Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Generelt
  • Lovændring 2021
  • Særligt om fast ejendom
  • Overgangsregel.

Generelt

Der er sammenfald mellem formålet med udtagningsbestemmelserne, se afsnit D.A.4.3.2, og formålet med reglerne om investeringsgoder og andre regler om regulering af fradrag. Se D.A.11.7.

Udtagning af varer til fuldt momsfritagne formål sidestilles med levering og er en momspligtig transaktion. Se afsnit D.A.4.3.5. Hvis der sker udtagningsbeskatning i forbindelse med udtagning af en vare, kan det medføre ret til supplerende fradrag, se D.A.11.7.2, eller regulering (i opadgående retning) af tidligere foretaget fradrag, se afsnit D.A.11.7.4.5.3.

Anvendelse af en vare (udtagningen af anvendelsen af en vare) til private formål mv. er en momspligtig transaktion. Det er en forudsætning for udtagningsbeskatning af investeringsgodet, at reguleringsperioden er udløbet. I modsat fald skal der alene ske regulering af fradragsretten efter ML §§ 43-44. Se afsnit D.A.11.7.4. Anvendelse til momsfritagne formål (formål omfattet af ML § 13) er derimod ikke en momspligtig transaktion. Se afsnit D.A.4.3.8. Hvis varen er et investeringsgode, kan den ændrede anvendelse i stedet medføre pligt til regulering af fradraget. Se afsnit D.A.11.7.4.

Lovændring 2021

Momsloven blev ændret ved § 4 i lov nr. 1295 af 5. december 2019 med virkning fra 1. juli 2021.

Efter lovændringen skal der betales moms ved udtagning af investeringsgoder både før og efter reguleringsperiodens ophør. Det er i afsnit D.A.4.3.5, D.A.4.3.6, D.A.4.3.7, D.A.4.3.8, D.A.4.3.9 og D.A.4.3.10 beskrevet i hvilke tilfælde, at ændret anvendelse (udtagning) medfører udtagningsbeskatning. Når ændret anvendelse medfører udtagningsbeskatning, sker det rent teknisk på den måde, at udtagningen sidestilles med en levering mod vederlag og på den måde bliver en momspligtig transaktion.

Ved levering af investeringsgoder anses godet for at have været anvendt til fuldt fradragsberettigede formål i den resterende del af reguleringsperioden, når der skal betales moms af leveringen. Se afsnit D.A.11.7.4.5.3 og D.A.11.7.4.7.

I det omfang et investeringsgode udtages, men fortsat anvendes i virksomheden til fuldt momsfrie aktiviteter, påbegyndes en ny reguleringsperiode i det regnskabsår, hvori investeringsgode udtages. Hvis investeringsgodet senere anvendes til fradragsberettigede formål, kan virksomheden foretage regulering i det enkelte regnskabsår inden for reguleringsperioden. Det vil sige, at en evt. senere ændret anvendelse af et investeringsgode i dette tilfælde kan medføre, at der opstår ret til regulering. Se forarbejderne til § 4, i lov nr. 1295 af 5. december 2019 (de almindelige bemærkning, afsnit 2.6.2). Se afsnit D.A.11.7.4.5.2.

I forbindelse med lovændringen blev der indført en overgangsregel, se nedenfor.

Særligt om fast ejendom

Momsloven blev ændret ved § 4 i lov nr. 1295 af 5. december 2019 med virkning fra 1. juli 2021.

For så vidt angår fast ejendom medfører lovændringen for nye bygninger, der er taget i brug, at i tilfælde, hvor en ændret anvendelse af ejendommen skal anses for udtagning af ejendommen foretaget inden for de første 5 regnskabsår i reguleringsperioden, skal der betales udtagningsmoms, idet ejendommen anses som en ny bygning på udtagningstidspunktet. Ejendommen anses ved udtagningen, der sidestilles med et salg, for anvendt til fuldt fradragsberettigede formål i den resterende del af den oprindelige reguleringsperiode. Samtidig kan der som nævnt ovenfor påbegynde en ny reguleringsperiode på udtagningstidspunktet. Se forarbejderne til § 4, i lov nr. 1295 af 5. december 2019 (de almindelige bemærkning, afsnit 2.6.2). Om reguleringen, se afsnit D.A.11.7.4.5.3 og D.A.11.7.4.7.

For så vidt angår bygninger, der ikke længere betragtes som nye, skal der ikke betales moms ved udtagningen af ejendommen. Ejendommen skal derfor i forbindelse med udtagningen anses for anvendt til ikke-fradragsberettigede formål, hvorfor der skal ske regulering af den fradragsberettigede moms for den resterende del af reguleringsperioden. Se forarbejderne til § 4, i lov nr. 1295 af 5. december 2019 (de almindelige bemærkning, afsnit 2.6.2). Udtagningen af ejendommen sidestilles med andre ord med en momsfritaget levering af fast ejendom. Om reguleringen, se afsnit D.A.11.7.4.5.4 og D.A.11.7.4.7.

Lovændringen påvirker ikke udtagning af gamle bygninger efter reguleringsperiodens ophør. Dette kan illustreres ved de tilfælde, hvor der vælges en frivillig momsregistrering ved opførelse af ejendommen, hvorved der opnås fradrag for moms på opførelsesomkostningerne. Derefter kan ejendommen efter 10 år overgå til fuld momsfri udlejning, og momsregistreringen afmeldes, uden at det fører til regulering af den fradragne moms på opførelsesomkostningen. Se forarbejderne til § 4, i lov nr. 1295 af 5. december 2019 (de almindelige bemærkning, afsnit 2.6.2).

Overgangsregel

I tilfælde, hvor investeringsgoder overgår til udelukkende at blive anvendt til momsfrie aktiviteter før den 1. juli 2021, finder de ændrede regler i momsloven om virksomhedsoverdragelse, udtagning, momsgrundlag, fradrag og regulering ikke anvendelse i forbindelse med reguleringen af investeringsgoderne. Se § 11, stk. 6, i lov nr. 1295 af 5. december 2019.

De før 1. juli 2021 gældende regler i momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 26. september 2019, finder fortsat anvendelse på disse investeringsgoder. Se § 11, stk. 6, i lov nr. 1295 af 5. december 2019. Med andre ord skal der fortsat ske regulering, hvis anvendelsen af investeringsgodet i løbet af den resterende reguleringsperiode medfører en anden fradragsprocent end fradragsprocenten på anskaffelses- eller ibrugtagningstidspunktet.

Se også

Se også:

  • Afsnit D.A.4.3.3.3 om, hvornår en ændret anvendelse af en vare anses for udtagning af selve vare, og hvornår den ændrede anvendelse anses for udtagning af anvendelsen af varen
  • Afsnit D.A.14.5 om frivillig registrering.