Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvilke goder er omfattet af reglen?
  • Personkreds
  • Arbejdsgivers fradragsret.

Regel

Der er skattefrihed for værdien af test for covid-19, test for antistoffer for covid-19 og personlige værnemidler, der har til formål at begrænse spredningen af smitte med covid-19, når test og værnemidler modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt eller som led i virket som medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser.

Skattefriheden omfatter test af personen selv og dennes husstand.

Se LL § 30, stk. 7.

Reglen er indført ved lov nr. 533 af 27. marts 2021 med tilbagevirkende kraft fra og med indkomståret 2020. (Se lovens § 3, stk. 3).

Reglen er motiveret af et politisk ønske om, at "… sikre, at ansatte m.fl. ikke bliver beskattet, når de får test for covid-19, test for antistoffer for covid-19 og personlige værnemidler af deres arbejdsgivere m.fl. Herved ønsker regeringen at understøtte, at arbejdsgivere m.fl. bidrager til at begrænse spredningen af smitte med covid-19 ved at tilbyde test og værnemidler til deres ansatte m.fl." Se bemærkninger til lovforslag nr. 161 af 2. oktober 2021.

Hvilke goder er omfattet af reglen?

Reglen gælder:

  • Test for covid-19, test for antistoffer for covid-19 
  • Personlige værnemidler, der har til formål at begrænse smitte med covid-19.

Covid-19-test og test for antistoffer for covid-19

Test for covid-19 kan både være PCR-test (Polymerase Chain Reaction) og andre former for test, herunder de forskellige former for kviktest. Sådanne test viser, om testpersonen på testtidspunktet er smittet. Test for antistoffer for covid-19, viser om testpersonen har haft covid-19. Begge typer er efter ordlyden omfattet af skattefritagelsen.  

Idet loven ikke specificerer testene nærmere, kan også eventuelt fremtidige nye testmuligheder være omfattet. Det bemærkes dog, at skattefritagelsen ikke gælder andre sygdomme end covid-19.

Personlige værnemidler

Ved personlige værnemidler, der har til formål at begrænse spredningen af smitte med covid-19 forstås alt udstyr, herunder beklædning, der er bestemt til at skulle beskytte en selv eller andre mod smitte med covid-19, og ethvert tilbehør, der tjener dette formål. Det omfatter således bl.a. masker, mundbind, visir og handsker. Det er ikke en betingelse for skattefritagelsen, at det pågældende værnemiddel er CE-godkendt/godkendt som personligt værnemiddel.

Som det fremgår, er det bredt defineret, hvad der kan anses som personlige værnemidler omfattet af reglen. Det skal være udstyr, der er bestemt til at beskytte en selv eller andre.

Personkreds

Personkredsen er beskrevet i bestemmelsen. Testen eller de personlige værnemidler skal være givet:  

  • som led i et ansættelsesforhold
  • som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt
  • som led i virket som medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser.

Se LL § 30, stk. 7.

Det er samme personkreds, som for personalegoder generelt. Se LL § 16 og afsnit C.A.5.1.1 Regler for personalegoder under overskriften Anvendelsesområde.

Det er desuden specifikt nævnt, at også medarbejderens (m.fl.) husstand kan få covid-19-test og personlige værnemidler skattefrit:

Ved personens husstand forstås efter forslaget de personer, som den skattepligtige deler folkeregisteradresse med, jf. § 6, stk. 1, i lov om Det Centrale Personregister.

Se bemærkninger til lovforslag nr. 161 af 2. oktober 2021.

Arbejdsgivers fradragsret

I tilknytning til skattefriheden i LL § 30, stk. 7, er det i det efterfølgende stk. 8 bestemt, at arbejdsgivers (m.fl.) udgifter til test og personlige værnemidler omfattet af skattefriheden er fradragsberettigede.

Arbejdsgivere (m.fl.) har fradragsret for udgifter til covid-19-test af medarbejdere (m.fl.) og personlige værnemidler, når dette har en tilknytning til virksomhedens drift. Se SL § 6.

Bestemmelsen i LL § 30, stk. 8, er indført, for at der ikke kan opstå tvivl om, at i alle tilfælde, hvor test og værnemidler er givet skattefrit, har arbejdsgiveren også fradragsret.