Dato for udgivelse
16 Jul 2021 12:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Jul 2021 12:40
SKM-nummer
SKM2021.386.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0045377
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Emneord
Foreløbig fastsættelse, ophør, afmelding, ekstraordinær genoptagelse
Resumé

Styresignalet beskriver, at der er tale om en særlig omstændighed, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, hvis en foreløbig fastsættelse er sendt med Digital Post til en virksomheds e-Boks i stedet for til indehaverens private e-Boks efter det tidspunkt, hvor virksomheden er afmeldt hos Erhvervsstyrelsen.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit A.A.8.3.2.2.2.4. "Særlige omstændigheder"

Henvisning

Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit A.A.7.6 Digital kommunikation.

1. Baggrund for ændring af praksis

Styresignalet beskriver adgangen til ekstraordinær genoptagelse af en foreløbig fastsættelse i de situationer, hvor en virksomhed er lukket og afmeldt registrering, og den foreløbige fastsættelse efter tidspunktet for afmeldelsen er sendt med Digital Post til virksomhedens e-Boks.

2. Det retlige grundlag

Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 1

Uanset fristerne i § 31 kan et afgiftstilsvar eller en godtgørelse af afgift fastsættes eller ændres efter anmodning fra den afgiftspligtige henholdsvis den godtgørelsesberettigede eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis:

(---)

4)      Told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra den afgiftspligtige eller den godtgørelsesberettigede giver tilladelse til ændring af afgiftstilsvaret eller godtgørelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder.

Opkrævningsloven § 4, stk. 1 og 2

Har told- og skatteforvaltningen efter afleveringsfristens udløb ikke modtaget angivelse for en afregningsperiode, kan de fastsætte virksomhedens tilsvar af skatter og afgifter m.v. foreløbigt til et skønsmæssigt beløb. Tilsvarende gælder, hvis indkomstregisteret eller told- og skatteforvaltningen efter udløbet af fristen for indberetning for en afregningsperiode ikke har modtaget indberetning af indeholdte beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt. Tilsvaret betales senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Virksomheden skal betale en afgift på 800 kr. for en foreløbig fastsættelse. Foretages der en foreløbig fastsættelse for både A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, betales dog kun én afgift pr. afregningsperiode.

3. Gældende praksis

Når en virksomhed har været registreret for moms, A-skat, punktafgifter eller lønsumsafgift, skal virksomheden indberette for alle perioder frem til den dag, hvor virksomheden lukkes. Hvis der ikke har været nogen aktivitet i perioden frem til, at virksomheden lukkes, skal virksomheden indberette nul kroner (nulindberetning).

Hvis virksomheden ikke får indberettet for en periode, laver Skattestyrelsen et midlertidigt skøn. Det kaldes en foreløbig fastsættelse. Dette beløb vil blive opkrævet af virksomheden, medmindre den selv indberetter det korrekte beløb.

Når en foreløbig fastsættelse sendes til en ophørt virksomhed, vil denne efter Skattestyrelsens (tidligere SKATs) aftale med systemleverandørerne som udgangspunkt blive sendt med Digital Post. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil den blive sendt med papirpost.

En digital meddelelse er kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten i den digitale postkasse. Meddelelsen anses for modtaget, uanset om eller hvornår adressaten gør sig bekendt med indholdet.

Foreløbige fastsættelser er i visse tilfælde blevet sendt til virksomhedens e-Boks, også efter at virksomheden er lukket og afmeldt registrering.

4. Landsskatterettens afgørelse om ekstraordinær genoptagelse (SKM2021.53.LSR)

Klagerens personligt drevne virksomhed var lukket og blevet afmeldt pr. 15. september 2015. Klageren havde ikke indberettet moms for virksomheden i perioden 1. juli 2015 til 30. september 2015.

Angivelsesfristen for denne periode var 1. marts 2016. Den 6. april 2016 fremsendte SKAT en afgørelse med et skønsmæssigt fastsat momstilsvar for perioden, jf. opkrævningslovens § 4. Afgørelsen blev sendt med Digital Post til virksomhedens e-Boks og TastSelv Erhverv.

Klageren blev først opmærksom på afgørelsen, da Gældsstyrelsen i april 2019 modregnede kravet i overskydende skat. Umiddelbart herefter sendte klageren en anmodning om genoptagelse. Klagers anmodning blev modtaget 1½ måned efter fristen for ordinær genoptagelse, og Skattestyrelsen gav afslag på ekstraordinær genoptagelse.

Landsskatteretten ændrede Skattestyrelsens afgørelse og gav tilladelse til ekstraordinær genoptagelse.

Landsskatteretten lagde i den konkrete sag indledningsvis vægt på, at klageren havde anmodet om genoptagelse 1½ måned efter udløbet af fristen for ordinær genoptagelse.

Landsskatteretten tog herefter stilling til, hvorvidt der forelå særlige omstændigheder, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, således at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse.  

Landsskatteretten lagde vægt på, at klageren ikke var bekendt med det fastsatte momstilsvar, før Gældsstyrelsen i april 2019 traf afgørelse om modregning ved en afgørelse sendt til klagerens private e-Boks. Landsskatteretten vurderede, at rette modtager for henvendelser fra SKAT i tiden efter 15. september 2015 var klagerens privatadresse eller private e-Boks. Klageren havde således været i undskyldelig uvidenhed om momsansættelsen indtil april 2019.

Ved vurderingen blev det derudover tillagt vægt, at det skønsmæssigt fastsatte momstilsvar var beregnet for hele angivelsesperioden på 6 måneder, uanset at virksomheden blev afmeldt 2½ måned efter periodens start.

Idet klageren havde fremsendt sin anmodning om genoptagelse straks efter, at klageren var blevet opmærksom på ansættelse af momstilsvaret, fandt Landsskatteretten, at 6 måneders fristen i skatteforvaltningsloven § 32, stk. 2, var overholdt.

5. Ny praksis

Landsskatteretten har vurderet, at rette adressat for henvendelser om en afmeldt personligt drevet virksomhed i tiden efter afmeldingstidspunktet ikke er virksomhedens e-Boks, men indehaverens privatadresse eller private e-Boks.

Det anses således som en særlig omstændighed, jf. skatteforvaltningsloven § 32, stk. 1, nr. 4, hvis en indehaver af en personligt drevet virksomhed, som er lukket og afmeldt fra registrering, efter tidspunktet for virksomhedens afmelding har modtaget en foreløbig fastsættelse i virksomhedens e-Boks og ikke i indehaverens private e-Boks. Styresignalet omfatter dermed ikke tilfælde, hvor en foreløbig fastsættelse er sendt med Digital Post til indehaverens private e-Boks.

Ved "afmeldingstidspunktet" forstås i denne forbindelse det tidspunkt, hvor virksomheden foretager afmeldingen. Det gælder uanset, om afmeldingen er sket med virkning tilbage i tid.

Det fremgår af momslovens § 47, stk. 7, at ejeren eller den ansvarlige daglige ledelse af en virksomhed, der ophører med at drive registreringspligtig virksomhed, skal underrette told- og skatteforvaltningen om virksomhedens ophør senest 8 dage efter ophøret.

6. Genoptagelse

Landsskatterettens afgørelse indebærer, at der kan tillades ekstraordinær genoptagelse, hvis en indehaver af en personligt dreven virksomhed, som er afmeldt fra registrering, efter tidspunktet for virksomhedens afmelding ved Erhvervsstyrelsen har modtaget en foreløbig fastsættelse i virksomhedens e-Boks og ikke i indehaverens private e-Boks.

Det vil derudover være en betingelse for ændring af afgiftstilsvaret, at indehaveren kan fremlægge oplysninger af retlig eller faktisk karakter, der kan begrunde en ændring.

Det bemærkes, at foreløbige fastsættelser vedrørende indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ikke er omfattet af dette genoptagelsesstyresignal, da indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ikke er omfattet af fristreglerne i skatteforvaltningsloven men af formueretlige forældelsesregler.

6.1 Frister for genoptagelse

6.1.1. Ordinær genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

6.1.2. Ekstraordinær genoptagelse

Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige for afgiftsperioder, der er helt eller delvist sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelse af praksis.

Landsskatterettens afgørelse vedrører afgiftsperioden 1. juli - 31. december 2015. Praksis blev underkendt ved Landsskatterettens afgørelse af 23. september 2020.

Genoptagelse vil således kunne ske fra og med en afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med afgiftsperioden 1. juli - 31. december 2015.

6.2 Reaktionsfrist

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, at en anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter, modtageren af den foreløbige fastsættelse er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på Skatteforvaltningens hjemmeside.

6.3 Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse af afgiftsfastsættelsen skal indgives til Skattestyrelsen via SKAT.dk eller til adressen: Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om navn, adresse og CVR-nr. samt oplysning om den foreløbige fastsættelse, som ønskes genoptaget, og det korrekte beløb som fastsættelsen ønskes ændret til.

Det er en betingelse for genoptagelse, at der fremlægges fornødne oplysninger til dokumentation eller sandsynliggørelse af det korrekte beløb. Hvilken dokumentation, der skal fremlægges, er en konkret vurdering.

7. Gyldighed

Den ændrede praksis, som er beskrevet i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit A.A.8.3.2.2.2.4 "Særlige omstændigheder". Efter offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2021-2 og udløbet af reaktionsfristen i pkt. 6.2. er styresignalet ophævet.