Indhold

Dette afsnit beskriver overordnet reglerne for midlertidig opbevaring af varer.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt
 • Frist for afslutning af midlertidig opbevaring
 • Bevilling til midlertidig opbevaring
 • Flytning af varer under midlertidig opbevaring
 • Opbevaring af EU-varer i lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring

Bemærk: Indtil ibrugtagning af en harmoniseret it-understøttelse af angivelser til midlertidig opbevaring vil fremgangsmåden i forbindelse med varer under midlertidig opbevaring i al væsentlighed være den samme som hidtil. Se DF art. 2, stk. 4, sammenholdt med DFO bilag 1. For en nærmere beskrivelse heraf henvises derfor til det gamle afsnit om Fortoldning. Se afsnit F.A.33.

Generelt

Ikke-EU-varer skal være under midlertidig opbevaring fra tidspunktet for deres frembydelse for toldmyndighederne. I Danmark sondres for nuværende imellem midlertidig opbevaring på toldgodkendte områder i toldhavne og toldlufthavne og midlertidig opbevaring på oplag, men der er i begge tilfælde tale om dét, EUTK kalder midlertidig opbevaring.

Se EUTK art. 145, stk. 1, samt toldbehandlingsbekendtgørelsens § 10.

Frist for afslutning af midlertidig opbevaring

Ikke-EU-varer må højst være under midlertidig opbevaring i 90 dage. Senest efter dette antal dage, skal varerne være angivet til en toldprocedure eller være reeksporteret ud af EU's toldområde. Fristen afbrydes ikke ved at varerne under midlertidig opbevaring overføres fra én lagerfacilitet til midlertidig opbevaring til en anden.

Se EUTK art. 149, samt toldbehandlingsbekendtgørelsens § 18, stk. 2, og § 27, stk. 2.

Bevilling til midlertidig opbevaring

For at kunne angive varer til midlertidig opbevaring, skal man have en bevilling hertil. I Danmark sondres for nuværende imellem midlertidig opbevaring på toldgodkendte områder i toldhavne og toldlufthavne og midlertidig opbevaring på oplag, men der er i begge tilfælde tale om dét, EUTK kalder midlertidig opbevaring. Bevillinger meddeles af Toldstyrelsen efter ansøgning. I forbindelse med sin sagsbehandling af en bevillingsansøgning vurderer Toldstyrelsen, om de følgende betingelser er opfyldt:

 • Ansøgeren skal være etableret inden for EU
 • Ansøgeren yder den nødvendige sikkerhed for, at transaktionerne forløber korrekt. Har ansøgeren AEO-bevilling til at benytte forenklede toldbestemmelser, anses ansøgeren for at opfylde dette krav, hvis der er taget hensyn til drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring i AEO-bevillingen.
 • Ansøgeren skal stille sikkerhed.
 • Bevilling gives kun, hvis toldmyndighederne kan foretage toldtilsyn uden, at dette forudsætter uforholdsmæssig administration set i forhold til det økonomiske behov for bevillingen.
 • Der skal føres regnskab, som skal indeholde følgende:
  • Henvisning til angivelser til midlertidig opbevaring samt afslutning af disse.
  • Dato og elementer til identifikation af alle dokumenter angående varer under midlertidig opbevaring.
  • Elementer til identifikation af varerne i form af kollienes numre, antal og art, varemængde, sædvanlig handelsbetegnelse eller teknisk betegnelse for varerne, og hvis relevant identifikationsmærker for containere.
  • Placering af varer og oplysning om flytning af disse.
  • Oplysning om varernes toldmæssige status.
  • Oplysning om behandlinger til varernes bevarelse i uændret stand.
  • Hvis varer under midlertidig opbevaring flyttes mellem lagerfaciliteter i forskellige EU-lande, skal regnskabet indeholde oplysning om ankomst til bestemmelsesstedet.
  • Hvis regnskabet ikke er en del af hovedbogholderiet for told, skal der henvises til dette.
   Hvis varerne ikke flyttes mellem forskellige lagerfaciliteter, kan der fritages for krav om nogle af regnskabsoplysningerne, hvis dette ikke er til skade for toldtilsyn med og toldkontrol af varerne.
   En virksomhed med AEO-bevilling til at anvende forenklede toldbestemmelser anses for at opfylde regnskabsbetingelserne, hvis virksomhedens regnskaber er passende for midlertidig opbevaring.
 • En lagerfacilitet til midlertidig opbevaring må ikke anvendes til detailsalg.
 • Hvis varerne udgør en fare eller vil kunne påvirke andre varer, kræves særlige faciliteter.
 • En lagerfacilitet til midlertidig opbevaring kan alene drives af bevillingshaveren.

Se EUTK art. 148, stk. 1 - 4 og DF art. 116 og 117. Se tillige toldbehandlingsbekendtgørelsens §§ 11 og 19.

Flytning af varer under midlertidig opbevaring

Hvis det ikke øger risikoen for svig kan toldmyndighederne give bevillingshaveren tilladelse til at flytte varer under midlertidig opbevaring mellem forskellige lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring i følgende tilfælde:

 • Flytningen sker på en toldmyndigheds ansvar.
 • Flytning er alene omfattet af en enkelt tilladelse udstedt til en virksomhed med AEO-bevilling til at anvende forenklede toldbestemmelser.
 • Flytning af varer under midlertidig opbevaring sker mellem forskellige lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring, der er dækket af forskellige bevillinger til drift af disse, hvis samtlige indehaverne af bevillingerne er virksomheder med AEO-bevilling til at anvende forenklede toldbestemmelser.

Se EUTK art. 148, stk. 5 og DF art. 118.

Oplagring af EU-varer i lagerfacilitet til midlertidig opbevaring

Hvis en bevillingshaver kan sandsynliggøre et økonomisk behov derfor, og toldtilsynet ikke berøres negativt, kan toldmyndighederne tillade, at der opbevares EU-varer i en lagerfacilitet til midlertidig opbevaring. Disse EU-varer anses ikke for at være under midlertidig opbevaring og bibeholder deres toldmæssige status som EU-varer, selvom de opbevares sammen med ikke-EU-varer. Se EUTK art. 148, stk. 6.