Dato for udgivelse
21 jun 2021 11:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 jun 2021 07:43
SKM-nummer
SKM2021.320.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
21-0409213
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsværdiskat
Emneord
Beregning, ejendomsværdiskat, grundlag, udland
Resumé

Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom i de enkelte lande, som kan anvendes ved opgørelsen af grundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme i 2020. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2020.

Hjemmel

Ejendomsværdiskattelovens § 4 b

Reference(r)

Ejendomsværdiskatteloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.H.3.5.5.1

Indledning

Efter § 2 i ejendomsværdiskatteloven betaler personer, der er hjemmehørende i Danmark, ejendomsværdiskat af ejerboliger (herunder fritidshuse), som ligger i Danmark eller udlandet, herunder Færøerne og Grønland.

Ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme opkræves med samme procent som ejendomsværdiskatten for danske ejendomme.

Derimod gælder der særregler for opgørelsen af beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme.

SKATs meddelelse SKM2008.565.SKAT indeholder retningslinjer for, hvordan beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten skal fastsættes. Retningslinjerne svarer til de regler, som blev vedtaget ved lov nr. 1340 af 19. december 2008, der ændrede beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for udenlandske ejendomme med virkning fra og med indkomståret 2009.

Nærværende meddelelse indeholder ajourførte oplysninger om ejendomsværdiskattegrundlaget for 2020. Det drejer sig om det svenske indeks for fritidshuse, indekstal fra OECD, Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse samt afstandsprocenten for 2020.

Ejendomsværdiskattegrundlaget

Udenlandske ejendomme skal beskattes på linje med danske ejendomme, der beskattes på grundlag af den laveste af følgende tre værdier, nemlig enten

  1. Den ejendomsværdi, der er ansat for den pågældende ejendom i året før indkomståret (dvs. ejendomsvurderingen for 2019 er beskatningsgrundlaget for 2020)
  2. ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 pct.
  3. eller ejendomsværdien pr. 1. januar 2002.

Beskatningsgrundlaget for ejendomsværdiskat efter nr. 1 har efter de tidligere gældende regler været den ejendomsværdi, der er fastsat pr. 1. oktober i indkomståret. Med lov nr. 1580 af 27. december 2019 er der indført samtidighed for beskatningsgrundlagene for grundskyld og ejendomsværdiskat fra og med 1. januar 2020. I 2020 vil det derfor være den gældende vurdering fra 2019, foretaget efter den tidligere gældende vurderingslov, der danner grundlag for ejendomsværdiskat.

Det samme gør sig gældende for udenlandske ejendomme, jf. ejendomsværdiskattelovens § 4 b, stk. 2. I tabellerne nedenfor vil indekseringen i henholdsvis 2019 og 2020 derfor være den samme.

Udenlandsk vurdering

Da der for udenlandske ejendomme ikke foreligger nogen dansk ejendomsvurdering, er udgangspunktet, at hvis der i den pågældende fremmede stat findes en offentlig ejendomsvurdering, som kan sidestilles med en dansk vurdering, kan ejendomsværdiskatten beregnes efter samme regler, som gælder for danske ejendomme. Det er dog en forudsætning herfor, at Skattestyrelsen har godkendt den udenlandske vurdering. På nuværende tidspunkt har Skattestyrelsen kun godkendt den offentlige svenske vurdering i 2001 og 2002 af ejendomme, der er erhvervet før 1. januar 2002. Den svenske vurdering skal dog korrigeres, jf. nærmere SKM2008.565.SKAT, afsnit J 1), nr. 5.

Indeksering af anskaffelsespris

Når der ikke foreligger en godkendt udenlandsk vurdering, må der i stedet tages udgangspunkt i ejendommens faktiske anskaffelsespris. Denne anskaffelsespris vil så skulle indekseres tilbage fra anskaffelsesåret til henholdsvis 2001 eller 2002. Herved når man frem til ejendommens handelsværdi i det pågældende indkomstår.

Indekseringen skal ske for ejendomme, der er erhvervet 1. januar 2002 eller senere.

Ejendommens faktiske anskaffelsessum indekseres tilbage til det angivne tidspunkt efter følgende prioriteringsrækkefølge:

  1. et godkendt udenlandsk prisindeks
  2. OECD's indeks for udvikling i huspriser
  3. det danske sommerhusindeks

Skattestyrelsen (tidligere SKAT) har godkendt anvendelsen af et indeks for svenske fritidshuse og et indeks fra OECD.

Det svenske indeks for fritidshuse skal anvendes på alle typer ejendomme i Sverige, der anvendes som fritidsbolig:

 

2001-2010:

 

Indeks

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Sverige fritidshuse

335

358

383

424

470

527

588

604

633

679

2011- :

Indeks

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Sverige fritidshuse

677

664

682

710

787

829

902

892

923

923

De anerkendte OECD-indeks er:

2001-2010:

OECD-indeks

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

USA

107,7

114,6

121,9

133,6

149,3

161,6

166,1

159,9

151,4

144,8

GB

108,1

125,6

145,3

162,5

171,4

182,2

202,2

200,2

184,6

198,0

Tyskland

100,0

97,2

96,3

94,4

92,6

92,6

92,6

93,5

93,5

96,8

Italien

108,2

118,6

130,8

143,7

154,6

164,3

171,9

176,7

170,0

166,1

Finland

99,1

109,4

115,9

123,0

130,2

143,0

153,7

155,5

148,6

158,7

Irland

108,1

119,7

138,7

154,7

173,0

196,3

200,9

180,8

147,3

129,6

Nederlandene

111,0

120,2

125,7

130,9

137,2

143,7

149,6

148,8

143,9

140,8

Norge

106,9

112,3

114,2

125,8

136,1

154,3

172,3

170,4

175,7

190,1

Spanien

109,6

128,1

153,7

181,8

208,4

229,3

241,8

242,3

223,8

215,5

Frankrig

107,9

116,8

130,5

150,3

173,3

194,3

207,1

209,7

194,8

207,0

Schweiz

101,9

106,6

109,8

112,4

113,6

116,4

118,9

122,0

128,2

134,0

2011- :

OECD-indeks

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

USA

136,1

132,7

142,5

149,7

157,2

165,8

175,7

186,0

195,0

195,0

GB

196,5

199,3

206,3

227,0

242,1

236,5

246,5

254,2

257,5

257,5

Tyskland

102,4

107,8

115,9

126,3

132,8

140,0

130,6

137,9

151,8

151,8

Italien

163,5

164,5

155,0

148,3

144,4

143,2

142,5

140,8

140,8

140,8

Finland

163,3

166,0

168,6

167,6

166,6

167,8

169,5

175,0

176,9

176.9

Irland

118,9

103,7

105,2

118,0

131,6

133,7

149,8

165,1

169,0

169,0

Nederlandene

137,7

129,0

120,0

121,1

124,8

131,4

142,1

154,5

165,6

165,6

Norge

205,4

219,1

227,6

234,4

248,7

266,2

279,1

283,2

290,2

290,2

Spanien

202,5

184,5

172,8

168,5

174,7

182,8

194,1

207,2

217,9

217,9

Frankrig

217,4

216,1

211,4

207,7

204,1

205,9

212,0

218,3

225,4

225,4

Schweiz

139,6

144,9

151,6

153,6

157,1

159,1

165,8

170,9

177,1

177,1

Hvis Skattestyrelsen ikke har godkendt et indeks fra OECD for det pågældende land, skal Danmarks Statistiks prisindeks for sommerhuse i Danmark anvendes:

2001-2010:

Indeks

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Danmark sommer-

huse

49,0

53,1

58,0

69,1

84,9

100,0

103,8

99,0

86,8

87,7

2011- :

Indeks

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Danmark sommer-

huse

83,9

80,3

79,3

79,7

80,6

82,3

85,6

89,4

91,35

91,35

 

Regulering af den indekserede anskaffelsespris (handelsværdien) - afstandsprocenten

Da ejendomsværdiskatten for danske ejendomme beregnes på grundlag af den offentlige vurdering, som typisk er lavere end handelsværdien, skal de udenlandske beregnede handelsværdier yderligere reduceres med den såkaldte afstandsprocent, der er udtryk for forskellen imellem handelsværdien og den offentlige vurdering. Herved bliver de udenlandske beregnede handelsværdier sammenlignelige med de danske ejendomsværdier.

Afstandsprocenten har til og med indkomståret 2019 været beregnet med udgangspunkt i vurderingerne for ejendomme solgt i 2. halvår af indkomståret. Denne beregningsmetode har været baseret på, at terminen d. 1. oktober ligger midt i 2. halvår.

Da vurderingsterminen fra indkomståret 2020 er ændret til 1. januar (i året før indkomståret) vil afstandsprocenten for indkomståret 2020 blive beregnet med udgangspunkt i vurderingerne for ejendomme solgt i hele året før indkomståret. Det er ikke længere muligt at lave beregningen for en periode, hvor terminen ligger i midten.

Beregningen af afstandsprocenten for 2020 kommer dermed til at afvige fra beregningen af afstandsprocenten for 2019. I modsætning til tidligere vil den blive beregnet for et helt kalenderår i lighed med de øvrige indeks (OECD mv.)

Ved beregningen af afstandsprocenten er der taget højde for reduktionen med 2,5 pct. af vurderingerne af danske ejerboliger pr. 1. oktober 2013 og omvurderinger pr. 1. oktober 2014, jf. VUL § 42, stk. 2, sådan som denne er affattet ved lov nr. 1635 af 26. december 2013, der indeholder særlige bestemmelser om vurderingerne i 2013 og 2014.

Desuden er der taget højde for reduktion af vurderingerne af danske ejerboliger pr. 1. oktober 2015 og omvurderinger, jf. VUL § 42, stk. 4, som den er affattet ved lov nr. 1535 af 27. december 2014, der indeholder særlige bestemmelser om vurderingerne for 2015 og 2016.

For 2017 og 2018 er der taget højde for reduktion af vurderingerne af danske ejerboliger pr. 1. oktober 2017 og pr. 1. oktober 2018 og omvurderinger, jf. VUL § 42, stk. 4, som den er affattet ved lov nr. 61 af 16. januar 2017, der indeholder særlige bestemmelser om vurderingerne for 2017 og EVL § 87, stk. 5, der indeholder særlige bestemmelser for vurderingerne for 2018.

Afstandsprocenten er opgjort således:

 

2001-2010:

Afstandsprocent

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Gns. pct.

15

18

12

29

9

17

9

5

11

10

 

2011- :

Afstandsprocent

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gns. pct.

9

0

2

0

2

0

10

17

20

19

Der henvises i øvrigt til SKATs meddelelse offentliggjort som SKM2008.565.SKAT, hvor retningslinjerne for beregningen af ejendomsværdiskatten nærmere er beskrevet. Meddelelsen indeholder eksempler på beregning af ejendomsværdiskattegrundlaget.

Oplysning

Den beregnede handelsværdi, der fremkommer ved at benytte ovenstående regler, kan oplyses via “tast selv" eller ved benyttelse af blanket 04.053.

Den beregnede handelsværdi pr. 1. oktober 2019, 1. januar 2002 og 1. januar 2001 tillagt 5 % angives i henholdsvis rubrik 212, 213 og 214, hvorefter den mindste værdi vil blive anvendt som beregningsgrundlag.

Skattestyrelsen skal bemærke, at fristen for rettidig indgivelse af det udvidede oplysningsskema, der anvendes af skattepligtige med fast ejendom i udlandet, er pga. Corona udskudt til den 1. september 2021.