Dato for udgivelse
26 maj 2021 12:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 apr 2021 12:15
SKM-nummer
SKM2021.285.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
17-0990481
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Reklameydelse, vederlag, donation, momspligt
Resumé

Sagen angik, om en forening skulle anses for at have leveret en reklameydelse mod vederlag i forbindelse med modtagelse af en donation. Foreningens formål var at opføre teaterforestillinger, og den modtagne donation fra en fond skulle anvendes til at opføre en mobil scene- og tilskueropbygning. I forbindelse med donationen var det væsentligt for fonden, at fonden blev nævnt i kommunikations- og markedsføringsøjemed, og alt pressemateriale skulle koordineres med fonden før offentliggørelse. Landsskatteretten fandt, at der ikke bestod en direkte sammenhæng mellem på den ene side den af foreningen modtagne donation og på den anden side den af foreningen leverede ydelse, som bestod i eksponering via foreningens markedsføring. Der blev herved særligt henset til, at omfanget af fondens eksponering efter det oplyste ikke kunne antages at have været afhængig af donationens størrelse. Landsskatteretten bemærkede herved, at det ud fra foreningens flyers, plakater og teaterprogrammer måtte lægges til grund, at alle foreninger mv., der havde ydet donationer, opnåede samme eksponering, uanset størrelsen af det donerede beløb. Landsskatteretten ændrede på denne baggrund SKATs afgørelse, således at foreningen ikke skulle anses for at have leveret en reklameydelse mod vederlag i forbindelse med modtagelsen af donationen.

Reference(r)

Momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., § 27, stk. 1, 1. pkt.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit D.A.4.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit D.A.8.1.1.7.4.2

Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet foreningens momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016 med 35.993 kr., idet SKAT har anset foreningen for at have leveret en reklameydelse mod vederlag i forbindelse med modtagelse af en donation, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at forhøjelsen bortfalder.

Faktiske oplysninger
H1 (herefter foreningen) påbegyndte sin aktivitet i 2015. Foreningens formål er at opføre teaterforestillinger hvert andet år.

Ved brev af 28. august 2016 skrev foreningen følgende til [fonden]:

"Ansøgning til [fonden]
H1 søger i samarbejde med G1 v/ direktør A, [fonden] om en donation på i alt kr. 179.968,75, heraf moms kr. 35.993,75 til en mobil scene -og tilskueropbygning.
Se vedlagt tilbud 2, fra G2 Aps.

Den mobile scene -og tilskueropbygning vil blive anvendt til kulturelle arrangementer. Fortrinsvis i […] i sommermånederne.
G1 og H1 samarbejder om, at udvikle kulturelle events med historiske temaer eks. klassiske koncerter spillet på historiske instrumenter, teaterforestillinger forankret i centrale temaer, om historiske personer og begivenheder.

Med en mobilscene/publikumsopbygning, som er fleksibel, og der kan tilpasses forskellige rum både inden og udendørs, vil vi kunne anvende den til mange formål. Scene -og tilskueropbygningen er certificeret efter de gældende regler for scene -og publikumsopbygninger.
Den giver en publikums adgang, som også er ældre -og handikap venlig.

For H1 vil en mobil scene/publikumsopbygning betyde en væsentlig reduktion til leje af samme, samt at det vil muliggøre en større aktivitet bl.a. turne med teatrets og museets arrangementer.

For G1 vil et længe næret ønske om udvikling af formidlingsudtryk kunne indfries med en fleksibel mobil scene/publikumsopbygning.

H1 og G1 samarbejder om at udvikle historiske og kulturelle projekter for bl.a. workshop for skoler og gymnasier.

Med en donation fra [fonden] til en mobil scene/publikumsopbygning vil vi få mulighed for at udvikle og lave anderledes historiske/kunstneriske arr. […].

Andre institutioner vil også kunne låne og få glæde af en scene/publikumsopbygning.

Der er ikke søgt andre fonde midler til mobil scene/publikum løsning.

Jeg står selvfølgelig til rådighed, hvis der ønskes yderligere informationer.
I håb om at komme i betragtning

Med venlig hilsen

På vegne af H1 og A, G1

B
Kunstnerisk leder
H1."

Ved e-mail af 5. oktober 2016 skrev [fonden] bl.a. følgende til B:

"Tak for ansøgningen om støtte fra [fonden].

Ansøgningen har været behandlet i Fonden, og det er en stor glæde at kunne meddele, at man har besluttet at tilgodese ansøgningen med et beløb på

kr. 179.969

til mobil scene og tilskueropbygning til arrangementer i […].

Vi udbetaler midler efter følgende rateplan

2016 - kr. 179.969

- Det er en forudsætning, at projektet gennemføres, for at donationen kan udbetales.
- Det er væsentligt, at [fonden] nævnes i kommunikations- og markedsføringsøjemed.
- Offentliggørelse og synliggørelse af donationen sker i samarbejde med [fonden].
- En bevilget donation er, med mindre andet aftales, gældende i 3 år jf. almindelige regler om forældelse af fordringer.

Alt pressemateriale skal koordineres med [fonden] før offentliggørelse."

Foreningen har under sagens behandling fremlagt en flyer og en plakat vedrørende teaterstykket "[…]", opført i […] i perioden fra den [dato] til den [dato] 2017.

Af både plakaten og flyeren fremgår logoerne fra foreningens sponsorer mv. Plakaten er påført 12 logoer, herunder [fondens], og flyeren er påført ni logoer, herunder [fondens]. Det fremgår hverken af plakaten eller flyeren, hvor stort et beløb, den enkelte sponsor mv. har bidraget med. De pågældende logoer er påført i ca. samme størrelse.

Foreningen har under sagens behandling videre fremlagt et teaterprogram vedrørende "[…]".

Af programmet fremgår bl.a.:

"Tak til...
G3 for maling - [navn udeladt], for maling af […]
G4 for annoncehjælp
G5 for salgshjælp
G6 for Iån af rekvisitter
[Navn udeladt] for hjælp og kontakt til G7
G7 for opbakning og interesse samt til smedene for at være med i […]
G8 som med interesse har støttet og bakket op om […]
G9, som har leveret jernbænken- www.[...].dk
G10, for respektfuld Iån og levering af […]
[Navn udeladt], G1, for udlån af attrap gevær
[Navn udeladt] hjælp til lyssætning og [navn udeladt] for lån af […]dragt

Forestillingen er støttet af:
By Y1 kommune, G11, G12, A/S G13, G14, G15, [fonden], G1, G16, G17, G18, G19, G20"

Logoer tilhørende de foreninger mv., der i programmet er nævnt under overskriften "Forestillingen er støttet af", er påført programmets bagside. Logoerne er påført i ca. samme størrelse.

Foreningen har oplyst, at [fonden] hverken fik flyers, plakater, teaterprogrammer eller andet til gennemsyn inden offentliggørelsen, idet foreningen dog over for fondene telefonisk beskrev indholdet og udseendet af flyers, plakater, teaterprogrammer inden offentliggørelsen.

Ved brev af 20. september 2017 skrev B bl.a. følgende til C, fondskoordinator i [fonden]:

"I 2016 fik H1 doneret en scene, sceneudstyr og tilskueropbygning af [fonden].
SKAT mener i deres afgørelse, at der skal betales moms af donationer, når der:

På grundlag af, at det for fonden er væsentligt at blive nævnt og at offentliggørelse og synliggørelse af donationen, skal ske i samarbejde med fonden, ligesom al pressemateriale skal koordineres med fonden."

Jeg har tidligere henvendt mig til [fonden] og efter telefon samtale med C fået denne forståelse:

Præcisering af [fondens] vilkår for donationer

Donationen er, som der det er anført i donationsskrivelse af d. 5. oktober, på 179.969 kr.

Det er en forudsætning, at projektet gennemføres, for at donationen kan udbetales.

Der er ikke andre krav eller andre fodringer i forhold til donationen.

Man vil fra Fondens side gerne holdes orienteret og informeret om projektet samt at Fonden finder det væsentligt, men ikke nogen betingelse, at [fonden] nævnes i kommunikations- og markedsføringsøje med. Det er henstillinger til modtagere af donationer og sikring til at donationer fra [fonden] bliver brugt efter hensigten.

Af hensyn til fonden er det ønskeligt at fonden har indsigt i den offentliggørelse og synliggørelse af donationen der vil ske, således der ikke sker markedsføring der kan skade fonden.

Kan [fonden] præcisere, at ordet skal ikke forstås så stærkt, men egentligt er tænkt som, hvis der offentliggøres noget ønsker [fonden] at godkende offentliggørelsen inden så Fonden ikke bliver misbrugt?"

Ved e-mail af 21. september 2017 svarede fondskoordinator C bl.a. følgende til B:

"I forlængelse af din e-mail kan jeg oplyse, at man fra fondens side ikke går ind i drøftelser om modtagers skatteforhold, da det er et anliggende mellem SKAT og modtager.
Hvor meget der fra fondens side kræves f.s.v.a. offentliggørelse vurderes i de konkrete tilfælde.

Såfremt SKAT måtte have nogle forståelsesmæssige spørgsmål er de velkomment til at ringe til mig."

SKATs afgørelse
SKAT har forhøjet foreningens momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016 med 35.993 kr., idet SKAT har anset foreningen for at have leveret en reklameydelse mod vederlag i forbindelse med modtagelse af en donation, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.

 Af SKATs begrundelse fremgår bl.a. følgende:

"SKATs vurdering på det fremlagte grundlag er, at der er tale om levering mod vederlag, fordi kontrakten med [fonden] indeholder krav om modydelse i form af reklame.

Vi har henset til, at det for fonden er væsentligt at blive nævnt og at denne offentliggørelse og synliggørelse af donationen skal ske i samarbejde med fonden, ligesom al pressemateriale skal koordineres med fonden.

SKAT anser beløbet for momspligtigt jævnfør SKATs Juridiske Vejledning afsnit D.A.8.1.1.7.4.1. Momspligten af en betaling mellem to parter, der er betinget af en modydelse, følger af første led i momslovens § 27, stk. 1, og momssystemdirektivets art. 73.

Telefonisk har B fra fondens repræsentant C fået oplyst, at;

"Det er en forudsætning, at projektet gennemføres, for at donationen kan udbetales.

Der er ikke andre krav eller andre fodringer i forhold til donationen. 

Man vil fra Fondens side gerne holdes orienteret og informeret om projektet samt at Fonden finder det væsentligt men ikke nogen betingelse, at [fonden] nævnes i kommunikations- og markedsføringsøje med. Det er henstillinger til modtagere af donationer og sikring til at donationer fra [fonden] bliver brugt efter hensigten.

Af hensyn til fonden er det ønskeligt at fonden har indsigt i den offentliggørelse og synliggørelse af donationen der vil ske, således at der ikke sker markedsføring der kan skade fonden.

Vi er i besiddelse af kontrakten, som i sin ordlyd bestemmer, at det for fonden er væsentligt at blive nævnt og at denne offentliggørelse og synliggørelse af donationen skal ske i samarbejde med fonden, ligesom al pressemateriale skal koordineres med fonden.

B oplyser, at C telefonisk overfor ham har præciseret, at det er væsentligt for fonden at blive nævnt, men at det ikke er en betingelse og hun præciserer, at det er ønskeligt, at fonden har indsigt i offentliggørelse og synliggørelse.

Cs oplysninger stemmer ikke overens med den ordlyd, som er i den indsendte kontrakt.

SKAT finder ikke, at oplysningerne jfr. ovenfor ændrer på grundlaget for vores bedømmelse af sagen, men fastholder, at det er den kontrakt, som er indgået mellem H1 og [fonden], der skal lægges til grund.

B har vedlagt uddrag af SKM2016.109.LSR. Her har Landsskatteretten behandlet en sag, hvori en forening af SKAT blev anset for momspligtig af et tilskud, som er givet af kommunen.

I den konkrete sag får foreningen medhold af LSR, som ikke anser tilskud fra kommunen som momspligtigt.

I sagen modtager foreningen det, som benævnes "et generelt driftstilskud til at sikre teatertilbuddet". Tilskuddet er givet til egnsteater, som er underlagt særlige regler i bekendtgørelse om egnsteatre, § 10. Driftstilskuddet er fastsat ved lov og ligeledes aktiviteterne. Det er Kulturstyrelsen, som tilser, at egnsteatrene opfylder betingelserne for generelle tilskud. Kommunen får refusion fra staten.

LSR lægger i sin afgørelse vægt på, at der ikke er levering mod vederlag, og at der er tale om et generelt tilskud jfr. ovenstående.

B har ikke i sin henvendelse forholdt sig konkret til, hvilke ligheder der kunne være mellem H1 og sagen, som LSR af truffet afgørelse i, eller i øvrigt kommenteret på, hvilken praksis jfr. LSR afgørelse, der kan lægges til grund for at ændre SKATs afgørelse.

SKAT fastholder, at den donation I har modtaget fra [fonden] er momspligtig, fordi der er tale om levering mod vederlag (reklameydelse). Vi mener ikke, at der er grundlag for at sammenligne med nævnte LSR afgørelse.

Foreningen anses derfor at have en momspligtig omsætning i 2016 på 179.969 kr. inkl. moms.

Foreningen skal betale salgsmoms af donationen med 20% af 179.969 kr. = 35.993 kr."

SKAT har under sagens behandling den 30. oktober 2017 bl.a. anført følgende:

"Der er ikke nye oplysninger i sagen, som ikke står i sagsfremstillingen.
SKAT skal dog bemærke, at klager i klagens sidste afsnit nævner, at der ikke er indgået nogen form for kontrakt.
Det er korrekt, at SKAT nævner ordet kontrakt i afgørelsen. Vi skal henvise til vedlagte bilag, donationsskrivelse af 5. oktober 2016, som er det, som SKAT fejlagtigt har kaldt en kontrakt. Bilaget kan benævnes "aftale".
Endvidere skal vi bemærke, at klagers repræsentant B i forbindelse med indsendelse af klagen, har medsendt dokumentation i form at mailkorrespondance med Fonden ved C. Denne korrespondance har fundet sted efter at foreningen har modtaget SKATs afgørelse af 13/9 2017."

Foreningens opfattelse
Foreningen har nedlagt påstand om, at den af SKAT foretagne forhøjelse skal bortfalde.

Til støtte herfor har selskabet den 27. september 2017 bl.a. anført følgende:

"SKAT mener i deres afgørelse, at der skal betales moms af donationer, når der:
På grundlag af, at det for fonden er væsentligt at blive nævnt og at offentliggørelse og synliggørelse af donationen, skal ske i samarbejde med fonden, ligesom al pressemateriale skal koordineres med fonden."

Vi mener ikke, at der skal betales moms af donationen og har forsøgt efter aftale med SKAT at præcisere [fondens] ønsker i forhold til offentliggørelse.

Vi har overfor SKAT gentagene gange forsøgt, at redegøre for, at der ikke er noget krav fra [fondens] side om offentliggørelse eller synliggørelse af donationen.

Det faktiske er, at der udover fondens navn diskret nævnt i brochurematerialet, ikke er foretaget nogen form for promovering. Den påståede modydelse står således slet ikke i forhold til donationens størrelse, som i øvrigt er ydet i H1s (tilskudsmodtagers interesse) og ikke i [fondens] (tilskudsgivers interesse)
Alene af de ovenfornævnte årsager, er vi af den klare opfattelse at donationen er momsfri.

D. 21 sept. 2017 skriver C, Fondskoordinator [fonden] flg. mail:

Kære B

I forlængelse af din e-mail kan jeg oplyse, at man fra fondens side ikke går ind i drøftelser om modtagers skatteforhold, da det er et anliggende mellem SKAT og modtager.
Hvor meget der fra fondens side kræves f.s.v.a. offentliggørelse vurderes i de konkrete tilfælde.

Såfremt SKAT måtte have nogle forståelsesmæssige spørgsmål er det velkomment til at ringe til mig. (…)

H1 har tidligere gjort SKAT opmærksom på, efter telefonisk aftale med C, at der ikke er nogen form krav til denne donation.

[Fonden] har efter telefon samtale med C givet denne forståelse:

Præcisering af [fonden] vilkår for donationer

Donationen er, som der det er anført i donationsskrivelse af d. 5. oktober, på 179.969 kr.

Det er en forudsætning, at projektet gennemføres, for at donationen kan udbetales.

Der er ikke andre krav eller andre fodringer i forhold til donationen.

Man vil fra Fondens side gerne holdes orienteret og informeret om projektet samt at Fonden finder det væsentligt, men ikke nogen betingelse, at [fonden] nævnes i kommunikations- og markedsføringsøje med. Det er henstillinger til modtagere af donationer og sikring til at donationer fra [fonden] bliver brugt efter hensigten.

Af hensyn til fonden er det ønskeligt at fonden har indsigt i den offentliggørelse og synliggørelse af donationen der vil ske, således der ikke sker markedsføring der kan skade fonden.

Endvidere vil vi gøre opmærksom på at der ikke er indgået nogen form for kontrakt ml. [fonden] og H1 som der henvises til.
Ordlyden forekommer som en standard henvisning på [fondens] hjemmeside.

Vi har da heller ikke i vores pr. materiale gjort andet end sidestillet donationen med andre tilskudsgivere til projektet."

Foreningen har videre den 10. marts 2021 anført, at det ikke var en betingelse fra fondens side, at fonden skulle have indflydelse på foreningens markedsføring mv.

Den eneste betingelse for udbetalingen af donationen var, at projektet blev gennemført, og at scenen/tilskueropbygningen blev indkøbt. Der er således ikke leveret nogen egentlig ydelse fra foreningen til fonden, idet fonden dog ønskede (men ikke betingede sig) at blive nævnt i markedsføringsmaterialet.

Der er ikke nogen sammenhæng mellem donationens størrelse og den eksponering, fonden har fået via flyers mv. Den manglende sammenhæng illustreres af, at andre af sponsorerne/bidragsyderne har ydet væsentlig mindre bidrag (f.eks. 2.000 kr.), men har fået nøjagtig samme eksponering som fonden. Fonden fik end ikke fribilletter til forestillingen.

Fonden havde tilsvarende også fået nøjagtig samme eksponering, hvis den havde skænket en mindre (eller for den sags skyld større) donation. Der er således reelt tale om en gave.

Det er meget alvorligt for foreningen - og for kulturlivet i det hele taget - hvis der skal betales moms i en situation som den foreliggende, hvor foreningens aktivitet i det væsentlige er finansieret af legater og donationer mv.

B har henvendt sig til By Y1 Kommunes kulturafdeling, som ikke kan forstå SKATs afgørelse, men mener den er i strid med praksis.

[Navn udeladt], som er regnskabsansvarlig for foreningen, har i 10 år været regnskabschef i G15, som jævnligt modtog donationer forskellige steder fra, herunder fra [fonden]. Han har aldrig hørt om, at SKAT skulle have opkrævet moms af en donation.

Foreningen påberåber sig Landsskatterettens afgørelse af 2. november 2015 i j.nr. 13-5283777 samt Den juridiske vejledning, afsnit D.A.8.1.1.7.5.

Skattestyrelsens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling
Skattestyrelsen har den 26. marts 2019 udtalt, at Skattestyrelsen er enig i Skatteankestyrelsens indstilling om at give foreningen fuldt ud medhold, idet Skattestyrelsen bl.a. har anført følgende:

"Skattestyrelsen er efter en konkret vurdering enig med Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse om, at der ikke består en tilstrækkelig direkte sammenhæng mellem den modtagne tilskud og eksponering af fonden gennem klagers markedsføring, hvorfor der ikke foreligger levering mod vederlag jf. momslovens § 4, stk. 1 og § 27, stk. 1.

Ved vurderingen er der lagt særligt vægt på, at omfanget af fondens eksponering efter det oplyste, ikke kan antages at have været afhængig af tilskuddet størrelse.

Videre bemærkes, at det ud fra klagers flyers, plakater og teaterprogrammer må lægges til grund, at alle tilskudsgivere har opnået samme eksponering, uagtet tilskuddet størrelse.

Skattestyrelsen er således efter en meget konkret vurdering enige i, at der ikke foreligger levering mod vederlag. Vi derfor enig i, at forhøjelsen af momstilsvar for perioden fra den 1. januar - 31. december 2016, skal nedsættes fra 35.993 kr. til 0 kr."

Foreningens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling
Foreningen har den 30. marts 2021 telefonisk oplyst, at foreningen er enig i indstillingen og ikke har yderligere bemærkninger til sagen.

Landsskatterettens afgørelse
Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT har forhøjet foreningens momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2016 med 35.993 kr., idet SKAT har anset foreningen for at have leveret en reklameydelse mod vederlag i forbindelse med modtagelse af en donation, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.

Momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., er sålydende:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet."

Af momslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., fremgår:

"Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov."

Bestemmelsen har hjemmel i momssystemdirektivets art. 73, hvoraf fremgår:

"Ved levering af varer og ydelser, bortset fra de i artikel 74 til 77 omhandlede, omfatter afgiftsgrundlaget den samlede modværdi, som leverandøren modtager eller vil modtage af kunden eller tredjemand for de pågældende transaktioner, herunder tilskud, der er direkte forbundet med transaktionernes pris."

Det er en forudsætning for at pålægge en ydelse momspligt, at der er en direkte sammenhæng mellem den leverede ydelse og det modtagne vederlag, jf. bl.a. EU-Domstolens dom i sag C-16/93, Tolsma. I dommens præmis 13-17 hedder det:

"13. I dom af 5. februar 1981 (sag C-154/80, Cooperatieve Aardappelenbewaarplaats, Sml. s.445, præmis 12) og af 23. november 1988 (sag C-230/87, Naturally Yours Cosmetics, Sml. s. 6365, præmis 11) fastslog Domstolen, at beskatningsgrundlaget for en tjenesteydelse udgøres af alt, hvad der modtages som modydelse for tjenesteydelsen, og at der derfor, for at en tjenesteydelse kan beskattes, skal være en direkte sammenhæng mellem den udførte tjenesteydelse og den modtagne modværdi (jf. også dom af 18.3.1988, sag C-102/86, Apple and Pear Development Council, Sml. s.1443, præmis 11 og 12).

14. Det kan herefter fastslås, at en tjenesteydelse kun udføres "mod vederlag", som omhandlet i sjette direktivs artikel 2, nr. 1, og derfor kun kan beskattes, såfremt der mellem tjenesteyderen og modtageren består et retsforhold, der vedrører en gensidig udveksling af ydelser, idet det af tjenesteyderen modtagne vederlag udgør den faktiske modværdi af den ydelse, som leveres til modtageren.

15. I et tilfælde som det i hovedsagen foreliggende må det imidlertid nødvendigvis fastlås, at disse betingelser ikke er opfyldt.

16. Når en gademusikant modtager penge fra forbipasserende, kan sådanne indtægter ikke anses for at udgøre modværdien af en tjenesteydelse, der leveres til de forbipasserende.

17. For det første foreligger der nemlig ikke nogen aftale mellem parterne, eftersom de forbipasserende frivilligt betaler og selv bestemmer, hvor meget de betaler, og for det andet er der ikke nogen nødvendig sammenhæng mellem den musikalske ydelse og de betalinger, den fremkalder. Dels har de forbipasserende ikke udtrykt ønske om, at der spilles musik for dem, dels betaler de et beløb uden hensyn til den musikalske ydelse, men ud fra subjektive motiver, der blandt andet kan være udtryk for sympati. Nogle lægger nemlig uden at standse op et - undertiden betydeligt - beløb I musikantens bøsse, mens andre lytter til musikken en vis tid uden at give noget som helst."

Foreningen modtog fra [fonden] i 2016 en donation på 179.969 kr. til køb af en mobil scene- og tilskueropbygning.

Det fremgår af donationsbevillingen, at det er væsentligt, at [fonden] nævnes i kommunikations- og markedsføringsøjemed, at offentliggørelse og synliggørelse af donationen sker i samarbejde med [fonden], og at alt pressemateriale skal koordineres med [fonden] før offentliggørelse.

Foreningens flyers, plakater og teaterprogrammer indeholder logoer og navne på de foreninger mv., der har ydet donationer til foreningen. Størrelsen på de enkelte donationer er ikke oplyst, og de forskellige foreningers logoer er påført i ca. samme størrelse.

Landsskatteretten finder, at der ikke består en direkte sammenhæng mellem på den ene side det af foreningen modtagne beløb (donationen på 179.969 kr.) og på den anden side den af foreningen leverede ydelse, som består i eksponering via foreningens markedsføring. Der er herved særligt henset til, at omfanget af [fondens] eksponering efter det oplyste ikke kan antages at have været afhængig af donationens størrelse.

Det bemærkes herved, at det ud fra foreningens flyers, plakater og teaterprogrammer må lægges til grund, at alle foreninger mv., der har ydet donationer, har opnået samme eksponering, uanset størrelsen af det donerede beløb.

Landsskatteretten ændrer på denne baggrund SKATs afgørelse, således at den foretagne forhøjelse bortfalder.