Dato for udgivelse
26 aug 2021 10:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 aug 2021 11:52
SKM-nummer
SKM2021.436.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
5. afdeling S-1273-21
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Forsvarersalær, straffesag, advarsel
Resumé

I en administrativ straffesag blev T tildelt en advarsel.

Byretten tilkendte T’s beskikkede forsvarer salær og afgjorde, at salæret skulle betales af statskassen.

Skattestyrelsen kærede salærkendelsen, med påstand om at salæret til den beskikkede forsvarer endeligt skal betales af T. Til støtte herfor anførte Skattestyrelsen navnlig, at T blev tildelt en advarsel, der er en sanktion, og at han derfor endeligt skal afholde salæret.

Landsretten ændrede byrettens afgørelse til, at T endeligt skulle afholde salæret. Den administrative skattestraffesag blev afsluttet ved, at T blev tildelt en advarsel for en groft uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven. Landsretten fandt, at den tildelte advarsel er sket i medfør af en analogi af retsplejelovens § 900 og er en sanktion.

Reference(r)

Forsvarerbistandslovens § 5

Retsplejelovens § 1008, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit A.C.3.3.6.

Vestre Landsrets dom af 18. august 2021, 5. afdeling nr. S-1273-21

Parter

Skattestyrelsen

mod

T

Afsagt af landsdommerne

Henrik Estrup, Thomas Tordal-Mortensen og Carsten Busk (kst.).

--------------------------------------------------------------------------------------

Byrettens dom af 9. juni 2021, nr. 2415/2021

Parter

Skattestyrelsen

mod

T

født den 10. oktober 1963

Afsagt af byretsdommer

Kristian Palmann Jensen

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt:

-  mail af 28. maj 2021 fra advokat NS vedlagt tidsopgørelse samtbrev af 28. maj 2021 fra Skattestyrelsen, hvoraf det fremgår, at sagen sluttes med en advarsel.

-  mail af 3. juni 2021 med bilag fra Skattestyrelsen

Retten fastsatte salær på 22.375 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat NS. Salæret betales af statskassen.

Sagen sluttet.

Retten hævet.

--------------------------------------------------------------------------------------

Vestre Landsrets dom af 18. august 2021, 5. afdeling nr. S-1273-21

Parter

Skattestyrelsen

mod

T

Afsagt af landsdommerne

Henrik Estrup, Thomas Tordal-Mortensen og Carsten Busk (kst.).

Fremlagte bilag:

- brev af 3. august 2021 fra Skattestyrelsen.

 Den 9. juni 2021 har Byretten fastsat salær på 22.375 kr. med tillæg af moms til advokat NS, der har været beskikket som forsvarer for T i forbindelse med en administrativ skattestraffesag. Salæret skal betales af statskassen.

Kendelsen er kæret af Skattestyrelsen med påstand om, at salæret til den beskikkede forsvarer endeligt skal betales af T. Skattestyrelsen har til støtte herfor navnlig anført, at sagen blev afsluttet ved, at T blev tildelt en advarsel, der er en sanktion, og at han derfor endeligt skal afholde salæret.

Advokat NS har ved svarskrift af 5. juli 2021 nedlagt påstand om stadfæstelse.

Byretten har ved sagens fremsendelse ikke haft bemærkninger til sagen.

Landsretten afsagde

K e n d e l s e:

Ved brev af 3. juni 2021 til byretten meddelte Skattestyrelsen, at den administrative straffesag var afsluttet med en advarsel. Skattestyrelsen anførte samtidig, at salæret til den beskikkede forsvarer endeligt burde betales af T.

Byretten fastsatte den 9. juni 2021 salæret til den beskikkede forsvarer til 22.375 kr. med tillæg af moms og bestemte samtidig, at salæret skulle betales af statskassen.

Efter 5 i lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag har den, som sagen vedrører, pligt til at erstatte det offentlige udgifterne til sagens behandling i samme omfang, som en sigtet har pligt til at erstatte det offentlige sådanne udgifter efter retsplejelovens regler.

Det fremgår af bestemmelsens forarbejder (lovforslag nr. 56 af 2. november 1983, bemærkningerne til 4), at den tager sigte på de situationer, hvor straffesagen finder sin afslutning i skattemyndighedernes regi. Efter bestemmelsen skal det offentlige have regresret over for skatteyderen i samme omfang, som der efter de gældende regler i retsplejeloven består regresret for det offentlige over for en sigtet. De bestemmelser i retsplejeloven, der vil få betydning i de administrative skattestraffesager, er først og fremmest 1008, stk. l , 2 og 4, samt 1010, stk. l .

Den administrative skattestraffesag mod T blev afsluttet ved, at han blev tildelt en advarsel for en groft uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven. Landsretten finder, at den tildelte advarsel er sket i medfør af en analogi af retsplejelovens 900 og er en sanktion. Der henvises i den forbindelse til Østre Landsrets kendelse gengivet i Tidsskrift for Skatteret 2019, side 478.

Der er ikke oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at fravige udgangspunktet om, at T herefter skal erstatte statskassens udgifter til den beskikkede forsvarer, jf. lov om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftsstraffesag 5 og retsplejelovens 1008, stk. l.

Landsretten ændrer derfor byrettens afgørelse således, at T skal erstatte statskassens udgifter til den beskikkede forsvarer.

T h i b e s t e m m e s:

Byrettens afgørelse ændres således, at salæret til den beskikkede forsvarer skal betales af T.