Det betyder, at hvis Spørger handler i eget navn, men for A’s regning, anses Spørger for selv at have købt spilleydelsen fra A og for selv at have solgt den til den danske spiller. Spørger anses derfor ikke i dette tilfælde for at have leveret en formidlingsydelse til A, men en momsfritaget spilleydelse til den danske spiller.

Reglen er en modifikation af momslovens § 4, stk. 1, om hvilke leveringer der er momspligtige.

Spørgsmålet om Spørger handler i eget eller fremmed navn drejer sig grundlæggende om, hvorvidt Spørger eller A bliver forpligtet af væddemålsaftalen overfor den danske spiller. Afgørelsen heraf foretages på baggrund af en samlet vurdering af alle relevante oplysninger vedrørende leveringen, herunder navnlig karakteren af en virksomheds kontraktlige forpligtelser overfor kunderne.  Det kan bl.a. være relevant at se på, om de af en formidler udstedte spillekvitteringer nævner spiludbyderens navn, og om det er spiludbyderens forretningsbetingelser, der finder anvendelse overfor spillerne. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.4.2.3 om formidling af ydelser i eget navn.

Det fremgår af de fremlagte spillekvitteringer og vouchers, at A er anført øverst herpå og i fed skrift. Det fremgår endvidere af aftalen - bilag 6 om A’s retningslinjer, at spillestedet er forpligtet til at få opsat A’s reklame på facadevinduer, døre m.m. samt at uddele A’s reklameartikler. Bilag 6 er refereret oven for.

Spørger har oplyst, at der er opsat skilte hos spillestederne. Disse opsættes ofte af Spørger, og der kan være sat mærke på vedrørende terminalspillene. Ellers er der reklamer på selve terminalerne.

Der udarbejdes ikke markedsføringsmateriale med Spørgers deltagelse. Det må på baggrund heraf som udgangspunkt antages, at Spørgers navn ikke figurerer på det eksterne spillested.

Det fremgår derudover af mailen af 24. august 2020 fra moderselskabet, at der er skiltning om A på facaden af bygningen i form af skiltet "A" samt på selve A-terminalerne i spillehallen.

Det må på baggrund af teksten på spillekvitteringer og vouchers samt oplysningerne om skiltning vedrørende A på især facade og væddemålsterminalerne antages, at det for den danske spiller fremstår, at det er A, der udbyder spilleydelserne, som pågældende deltager i via væddemålsterminalerne.

Spørger kan således ikke antages at handle i eget navn, men må anses for at handle i fremmed navn - spiludbyderen A.

Det må også antages, at Spørger handler for fremmed regning, da Spørger ikke bærer den økonomiske risiko i forbindelse med levering af spilleydelserne. Det fremgår af aftalen, at A har det fulde ansvar for de økonomiske risici, der er forbundet med væddemål/online spil mellem A og spillerne.

Da Spørgers ydelser ikke er omfattet af momslovens § 4, stk. 4, og da der er tale om levering mod vederlag, er ydelserne er momspligtige i medfør af momslovens § 4, stk. 1. Det betyder, at Spørger skal betale moms af den provision, som han modtager fra spiludbyderen A.

Det bemærkes, at Spørger har oplyst, at de enkelte spillesteder, hvor betting terminalerne er opstillet, bl.a. sælger spil og sørger for den daglige drift, og modtager et vederlag herfor. Spørger udarbejder afregning og udbetaler en overskudsandel til spillestedet. Spørger har fremlagt et eksempel på en lejeaftale, som direkte drejer sig om udleje af bl.a. betting terminaler, og Spørgers oplysninger handler muligvis om denne aftale. Det fremgår heraf, at Spørger med eneret opstiller betting terminaler, og at indspilningen fordeles med lejer 50 % og udlejer 50 %.

Spørgsmål 1 drejer sig ikke om den momsmæssige behandling af denne transaktion, og der er ikke herved taget stilling til, om der er tale om en momspligtig levering af ydelser mod vederlag. Lejeaftalen er refereret ovenfor.

Spørgers høringssvar

Skattestyrelsen vurderer, at de spilleautomater, som giver adgang til spil, ikke har karakter af gevinstgivende spilleautomater, og dermed er de ikke omfattet af den særlige praksis, som følger af SKM2010.137.SKAT. Der henvises til en definition af udtrykket spilleautomater, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1289 af 29. november 2019.

Jeg er enig i, at de pågældende spilleterminaler ikke falder ind under den definition på gevinstgivende spilleautomater, som fremgår af bekendtgørelsen. Dette ændrer imidlertid ikke på, at de må anses for omfattet af definitionen på "spilleautomater", og som sådanne er de omfattet af samme retningslinjer, som gælder for de gevinstgivende spilleautomater.

De pågældende spilleterminaler er opbygget og fungerer på en måde, som bevirker, at de har de karakteristika, som gør, at de må anses for omfattet af SKM2010.137.SKAT.

Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at spilleterminalerne ikke giver mulighed for at udskrive en kupon, som kan indløses på spillestedet. Der er tale om en terminal, som giver en direkte adgang til at spille på udvalgte begivenheder, typisk sportskampe, og hvor spillet i sin helhed afvikles via terminalen.

Når disse spilleterminaler ikke blev direkte nævnt i SKM2010.137.SKAT, må det tilskrives den omstændighed, at de på daværende tidspunkt havde et begrænset anvendelsesområde. Ikke desto mindre anvendes betegnelsen "spilleautomater", uden at det nødvendigvis er et krav, at de er gevinstgivende.

Det fastholdes derfor, at spilleterminaler udgør spilleautomater og har så mange karakteristika til fælles med gevinstgivende spilleautomater, at den særlige praksis for sidstnævnte også gælder spilleterminaler.

I tilknytning til den slovenske spillelov er følgende definition på spilleautomater givet:

"Spillemaskine" er et stykke udstyr, der muliggør tilvejebringelsen af spil (f.eks. udtrækningsudstyr, en del af et informationssystem, der indeholder softwarealgoritmen til udtrækning eller bestemmelse af et tilfældigt resultat af spillet, osv.), samt en videolotteri- eller væddemålsterminal.

Det er min opfattelse, at denne definition på en spillemaskine også dækker spilleautomater generelt.

Skattestyrelsens bemærkninger

Spørger har i modsætning til oplysningerne i høringssvaret tidligere oplyst, at en spiller kan vælge at få gevinsten udbetalt eller oprette et spillekort, hvorpå gevinsten kan indsættes. Spillekortet kan han så senere indsætte i terminalen og spille videre. Hvis spilleren ønsker gevinsten udbetalt eller beløbet på spillekortet udbetalt, skal han udskrive en kupon på sit tilgodehavende i terminalen og aflevere denne til forhandleren. Forhandleren verificerer kuponen i systemet og udbetaler derefter beløbet.

Det lægges bl.a. på baggrund heraf til grund, at væddemålsterminalerne ikke er spilleautomater og dermed heller ikke er omfattet af den særlige praksis herfor.

Det fremgår i øvrigt af Den Danske ordbog, at betydningen af "spilleautomat" er en "spillemaskine, der giver gevinst ved bestemte kombinationer af forskellige symboler på nogle bevægelige hjul, der sættes i gang ved møntindkast, tryk på en knap el.lign."

Konklusion

Spiludbyderen A leverer via Spørger som formidler spilleydelser, der vil være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12.

Spørgers ydelser, som leveres som formidler af spilleydelserne, er momspligtige i medfør af momslovens § 4, stk. 1.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørger er fritaget for moms af det samlede vederlag, når de udover opstilling mv. tillige selv driver spillestedet?

Begrundelse

Spørger driver selv et antal spillesteder, herunder spillestedet V.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der principielt set ikke er forskel på den momsmæssige behandling af vederlaget (provision), som Spørger modtager fra A, hvad enten Spørger til dels udøver sin virksomhed som formidler via eksterne spillesteder - spørgsmål 1 eller via eget spillested - spørgsmål 2.

Der er i begge tilfælde tale om Spørgers virksomhed som formidler af spilleydelser i medfør af aftalen mellem A og moderselskabet.

Det lægges således til grund, at Spørgers ydelser, som Spørger leverer som formidler af spilleydelserne, er momspligtige i medfør af momslovens § 4, stk. 1. Endvidere, at Spørger heller ikke i dette tilfælde kan antages at handle i eget navn, da det er samme forhold, som gør sig gældende, med hensyn til udseende af spillekvitteringer og reklame mv., som for de eksterne spillesteder.

Spørgers ydelser er således ikke omfattet af momslovens § 4, stk. 4, og da der er tale om levering mod vederlag, er ydelserne er momspligtige i medfør af momslovens § 4, stk. 1.

Det bemærkes, at Spørger har oplyst, at Spørgers eget spillested V selvstændigt udfører samme funktioner, som eksterne spillesteder. Spørger fremsender også en afregning til V efter samme retningslinjer, som gælder ved afregning med eksterne spillesteder bl.a. med udbetaling af en overskudsandel til spillestedet.

Spørgsmål 2 drejer sig ikke om den momsmæssige behandling af denne transaktion, og der er ikke herved taget stilling til, om der er tale om en momspligtig levering af ydelser mod vederlag.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at et spillested, som drives af Spørger selv, ikke har adgang til at fradrage moms vedrørende de omkostninger, som fuldt ud kan henføres til væddemålsterminalerne?

Begrundelse

Spørger driver selv et antal spillesteder, herunder spillestedet V. Spillestedet udgør ikke en særskilt afgiftspligtig person i forhold til Spørger, men indgår som en del af denne. Det vil derfor være Spørger og ikke spillestedet, som kan være berettiget til momsfradrag.

Det fremgår af momslovens § 37, stk. 1, at virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, kan fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet.

Det er ikke afgørende for fradragsretten, om en virksomhed rent faktisk skal betale moms af sine momspligtige leverancer. Indkøb til brug for eksport eller andre leverancer til 0-sats efter ML §§ 14-21 e og § 34 er derfor også fuldt fradragsberettigede.

Som det fremgår af svaret på spørgsmål 1 og 2, er Spørgers ydelser ikke omfattet af momslovens § 4, stk. 4, og da der er tale om levering mod vederlag, er ydelserne momspligtige i medfør af momslovens § 4, stk. 1.

Da Spørgers levering af ydelser er momspligtig og i øvrigt ikke er fritaget for afgift efter § 13, stk. 1, nr. 12, har Spørger således i medfør af momslovens § 37, stk. 1, fradragsret for moms af omkostninger, der direkte kan henføres til væddemålsterminalerne, fx leje heraf.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Momssystemdirektivet

jf. Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med ændringer.

Artikel 28

"Når en afgiftspligtig person, som handler i eget navn, men for tredjemands regning, optræder som formidler i forbindelse med en ydelse, anses han for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse."

Artikel 135

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(…)

i) væddemål, lotterier og andre former for hasardspil eller spil om penge, på de betingelser og med de begrænsninger, som er fastlagt af hver medlemsstat

(…)."

Artikel 168

"I det omfang varer og ydelser anvendes i forbindelse med hans afgiftspligtige transaktioner, hvoraf der er betalt moms, har den afgiftspligtige person i den medlemsstat, hvor han foretager transaktionerne, ret til i den afgift, der påhviler ham, at fradrage følgende beløb:

a) den moms, som skal betales eller er betalt i nævnte medlemsstat for varer og ydelser, der er eller vil blive leveret til ham af en anden afgiftspligtig person

(…)."

Artikel 169

"Foruden det i artikel 168 omhandlede fradrag har den afgiftspligtige person ret til at fradrage den i nævnte artikel omhandlede moms, såfremt varerne og ydelserne anvendes til følgende:

a) hans transaktioner i forbindelse med de i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, omhandlede former for virksomhed, som udføres uden for den medlemsstat, hvor afgiften skal betales eller er betalt, når de ville give ret til fradrag, såfremt de blev udført inden for denne medlemsstat"

Momsloven

jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019 om merværdiafgift med senere ændringer.

"§ 3. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer,

der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

(…)."

"§ 4. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

(…)

Stk. 4. Når en formidler af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning, anses formidleren for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse."

"§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(…)

12) Lotterier og lign. samt spil om penge, herunder spil på totalisator eller anden lignende måde. (…)."

"§ 37. Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

(…)."

Spilleloven

jf. lovbekendtgørelse nr. 1303 af 4. september 2020 om spil med senere ændringer

om spil

"§ 5, stk. 1,

(…)

7) Gevinstgivende spilleautomater: Mekaniske eller elektroniske maskiner, der kan anvendes til spil, hvor spilleren kan vinde en gevinst.

(…)."

Bekendtgørelse nr. 1289 af 29. november 2019 om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

"§ 10. Gevinsten i ét spil må ikke overstige 600 kr.

Stk. 2. Gevinster skal udbetales straks eller tilføres spilleautomaten som kreditter. Det er dog tilladt at tilbageholde gevinster under 20 kr. på betingelse af, at beløbet kan benyttes til fortsat spil. Det skal ved skiltning på spillestedet tydeligt fremgå, at spilleautomaterne er indrettet på denne måde.

§ 11. Spilleautomater må kun betjenes ved direkte indkast, og udbetaling af gevinster må kun ske direkte fra spilleautomaterne. Spillemyndigheden kan godkende andre betalingsmåder."

Praksis

C-464/10, Konkursboet efter Tiercé Franco-Belge SA

Hvis en erhvervsdrivende i eget navn, men for en anden virksomheds regning, formidler modtagelse af væddemål, der var omfattet af fritagelsen i 6. momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra f) (ML § 13, stk. 1, nr. 12), skal den anden virksomhed i medfør af direktivets artikel 6, stk. 4, anses for til formidleren at have leveret en ydelse vedrørende væddemål, der er omfattet af fritagelsen. Formidleren anses dernæst for selv at have leveret ydelsen til kunden (spilleren).

SKM2008.877.LSR

En kiosk stillede gulvplads til rådighed for spilleautomater, forestod rengøring af lokalerne og leverede elektricitet. Landsskatteretten fandt, at disse aktiviteter ikke er omfattet af momsfritagelsen for spil om penge.

SKM2009.428.SKAT

Styresignal om ændring af praksis for virksomheders levering af ydelser i forbindelse med momsfritaget spil.

Resume:

"Praksis for virksomheder, der leverer ydelser til spiludbydere, og som hidtil har været omfattet af bestemmelsen om momsfritagelse i momsloven § 13, stk. 1, nr. 12, ændres. Virksomhederne er fremover momspligtige af vederlaget for disse ydelser. Praksisændringen vil tidligst få virkning fra 1. juli 2010."

SKM2010.137.SKAT

Styresignal om præcisering af den momsmæssige behandling af spillehallers ydelser i forbindelse med spil på spilleautomater.

Resume:

"Spillehaller og andre virksomheder, der har spilleautomater opstillet, og som leverer visse serviceydelser til spiludbyderen, kan anses for at levere formidlingsydelser omfattet af momslovens § 4, stk. 4."

Den juridiske vejledning

"D.A.4.2.3 Formidling af ydelser (eget navn)

(…)

Reglens betydning

Det følger af ML § 4, stk. 4, at formidlingsvirksomheden anses for selv at foretage leverancen til aftageren af den formidlede ydelse. Samtidig anses formidlingsvirksomheden for selv at have aftaget den formidlede ydelse. Med andre ord anses formidleren for at have købt og solgt den formidlede ydelse. Se dommen i sag C-464/10, Konkursboet efter Tiercé Franco-Belge SA.

Formidleren kan i forbindelse med formidling i eget navn, men for fremmed regning, derfor ikke anses for at have leveret en formidlingsydelse til den person, for hvis regning formidleren handler i forbindelse med formidlingen (formidlingskunden). Se C-464/10, Tiercé Franco-Belge SA.

(…)

Formidling af momsfritagne ydelser - udgangspunkt

Hvis formidleren handler i eget navn, og den formidlede ydelse er fritaget for moms, så vil både leveringen af ydelsen fra den første sælger til formidleren (første køber) og leveringen af ydelsen fra formidleren til den anden køber som udgangspunkt begge være momsfrie. Se dommen i sag C-464/10, Tiercé Franco-Belge SA, og dommen i sag C-224/11, BGZ Leasing sp. z o.o.

Men reglen i ML § 4, stk. 4, er ikke en regel om momsfritagelse. Reglen er som nævnt ovenfor i stedet en modifikation af ML § 4, stk. 1, om hvilke leveringer, der er momspligtige. Momsfritagelse er derfor en konsekvens af reglen. Det forhold, at formidleren efter reglen momsmæssigt ikke skal anses for at have leveret en formidlingsydelse, men i stedet skal anses for at have leveret den formidlede ydelse til den anden køber, vil med andre ord få den konsekvens, at formidleren bliver omfattet af en momsfritagelse.

Derved bliver formidlere, der handler i eget navn, men for fremmed regning, som udgangspunkt behandlet anderledes end formidlere, der handler i en andens navn og for en andens regning. Formidlere, der handler i en andens navn og for en andens regning, er nemlig som udgangspunkt omfattet af momspligten, uanset om den formidlede ydelse er momsfri.

(…)

Formidling i eget navn og for fremmed regning

En formidler handler i eget navn, når fx en lejer indgår en aftale med formidleren, således at formidleren - og ikke udlejeren - bliver forpligtet af aftalen overfor lejeren.

Afgørelsen af, om virksomheden handler i eget navn, foretages på baggrund af en samlet vurdering af alle relevante forhold vedrørende leveringen, herunder navnlig karakteren af virksomhedens kontraktlige forpligtelser overfor kunderne. Se EF-domstolens dom i sag C-200/04, Ist.

Om formidleren handler for egen regning, afgøres ud fra en konkret vurdering af, om det er formidleren eller udlejeren, der bærer den økonomiske risiko i forbindelse med den formidlede ydelse.

(…)

Spil

Eksempelvis kan det i forbindelse med formidling af spil for en spilleudbyders regning ved den konkrete vurdering af, om formidlingen sker i eget navn, udover kontraktforholdene være relevant at tage i betragtning,

 • om udøvelsen af formidlerens virksomhed kræver autorisation fra offentlige myndigheder,
 • om de af formidlerne udstedte spillekvitteringer nævner spilleudbyderens navn,
 • om det er spilleudbyderens forretningsbetingelser, der finder anvendelse overfor spillerne,
 • om spilforhandlernes forretninger ejes af spilleudbyderen,
 • om spilleforhandlingernes forretninger er forsynet med spilleudbyderens skilt,
 • og om spilforhandlerne tidligere har handlet efter fuldmagt fra udbyderen. Se C-464/10, Tiercé Franco-Belge SA.

(…)."

D.A.5.12 Lotterier og lign. samt spil om penge ML § 13, stk. 1, nr. 12)

(…)

"D.A.5.12.2 Lotterier og lignende

(…)

Følgende transaktioner er omfattet af momsfritagelsen for lotterier og lignende:

Salg af lodder, kuponer, spilleplader mv. til deltagelse i

 • Lotterier
 • Tombola
 • Amerikansk lotteri
 • Bankospil
 • Tipning
 • Lotto
 • Skrabespil
 • Forskellige former for odds spil mv.

(…)

Ydelser i forbindelse med lotterier og lignende

Ydelser i forbindelse med salg af tips, lotto o. Lign. lotterier

De ydelser kiosker m.fl. leverer i forbindelse med salg af tips, lotto og lignende lotterier er momspligtige, jf. ML § 4, stk. 1.

Det betyder, at kiosker m.fl. skal betale moms af det honorar, de modtager fra spiludbyderen, f.eks. Danske Spil A/S, for at levere ydelserne. Gebyr til tipsforhandlere for edb-udskrivning af datatipskuponer, gebyrer ved fornyelse af lodder samt ved gevinstudbetaling i klasselotteri og forhandlerafgift opkrævet af Dansk Tipstjeneste A/S fra tipsforhandlere i forbindelse med online-tipning er også momspligtige.

Ydelser i forbindelse med spil på gevinstgivende spilleautomater

De ydelser, som spillesteder (spillehaller, kiosker m.m.) leverer til spiludbyderen (den der har spilletilladelsen) i forbindelse med spil på gevinstgivende spilleautomater i form af at stille gulvplads til rådighed, levere elektricitet, rengøre arealerne og servicere spillerne med pengeveksling m.m. kan anses for at være formidlingsydelser leveret af spillestederne i eget navn og for fremmed regning, jf. ML § 4, stk. 4. Se evt. D.A.4.2.3.

Da spil om penge er fritaget for moms, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 12, er de formidlingsydelser spillestederne leverer i eget navn og for fremmed regning også fritaget for moms.

Det betyder, at spillestederne ikke skal betale moms af de honorarer, de modtager fra spiludbyderen for at levere ydelserne. Momsmæssigt anses honorarerne for en del af vederlaget for spilleydelser leveret til spillerne. Se D.A.4.2.3.

(…)."

"D.A.5.12.3 Spil om penge

(…)

Momsfritagelsen for spil om penge omfatter følgende:

Salg af adgang til deltagelse i spil (betaling af indsatser o. lign.), hvor gevinsten udbetales i form af penge, eksempelvis:

 • Roulette
 • Baccarat
 • Blackjack
 • Visse spillemaskiner.

Totalisatorspil

(…)

Ydelser i forbindelse med spil om penge - spilleautomater

Ved spil på spilleautomater kan der være tale om, at en virksomhed udbyder automatspil via selvstændige virksomheder/spillesteder, som varetager en række funktioner. I de tilfælde, hvor automatudbyderen er indehaver af tilladelsen til drift af gevinstgivende spilleautomater, vil den del af omsætningen fra en spilleautomat, der tilfalder den virksomhed (spillestedet, eksempelvis en restauration eller en spillehal), i hvilken automaten fysisk er opstillet, ikke altid vil være omfattet af momsfritagelsen for spil om penge.

Hvis spillestedet varetager al kontakt til spillerne og har ansvaret for hele den daglige drift, vil spillerne dog kun have kontakt til spillestedet og betragte dette som leverandør af spilleydelsen.

I sådanne tilfælde vil spillestedet blive anset for at levere spilleydelsen i eget navn, men for automatudbyderens regning. Dette betyder, at spillestedet selv anses for at levere spilleydelsen, der således fortsat er omfattet af momsfritagelsen, jf. ML § 4, stk. 4. Se SKM2010.137.SKAT og afsnit D.A.4.2.3.

I andre tilfælde, hvor spillestedet ikke kan anses for at have leveret spilleydelsen til spilleren i eget navn og for spiludbyderens regning, vil spillestedets ydelser efter praksisændringen ikke længere være omfattet af momsfritagelsen for spil om penge. Se SKM2008.877.LSR, hvor en kiosk stillede gulvplads til rådighed for spilleautomater, forestod rengøring af lokalerne og leverede elektricitet. Landsskatteretten fandt, at disse aktiviteter ikke var omfattet af momsfritagelsen for spil om penge.

(…)."

D.A.11.1 Generelle betingelser for fradragsret

(…)

"D.A.11.1.3.1.3 Betingelsen om en direkte og umiddelbar forbindelse

(…)

Ifølge EU-domstolens faste retspraksis er en direkte og umiddelbar tilknytning mellem et bestemt indkøb, en bestemt erhvervelse mv. og én eller flere af virksomhedens momspligtige leverancer principielt nødvendig, for at en momspligtig person har ret til at fratrække købsmomsen (…).

(…)."

"D.A.11.3 Fuld fradragsret ML § 37, stk. 1

(…)

Regel

Virksomheder, der er momsregistreret efter ML §§ 47, 49, 51 eller 51 a, har fuld fradragsret for momsen af virksomhedens indkøb af varer og ydelser, der udelukkende benyttes til virksomhedens momspligtige leverancer, herunder leverancer i udlandet. Se ML § 37, stk. 1.

Det er ikke afgørende for fradragsretten, om virksomheden rent faktisk skal betale moms af sine momspligtige leverancer. Der er også fuld fradragsret for moms af indkøb til brug for eksport eller andre leverancer mv. til 0-sats efter reglerne i ML §§ 14-21 d og 34.

Der er kun fuld fradragsret, hvis indkøb mv. udelukkende benyttes til virksomhedens momspligtige leverancer. Hvis indkøb mv. også benyttes til andre formål, fx til brug for aktiviteter fritaget for moms efter ML § 13, er der kun delvis fradragsret efter reglerne i ML §§ 38-41. Se afsnit D.A.11.4 om delvis fradragsret.

(…)."