Dato for udgivelse
28 apr 2021 08:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 aug 2018 10:11
SKM-nummer
SKM2021.231.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
6. afdeling V.L.S-1971-17
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, frifindelse, momssvig
Resumé

T var tiltalt for momssvig af særlig grov karakter for perioden 01.10.09-30.09.11 hvor han som hovedaktionær, direktør og daglig leder for et selskab afgav urigtige oplysninger til brug for momskontrollen idet han angav selskabets momstilsvar for lavt. Det offentlige blev derved unddraget for 1.633.308 kr. i moms i alt.

T forklarede, at han ikke forud for et møde i marts 2012 med sin tidligere revisor havde nogen mistanke om, at selskabet ikke havde angivet korrekt moms. Ts rolle i selskabet var at stå for salg og markedsføring. Han har aldrig beskæftiget sig med bogføring eller betaling af regninger. Bogføringen blev foretaget af hans ægtefælle som også udarbejdede momsangivelser. Det har tidligere forekommet, at momsangivelserne, som Ts ægtefælle udarbejdede ikke var korrekte, hvorefter revisor udarbejdede en efteranmeldelse. Det er også baggrunden for revisors påtegning på regnskabet for 2008/2009. Umiddelbart efter, at T blev opmærksom på, at selskabet ikke havde betalt korrekt moms i gerningsperioden, skiftede han revisor. Den nye revisor udarbejdede opgørelse og selvanmeldelse og T betalte den skyldige moms efter told- og skatteforvaltningens afgørelse.

Byretten frifandt T på grund af hverken grov uagtsomhed eller forsæt fandtes bevist. Retten fandt, at revisors forklaring bar præg af, at han selv risikerede at blive udsat for kritik og tillagdes derfor ikke særlig bevisvægt. T’s forklaring understøttedes af oplysningerne om selskabets revisor skift, at den nye revisor indgav en selvanmeldelse samt at den skyldige moms blev betalt indenfor 2 måneder efter told- og skatteforvaltningens afgørelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Reference(r)

Straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.2.4.

Vestre Landsrets dom af 14. august 2018, 6. afdeling nr. S-1971-17 7

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

[red. fødselsdato fjernet]

(v./ advokat Mikkel Cramer)

Afsagt af landsdommerne

Karen Foldager, Linda Hangaard og Kresten Trolle (kst.) med domsmænd

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Byrettens dom af 21 september 2017, nr. 1-1320/2017

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

[red. fødselsdato fjernet]

Afsagt at byretsdommer

Jan Strange

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 17. marts 2017. T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1,

ved med forsæt til afgiftsunddragelse i perioden fra den 1. oktober 2009 til den 30. september 2011, som hovedaktionær, direktør og daglig leder af selskabet G1 ApS, Y1-bopæl, Y2-by, at have angivet virksomhedens momstilsvar for lavt, hvorved det offentlige blev unddraget 1.633.308 kr. i moms

Påstande

Anklagemyndigheden har påstået tiltalte straffet med fængsel i 1 år, betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har tillige nedlagt påstand om en tillægsbøde på 800.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har subsidiært påstået straffen fastsat til fængsel i ikke over 4-5 måneder, betinget.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaringer af tiltalte og af vidnerne OM, MB og LC.

Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Af årsrapport for G1 ApS for 2008-2009 fremgår følgende revisionspåtegning:

"...

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2008 - 30. september 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

...

Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at der i strid med momsloven i årets løb ikke er afregnet korrekt moms til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Der er efterfølgende sket korrektion heraf.

..."

Årsrapporten er underskrevet af tiltalte som direktør den 1. februar 2010.

Årsrapporten for 2009-2010 indeholder ikke en tilsvarende revisoroplysning.

Af årsrapporten for 2010-2011 fremgår følgende revisionspåtegning:

"...

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2010 - 30. september 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Selskabet har i strid med merværdiafgiftsloven i årets løb indsendt urigtige momsangivelser til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Selskabet har ikke overholdt bogføringslovens krav om, at bogføring skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til selskabets art og omfang. Selskabets ledelse kan ifalde ansvar for overtrædelse af bogføringslovgivningen.

..."

SKAT traf den 4. juni 2012 følgende afgørelse:

"...

SKAT ændrer selskabets moms

Vi har modtaget en henvendelse fra selskabets revisor, LC, Revisionsfirmaet R1. Han oplyste, at selskabet har angivet for lidt i afgiftstilsvar for perioden 1/10-09-30/10-11. Sammen med revisoren har vi gennemgået den moms, G1 har angivet for ovennævnte periode.

Resultatet er, at selskabet skal betale kr. 1.633.308 i moms.

Selvom vi har gennemgået materialet, udelukker det ikke, at vi på et senere tidspunkt vil se på regnskabsmaterialet igen.

SKATs ændringer

Virksomhedens nuværende revisor, LC har udarbejdet en opgørelse over virksomhedens momsregnskab for perioden 1/10-09 30/9-11. Opgørelsen blev gennemgået med LC, som viser væsentlig større afgiftstilsvar i forhold til de oprindelige momsangivelser.

På baggrund af opgørelsen agter SKAT at ændre virksomhedens momsangivelse for ovennævnte perioder således:

Perioden

1/10-09-30/9-10

udgående

Erhvervelsesmoms

Indgående

Elafgift

Angivet moms            

1.977.818

0

1.334.727

       0

Moms jf. bogføring  

 1.844.818

           891.447

1.316.215

3.346

Skal efterangives   

- 133.000

            891.447

-   18.512

3.346

For lidt angivet i afgiftstilsvar udgør for perioden 1/10-09 - 30/09-10 kr. 773.613.

Perioden

1/10-10-30/9-11

udgående

Erhvervelsesmoms

Indgående

Elafgift

Angivet moms 

 1.610.462

 0

1.108.847

        0

Moms jf. bogføring      

1.803.566

         1.054.484

1.489.808

 6.932

Skal efterangives  

+ 193.104

         1.054.484

-  380.961

-6.932

For lidt angivet i afgiftstilsvar udgør for perioden 1/10 - 1030/9-11 kr. 859.695.

Samlet skal selskabet betale yderligere kr. 1.633.308 i moms, end der er angivet for perioden 1/10-09-30/9-11.

Beskrivelse af selskabet

Selskabets hovedaktivitet er at drive handel, herunder specielt med displays, skilte, tavler, rammer, opslagsskabe, brochureholdere, skilteholder og gadeskilte mv.

Selskabets regnskabsår er perioden l. oktober til 30. september.

Selskabets direktion består af JL og T.

Sagsfremstilling og begrundelse

1. For lidt angivelse af afgiftstilsvar for perioden 1/10-09- 30/9-11

1.1. De faktiske forhold

SKAT blev i maj 2012 telefonisk kontaktet af revisor, LC fra revisionsfirmaet R1. Han oplyste, at han i marts 2012 blev revisor for G1 og i forbindelse med gennemgang af tidligere års regnskaber har han konstateret, at selskabet har en skyldig moms vedr. tidligere år, som ikke er blevet angivet og afregnet. SKAT har anmodet revisor, LC om at sende en skrivelse, hvor han beskriver situationen.
Den 25. maj 2012 fremsendte LC en mail, hvor han oplyser, at selskabet jf. årsrapporten for 2010/11 har en skyldig moms på 1.595.424 dkk. Heraf vedrører 770.581 dkk regnskabsåret 2009/10.

LC har drøftet problemstillingen med ledelsen og forsøgt at få en kommentar fra tidligere revisor, MH i Y3-by. Den tidligere revisor henviser til revisionspåtegningen på årsrapporten.

Ledelsen oplyser til LC, at der i begge regnskabsår er indgået en aftale med revisionsfirmaet R2 om outsourcing af bogholderifunktionen. Ledelsen oplyser endvidere, at revisionsfirmaet R2 har oplyst, at der er indsendt efterangivelse for året 2009/10. Ifølge mailen fra LC var ledelsen af den opfattelse, at da den tidligere revisor sørgede for opgørelse af efterangivelse, så ville der komme en opkrævning fra SKAT om indbetaling af beløbet. Det kan konstateres, at opkrævningen ikke er kommet fra SKAT, og at beløbet ikke er afregnet.
LC oplyser, at det ikke kan fastslås hvori misforståelsen ligger, men der er ingen tvivl om, at der må have været en misforståelse for ellers var beløbet betalt. Dette bekræfter af ledelsen.

LC har foretaget en gennemgang af momsforholdene og lavet en afstemning for begge regnskabsår baseret på posteringerne i bogføringssystemet E-conomic. Afstemningen bekræfter, at der er en skyldig moms, der skal betales. Beløbet udgør i alt 1.633.308 dkk for de 2 regnskabsår.
Ledelsen er enig i at beløbet skal efterangives.
Ifølge LC foregår den daglige bogføring på et bogføringssystem, E-conomic, som er et Internet-baseret bogføringssystem.

Revisoren har direkte adgang til systemet og kan følge med den daglige bogføring.

Under afsnittet revisors erklæring i årsregnskabet skriver revisor, MB fra revisionsfirmaet R2 følgende tekst:

"Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrige regulering, supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Selskabet har i strid med merværdiafgiftsloven i årets løb indsendt urigtige momsangivelser til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.
Selskabet har ikke overholdt bogføringslovens krav om, at bogføringen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyn til selskabets art og omfang. Selskabets ledelse kan ifalde ansvar for overtrædelse af bogføringslovgivningen".
Erklæringen er underskrevet af revisoren d. 8. marts 2012.

Tilsvarende erklæring fremgår ikke af årsregnskabet 2009/2010, selv om selskabet har et skyldigt momsbeløb på kr. 773.613.

1.2.    Selskabets bemærkninger

SKAT har ikke modtaget bemærkninger fra selskabet.

...

1.5.    SKATs foreløbige afgørelse

Selskabet skal betale kr. 1.633.308 i moms for periode 1/10-09 - 30/ 9-11, jf. momslovens §§ 56 og 57. Opkrævningen sker i henhold til opkrævningslovens § 5, stk. 1.

1.6.    SKATs afgørelse

Idet der ikke er indkommet bemærkninger, træffes afgørelse i overensstemmelse med det udsendte forslag til afgørelse.

..."

Kriminalforsorgen har i personundersøgelse af 2. januar 2017 konkluderet, at tiltalte er egnet til samfundstjeneste.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har forklaret, at han ikke forud for et møde i marts 2012 med sin tidligere revisor MB havde nogen mistanke om, at selskabet ikke havde angivet korrekt moms. Tiltaltes rolle i selskabet var at stå for salg og markedsføring. Han har aldrig beskæftiget sig med bogføring eller betaling af regninger. Bogføringen blev foretaget af hans ægtefælle som også udarbejdede momsangivelser. Det har tidligere forekommet, at momsangivelserne, som tiltaltes ægtefælle udarbejdede, ikke var korrekte, hvorefter revisor udarbejdede en efteranmeldelse. Det er også baggrunden for revisors påtegning på regnskabet for 2008/2009. Umiddelbart efter, at tiltalte blev opmærksom på, at selskabet ikke havde betalt korrekt moms i gerningsperioden, skiftede han revisor. Den nye revisor, LC, udarbejdede en opgørelse og indgav en selvanmeldelse til SKAT. Efter SKATs afgørelse af 4. juli 2012 betalte selskabet den skyldige moms med 1.133.308 kr. den 24. juli 2012, og 500.000 kr. den 31. august 2012.

Revisor MB har forklaret, at han tidligere har stået for selskabets bogføringen, men han ophørte med dette, fordi han ikke modtog bilag rettidigt fra selskabet. I gerningsperioden var det derfor selskabet selv, der bogførte og indgav momsangivelser. Dette blev udført af tiltaltes ægtefælle. I forbindelse med regnskabsåret 2008-2009 drøftede han den momsmæssige problemstilling med T. Der blev indgivet en efteranmeldelse. Ved aflæggelse af regnskab for 2009/2010 forelå der ligeledes oplysninger om en gæld til SKAT, men grundlaget var ufuldstændigt, og han valgte derfor at lade tvivlen komme selskabet til gode, og skrev derfor ikke noget herom i revisionspåtegningen. Hans medarbejdere har ofte rykket Ts ægtefælle for de bilag, som de skulle bruge.

Retten finder, at revisor MBs forklaring kan være præget af, at han selv risikerer at blive udsat for kritik. Denne forklaring kan derfor ikke tillægges sædvanlig bevisvægt. Ts forklaring om, at han ikke var bekendt med de urigtige momsangivelser i gerningsperioden, understøttes af oplysningerne om, at selskabet skiftede revisor umiddelbart efter, at revisor MB havde gjort T opmærksom på gælden til SKAT, at der i samarbejde med den nye revisor blev indgivet en selvanmeldelse, og at den skyldige moms blev betalt inden for 2 måneder efter SKATs afgørelse. På denne baggrund er det ikke bevist, at tiltalte har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og tiltalte frifindes derfor.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T, frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vestre Landsrets dom af 14. august 2018, 6. afdeling nr. S-1971-17 7

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

[red. fødselsdato fjernet]

(v./ advokat Mikkel Cramer)

Afsagt af landsdommerne

Karen Foldager, Linda Hangaard og Kresten Trolle (kst.) med domsmænd

Byretten har den 21. september 2017 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 11320/2017).

Påstande

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne OM, MB og LC har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at hans rolle i selskabet var at sørge for, at der var noget omsætning. Hans kone stod for bogholderiet. Hun havde haft svært ved at følge med, siden hun blev syg i 2002. Han regnede med, at revisoren sørgede for, at alt var i orden. I 2009 var selskabets økonomi god.

Da de skiftede leverandører, var han ikke opmærksom på, at reglerne for afregning af moms var anderledes. Det var heller ikke noget, de talte med deres daværende revisor om.

Inden mødet med revisor MB i marts 2012 havde han ikke mistanke om, at der var noget galt med momsregnskabet. Det kom derfor helt bag på ham, da han fik det at vide under mødet. MB forklarede ikke, hvorfor der var et skyldigt beløb fra året før, hvor der ikke stod noget i årsrapporten om skyldig moms. MB fik et honorar på 250.000 kr. for at varetage selskabets bogholderi.

Han mener, at den gæld, der er angivet i årsrapporterne vedrører en firmabil. Han ved ikke, hvorfor banken ville have sikkerhed for denne gæld.

De penge, der blev anvendt til at betale den skyldige moms, stod på selskabets bankkonto.     

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at der ikke er nogen ændringer. Han og ægtefællen driver stadig virksomheden. Det har været meget ubehageligt at leve med sagen i de mange år, der er gået.

OM har supplerende forklaret, at der ikke er angivet korrekt moms, fordi virksomheden ikke har haft styr på momsberegning af varer købt i andre EU-lande.

Hans afgørelse er helt identisk med revisorens opgørelse. Han har ikke tjekket de bilag, der har dannet baggrund for revisorens beregning, fordi han havde tillid til revisoren.

Revisor MB har supplerende forklaret, at der blev holdt et regnskabsmøde en gang årligt. Disse møder varede typisk ca. 2 timer. Typisk laver de også momsangivelser, når de står for bogføringen, men på grund af at de ikke fik bilagene løbende, så de kunne lave angivelserne rettidigt, overtog JL selv angivelserne. Det var typisk en af hans medarbejdere, der havde kontakten til selskabet, og det var typisk JL, den pågældende medarbejder havde kontakt med. Han mener ikke, at deres honorar blev nedsat i forbindelse med, at JL selv overtog momsindberetningen, og der blev heller ikke lavet om i deres samarbejdsaftale.

De kunne på et tidspunkt se på bilagene, at der blev købt varer i andre EU-lande. I forbindelse med mødet om regnskabet for 2008-9 blev der talt om, hvordan der skulle ske bogføring af momsen vedrørende disse køb.

På mødet i marts 2012 gjorde han tiltalte opmærksom på, at momstilsvaret var steget. Tiltalte blev overrasket og nok også vred. Han husker ikke, hvad der nærmere blev sagt, men mødet blev ophævet. Mødet tog derfor ikke ret lang tid. Efter mødet blev de kontaktet af tiltalte, der fortalte, at han skiftede revisor. Deres samarbejde havde ikke været optimalt, og derfor havde han forståelse for skiftet.

Det er hans gæt, at momsangivelserne er foretaget ud fra historiske indberetninger. Det er ikke hans indtryk, at der bevidst blev indgivet forkerte momsangivelser for selskabet.

For regnskabsåret 2009-10 har han ikke givet en påtegning om den forkerte momsangivelse. Dette har imidlertid ikke noget at gøre med, om regnskabet gav et retvisende billede af selskabet, hvorfor hans påtegning i øvrigt er korrekt.

Revisor LC har supplerende forklaret, at der lå en komplet og fyldestgørende bogføring for de to regnskabsår, som sagen drejer sig om, da han blev kontaktet af tiltalte i marts 2012. Da tiltalte blev klar over, at der var fejl i momsangivelserne, overvejede han ikke et sekund, at der skulle indberettes korrekt moms.

Der gælder særlige regler for EU-moms. Han mener, at den tidligere revisor havde de samme opgaver, som han har for tiltalte. Han skal blandt andet beregne og indberette momsen. Han tror, at det gik galt med momsangivelserne, da tiltalte begyndte at købe varer i andre EU-lande end Danmark, fordi momsen behandles bogføringsmæssigt anderledes.

Landsrettens begrundelse og resultat

Revisor MB har for Landsretten forklaret, at tiltalte blev overrasket og vred, da han under regnskabsmødet i marts 2012 blev gjort opmærksom på den forkerte momsangivelse og heraf følgende momsgæld. MB har videre forklaret, at det er hans opfattelse, at det ikke var en bevidst handling fra tiltaltes side, at der var indgivet forkerte momsangivelser.

Umiddelbart efter mødet rettede tiltalte henvendelse til revisor LC, hvorefter der blev indgivet en selvanmeldelse til SKAT. Selskabet betalte herefter hele det skyldige beløb inden for to måneder efter, at SKAT den 4. juli 2012 havde truffet afgørelse.

Herefter tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at det hverken er bevist, at tiltalte har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t: 

Byrettens dom stadfæstes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.