De nye regler om CFC-beskatning af selskaber mv. har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2021 eller senere. Se §3, stk. 2 i lov nr. 1180 af 8. juni 2021.

Ifølge i Lov nr. 1180 af 8. juni 2021 § 3, stk. 3, kan selskaber og foreninger m.v. under visse betingelser opgøre en ny anskaffelsessum for datterselskabers immaterielle aktiver ved anvendelsen af CFC-reglerne i SEL § 32. En ny anskaffelsessum skal kun fastsættes for immaterielle aktiver, hvis afkast er omfattet af SEL § 32, stk. 5. Immaterielle aktiver, der inddrages under dansk beskatning som følge af den direktivbestemte udvidelse af definitionen af CFC-indkomst (anden indkomst fra immaterielle aktiver), sikres hermed et afskrivningsgrundlag, der fastsættes til handelsværdien på det tidspunkt, hvor de nye regler får virkning.

Den nye opgørelse begrænses til de immaterielle aktiver, der som følge af den udvidede definition af CFC-indkomsten bliver omfattet af CFC-reglerne. Immaterielle aktiver, som allerede efter gældende regler bliver CFC-beskattet, vil som følge af betingelserne ikke få opskrevet den afskrivningsberettigede anskaffelsessum.

To betingelser skal være opfyldt, for at selskaberne m.v. kan anvende den nye opgørelse.

  1. Det immaterielle aktiv må ikke have givet afkast omfattet af SEL § 32, stk. 5, nr. 6, i de seneste 3 indkomstår forud for det indkomstår, hvor de nye regler får virkning. Betingelsen sikrer, at overgangsreglen kun vil finde anvendelse på immaterielle aktiver, der ikke har været medregnet til CFC-indkomsten ved anvendelse af de tidligere CFC-regler i de seneste 3 indkomstår forinden det første indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2021 eller senere.
  2. Hvis det immaterielle aktiv er erhvervet af datterselskabet fra et koncernforbundet selskab, jf. KGL § 4, stk. 2, eller hvis det internt er overført til et fast driftssted eller et hovedkontor, jf. SEL § 8, stk. 4, skal overdragelsen have udløst beskatning for overdrageren.

Anskaffelsessummen skal afskrives maksimalt efter AL § 40, stk. 2, 1. pkt., således at anskaffelsessummen afskrives med indtil 1/7 årligt. Der skal foretages større afskrivninger per indkomstår, hvis det immaterielle aktiv er beskyttet ved anden lovgivning, f.eks. et patent, når den resterende beskyttelsesperiode er kortere end 7 år på det tidspunkt, hvor loven får virkning fra. I disse tilfælde skal der afskrives med en sats, der svarer til, at anskaffelsessummen afskrives med lige store årlige beløb over den resterende beskyttelsesperiode.

Immaterielle aktiver omfattet af overgangsreglen, anses for afskrevet maksimalt fra og med det første indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2021. Afskrivninger anses for foretaget, uanset om datterselskabet omfattes af SEL § 32 i de enkelte indkomstår.

Afskrivninger på et immaterielt aktiv kan dog maksimalt udgøre indkomsten fra samme aktiv i det enkelte indkomstår. Afskrivninger, der ikke er foretaget, fordi de ikke kan rummes inden for indkomsten (før afskrivninger) fra aktivet, skal foretages i førstkommende indkomstår, hvor afskrivningerne kan rummes inden for indkomsten fra det immaterielle aktiv. Er indkomsten fra aktivet kun delvist CFC-indkomst efter SEL § 32, stk. 5, nr. 3, fordeles afskrivningerne forholdsmæssigt på CFC-indkomsten og den øvrige indkomst. Dette kunne eksempelvis være tilfældet, hvor det immaterielle aktiv delvist er oparbejdet af datterselskabet selv, og delvist oparbejdet ved aktiviteter udført af et koncernforbundet selskab i et andet land. Reglen har til formål at sikre, at afskrivninger på et immaterielt aktiv ikke fortabes, i det omfang afskrivningerne overstiger indkomsten fra samme aktiv i det enkelte indkomstår. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvor det immaterielle aktiv fortsat er under udvikling og derfor endnu ikke indbringer indkomst. I sådanne tilfælde vil de tvungne afskrivninger først skulle foretages, når der kan henføres indkomst til det pågældende immaterielle aktiv.