Dato for udgivelse
26 Aug 2021 10:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Jul 2021 11:22
SKM-nummer
SKM2021.434.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
BS-5313/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Domæne, Overdragelsesaftale, Selskab, Ejer
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt appellanten skulle udbyttebeskattes af et beløb ubestridt modtaget i forbindelse med salg af to domæner.

Byretten havde fremhævet, at det fremgik af faktura, at det var sagsøgerens selskab, der havde erhvervet domænet, samt at det fremgik af senere overdragelsesaftale af 1. august 2012, at det var selskabet, der solgte domænerne.

Med henvisning til de fremhævede forhold havde byretten efter en samlet vurdering fundet, at sagsøgeren overfor de tilgængelige dokumenter ved sin forklaring hverken havde bevist, at det var ham, der oprindeligt havde betalt for domænerne, at det var ham, og ikke selskabet, der var ejer af domænerne, eller at han havde et krav mod selskabet, som blev udlignet af de modtagne beløb.

Landsretten var enig i byrettens begrundelse og resultat, og da det der var kommet frem for landsretten, ikke kunne føre til et andet resultat, stadfæstede landsretten herefter byrettens dom.

Reference(r)

Ligningslovens § 16 A

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2 C.B.3.5.2.1

Redaktionelle noter

Tidligere instans: Byretten, SKM2020.54.BR

Tidligere instans: Landsskatteretten, Ej offentliggjort

Appelliste

Parter

A

(v./ advokat Rasmus Gørup Christiansen)

mod

Skatteministeriet

(v./ advokat Mattias Chor ved advokatfuldmægtig Andreas Attrup)

Afsagt af landsdommerne

John Lundum, Hanne Aagaard og Rikke Holm Simonsen (kst.).

Byretten har den 15. januar 2020 afsagt dom i 1. instans (sag BS46568/2018-HJO)

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand for byretten om, at hans aktieindkomst for indkomståret 2012 nedsættes med 85.000 kr. og for indkomståret 2013 nedsættes med 40.000 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Der er for landsretten fremlagt afgørelse af 25. oktober 2002 fra Arbejdsskadestyrelsen om kapitalisering af erstatning for tab af erhvervsevne og en række udskrifter af konti tilhørende A og G1 ApS. Der er endvidere fremlagt kopi af e-mailkorrespondance mellem A og advokat LC og WM i perioden 25. november 2014 til 7. december 2014.

Forklaringer

A og LB har afgivet supplerende forklaring.

A har forklaret, at han efter at være blevet førtidspensionist higede efter noget at lave, og han indgik derfor i en dialog med WM. Det viste sig imidlertid, at WM var en svindler. WM havde en advokat, da de indgik forlig, hvorimod han ikke selv havde advokatbistand. NR kom ind i billedet som en løsningsmulighed. De drøftede ikke nærmere, om det var G1 ApS eller A, der skulle være anført i overdragelsesaftalen og forliget. Han er 100 pct. sikker på, at det var hans private midler fra bankboksen, som blev brugt til at betale for domænenavnene i februar 2012. Han har hele tiden fortalt det samme om forløbet og har ikke skiftet forklaring. G1 ApS blev stiftet for at indgå i et ejendomsprojekt i Y1-land. Tanken var også, at selskabet skulle beskæftige sig med køb og salg af brænde, og at han skulle ansættes i et fleksjob i selskabet. Det er korrekt, at der på udskriften over selskabets bankkonto fremgår en række posteringer vedrørende brænde. Det var WA, der styrede alt omkring indkøb og salg af brænde i selskabet.

LB har forklaret, at han blev kontaktet af A, der ønskede bistand til bogføring og udarbejdelse af regnskab for G1 ApS. Et domæne er et immaterielt anlægsaktiv, og han fik ikke forelagt bilagsmateriale, der tydede på, at selskabet havde købt et domæne. A havde et tilgodehavende i selskabet. Han husker ikke, om det fremgik, hvordan tilgodehavendet var opstået. Der var ikke noget, der tydede på, at der var udbetalt penge til A. Han har alene foretaget en opstilling ud fra det materiale, han modtog. Der var tale om ren assistance og ikke en revision.

Anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens begrundelse og resultat. Det, der er kommet frem for landsretten, kan ikke føre til et andet resultat. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 15.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ud over sagens værdi er der ved fastsættelsen af beløbet taget hensyn til sagens omfang og forløb.

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A inden 14 dage betale 15.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.