Dato for udgivelse
13 dec 2021 14:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 nov 2021 14:37
SKM-nummer
SKM2021.672.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0942968
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Spil, spilleydelser, leveringssted, momsfritagelse
Resumé

Sagen drejede sig om momsfritagelse af spilleydelser i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 12. Skatterådet bekræftede i overensstemmelse med Spørgers ønske, at Spørgers provision som formidler af spilleydelserne ikke var momspligtig i Danmark.

Den manglende momspligt og momsbetaling i Danmark var ikke en følge af momslovens fritagelsesbestemmelser, men derimod af momslovens § 16, stk. 1, hvorefter der ikke var leveringssted i Danmark.

Hjemmel

Momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 12
Momslovens § 4, stk. 4
Momslovens § 16, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.4.2.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit D.A.5.12.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1 D.A.5.12.3

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger ikke skal beregne moms af den provision, som Spørger modtager fra spiludbyderen A, Malta?

Svar

 1. Ja, se dog begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver kiosk inkl. spillehal med væddemålsudstyr. I denne forbindelse vil A, Danmark udsende en månedlig faktura på leje af udstyr samt en ugentlig faktura fra A, Malta på selve væddemålsspillet. Faktuelt udsteder Spørger ikke faktura på de leverede formidlingsydelser, men i stedet udfærdiger spilleudbyderen A, Malta et afregningsbilag, hvor der korrekt er anført en tekst omkring "reverse charge". Spørger vil på momsangivelsen angive beløbet i rubrik B, og der vil ske indberetning til listesystemet ("EU-salg uden moms").

Serviceaftale for væddemålsagent

A, Malta og Spørger - herefter i aftalen benævnt henholdsvis A, Malta og Agenten - har i 2019 indgået "Serviceaftale for væddemålsagent". Heraf fremgår bl.a.:

"Indledning

På grundlag af officiel godkendelse udstedt af Spillemyndigheden den 15. december 2011 er A, Malta berettiget til at udbyde væddemål og indgå aftaler med spillere i Danmark. Den officielle danske tilladelse omfatter bl.a. bemyndigelse til at acceptere væddemål fra danske spillere via Internettet med undtagelse af væddemål på heste- og hundevæddeløb, kapflyvning med duer, resultatet af lotterier eller andre tilfældige hændelser.

Den faktiske væddemålsaftale indgås direkte mellem spilleren og A, Malta som anført på spillekuponen. Ved hjælp af en onlineforbindelse videregiver Agenten nævnt på første side af denne aftale (som for at udelukke enhver tvivl ikke har noget kontraktligt forhold med spilleren) væddemål til faste odds til A, Malta mod betaling af et vederlag.

Der opstår ingen direkte forpligtelser for Agenten i henhold til de væddemålsaftaler, der indgås af spillerne og A, Malta. Ved administration af indtægter fungerer Agenten som formueforvalter på vegne af A, Malta og er forpligtet til at udbetale indtægterne til A, Malta i henhold til indholdet af denne aftale specificeret nedenfor.

1. Definitioner (…)

2. Aftalens fuldstændighed

2.1 Denne aftale udgør den fuldstændige aftale mellem parterne og erstatter alle tidligere aftaler vedrørende aftalegenstanden. (…).

3. Agentens forpligtelser

3.1 Agenten er en uafhængig formidler, der hæfter for opfyldelsen af denne aftale.

3.2 (…)

3.3 Agenten påtager sig og aftaler med A, Malta til enhver tid i denne aftales løbetid:

(… )

3.3.3 for egen regning at tegne og opretholde forsikring på alt, hvad der er A, Maltas ejendom og likvide beholdninger, der til enhver tid måtte være i Agentens besiddelse, forvaring eller kontrol, hos et anerkendt forsikringsselskab til fuld nyværdi, som en bonus pater forretningsmand ville forsikre sin egen ejendom af samme art til og at inkludere en erhvervsansvarsforsikring, der dækker forretningsstedet samt Agentens egen forretning, tyveri og røveri,

3.3.4 for egen regning at drive og opretholde en passende Lokation og administrationsfaciliteter og systemer efter behov,

3.3.5. (…)

3.3.6 at iagttage A, Maltas krav og retningslinjer med hensyn til Lokationens indretning og indendørs og udendørs reklame for til enhver tid at respektere den virksomhedsidentitet, som A, Malta har fastsat og anvender i sin virksomhed,

3.3.7 at sikre, at A, Maltas vilkår og betingelser for væddemål tydeligt vises i Lokationen og til enhver tid at gøre sine spillere opmærksomme herpå.

3.3.8 at vise følgende oplysninger på en fremtrædende plads i Lokationen:

(a) A, Malta har tilladelse fra Spillemyndigheden og er dennes under overvågning;

(…)

(e) Vilkår og betingelser, der gælder for væddemålsaftaler mellem A, Malta og

spillerne, (…).

3.3.9 - 3.3.13 (…).

3.3.14 for egen regning at etablere en passende online-forbindelse til A, Malta med henblik på accept eller afvisning af væddemålsaftaler i henhold til A, Maltas vilkår i hver enkelt sag,

3.3.15 - 3.4 (…)

3.5 Så længe Serviceaftalen er i kraft og indtil den ophører, uanset årsag, er Agenten hverken direkte eller indirekte berettiget til at sælge, forhandle, udbyde, formidle eller markedsføre produkter, der konkurrerer med A, Malta produkterne.

4. A, Maltas forpligtelser

A, Malta forpligter sig til og aftaler med Agenten i løbet af denne aftales løbetid:

4.1 at sikre, at der foreligger en tilladelse fra de kompetente myndigheder i Danmark (Spillemyndigheden) til indgåelse af væddemålsaftaler,

(…).

5. Udnævnelse af en bestyrer

5.1 Agenten kan selv fungere som bestyrer eller udnævne en bestyrer, der er ansvarlig for den daglige drift af Lokationen i henhold til nedenstående aftalebestemmelser.

(…).

6. Procedurer for væddemålsagentens aktiviteter

6.1 Agenten skal udskrive en original spillekupon for hvert enkelt væddemål, og denne spillekupon betragtes som skriftlig dokumentation på væddemålsaftalen indgået mellem A, Malta og spilleren. (…).

6.2 (…).

6.3 Før udbetaling af gevinster skal alle spillekuponer, der giver gevinst, modtages af Agenten, for at gyldigheden kan kontrolleres. Efter udbetaling af gevinster mærkes de automatisk af spillekuponscanneren og skal opbevares omhyggeligt. Annullerede spillekuponer må ikke videregives til spillere. De skal ligeledes opbevares.

6.4 (…).

6.5 Indsatser indsamles, før væddemålsaftalen indgås. Agenten bemyndiges hermed til at indsamle pengebeløb som formueforvalter på vegne af A, Malta og at udbetale gevinster som formueforvalter mod forevisning af original spillekupon, såfremt den er teknisk fremstillet af en terminal, og/eller at refundere indsatser.

(…).

7. Vederlag

7.1 Agenten er berettiget til provision i henhold til de provisionssatser, der er gældende på det tidspunkt, hvor væddemålsomsætningen, hvorefter provisionen skal beregnes, blev genereret. De satser, der gælder på underskriftstidspunktet, fremgår af bilag 1. A, Malta har ret til at ændre provisionssatserne med en måneds skriftligt

varsel.

7.2 Agenten modtager i provision en procentdel som defineret og aftalt i appendix 1.

7.3 Alle satser for agentprovision er bruttoprovision, hvorfra A, Malta trækker og

betaler moms og spilleafgifter direkte. A, Malta skal fuldt og helt skadesløsholde Agenten for alle almindelige spilleafgifter gældende for væddemål accepteret af A, Malta i henhold til denne aftale.

(…).

8. Afregning (…)

9. Midlertidig finansiering (…)

10. Aftalens løbetid/ Opsigelse (…)

11. Afsluttende bestemmelser (…)

12. Lovvalg og værneting (…)

13. Bilag

13.1 Bilag 1: Afregningsbetingelser

13.2 Bilag 2: Supportservice."

Bilag 1 for væddemålsagent

"Afregningsvilkår

Denne beregning gælder alle udbudte produkter (sportsvæddemål og virtuelle spil). Som provision modtager agenten 50 % af Nettospilleindtægten (NSI) i en given periode.

Nettospilleindtægten defineres som:

 • alle indsatser placeret hos agenten på spillestedet med reduktion af
 • udbetalte gevinster
 • gratis spil (Bonuskort, bonuskoder og lignende)
 • spilleafgift

Hvis NSI er negativ i en periode, vil underskuddet blive overført og modregnet i overskuddet for den følgende periode. Hvis NSI er negativ i tre på hinanden følgende perioder, bliver saldoen nulstillet, og efterfølgende afregninger vil blive foretaget med en ren balance.

(…)."

Lejeaftale

A, Denmark og Spørger - herefter i aftalen benævnt henholdsvis A, Denmark og Agenten (tilsammen benævnt Parterne) har i 2019 indgået "Låne- og serviceaftale". Heraf fremgår bl.a.:

"1. Baggrund

1.1 Den 23.10.2019 indgik Agenten en Serviceaftale om at fungere som formidler for A, Malta, der er indehaver af en tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino i Danmark.

1.2 Med henblik på at kunne formidle væddemålsaftaler mellem danske kunder og

A, Malta og i overensstemmelse med Agentens aftale med A, Malta, indgår Agenten denne låne- og serviceaftale med A, Denmark for at få adgang til det nødvendige væddemålsudstyr.

(…)."

Spillekvittering

Det fremgår af et eksempel på en spillekvittering, som Spørger har fremlagt, at der er tale odds spil i form af væddemål om sportsresultater.

"A Sportsspil" er anført øverst på kvitteringen med stor skrift, nedenunder er Spørger og adresse anført med lille skrift. Herefter følger oplysninger om den danske spillers konkrete væddemål om odds i forhold til sportsresultater.

Følgende tekst fremgår nederst på kvitteringen:

"Dette spilletilbud er sendt til "A, Malta" til godkendelse. De generelle regler for væddemål er gældende!"

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Ja. I det konkrete tilfælde leverer Spørger en formidlingsydelse til en momsregistreret virksomhed i EU. Levering af sådanne ydelser kan ske momsfrit efter momslovens "reverse charge" bestemmelser. Det vil sige, at det er køber (spilleudbyderen), der skal beregne momsen i købers land (erhvervelsesmoms) - momslovens § 34.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

For så vidt angår lovgivning mv. henvises til afsnittet neden for "Lovgrundlag, forarbejder og praksis", som bl.a. indeholder en forholdsvis omfattende gengivelse af udvalgte afsnit i Den juridiske vejledning.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke skal beregne moms af den provision, som Spørger modtager fra spiludbyderen, A, Malta.

Begrundelse

Kvalifikation af spilleydelser, der leveres af A, Malta

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, at lotterier og lign. samt spil om penge, herunder spil på totalisator eller anden lignende måde er fritaget for moms.

I Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.12.2 om lotterier og lignende anføres, at salg af lodder, kuponer, spilleplader mv. til deltagelse i bl.a. forskellige former for odds spil er fritaget for moms.

Endvidere i afsnit D.A.5.12.3 vedrørende spil om penge, at salg af adgang til deltagelse i spil, hvor gevinsten udbetales i form af penge, bl.a. roulette og baccarat samt visse spillemaskiner, er fritaget for moms.

Selvom væddemål ikke udtrykkelig er nævnt i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, må det antages, at væddemål er omfattet af momsfritagelsen, jf. også formuleringen af artikel 135 i momssystemdirektivet, hvor bl.a. væddemål nævnes indledningsvist.

Momsloven indeholder ikke nærmere definitioner af udtrykkene lotterier og lignende, odds spil, væddemål og spil om penge, spilleautomater mv.

Det fremgår dog af lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1303 af 4. september 2020 med senere ændringer (spilleloven), der især handler om tilladelse til udbud eller arrangering af spil, at der ved væddemål forstås aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor der væddes om resultatet af en fremtidig begivenhed eller indtræffelse af en fremtidig hændelse. Se lovens § 5, stk. 1, nr. 4.

For så vidt angår en definition af udtrykket odds fremgår det af Den Danske Ordbog om betydningen i forhold til spil, at det er tal, der angiver det antal gange en gevinst er større end indsatsen i et spil organiseret og udbudt af en tipstjeneste, en totalisator eller en bookmaker. Ved odds 5 får man således 5 gange sin indsats igen hvis man vinder; tallet angiver dermed også den forventede sandsynlighed for et bestemt resultat.

Det fremgår af aftalen mellem A, Malta og Spørger samt af den fremlagte spillekvittering, at spiludbyderen A, Malta udbyder væddemål i form af odds spil om sportsresultater. Sådanne væddemål er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, som det også fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.12.2 om lotterier og lignende.

Det gør ikke nogen forskel i relation til den momsmæssige kvalifikation af væddemålet som et odds spil, der er omfattet af momsfritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 12, at spiludbyderen A, Malta ikke har hjemsted i Danmark, som eksempelvis Danske Spil A/S, der også udbyder en række odds spil.

A, Malta leverer således momsfritagne spilleydelser i form af odds spil om sportsresultater til de danske spillere.

Det bemærkes, at de danske spillere anvender en væddemålsterminal til at indgå væddemålsaftaler med A, Malta. En sådan terminal kan ikke anses for at være en gevinstgivende spilleautomat, da den direkte anvendelse heraf ikke udløser udbetaling af en gevinst til spilleren. Dette kan først ske, efter at A, Malta har accepteret væddemålet, og efter at Spørger har modtaget den konkrete spillekupon fra den danske spiller.

Momsloven indeholder som nævnt ikke en definition af udtrykket spilleautomater. Det fremgår dog af bekendtgørelse nr. 1289 af 29. november 2019, der er udstedt i medfør af spilleloven, om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer bl.a., at spilleautomater kun må betjenes ved direkte indkast, og udbetaling af gevinster kun må ske direkte fra spilleautomaterne. Det må også på baggrund heraf antages, at væddemålsterminalerne ikke er spilleautomater og dermed heller ikke er omfattet af praksis herom, som fastsat i styresignalet SKM2010.137.SKAT.

Kvalifikation af ydelser, der leveres af Spørger

Spørger leverer som formidler en række ydelser til A, Malta i forbindelse med indgåelse og afvikling af aftalerne om væddemål, bl.a. derved, at væddemålsterminalerne er opstillet i Spørgers lokaler.

Spørger er i medfør af punkt 7 i Serviceaftalen for væddemålsagenter berettiget til provision i henhold til de provisionssatser, der er gældende på det tidspunkt, hvor væddemålsomsætningen, hvorefter provisionen skal beregnes, blev genereret.

Ydelser, der leveres i forbindelse med bl.a. odds spil om sportsresultater, er ikke omfattet af momsfritagelsen for spilleydelser i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5.12.2.

Levering af ydelserne er dermed momspligtig i medfør af momslovens § 4, stk. 1. Det betyder, at Spørger som udgangspunkt skal betale moms af den provision, som han modtager fra spiludbyderen A, Malta.

Det fremgår dog af momslovens § 4, stk. 4, at når en formidler af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning, anses formidleren for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse.

Det betyder, at hvis Spørger handler i eget navn, men for A, Maltas regning, anses Spørger for selv at have købt spilleydelsen fra A, Malta og for selv at have solgt den til den danske spiller. Spørger anses derfor ikke i dette tilfælde for at have leveret en formidlingsydelse til A, Malta, men en momsfritaget spilleydelse til den danske spiller.

Reglen er en modifikation af momslovens § 4, stk. 1, om hvilke leveringer der er momspligtige.

Spørgsmålet om Spørger handler i eget eller fremmed navn drejer sig grundlæggende om, hvorvidt Spørger - eller A, Malta - bliver forpligtet af væddemålsaftalen overfor den danske spiller. Afgørelsen heraf foretages på baggrund af en samlet vurdering af alle relevante forhold. Det kan bl.a. være relevant at se på, om de af en formidler udstedte spille kvitteringer nævner spiludbyderens navn, og om det er spiludbyderens forretningsbetingelser, der finder anvendelse overfor spillerne. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.4.2.3 om formidling af ydelser i eget navn.

Det fremgår af Serviceaftalen for væddemålsagenter, at Spørger er en uafhængig formidler, der hæfter for opfyldelsen af aftalen. Spørger skal sikre, at A, Maltas vilkår og betingelser for væddemål tydeligt vises i lokationen og til enhver tid gøre sine spillere opmærksomme herpå. Spørger skal også på en fremtrædende plads i lokationen oplyse, at A, Malta har tilladelse fra Spillemyndigheden og er dennes under overvågning.

Spørger skal udskrive en original spillekupon for hvert enkelt væddemål, og denne spillekupon betragtes som skriftlig dokumentation på væddemålsaftalen, der indgås mellem A, Malta og spilleren.

Det fremgår af det fremlagte eksempel på en spillekvittering, at A Sportsspil er anført øverst på kuponen med stor skrift, nedenunder er Spørger anført med lille skrift. Herefter følger oplysninger om den danske spillers konkrete væddemål om odds i forhold til sportsresultater. Nederst er anført følgende tekst: "Dette spilletilbud er sendt til "A, Malta" til godkendelse. De generelle regler for væddemål er gældende!"

Spørger kan på baggrund af de nævnte vilkår i Serviceaftalen for væddemålsagenter og indholdet af den fremlagte spillekupon ikke antages at handle i eget navn, men må anses for at handle i fremmed navn - A, Malta. Den danske spiller må især på baggrund af teksten på spillekvitteringen om, at spilletilbuddet sendes til A, Malta til godkendelse, være klar over, at væddemålet ikke indgås med Spørger, men derimod med spiludbyderen A, Malta. Selvom det er Spørger, der på vegne af spiludbyderen modtager indsatser og udbetaler gevinster til den danske spiller, er det A, Malta, som via aftalen forpligtes over for spilleren til at opfylde denne.

Det må også antages, at Spørger handler for fremmed regning, da det er A, Malta og ikke Spørger, der bærer den økonomiske risiko i forbindelse med levering af spilleydelserne. Se bl.a. punkt 6.5 i "Serviceaftalen for væddemålsagenter", hvor det fremgår, at Spørger bemyndiges til at indsamle pengebeløb som formueforvalter for A og at udbetale gevinster som formueforvalter.

Da Spørgers ydelser ikke er omfattet af momslovens § 4, stk. 4, og da der er tale om levering mod vederlag, er ydelserne er momspligtige i medfør af momslovens § 4, stk. 1. Det betyder, at Spørger som udgangspunkt skal betale moms af den provision, som han modtager fra spiludbyderen A, Malta.

Leveringssted for Spørgers ydelser - formidlingsydelsen

Som det fremgår oven for, leverer Spørger momspligtige ydelser til A, Malta i forbindelse med formidling af væddemålene og skal derfor som udgangspunkt betale moms af den provision, som han modtager fra A Malta.

Det fremgår af momslovens § 16, stk. 1, at leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen leveres til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, og som har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed her i landet eller har et fast forretningssted her i landet, hvortil ydelsen leveres eller i mangel heraf har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted her i landet, og ydelsen leveres hertil.

Når der er tale om levering af ydelser til afgiftspligtige personer, er aftagerens hjemsted således afgørende for, om leveringsstedet er her i landet, og leverancen dermed er momspligtig i Danmark.

Da det fremgår af "Serviceaftalen for væddemålsagenter", at A, Malta har adresse på Malta, da der ikke foreligger oplysninger om, at A, Malta ikke skulle være hjemmehørende i dette land, og da selskabet A, Denmark, som ifølge "Lejeaftalen" udlejer væddemålsudstyr, ikke kan antages at udgøre et fast forretningssted, har A, Malta ikke hjemsted her i landet.

Spørgers levering af ydelser til A, Malta har dermed ikke leveringssted i Danmark og er ikke momspligtig her i landet. Spørger skal derfor ikke betale moms af den provision, som Spørger modtager fra A, Malta.

Det bemærkes, at Spørger i begrundelsen for sit svar på spørgsmålet henviser til momslovens § 34 og bestemmelser om omvendt betalingspligt, jf. herved momslovens § 46, stk. 1, nr. 3.

Den manglende momspligt og momsbetaling i Danmark er imidlertid, som det fremgår oven for, ikke en følge af momslovens fritagelsesbestemmelser, men derimod af momslovens § 16, stk. 1, hvorefter der ikke er leveringssted i Danmark.

Konklusion

A, Malta leverer via Spørger som formidler spilleydelser, der vil være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12.

Formidlingsydelsen har ikke leveringssted her i landet, og Spørger skal dermed ikke betale moms af den provision, som Spørger modtager fra A, Malta.

Det bemærkes, at Skattestyrelsen er enig i, at A, Malta som aftager af Spørgers ydelser vil være betalingspligtig for momsen i medfør af artikel 196 i momssystemdirektivet.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja, se dog begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Lovgrundlag

Momsloven

jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019 om merværdiafgift med senere ændringer.

"§ 4. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

(…)

Stk. 4. Når en formidler af en ydelse handler i eget navn, men for en andens regning, anses formidleren for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse."

"§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(…)

12) Lotterier og lign. samt spil om penge, herunder spil på totalisator eller anden lignende måde. (…)."

"§ 16. Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen leveres til en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, og som har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed her i landet eller har et fast forretningssted her i landet, hvortil ydelsen leveres eller i mangel heraf har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted her i landet, og ydelsen leveres hertil, jf. dog stk. 2 og 3 og § 18,

§ 19, stk. 1, § 21, stk. 1, § 21 a og § 21 b.

(…)

Stk. 4. Leveringsstedet for ydelser er her i landet, når ydelsen leveres til en ikkeafgiftspligtig person og leverandøren har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed her i landet eller har et fast forretningssted her i landet, hvorfra ydelsen leveres, eller i mangel heraf har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted her i landet og

ydelsen leveres herfra, jf. dog stk. 5 og 6 samt §§ 17, 18 og 19-21 d.

(…)."

"§ 46. Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet. Afgiften påhviler dog aftageren af varer eller ydelser, når

(…)

3) aftageren er en afgiftspligtig person eller en ikkeafgiftspligtig momsregistreret juridisk person, til hvem der leveres ydelser omhandlet i § 16, stk. 1, § 18 bortset fra bro- og tunnelbilletter, § 21 a og § 21 b, hvis ydelserne leveres af en afgiftspligtig person, der ikke er etableret her i landet,

(…)."

Momssystemdirektivet

jf. Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med ændringer.

Artikel 28

"Når en afgiftspligtig person, som handler i eget navn, men for tredjemands regning, optræder som formidler i forbindelse med en ydelse, anses han for selv at have modtaget og leveret den pågældende ydelse."

Artikel 135

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

(…)

i) væddemål, lotterier og andre former for hasardspil eller spil om penge, på de betingelser og med de begrænsninger, som er fastlagt af hver medlemsstat

(…)."

Artikel 196

"Momsen påhviler den afgiftspligtige person eller den ikke-afgiftspligtige momsregistrerede juridiske person, til hvem der leveres tjenesteydelser som omhandlet i artikel 44, hvis ydelserne leveres af en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i denne medlemsstat."

Praksis

C-464/10, Konkursboet efter Tiercé Franco-Belge SA

Hvis en erhvervsdrivende i eget navn, men for en anden virksomheds regning, formidler modtagelse af væddemål, der var omfattet af fritagelsen i 6. momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra f) (ML § 13, stk. 1, nr. 12), skal den anden virksomhed i medfør af direktivets artikel 6, stk. 4, anses for til formidleren at have leveret en ydelse vedrørende væddemål, der er omfattet af fritagelsen. Formidleren anses dernæst for selv at have leveret ydelsen til kunden (spilleren).

SKM2008.877.LSR

En kiosk stillede gulvplads til rådighed for spilleautomater, forestod rengøring af lokalerne og leverede elektricitet. Landsskatteretten fandt, at disse aktiviteter ikke er omfattet af momsfritagelsen for spil om penge

Den juridiske vejledning

"D.A.4.2.3 Formidling af ydelser (eget navn)

(…)

Reglens betydning

Det følger af ML § 4, stk. 4, at formidlingsvirksomheden anses for selv at foretage leverancen til aftageren af den formidlede ydelse. Samtidig anses formidlingsvirksomheden for selv at have aftaget den formidlede ydelse. Med andre ord anses formidleren for at have købt og solgt den formidlede ydelse. Se dommen i sag C-464/10, Konkursboet efter Tiercé Franco-Belge SA.

Formidleren kan i forbindelse med formidling i eget navn, men for fremmed regning, derfor ikke anses for at have leveret en formidlingsydelse til den person, for hvis regning formidleren handler i forbindelse med formidlingen (formidlingskunden). Se C-464/10, Tiercé Franco-Belge SA.

(…)

Formidling af momsfritagne ydelser - udgangspunkt

Hvis formidleren handler i eget navn, og den formidlede ydelse er fritaget for moms, så vil både leveringen af ydelsen fra den første sælger til formidleren (første køber) og leveringen af ydelsen fra formidleren til den anden køber som udgangspunkt begge være momsfrie. Se dommen i sag C-464/10, Tiercé Franco-Belge SA, og dommen i sag C-224/11, BGZ Leasing sp. z o.o.

Men reglen i ML § 4, stk. 4, er ikke en regel om momsfritagelse. Reglen er som nævnt ovenfor i stedet en modifikation af ML § 4, stk. 1, om hvilke leveringer, der er momspligtige. Momsfritagelse er derfor en konsekvens af reglen. Det forhold, at formidleren efter reglen momsmæssigt ikke skal anses for at have leveret en formidlingsydelse, men i stedet skal anses for at have leveret den formidlede ydelse til den anden køber, vil med andre ord få den konsekvens, at formidleren bliver omfattet af en momsfritagelse.

Derved bliver formidlere, der handler i eget navn, men for fremmed regning, som udgangspunkt behandlet anderledes end formidlere, der handler i en andens navn og for en andens regning. Formidlere, der handler i en andens navn og for en andens regning, er nemlig som udgangspunkt omfattet af momspligten, uanset om den formidlede ydelse er momsfri.

(…)

Formidling i eget navn og for fremmed regning

En formidler handler i eget navn, når fx en lejer indgår en aftale med formidleren, således at formidleren - og ikke udlejeren - bliver forpligtet af aftalen overfor lejeren.

Afgørelsen af, om virksomheden handler i eget navn, foretages på baggrund af en samlet vurdering af alle relevante forhold vedrørende leveringen, herunder navnlig karakteren af virksomhedens kontraktlige forpligtelser overfor kunderne. Se EF-domstolens dom i sag C-200/04, Ist.

Om formidleren handler for egen regning, afgøres ud fra en konkret vurdering af, om det er formidleren eller udlejeren, der bærer den økonomiske risiko i forbindelse med den formidlede ydelse.

(…)

Spil

Eksempelvis kan det i forbindelse med formidling af spil for en spilleudbyders regning ved den konkrete vurdering af, om formidlingen sker i eget navn, udover kontraktforholdene være relevant at tage i betragtning,

 • om udøvelsen af formidlerens virksomhed kræver autorisation fra offentlige myndigheder,
 • om de af formidlerne udstedte spillekvitteringer nævner spilleudbyderens navn,
 • om det er spilleudbyderens forretningsbetingelser, der finder anvendelse overfor spillerne,
 • om spilforhandlernes forretninger ejes af spilleudbyderen,
 • om spilleforhandlingernes forretninger er forsynet med spilleudbyderens skilt,
 • og om spilforhandlerne tidligere har handlet efter fuldmagt fra udbyderen. Se C-464/10, Tiercé Franco-Belge SA.

(…)."

D.A.5.12 Lotterier og lign. samt spil om penge ML § 13, stk. 1, nr. 12)

(…)

"D.A.5.12.2 Lotterier og lignende

(…)

Følgende transaktioner er omfattet af momsfritagelsen for lotterier og lignende:

Salg af lodder, kuponer, spilleplader mv. til deltagelse i

o   Lotterier

o   Tombola

o   Amerikansk lotteri

o   Bankospil

o   Tipning

o   Lotto

o   Skrabespil

o   Forskellige former for odds spil mv.

(…)

Ydelser i forbindelse med lotterier og lignende

Ydelser i forbindelse med salg af tips, lotto o. Lign. lotterier

De ydelser kiosker m.fl. leverer i forbindelse med salg af tips, lotto og lignende lotterier er momspligtige, jf. ML § 4, stk. 1.

Det betyder, at kiosker m.fl. skal betale moms af det honorar, de modtager fra spiludbyderen, f.eks. Danske Spil A/S, for at levere ydelserne. Gebyr til tipsforhandlere for edb-udskrivning af datatipskuponer, gebyrer ved fornyelse af lodder samt ved gevinstudbetaling i klasselotteri og forhandlerafgift opkrævet af Dansk Tipstjeneste A/S fra tipsforhandlere i forbindelse med online-tipning er også momspligtige.

Ydelser i forbindelse med spil på gevinstgivende spilleautomater

De ydelser, som spillesteder (spillehaller, kiosker m.m.) leverer til spiludbyderen (den der har spilletilladelsen) i forbindelse med spil på gevinstgivende spilleautomater i form af at stille gulvplads til rådighed, levere elektricitet, rengøre arealerne og servicere spillerne med pengeveksling m.m. kan anses for at være formidlingsydelser leveret af spillestederne i eget navn og for fremmed regning, jf. ML § 4, stk. 4. Se evt. D.A.4.2.3.

Da spil om penge er fritaget for moms, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 12, er de formidlingsydelser spillestederne leverer i eget navn og for fremmed regning også fritaget for moms.

Det betyder, at spillestederne ikke skal betale moms af de honorarer, de modtager fra spiludbyderen for at levere ydelserne. Momsmæssigt anses honorarerne for en del af vederlaget for spilleydelser leveret til spillerne. Se D.A.4.2.3.

(…)"

"D.A.5.12.3 Spil om penge

(…)

Momsfritagelsen for spil om penge omfatter følgende:

Salg af adgang til deltagelse i spil (betaling af indsatser o. lign.), hvor gevinsten udbetales i form af penge, eksempelvis:

o   Roulette

o   Baccarat

o   Blackjack

o   Visse spillemaskiner.

Totalisatorspil

(…)

Ydelser i forbindelse med spil om penge - spilleautomater

Ved spil på spilleautomater kan der være tale om, at en virksomhed udbyder automatspil via selvstændige virksomheder/spillesteder, som varetager en række funktioner. I de tilfælde, hvor automatudbyderen er indehaver af tilladelsen til drift af gevinstgivende spilleautomater, vil den del af omsætningen fra en spilleautomat, der tilfalder den virksomhed (spillestedet, eksempelvis en restauration eller en spillehal), i hvilken automaten fysisk er opstillet, ikke altid vil være omfattet af momsfritagelsen for spil om penge.

Hvis spillestedet varetager al kontakt til spillerne og har ansvaret for hele den daglige drift, vil spillerne dog kun have kontakt til spillestedet og betragte dette som leverandør af spilleydelsen.

I sådanne tilfælde vil spillestedet blive anset for at levere spilleydelsen i eget navn, men for automatudbyderens regning. Dette betyder, at spillestedet selv anses for at levere spilleydelsen, der således fortsat er omfattet af momsfritagelsen, jf. ML § 4, stk. 4. Se SKM2010.137.SKAT og afsnit D.A.4.2.3.

I andre tilfælde, hvor spillestedet ikke kan anses for at have leveret spilleydelsen til spilleren i eget navn og for spiludbyderens regning, vil spillestedets ydelser efter praksisændringen ikke længere være omfattet af momsfritagelsen for spil om penge. Se SKM2008.877.LSR, hvor en kiosk stillede gulvplads til rådighed for spilleautomater, forestod rengøring af lokalerne og leverede elektricitet. Landsskatteretten fandt, at disse aktiviteter ikke var omfattet af momsfritagelsen for spil om penge.

(…)."