SKM-nr for Landsskatteretten
SKM2019.281.LSR: Afståelsessum for ejendom - Værdiansættelsescirkulæret

Vestre Landsret
Landsretsdato
23 Jun 2021 13:52
Landsretsstatus
Anket til HR
SKM-nr. til landsretsdom
SKM2021.345.VLR: Værdiansættelsescirkulæret - +/- 15 %’s-reglen ved gave – særlige omstændigheder
Journal-nr. for landsretten
BS-4970/2020

Højesteret
Højesteretsstatus
Afsagt dom
SKM-nr. for højesteret
SKM2022.507.HR: Værdiansættelsescirkulæret – +/- 15 %’s-reglen – succession – forrentning
Højesteretsdato
18 Oct 2022 17:27
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen