Indhold

Dette afsnit omfatter en beskrivelse af fordringer med flere skyldnere og de tilfælde, hvor fordringen overgår fra en skyldner til en anden skyldner.

Afsnittet indeholder:

  • Flere skyldnere og hæftelse
  • Skyldnerskifte.

Flere skyldnere og hæftelse

En fordring kan have flere skyldnere. Der er både lovbestemte og ikke lovbestemte skyldnerforhold, hvor to eller flere skyldnere kan hæfte for den samme fordring.

Hvis fordringshaveren vil ønsker, at inddrivelse af en fordring, der allerede er overdraget til restanceinddrivelsesmyndigheden, fremover skal ske over for en eller flere andre skyldnere, der også hæfter for fordringen, skal fordringen med dens renter og opkrævningsgebyrer tilbagekaldes og genindsendes på ny med oplysninger om den eller de skyldnere, som fordringen fremover skal inddrives over for.

Hvis inddrivelse ikke længere skal ske over for en eller flere skyldnere, som fordringen inddrives over for, skal fordringen med dens renter og opkrævningsgebyrer tilbagekaldes og genindsendes på ny med oplysninger om den eller de skyldnere, som fordringen fremover skal inddrives over for.

Se gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 5.

►Bemærk

Gældsinddrivelsesloven § 2, stk. 5 , finder anvendelse  for fordringer registreret i inddrivelsessystemet PSRM, jf. bekendtgørelse nr. 1332 af 9. december 2019 § 2, jf. lov nr. 1110 af 13. november 2019 § 1, nr. 1

Eksempler på lovbestemte skyldnerforhold

Forældemyndighedsindehaverne kan hæfte for tilbagebetalingskrav efter børne- og ungeydelsesloven.

Hvis en person afgår ved døden, kan hæftelsen overtages af arvingerne ved et skiftet bo efter dødsboskiftelovens § 27, stk. 1.

En virksomhed kan ved en spaltning omlægges til flere juridiske enheder, som kan fortsætte med at hæfte for den oprindelige virksomheds gæld. Se om spaltning af virksomheder i selskabslovens § 254, stk. 1.

Se også A.D.4.2 om hæftelse.

►Bemærk

Den samme fordring kan ikke både være under opkrævning hos fordringshaver og under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Fordringen er således enten under opkrævning hos fordringshaver eller under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Dette gælder også, når den samme fordring har flere skyldnere, der hæfter for fordringen.

Hvis en fordring har flere skyldnere, og fordringshaver ønsker at gøre fordringen gældende over for en anden skyldner, fx ved at foretage modregning, er det en forudsætning herfor, at fordringen på modregningstidspunktet er under opkrævning. Er fordringen overdraget til inddrivelse i forhold til en anden skyldner, skal fordringshaver således tilbagekalde fordringen fra inddrivelse.

Se G.A.1.3.5 om tilbagekaldelse af fordringer for så vidt angår tilbagekaldelse med henblik på modregning.

Se også G.A.1.2.1 om kompetenceforholdet mellem fordringshaver og restanceinddrivelsesmyndigheden om bl.a. sondringen mellem opkrævning og inddrivelse◄


Skyldnerskifte

Skyldnerskifte omhandler den situation, hvor en ny skyldner indtræder i et skyldforhold og dermed overtager alle rettigheder og forpligtelser i skyldforholdet, herunder gælden.

For at der kan ske skyldnerskifte uden hjemmel i lov, kræver det, at fordringshaveren accepterer skiftet.

Hvis skyldneren er en fysisk person, som afgår ved døden, kan den længstlevende ægtefælle ved hensidden i uskiftet bo eller arvingerne ved et skiftet bo overtage den afdødes gældsforpligtelser.

Hvis skyldner er en juridisk person, kan skyldnerskifte ske ved fx fusion, spaltning eller omdannelse af kapitalselskaber.

Indtræder der et skyldnerskifte for en fordring, der er under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, herunder som følge af dødsfald, fusion eller spaltning, forbliver fordringen hos restanceinddrivelsesmyndigheden, og renter tilskrives fortsat efter gældsinddrivelseslovens § 5, stk. 1.

Efter at have fået kendskab til skyldnerskiftet giver restanceinddrivelsesmyndigheden den eller de nye skyldnere en betalingsfrist på 14 dage, inden for hvilken restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage modregning, mens anden form for inddrivelse af fordringen alene kan foretages, hvis inddrivelsen er nødvendig for at afbryde forældelsen.

Se gældsinddrivelsesloven § 3 C.