Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om, at boet efter en afdød, der ikke selv har afkom, under visse betingelser kan overdrage aktier og erhvervsvirksomheder til afdødes søskende og deres børn og børnebørn til en boafgift på 15 pct.

Når afdøde ikke har afkom

Når afdøde ikke har afkom, og afdødes søskende, deres børn eller børnebørn skal arve er udgangspunktet, at der skal betales en boafgift på 15 pct. og en tillægsboafgift på 25 pct. af arven. Se BAL § 1. stk. 2.

Boer vedrørende en afdød, der ikke selv har afkom, kan dog på visse betingelser overdrage aktier og erhvervsvirksomheder til afdødes søskende og disses børn og børnebørn til en boafgift på 15 pct.

Det er blandt andet en betingelse for denne 15 pct. boafgift, at overdragelsen kan ske med skattemæssig succession. Overdragelse med succession er begrænset til fysiske personer. Muligheden for overdragelse med succession gælder ikke formue i al almindelighed, dvs. at der skal foreligge en overdragelse af erhvervsvirksomheder, hvorfor der skal være tale om aktier og virksomheder, der tilfalder en fysisk person, der opfylder betingelserne i DBSL § 36, stk. 1, for succession i det overdragne, og som efter DBSL § 37, stk. 1, 1. og 2. pkt., kan succedere med hensyn til værdier, der overstiger modtagerens andel i boet, og som ikke er omfattet af den personkreds, hvor der skal betales tillægsboafgift af arv.

Det er ikke en betingelse for fritagelse for tillægsboafgift på 25 pct. mod i stedet alene 15 pct. boafgift, at overdragelsen rent faktisk sker med succession, men blot at betingelserne herfor er opfyldt

Arveladerens længstlevende ægtefælle, samlever, søskende, søskendes børn og børnebørn m.v., jf. DBSL § 37, stk. 1, 1. pkt., kan succedere fuldt ud i forbindelse med en udlodning, der overstiger deres andel i dødsboet. For andre fysiske personer gælder det, at der kan ske succession i værdier, der svarer til vedkommendes andel i dødsboet.

Der kan alene ske udlodning med succession af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder. Det er samme type aktiver, der kan overdrages med succession efter dødsboskatteloven, som kan overdrages med succession i levende live efter KSL § 33 C.

For så vidt angår aktier, skal den enkelte arving eller legatar efter successionsreglerne erhverve mindst 1 pct. af aktiekapitalen i selskabet, jf. DBSL § 29, stk. 3. Endvidere skal selskabet opfylde betingelserne for ikke at være en pengetank.

Det er en betingelse for at anvende reglerne om undtagelse fra tillægsboafgift ved overdragelse af aktier eller en virksomhed, at:

  • Afdøde har ejet virksomheden det seneste år umiddelbart forud for dødsfaldet ved ejerskab af en personligt ejet virksomhed, eller ved ejerskab af aktier i et selskab, der direkte eller indirekte har ejet virksomheden i den anførte periode, og
  • Afdøde eller dennes nærtstående i mindst 1 år af afdødes ejertid har deltaget aktivt i virksomheden enten ved, i en personligt ejet virksomhed, at have deltaget i driften af virksomheden i et ikke uvæsentligt omfang, eller ved, i en virksomhed i selskabsform, at have deltaget i selskabets ledelse.

Som afdødes nærtstående anses

  • Afkom, stedbørn og deres afkom. (Denne grupper er ikke relevant, i forhold til situationen, hvor afdøde ikke har afkom)   
  • Afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle
  • Forældre
  • Personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig
  • Plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet
  • Stedforældre og bedsteforældre
  • Afdødes ægtefælle, eller barns eller stedbarns ægtefælle
  • Afdødes søskende, søskendes afkom og disses afkom

I forhold til arbejdstidskravet i virksomheden er en personlig arbejdsindsats på 50 timer månedligt som udgangspunkt væsentlig.

Deltagelse i driften af en personligt ejet virksomhed eller ledelsen i en virksomhed i selskabsform kan opfyldes af afdødes nærtstående, dvs. personer inden for den nære familie, jf. oplistningen ovenfor.

Kravet om et års aktiv deltagelse skal opfyldes selvstændigt af enten ejeren eller én af de anførte nære pårørende i en sammenhængende periode på et år.

Det ét-årige ejertidskrav udelukker ikke anvendelse af reglerne om undtagelse fra tillægsboafgift på 25 pct. ved overdragelse af virksomheder i selskabsform, der har været omstruktureret i perioden. Er det overdragede selskab fx nystiftet ved spaltning (udspaltning af den aktive virksomhed til et nyt selskab), udelukker det ikke 15 pct. afgift, at det nye selskab fx har eksisteret i mindre end ét år, eller at afdøde har omdannet en personlig ejet virksomhed til et selskab, hvis blot overdragerens samlede ejertid af virksomheden opfylder betingelsen.

Ved overdragelse af aktier skal overdrageren eller dennes nærtstående i mindst 1 år af ejertiden have deltaget i selskabets ledelse (direktion eller bestyrelse). I begge tilfælde skal der ikke nødvendigvis være tale om året umiddelbart forud for overdragelsen.

Foretager arvingen eller legataren inden udløbet af en periode på 3 år fra modtagelsen direkte eller indirekte en hel eller delvis overdragelse af aktier eller virksomheder, der er omfattet af reglerne om undtagelse fra tillægsboafgift, skal der betales tillægsboafgift, idet tillægsboafgiften dog reduceres forholdsmæssigt til den andel af 3-årsperioden, som ikke er udløbet ved overdragelsen. Afgiftspligten påhviler arvingen eller legataren. BAL § 1 b, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Et salg inden 3-årsperiodens udløb indebærer, at arvingen eller legataren skal betale tillægsboafgift for den del af virksomheden, som sælges, sammenholdt med den del af 3-årsperioden, som ikke er udløbet.

Henvisningen til, at BAL § 1 b, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse, indebærer, at salg af virksomheden som følge af arvingens eller legatarens død eller alvorlige sygdom kan ske, uden at der skal betales tilllægsboafgift. Tilsvarende gælder, hvis overdragelsen sker i forbindelse med en skattefri omdannelse af en personligt ejet virksomhed eller skattefri omstrukturering af selskabet, hvis arvingen eller legataren ved virksomhedsomdannelsen eller omstruktureringen ikke vederlægges med andet end aktier i det erhvervede selskab. Ejertidskravet overføres i restløbetiden på aktier, der er modtaget som vederlag.

Henvisning til, at BAL § 1 b, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse, indebærer, at det vil være en betingelse for fritagelse for tilllægsboafgift, at der stilles betryggende sikkerhed over for Skatteforvaltningen for betalingen af en eventuel tillægsboafgift, hvis arvingen eller legataren er hjemmehørende i en stat, som ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager, Rådets direktiv af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger eller OECD og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager.

Det fremgår af SKM2021.105.SKTST, der omhandler de skattemæssige konsekvenser i Danmark af Storbritanniens udtræden af EU, at Storbritannien har tilsluttet sig ovennævnte konvention. Skatteydere, der har hjemsted i Storbritannien, skal derfor fortsat ikke stille sikkerhed for beløb i henhold til BAL § 1 b, stk. 3, selv om Storbritannien er udtrådt af EU.  

Se