Indhold

Dette afsnit handler om forrentning og modregning i forbindelse med eftergivelse.

Afsnittet indeholder:

  • Forrentning ved delvis eftergivelse
  • Forbehold for modregning i eftergivne beløb.

Forrentning ved delvis eftergivelse

Ved delvis eftergivelse efter gældsinddrivelseslovens § 14, stk. 1, sker der fra tidspunktet for afgørelsen om eftergivelse ingen forretning af den del af gælden, som ikke eftergives, og som betales gennem afdrag eller med et engangsbeløb.

Forbehold for modregning i eftergivne beløb

Krav, der eftergives efter reglerne i gældsinddrivelseslovens § 13, er bortfaldet og skal derfor endeligt afskrives.

Er der tale om, at

  • en skatteyder opnår en overskydende skat/overskydende arbejdsmarkedsbidrag som følge af en ændring af skatteansættelsen for et givet indkomstår, og
  • der for det samme indkomstår er bevilget eftergivelse af restskat, arbejdsmarkedsbidrag, B-skat eller særlig indkomstskat

skal det afskrevne krav alligevel dækkes ved modregning med den overskydende skat/overskydende arbejdsmarkedsbidrag, da den overskydende skat/overskydende arbejdsmarkedsbidrag er udsprunget af samme retsforhold som det afskrevne krav (konnekse krav). Det følger af, at betalt skat normalt ikke eftergives.

Se også

Se også afsnit A.D.13.3.3 Tvungen konneks modregning.

Når der træffes en afgørelse om eftergivelse af et skattebeløb, skal det derfor fremgå af afgørelsen, at det eftergivne beløb nedsættes i det omfang, der på årsopgørelsen for det pågældende indkomstår fremkommer en overskydende skat som følge af en senere ansættelsesændring.