Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad momsgrundlaget er ved overførsel af varer til et andet EU-land efter reglerne i ML § 10, jf. ML § 27b. Se evt. afsnit D.A.4.7 om overførsel af varer.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel.

Lovgrundlag

ML § 27b har følgende ordlyd:

"Ved levering af varer i form af overførsel til et andet EU-land er afgiftsgrundlaget købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer eller i mangel af en købspris kostprisen på det tidspunkt, hvor disse transaktioner finder sted.."

Den bagvedliggende bestemmelse i momssystemdirektivet har følgende ordlyd:

Artikel 76

"Ved levering af varer i form af overførsel til en anden medlemsstat er afgiftsgrundlaget købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer eller i mangel af en købspris kostprisen på det tidspunkt, hvor disse transaktioner finder sted."

Regel

En afgiftspligtig persons overførsel af varer til eget brug i sin virksomhed i et andet EU-land, er sidestillet med levering af varer i overensstemmelse med EU's regler om dette. Se afsnit D.A.4.7.2.

Ved at sidestille en virksomheds overførsel af varer til eget brug fra ét EU-land til et andet EU-land med levering mod vederlag sikres det, at der beregnes og betales moms i forbrugslandet.

Overførsel af varer behandles altså momsmæssigt på samme måde som en virksomheds levering af varer, når leveringen sker til en virksomhed i et andet EU-land. Ved overførsel af varer til eget brug skal der derfor udstedes en faktura, som indeholder de samme oplysninger som ved et varesalg mellem to EU-lande.

Bemærk

Der skal normalt ikke beregnes dansk moms ved en overførsel til eget brug. Se ML § 34, stk. 1, nr. 4, og afsnit D.A.10.1.1.6.