Dato for udgivelse
24 jun 2021 09:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 maj 2021 10:13
SKM-nummer
SKM2021.326.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-0857902
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Afgiftspligt pose
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers pose var ikke-afgiftspligtig efter emballageafgiftslovens § 2 a.

Spørgers pose var fremstillet af tekstillignende plastik (ikke-vævet polypropylen). Posen fremstod porøs, var ikke forstærket i hverken syninger eller materiale, og kunne forholdsvis nemt perforeres, hvorfor posen ikke fremstod robust i samme omfang som fx bærenet og tasker, og posen kunne derfor ikke anses at være til gentagen brug på samme vis som bærenet og tasker mv.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 600 af 05-05-2020

Reference(r)

Emballageafgiftsloven § 2 a  

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit E.A.7.1.6.

Spørgsmål

  1. Er den fremsendte pose, som er fremstillet af non-woven polypropylen, ikke-afgiftspligtige, jf. emballageafgiftslovens § 2 a?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ønsker svar på, hvorvidt der skal betales afgift efter emballageafgiftsloven af spørgers pose.

Posen er fremstillet af ikke-vævet polypropylen.

Posen kan ifølge spørger ikke sammenlignes med almindelige bæreposer, da spørgers pose er fremstillet af meget stærkere plastik.

Spørger har fremsendt en vareprøve i form af et eksemplar af den omhandlede type pose.

Skattestyrelsens beskrivelse af posen

Posen har følgende mål:

Pose:
Bredde: 62 cm (bredeste sted, når posen er fladlagt)
Højde: 45 cm (uden hank)

Bund:
Bredde: 40 cm
Højde: 25 cm

Hank:
Højde fra posens kant: 18 cm
Bredde på selve hanken: 2,5 cm

Posen skrår mod bunden. Når posen er oprejst, foldes bunden ud som et rektangel. Posens rumfang udgør således 25 cm x 40 cm x 45 cm = 45.000 cm3, svarende til et rumfang på 45 liter. Posen vejer ca. 75 g.

Posen er syet af et stykke tekstil (non woven polypropylene) bortset fra hanken, som er påsyet. Posen er sømmet i siderne og i kanterne af bunden. Sømmene er ikke forstærkede med dobbeltsyning, kantbånd eller lignende, og består af en enkelt syning.

Posen har en påsyet hank i samme stof, hvor stoffet er lagt dobbelt. Hanken er sømmet i kanten. Posen har ombuk øverst, som er sømmet.

Posen er lavet af et let, matudseende materiale, der føles som en mellemting mellem plastik og stof/imprægneret stof.

Posen har påtrykt tekst. Indsyet label angiver, at posen skal holdes væk fra børn, samt at posen ikke indeholder bly mv. Label er ikke påtrykt vaskeanvisning.

Når posen holdes op mod lyset, fremstår materialet halvgennemsigtigt og perforeret. Posen kan gennembrydes med en fingernegl, og synes at have porøs og blød struktur. Posen er ikke lamineret eller forstærket på anden vis end ved hanken.

Non woven polypropylene er et plastmateriale.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at der ikke skal betales afgift af posen, da posen kan genbruges, og ikke er fremstillet af tynd plastik eller net.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørgers pose ikke er omfattet af afgiftspligten for poser efter emballageafgiftslovens § 2 a.

Begrundelse

Efter emballageafgiftslovens § 2 a, skal der betales afgift af poser fremstillet af papir eller plast mv. med et rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 l.

Spørgers pose har et rumindhold på mere end 5 l samt har en hank.

Afgiften på poser blev indsat i lov om afgift af visse detailsalgspakninger ved lov 488 af 30. juni 1993. Afgiften tager ifølge bemærkningerne til lovforslaget sigte på at afgiftspålægge de typer af poser, der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende. Afgiften for bæreposer blev forhøjet ved lov 168 af 29. februar 2020. Det fremgår af forarbejderne hertil, at forhøjelserne har til formål at reducere mængden af affald og sikre en højere genanvendelse.

Det er Skattestyrelsens opfattelse efter en konkret vurdering af posen, at den kan anvendes som en traditionel pose, dvs. til at bære ting i. Spørgers pose er sammenlignelig med en afgiftspligtig bærepose, da den ikke har samme holdbarhed som stofposer, bærenet, tasker og lignende, og spørgers pose med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

Skattestyrelsen har ved sin vurdering lagt vægt på:

  • Posen fremstår porøs og kan forholdsvis nemt perforeres, hvorfor posen ikke fremstår robust i samme omfang som fx bærenet og tasker, og derfor ikke kan forventes at være til gentagen brug på samme vis som bærenet og tasker mv.
  • Posen er ikke forstærket, fx ved ekstra syninger, forstærkning af syninger eller laminering.

Skattestyrelsen finder derfor, at spørgers pose er en afgiftspligtig pose efter em-ballageafgiftslovens § 2 a - i overensstemmelse med lovens formål om reduktion af mængden af affald og højere genanvendelse.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Emballageafgiftslovens § 2 a

Der svares tillige afgift af poser fremstillet af papir eller plast mv. med et rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 l.

Forarbejder

Bemærkninger (Forslag nr. 299 af 19. maj 1993 til lov om ændring af lov om afgift af visse detailsalgspakninger (Afgift af visse poser af papir eller plast m.v.)):

"(...)

Såvel ud fra et miljøsynspunkt som et konkurrenceforvridende synspunkt bør poser såvel af papir som plast m.v. afgiftsbelægges.

Lovforslaget tager sigte på at afgiftspålægge de typer poser, der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

For at afgrænse afgiftspligtige poser i forhold til f.eks. de traditionelle affaldsposer, fryseposer og de brune papirsposer foreslås det kun at afgiftsbelægge poser med hank (eller forberedt til hank) eller lignende.

Det foreslås endvidere, at der fastsættes et mindstemål, således at små poser, der mere kan betragtes som emballage, ikke afgiftspålægges.

En pose, der opfylder disse kriterier er også afgiftspligtig, selv om den bruges som en almindelig emballage, pose og lign., f.eks. til frugt eller grønt hos detailhandleren. Derimod vil poser, der indeholder f.eks. mel, sukker, hunde- og kattemad, toiletpapir og køkkenruller, og som normalt er lukkede, ikke være omfattet af af-giftspligten, selv om de er forsynet med hank.

(...)"

Bemærkninger (Forslag nr. 97 af 22. januar 2020 til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love

(Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.)):

"2.1.2. Den foreslåede ordning

Det foreslås at fordoble emballageafgifterne på bæreposer af papir og plast m.v. samt engangsservice med virkning fra den 1. januar 2020. Herefter vil afgiften for poser af papir m.v. udgøre 20 kr. pr. kg, og afgiften for poser af plast m.v. vil udgøre 44 kr. pr. kg. Afgiften på engangsservice vil udgøre 38,40 kr. pr. kg.

Afgiftsforhøjelserne har til formål at reducere mængden af affald og sikre en høje-re genanvendelse for derved at mindske unødig brug af nye ressourcer til engangsformål. Endvidere er formålet at nedbringe forbruget af plastik og derigennem bekæmpe plastikforurening ved at tilskynde forbrugere til at genbruge bæreposer. Afgiftssatsen fordobles både for bæreposer af plastik og papir for at undgå forskelsbehandling og en utilsigtet stigning i forbruget af papirsposer, der i et livscyklusperspektiv ikke entydigt er miljømæssigt bedre end bæreposer af plastik."