Dato for udgivelse
24 Jun 2021 10:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 May 2021 09:19
SKM-nummer
SKM2021.327.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0071088
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
PVC-afgift, Dækningsafgift, Julepynt og ledninger
Resumé

Spørgers varer var i sig selv ikke afgiftspligtig efter pvc-afgiftslovens § 1, men indeholdt afgiftspligtige ledninger, hvorfor det var relevant at vurdere, hvorvidt Spørgers varer var omfattet af dækningsafgiften efter pvc-afgiftslovens § 2.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørger ikke skulle betale afgift af produkterne efter pvc-afgiftslovens § 2. Der var i besvarelsen lagt til grund, at vægten af ledning fra stik/batteriboks til selve produktet udgjorde mere end 10 pct. af varens samlede vægt. Ledningerne inde i selve varen indgik ikke i denne opgørelse.

Hjemmel

Lov 2020-12-21 nr. 2061 om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven)
Lov 1999-12-20 nr. 954 om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven)

Reference(r)

Pvc-afgiftslovens § 1, stk. 1 og 2
Pvc-afgiftslovens bilag 1, nr. 9
Pvc-afgiftslovens § 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit E.A.7.17.3.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at træ med lys, som nærmere beskrevet i anmodningen om bindende svar, ikke er omfattet af afgiftspligten efter pvc-afgiftsloven?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at træ med grønt og blåt lys, som nærmere beskrevet i anmodning om bindende svar, ikke er omfattet af afgiftspligten efter pvc-afgiftsloven?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at rensdyrfigur med lys, som nærmere beskrevet i anmodningen om bindende svar, ikke er omfattet af afgiftspligten efter pvc-afgiftsloven?
 4. Kan Skatterådet bekræfte, at juletræskæde med lys, som nærmere beskrevet i anmodningen om bindende svar, ikke er omfattet af afgiftspligten efter pvc-afgiftsloven?

Svar

 1. Nej, se dog begrundelse
 2. Nej, se dog begrundelse
 3. Nej, se dog begrundelse
 4. Nej, se dog begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en virksomhed, som bl.a. sælger julepynt med lys i.

Spørger ønsker svar på, hvorvidt Spørgers lyskæder mv. er omfattet af afgiftspligten efter pvc-afgiftsloven.

Beskrivelse af produkterne

Nr. 1

Træ, hvor ledning forbinder forbindelsesdel (stik) til juletræet. Herefter forgrener ledningen og videre igennem træet og ud til hver gren, som holdes oppe med en form for ståltråd, der angiver træets facon.

Ledningen fra transformator til træ med LED pærer, vil typisk være 5 meter og være fremstillet af pvc og kobber.

Nr. 2

Juletræ, som forbindes til en batteriboks.

Forbindelsesdelen og juletræet forbindes med en ledning, hvori der også er lys i en blå farve. Ledningen med blå farve og ledningen med grøn farve, er to forskellige ledninger. Fra ledningen med blåt lys og til forbindelsesdelen er der endnu en ledning, der ikke er lys i.

Ledningen fra batteriboks til juletræ med LED lys vil typisk være 0,5 meter og være fremstillet af pvc og kobber.

Nr. 3

Rensdyrfigur sammensat af to plastikplader til ophængning i vindue. Imellem pladerne ligger en lyskæde, der lyser begge sider op. Varen er forbundet med en ledning fra rensdyrfiguren til forbindelsesdel.

Ledningen fra batteriboks til produktet med LED lys vil typisk være 0,25 meter og være fremstillet af pvc og kobber.

Nr. 4

Lyskæde, som fx kan anbringes på et juletræ. Forbindelsesdelen og lyskæden med dioder forbindes med en ledning. Lyskæden i sig selv er en ledning, hvorpå der er fastgjort dioder.

Ledningen fra batteriboks til produktet med LED lys vil typisk være 0,25 meter og være fremstillet af pvc og kobber.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger er i tvivl om, hvorvidt der skal betales pvc-afgift af lyskæderne pr. 1. januar 2021, hvor afgiften på pvc er genindført.

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørgers træ med lys ikke er omfattet af afgiftspligten efter pvc-afgiftsloven.

Træet har en ledning, som forbinder forbindelsesdel (stik) og selve træet. Herefter forgrener ledningen sig videre igennem træet og ud til hver gren, som holdes oppe med en form for ståltråd, der angiver træets facon.

Begrundelse

Afgiften på pvc og ftalater er indført ved lov nr. 2061 af 21. december 2020 med virkning fra 1. januar 2021. Det fremgår af forarbejderne, at der er tale om en genindførelse af den tidligere afgift på pvc og ftalater, som blev indført ved lov nr. 954 af 20. december 1999 og ophævet ved lov nr. 1434 af 5. maj 2018 med virkning fra den 1. januar 2019. Forarbejder fra den første pvc-afgiftslov er således fortsat relevante.

Afgiften på blød pvc har bl.a. til hensigt at øge incitamentet til anvendelse af andre materialer og derved reducere mængden af blød pvc, der forbrændes eller deponeres. Afgiften er begrænset til visse produkttyper, hvor det vurderes, at der samtidig med en rimelig administrativ håndtering af de afgiftsbelagte varer er mulighed for, at afgiften vil fjerne anvendelsen af blød pvc og ftalater. 

Afgiftsgrundlaget efter pvc-afgiftsloven

Efter pvc-afgiftslovens § 1, skal der betales afgift af varer, som er nævnt i lovens bilag 1, med indhold af polyvinylklorid (pvc) eller med indhold af polyvinylklorid og estere af o-ftalater (ftalater).

I bilag 1 er angivet det afgiftspligtige vareområde. Bilag 1, nr. 9 omfatter isolerede elektriske ledninger, kabler og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindingsdele; optiske fiberkabler fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at Spørgers træ med lys, i sig selv ikke er omfattet af afgiftspligten efter pvc-afgiftslovens § 1, jf. bilag 1, nr. 9.

Oprindeligt var afgiftsgrundlaget for varer direkte omfattet afgiftspligten efter pvc-afgiftslovens § 1 afgrænset ved brug af KN-koder. Henvisningen til KN-koder blev ophævet ved lov nr. 127 af 27. februar 2004, og havde ifølge forarbejderne ikke til formål at udvide det afgiftspligtige vareområde for ledninger og kabler.

Den oprindelige pvc-afgiftslov henviste til KN-kode 85 44 for afgiftsgrundlaget for ledninger og kabler. træ med LED var ikke omfattet af afgiftspligten efter § 1 efter den oprindelige pvc-afgiftslov, da træet med lys ikke ville være henhørende under koden 85 44.

Dækningsafgift efter pvc-afgiftsloven

Da Spørgers vare i sig selv ikke er afgiftspligtigt efter pvc-afgiftslovens § 1, men indeholder ledninger, er det relevant at vurdere, hvorvidt Spørgers vare er omfattet af dækningsafgiften efter pvc-afgiftslovens § 2. Efter § 2 skal der betales dækningsafgift af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter bilag 1, men som indeholder en eller flere afgiftspligtige varer, der udgør mindst 10 pct. af den samlede vares vægt.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at for Spørgers produkt er det afgørende i forhold til afgiftspligten efter § 2, hvorvidt vægten af ledning uden eventuelle forbindelsesdele (dette kan fx være et stik) udgør mere eller mindre end 10 pct. af vægten af det samlede produkt, da det er ledningen, der udgør den afgiftspligtige vare efter pvc-afgiftslovens § 1, bilag 1, nr. 9.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at ved opgørelse af vægten af ledning skal indgå vægten af ledning fra forbindelsesdelen og indtil ledningen brydes, enten ved selve monteringen eller ved første pære/diode, og ikke samtlige bestanddele som i sig selv udgør en ledning. Skattestyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på følgende:

 1. I forarbejderne til pvc-afgiften er et elektrisk apparat med nævnt som eksempel i forhold til belastning af afgiften: "Hvis det antages, at en ledning til et elektrisk apparat vejer ca. 100 g. (ca. 1,50 meter) og indeholder ca. 30 pct. blød PVC, hvoraf ca. 15 pct. er phthalater vil afgiften udgøre ca. 8 øre/stk. ved afgift på både PVC og phthalater. "Dvs. det fremgår ikke af eksemplet, at ledninger inde i apparatet skal indgå i beregningen.
 2. Efter pvc-afgiftsloven gives godtgørelse af betalt afgift ved eksport - også af sammensatte varer. Her fremgår af forarbejderne, at sammensatte varer fx kan være en slange påsat et brusehoved eller en ledning påsat et elektrisk apparat.
 3. Afgiftsgrundlaget efter pvc-afgiftsloven er begrænset til varer, hvor det vurderes, at afgiften kan administreres, da "Omkostningerne ved en opgørelse for alle produkter, der indeholder blød pvc med og uden ftalater, kan være betragtelige sammenlignet med varens værdi og størrelsen af en afgift." Se forarbejderne til lov nr. 2061 af 21. december 2020 om afgifter af polyvinylklorid og ftalater.

Hvis det lægges til grund, at ledningen fra forbindelsesdelen og indtil montering på træet, udgør mere end 10 pct. af varens samlede vægt, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers produkt er afgiftspligtigt efter pvc-afgiftslovens § 2, hvorfor spørgsmålet skal besvares med et nej.

Afgiftsgrundlaget vil da udgøre mængden af blød pvc i den pågældende ledning, jf. pvc-afgiftslovens § 1, stk. 2. Kendes vægten af blød pvc i ledningen ikke, betales afgift af den samlede vægt af ledningen, jf. § 1, stk. 3.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej, se dog begrundelse".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørgers juletræ, som har lys i træfiguren og i dele af ledningen til træet og er forbundet til batteriboks, ikke er omfattet af afgiftspligten efter pvc-afgiftsloven.

Begrundelse

Elektriske ledninger med indhold af pvc og eventuelt ftalater er afgiftspligtige efter pvc-afgiftslovens § 1. Sammensatte varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder en eller flere afgiftspligtige varer, der udgør mindst 10 pct. af den samlede vares vægt, er afgiftspligtige for den afgiftspligtige bestanddel, jf. § 2.

Afgiftsgrundlaget efter pvc-afgiftsloven

Det er Skattestyrelsens vurdering, at Spørgers juletræ med lys, i sig selv ikke er omfattet af afgiftspligten efter pvc-afgiftslovens § 1, jf. bilag 1, nr. 9, da varen ikke er henhørende under KN-kode 85 44, se begrundelsen til spørgsmål 1.

Dækningsafgift efter pvc-afgiftsloven

Da Spørgers vare i sig selv ikke er afgiftspligtigt efter pvc-afgiftsloven, men indeholder ledninger, er det relevant at vurdere, hvorvidt Spørgers vare er omfattet af dækningsafgiften efter pvc-afgiftslovens § 2. Efter § 2 skal der betales dækningsafgift af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter bilag 1, men som indeholder en eller flere afgiftspligtige varer, der udgør mindst 10 pct. af den samlede vares vægt.

Hvis det lægges til grund, at ledningen fra batteriboksen og til ledningen brydes ved monteringen eller ved første pære/diode udgør mere end 10 pct. af varens samlede vægt, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers produkt er afgiftspligtigt efter pvc-afgiftslovens § 2, hvorfor spørgsmålet skal besvares med et nej. Se begrundelsen til spørgsmål 1.

Afgiftsgrundlaget vil da udgøre mængden af blød pvc i den pågældende ledning, jf. pvc-afgiftslovens § 1, stk. 2. Kendes vægten af blød pvc i ledningen ikke, betales afgift af den samlede vægt af ledningen, jf. § 1, stk. 3.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "nej, se dog begrundelse".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at Spørgers rensdyrfigur med lys mellem to plastikplader ikke er omfattet af afgiftspligten efter pvc-afgiftsloven.

Begrundelse

Elektriske ledninger med indhold af pvc og eventuelt ftalater er afgiftspligtige efter pvc-afgiftsloven. Sammensatte varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder en eller flere afgiftspligtige varer, der udgør mindst 10 pct. af den samlede vares vægt, er afgiftspligtige for den afgiftspligtige bestanddel.

Afgiftsgrundlaget efter pvc-afgiftsloven

Det er Skattestyrelsens vurdering, at Spørgers rensdyrfigur med lys, i sig selv ikke er omfattet af afgiftspligten efter pvc-afgiftslovens § 1, jf. bilag 1, nr. 9, da varen ikke er henhørende under KN-kode 85 44, se begrundelsen til spørgsmål 1.

Dækningsafgift efter pvc-afgiftsloven

Da Spørgers vare i sig selv ikke er afgiftspligtigt efter pvc-afgiftslovens § 1, men indeholder ledninger, er det relevant at vurdere, hvorvidt Spørgers vare er omfattet af dækningsafgiften efter pvc-afgiftslovens § 2. Efter § 2 skal der betales dækningsafgift af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter bilag 1, men som indeholder en eller flere afgiftspligtige varer, der udgør mindst 10 pct. af den samlede vares vægt.

Hvis det lægges til grund, at ledningen fra stik og til ledningen brydes ved monteringen eller ved første pære/diode udgør mere end 10 pct. af varens samlede vægt, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers produkt er afgiftspligtigt efter pvc-afgiftslovens § 2, hvorfor spørgsmålet skal besvares med et nej. Se begrundelsen til spørgsmål 1.

Afgiftsgrundlaget vil da udgøre mængden af blød pvc i den pågældende ledning, jf. pvc-afgiftslovens § 1, stk. 2. Kendes vægten af blød pvc i ledningen ikke, betales afgift af den samlede vægt af ledningen, jf. § 1, stk. 3.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "nej, se dog begrundelse".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at Spørgers juletræskæde med lys ikke er omfattet af afgiftspligten efter pvc-afgiftsloven.

Begrundelse

Elektriske ledninger med indhold af pvc og eventuelt ftalater er afgiftspligtige efter pvc-afgiftsloven. Sammensatte varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige, men som indeholder en eller flere afgiftspligtige varer, der udgør mindst 10 pct. af den samlede vares vægt, er afgiftspligtige for den afgiftspligtige bestanddel.

Afgiftsgrundlaget efter pvc-afgiftsloven

Det er Skattestyrelsens vurdering, at juletræskæden med lys, i sig selv ikke er omfattet af afgiftspligten efter pvc-afgiftslovens § 1, jf. bilag 1, nr. 9, da varen ikke er henhørende under KN-kode 85 44, se begrundelsen til spørgsmål 1.

Dækningsafgift efter pvc-afgiftsloven

Da Spørgers vare i sig selv ikke er afgiftspligtigt efter pvc-afgiftslovens § 1, men indeholder ledninger, er det relevant at vurdere, hvorvidt Spørgers vare er omfattet af dækningsafgiften efter pvc-afgiftslovens § 2. Efter § 2 skal der betales dækningsafgift af varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter bilag 1, men som indeholder en eller flere afgiftspligtige varer, der udgør mindst 10 pct. af den samlede vares vægt.

Hvis det lægges til grund, at ledningen fra stik og til ledningen brydes ved monteringen eller ved første pære/diode udgør mere end 10 pct. af varens samlede vægt, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørgers produkt er afgiftspligtigt efter pvc-afgiftslovens § 2, hvorfor spørgsmålet skal besvares med et nej. Se begrundelsen til spørgsmål 1.

Afgiftsgrundlaget vil da udgøre mængden af blød pvc i den pågældende ledning, jf. pvc-afgiftslovens § 1, stk. 2. Kendes vægten af blød pvc i ledningen ikke, betales afgift af den samlede vægt af ledningen, jf. § 1, stk. 3.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "nej, se dog begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Pvc-afgiftsloven

§ 1 Der svares afgift til statskassen af varer, som er nævnt i bilag 1, med indhold af polyvinylklorid (pvc) eller med indhold af polyvinylklorid og estere af o-ftalater (ftalater).

Stk. 2. Afgiften betales på grundlag af de satser, der er nævnt i bilag 2, og vægten af pvc og eventuelle ftalater i varen, jf. dog stk. 3-6. Afgiften betales på grundlag af en reduceret sats, jf. bilag 2, hvis den afgiftspligtige virksomhed over for told- og skatteforvaltningen kan godtgøre, at den afgiftspligtige vare ikke indeholder ftalater.

Stk. 3. Det er en betingelse, at den afgiftspligtige virksomhed over for told- og skatteforvaltningen kan godtgøre vægten af pvc og eventuelle ftalater i varen, jf. stk. 2. Kan den afgiftspligtige virksomhed over for told- og skatteforvaltningen ikke godtgøre vægten af pvc og eventuelle ftalater i varen, jf. stk. 2, betales afgift af varens nettovægt.

Stk. 4. For varer nævnt i bilag 1, nr. 5, betales afgiften på grundlag af de satser, som er nævnt i bilag 2, og antallet af varer.

Stk. 5. For varer nævnt i bilag 1, nr. 7, betales afgiften på grundlag af de satser, der er nævnt i bilag 2, og varens overfladeareal.

Stk. 6. For gulvbelægninger, væg- og loftsbeklædninger og korkfliser og for tagrender og nedløbsrør som nævnt i bilag 1, nr. 10, betales afgiften på grundlag af de satser, der er nævnt i bilag 2, og varens nettovægt.

§ 2 For varer, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter bilag 1, men som indeholder en eller flere afgiftspligtige varer, der udgør mindst 10 pct. af den samlede vares vægt, skal der svares afgift af den afgiftspligtige del af den samlede vare.

Bilag 1, nr. 9 Der svares afgift til statskassen af følgende, varer indeholdende polyvinylklorid (pvc) og eventuelt estere af o-ftalsyre (ftalater):

(…)

9) Isolerede elektriske ledninger, kabler og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindingsdele; optiske fiberkabler fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele.

Forarbejder

Lov 2020-12-21 nr. 2061 om afgift af polyvinylklorid og ftalater

Almindelige bemærkninger                      

(…)

2.1.1. Afgiftsgrundlaget

"(…) Omkostningerne ved en opgørelse for alle produkter, der indeholder blød pvc med og uden ftalater, kan være betragtelige sammenlignet med varens værdi og størrelsen af en afgift.

Det foreslås derfor, at afgiftsgrundlaget begrænses til varer, hvor det vurderes, at mængden af blød pvc og ftalater kan opgøres som standardsats efter varens gennemsnitlige indhold af blød pvc- og ftalater, og hvor afgiften vil få den ønskede effekt. (…)"

(…)

Det foreslås, at varer, som ikke direkte er omfattet af afgiften, men indeholder mindst 10 pct. afgiftspligtige varer, vil blive pålagt en dækningsafgift.

(…)

2.1.2. Eksempler på afgiftens størrelse for udvalgte varegrupper

(…)

Hvis det antages, at en ledning til et elektrisk apparat vejer ca. 100 g (ca. 1,50 m) og indeholder ca. 30 pct. blød pvc, hvoraf ca. 15 pct. er ftalater, vil afgiften udgøre ca. 8 øre pr. stk. ved afgift på både pvc og ftalater.

(…)

Lov 1999-12-20 nr. 954

Bilag 1, nr. 9 Der svares afgift til statskassen af følgende, varer indeholdende polyvinylklorid og eventuelt estere af o-ftalsyre (ftalater).

(…)

9) Isolerede elektriske ledninger, kabler og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindingsdele; optiske fiberkabler fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele, henhørende under position 8544 i EU s kombinerede nomenklatur. Alle varer indeholdende blødgjort pvc og eventuelt ftalater henhørende under den nævnte position er omfattet af afgiften.

(…)

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 2

For sammensatte varer, der ikke direkte er omfattet af § 1, hvor afgiftspligtige varer udgør mindst 25 pct af varens samlede vægt, skal der svares afgift af den afgiftspligtige del af den samlede vare efter bilag 2. Det kan f.eks. ske ved import af et brusehoved påsat en slange. Der skal i dette tilfælde betales afgift af slangen efter bilag 2. Det er op til virksomhederne at kunne godtgøre, hvorvidt en vare ikke indeholder mere end 25 pct. afgiftspligtige varer. Indeholder en vare mere end 25 pct. afgiftspligtige varer, skal virksomheden kunne godtgøre mængden af afgiftspligtige varer.

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1

Forarbejder

Se spørgsmål 1

Spørgsmål 3

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1

Forarbejder

Se spørgsmål 1

Spørgsmål 4

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1

Forarbejder

Se spørgsmål 1