Dato for udgivelse
01 Nov 2021 20:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 Nov 2021 08:36
SKM-nummer
SKM2021.567.VURDST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Vurderingsstyrelsen
Sagsnummer
21-0543312
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsværdiskat
Emneord
Ejendomsværdiskat
Resumé

Vurderingsstyrelsen præciserer praksis for opkrævning af ejendomsværdiskat for kolonihavehuse på fremmed grund i 2020, da Den juridiske vejledning for 2020 fejlagtigt har angivet, at kolonihavehuse på fremmed grund ikke skal opkræves ejendomsværdiskat.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1590 af 02/11/2020 - Ejendomsværdiskatteloven

Reference(r)

Ejendomsværdiskattelovens § 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1 og 2020-2, afsnit C.H.3.5

1. Sammenfatning 

Den juridiske vejledning 2020-1 og -2 har ved en fejl angivet, at der ikke skal betales ejendomsværdiskat af kolonihavehuse på fremmed grund for indkomståret 2020. Fejlen er sket ved, at en ændring af ejendomsværdiskatteloven med betydning for ejendomsværdiskatten i 2021, er indsat under et afsnit, der omhandler ejendomsværdiskatten for 2020. Det er Vurderingsstyrelsens opfattelse, at der ikke kan støttes ret på fejlen, da den vil føre til et resultat, der er åbenbart i strid med lovgivningen.

2. Det retlige grundlag

Ejendomsværdiskattelovens § 1, stk. 1, 3. pkt.
"§ 1
[…]
Ejendomme, som er undtaget fra vurdering efter ejendomsvurderingslovens § 9, stk. 1, nr. 6, er undtaget for beskatning efter statsskattelovens § 4, litra b, 2. pkt., og denne lov."

Ejendomsværdiskattelovens § 4 a, stk. 1
"§ 4 a

Som beregningsgrundlag for ejendomsværdiskatten for ejendomme omfattet af § 4, nr. 1-10, anvendes den laveste af følgende værdier:

1) 80 pct. af den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom i året før indkomståret.

2) Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct.

3) Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom pr. 1. januar 2002."

Ejendomsvurderingslovens § 9, stk. 1, nr. 6
"§ 9
Følgende ejendomme vurderes ikke:
[…]
6) Kolonihavehuse på fremmed grund"

Ejendomsvurderingslovens § 81, stk. 3
"§ 81
Stk. 3. Vurderinger foretaget i medfør af hidtidig lovgivning gælder, indtil vurdering efter denne lovs §§ 5 eller 6 er foretaget."

3. Baggrund for præcisering af praksis

I Den juridiske vejledning 2020-1 og 2020-2 er der i indledningen til afsnit C.H.3.5 en underoverskrift med titlen "Særligt for ejendomsværdiskatten 2020". I afsnittet nævnes de nye lovbestemmelser i ejendomsværdiskatteloven, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2020, herunder ejendomsværdiskattelovens § 1, stk. 1, 3. pkt., der undtager kolonihavehuse på fremmed grund fra beskatning som følge af, at de er undtaget fra vurdering efter ejendomsvurderingsloven. Bestemmelsen har imidlertid ikke virkning for indkomståret 2020, og burde derfor ikke have været indsat i et afsnit omhandlende ejendomsværdiskatten for 2020.

Pr. 1. januar 2020 er kolonihavehuse på fremmed grund undtaget fra vurdering, men de er ikke undtaget fra vurdering ved den gældende vurdering pr. 1. oktober 2019, der udgør beskatningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten i indkomståret 2020, jf. ejendomsværdiskattelovens § 4 a, stk. 1. Det fremgår samtidig af ejendomsvurderingslovens § 81, stk. 3, at vurderingerne efter den gamle lov fortsat er gældende til brug for beskatning, indtil nye vurderinger er foretaget efter ejendomsvurderingsloven. Samlet set følger det af de nævnte bestemmelser, at ejerne af kolonihavehusene på fremmed grund fortsat skal betale ejendomsværdiskat for indkomståret 2020 på baggrund af vurderingen pr. 1. oktober 2019.

Først fra indkomståret 2021, hvor beskatningsgrundlaget bliver vurderingen pr. 1. januar 2020, der er første vurderingstermin, hvor kolonihavehuse på fremmed grund ikke vurderes, indtræder skattefriheden, da der fra dette tidspunkt ikke er en vurdering, der kan danne grundlag for beskatning.

Ejere af kolonihavehuse på fremmed grund, der i årene før har betalt ejendomsværdiskat, er, modsat det anførte i Den juridiske vejledning, blevet beskattet i 2020. Den reelle praksis er således gengivet forkert i Den juridiske vejledning, hvilket præciseres med nærværende styresignal.

Da fejlen efter Vurderingsstyrelsens opfattelse er i åbenbar strid med lovgivningen, vil der ikke kunne støttes ret på fejlen. Af samme årsag vil der ikke ske genoptagelse på baggrund af styresignalet.

4. Gyldighed m.v.

Dette styresignal indeholder alene en præcisering af gældende praksis. Styresignalet har derfor også virkning for indkomståret 2020, der ligger før styresignalets offentliggørelse.  

Styresignalet vil blive omtalt i Den juridiske vejledning, 2022-1. Endvidere vil der blive indsat en note til afsnittet "Særligt om ejendomsværdiskatten 2020" i Den juridiske vejledning, C.H.3.5, udgaverne 2020-1 og 2020-2, hvori der henvises til styresignalet.

Da styresignalet vedrører et afsnit, der alene fremgår af Den juridiske vejledning for 2020 og ikke af senere udgaver, vil styresignalet bortfalde 6 måneder efter offentliggørelse.