Indhold

Dette afsnit beskriver reglen om overdragelse ►og udlodning◄ af dødsboers aktier til erhvervsdrivende fonde med succession.

Regel

Dødsboer kan overdrage (donere) aktierne i selskaber, der driver erhvervsvirksomhed, til en erhvervsdrivende fond, uden at dette udløser beskatning ved overdragelsen, når overdragelsen er omfattet af ABL §§ 35 C-35 F.  ►Se DBSL § 27, stk. 5, 1. pkt., der omhandler dødsboets overdragelse af aktier, når overdragelsen er omfattet af ABL § 35 C-35 F◄ og DBSL § 29, stk. 6, 1. pkt., ►der omhandler beskatning ved udlodning af aktier til en fond.◄ Reglerne i ABL § 35 C-35 F er beskrevet i afsnit C.B.2.13.5, hvortil der henvises.

Hvis den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne er negativ, medregnes en gevinst svarende til den negative anskaffelsessum dog ved opgørelsen af dødsboets skattepligtige indkomst. Se DBSL § 29, stk. 6, 2. pkt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet
SKM2021.535.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en overdragelse efter DBSL § 29, stk. 6, og BAL § 3, stk. 1, litra h, kunne ske uden iagttagelse af bestemmelsen i ABL § 35 B. Skatterådet fandt således, at der ikke kunne ske overdragelse fra et dødsbo til fonden efter det pågældende regelsæt i ABL §§ 35 B-35 F, da fonden skulle anses som en familiefond.