Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Om indsendelse af oplysninger
 • Regel
 • Bødeniveau

Om indsendelse af oplysninger

Ved lov nr. 789 af 4. maj 2021 med ikrafttrædelse den 1. juli 2021 er der indsat stort set enslydende straffebestemmelser i otte love:

 • SKL § 84 a
 • ML § 81 a
 • KSL § 75 A
 • PAL § 32 a
 • REGAL § 27 a
 • SFL § 60 a
 • SIL § 59 a og
 • TDL § 78 a.

Disse straffebestemmelser knytter sig til manglende indsendelse af oplysninger, efter at virksomheden har modtaget et påbud eller pålæg efter en af følgende bestemmelser:

Se også

Se også afsnit A.C.3.2.1.12 Straffebestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger.

Regel

Første bøde

Virksomheder, der modtager et påbud eller pålæg efter en af de ovenstående love og undlader senest fire uger efter den fastsatte frist at efterkomme påbuddet eller pålægget, straffes med bøde efter straffebestemmelsernes stk. 1.

Anden bøde

Virksomheder,

 • der ikke efterkommer påbuddet eller pålægget som anført ovenfor, og som
 • efter udløbet af fire-ugers fristen
 • modtager en skriftlig meddelelse fra Skatteforvaltningen om at efterkomme påbuddet eller pålægget,

straffes med bøde efter straffebestemmelsernes stk. 2, 1. pkt., hvis påbuddet eller pålægget ikke efterkommes senest 14 dage efter meddelelsens modtagelse.

Tredje og op til tiende bøde

Virksomheder,

 • der forsat ikke efterkommer påbuddet eller pålægget som anført ovenfor, og som
 • efter udløbet af 14-dages fristen
 • modtager en ny skriftlig meddelelse fra Skatteforvaltningen om at efterkomme påbuddet eller pålægget

straffes med bøde efter straffebestemmelsernes stk. 2, 2. pkt., hvis påbuddet eller pålægget ikke efterkommes senest 14 dage efter den nye meddelelses modtagelse.

Bødeniveau

Det er forudsat i bemærkningerne til lovforslaget (lovforslag L 137, 2020-21), at bøden udgør 10.000 kr. for hver overtrædelse.

Bøderne for flere overtrædelser lægges sammen (absolut kumulation).

Det er desuden forudsat i bemærkningerne til lovforslaget, at virksomheden højst kan ifalde en samlet bødestraf på 100.000 kr. for hvert påbud eller pålæg, der ikke efterkommes. Det svarer til ti overtrædelser, der hver resulterer i en bøde på 10.000 kr.

Bemærk

Det forudsatte bødeniveau er angivet i lovforslagets bemærkninger, og der skal ikke føres prøvesager. Hvis bødeforlæg ikke bliver vedtaget, og sagerne derfor skal behandles ved domstolene, beror fastsættelse af straffen på domstolenes konkrete vurdering, herunder af om der i den konkrete sag er skærpende eller formildende omstændigheder.

Se også

Se også afsnit A.C.3.2.1.12 Straffebestemmelser for manglende indsendelse af oplysninger.