Dato for udgivelse
21 apr 2005 15:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14. januar 2005
SKM-nummer
SKM2005.172.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-2752-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Tinglysningsafgift, matrikulær, pantebrev
Resumé

Sagen drejede sig om den tidligere tinglysningsafgiftslov § 5, stk. 3, 2 pkt., hvorefter der alene betales fast og ikke variabel afgift ved tinglysning af matrikulære ændringer. På grund af manglende koordinering var der i sagen sket udstykning af et areal, inden der var tinglyst pant i det afgivende areal. Da der herefter slet ikke var opnået pant i det udstykkede areal, fandt afgiftsmyndigheden ikke, at der var tale om tinglysning af en matrikulær ændring, da anmelderen senere ville relaksere det afgivende areal og tinglyse pant i det udstykkede areal. Landsskatteretten ændrede afgiftsmyndighedens afgørelse og henviste til, at der var tale om tinglysning "som led i en samlet matrikulær ændring". Ministeriet indbragte kendelsen for domstolene under henvisning til, at der ikke på daværende tidspunkt var hjemmel til at lægge vægt på, om tinglysningen var sket som led i en samlet matrikulær ændring. Anmelderen tog bekræftende til genmæle forinden afgivelse af svarskrift.

Reference(r)

Tinglysningsloven § 5 stk. 3 (dagældende)

Parter

Skatteministeriet
(advokat Steffen Sværke)

mod

F1 Bank
(advokat Malene Buchholt).

Afsagt af landsdommerne

Deleuran, Peter Buhl og Regitze Brosbøl Lauridsen (kst.)

Under denne sag har sagsøgeren, Skatteministeriet, nedlagt påstand om, at sagsøgte, F1 Bank, skal betale 17.745 kr. til sagsøgeren med tillæg af renter efter tinglysningsafgiftslovens § 19, stk. 3.

Sagen er anlagt den 13. december 2004.

Sagsøgte har ved brev af den 7. januar 2005 taget bekræftende til genmæle over for den nedlagte påstand.

Landsrettens begrundelse og resultat

Da sagsøgte har tilsluttet sig sagsøgerens påstand, afsiges der dom i overensstemmelse hermed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, F1 Bank, skal inden 14 dage betale 17.745 kr. med tillæg af renter efter tinglysningsafgiftslovens § 19, stk. 3, til sagsøgeren, Skatteministeriet.

Inden samme frist skal sagsøgte i sagsomkostninger for landsretten betale 3.000 kr. til sagsøgeren.