Dato for udgivelse
14 Nov 2021 11:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Oct 2021 11:29
SKM-nummer
SKM2021.605.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-7273/2021
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Domstolsprøvelse, afvist, frist
Resumé

Sagen angik, om appellanten kunne få domstolsprøvet sine skatteansættelser for indkomstårene 2012 til 2014, som fastsat i årsopgørelserne. Landsretten bestemte, at appellanten senest den 22. oktober 2021 skulle indlevere ekstrakt. Appellanten indleverede en ufuldstændig ekstrakt, og landsretten fastsatte herefter en ny frist til den 27. oktober 2021. Da appellanten ikke indleverede ekstrakt inden udløbet af fristen, afviste landsretten anken, jf. retsplejelovens § 386, stk. 1. 

Reference(r)

Retsplejelovens § 386, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit A.A.10.

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byretten, BS4455/2020-HJO

Parter 

A

mod

Skatteministeriet

(advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Retten i Hjørring har den 28. januar 2021 afsagt dom i 1. instans (sag BS4455/2020-HJO).

Afgørelsen er truffet af landsdommerne 

Karen Foldager, Chris Olesen og Maria Porsborg (kst.) 

Appellanten, A, har gentaget sin påstand for byretten om, at sagen ikke afvises.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten bestemte den 10. maj 2021, at A skulle indlevere ekstrakt senest 1 uge før hovedforhandlingen. A indleverede en ufuldstændig ekstrakt. Landsretten fastsatte herefter ny frist til den 27. oktober 2021. Da A heller ikke har indleveret ekstrakt inden udløbet af denne frist, afviser landsretten anken, jf. retsplejelovens § 386, stk. 1.

Efter sagens udfald og forløb skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 2.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms.

THI KENDES FOR RET:

Denne ankesag afvises.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 2.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.