Dato for udgivelse
21 apr 2005 12:19
SKM-nummer
SKM2005.168.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-313-00024
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Lønsumsafgift, negativt afgiftstilsvar, metode 4,
Resumé
Told- og Skattestyrelsen præciserer reglerne for modregning af negative afgiftsbeløb i efterfølgende indkomstår for lønsumsafgiftspligtige virksomheder, der opgør afgiftsgrundlaget efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 (metode 4). Det fremgår af præciseringen, at et negativt afgiftsbeløb kun kan benyttes til modregning i det efterfølgende indkomstårs eventuelle positive afgiftstilsvar.    
Reference(r)

Lønsumsafgiftsloven

Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen afsnit C.3
Redaktionelle noter

Bemærk, at lønsumsafgiftsloven er ændret ved lov nr. 517 af 7. juni 2006, således at det nu fremgår udtrykkeligt af lovbestemmelsen i lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 6, at virksomheder, der opgør deres afgiftsgrundlag efter reglerne i § 4, stk. 1, kan benytte negative afgiftsbeløb til modregning i et positivt beregnet afgiftsbeløb i efterfølgende indkomstår.

Indledning

Styrelsen skal på given foranledning præcisere reglerne om modregning af negative afgiftsbeløb for virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4.

Negative afgiftsbeløb

Det fremgår af § 4, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 739 af 3. september 2002 om afgift af lønsum m.v., at:

"Afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret opgjort efter reglerne i 2.-4. pkt., jf. dog stk. 2 og 5. Virksomhedens overskud eller underskud opgøres efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskattelovens § 22 b. Til virksomhedens overskud eller underskud opgjort efter 2 pkt. tillægges renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og fradrages rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af virksomhedens overskud eller underskud. Til virksomhedens overskud eller underskud opgjort efter 2. og 3. pkt. medregnes ikke overskud eller underskud, der hidrører fra virksomhed i udlandet"  

Det fremgår af lovbemærkningerne til L124 (91/92), bilag 43, at afgiftsgrundlaget ikke kan blive negativt.

Det fremgår endvidere af afsnit C.3 i lønsumsafgiftsvejledningen, at årets samlede afgiftstilsvar ikke kan blive negativt, selv om virksomhedens underskud er større end lønsummen. 

Fremførsel af negative afgiftsbeløb

Det har ifølge praksis været tilladt at et negativt afgiftsbeløb, som følge af at virksomhedens underskud opgjort efter reglerne i lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 er større end lønsummen, kan overføres til næste årsangivelse.

I den forbindelse skal det præciseres, at det negative afgiftsbeløb kun kan benyttes til modregning i et positivt beregnet afgiftsbeløb i det efterfølgende indkomstår. I det omfang det negative afgiftsbeløb ikke fuldt ud kan modregnes i det efterfølgende indkomstårs beregnede positive afgiftsbeløb, vil det resterende negative afgiftsbeløb derfor ikke kunne benyttes til modregning i senere indkomstårs positive afgiftstilsvar.  

Eksempel

År

 2002

 2003

 2004

1) Overskud/underskud opgjort efter lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1


(1.500.000)


(600.000)

  
(500.000)

2) Lønsum

 1.000.000

1.000.000

1.000.000

3) Afgiftsgrundlag

(500.000)

400.000

500.000

4) Afgiftsbeløb (afgiftssats 3,08 pct.)

(15.400)

12.320

  15.400

5) Modregning af negativt afgiftsbeløb

-

12.320

-

6) Afgiftsbeløb til betaling

0

0

15.400

Beløbene i skemaet ovenfor er i kr. Negative beløb er angivet i parentes.

Som det fremgår af eksemplet kan der modregnes 12.320 kr. af det negative afgiftsbeløb fra indkomståret 2002 i det beregnede afgiftstilsvar for 2003, således af afgiftsbeløbet til betaling samlet for år 2003 bliver 0. Differencen mellem det negative afgiftsbeløb fra 2002 på 15.400 kr. og det modregnede beløb på 12.320 kr. i indkomståret 2003 i alt 3.080 kr. kan derimod ikke benyttes til modregning i efterfølgende indkomstårs positive afgiftstilsvar. 

Præciseringen ændrer ikke på, at virksomheden hvert kvartal skal foretage en foreløbig opgørelse og indbetaling af afgiften alene på grundlag af virksomhedens lønsum, jf. lønsumsafgiftslovens § 6a. Der kan således ikke ske modregning af det negative afgiftsbeløb i kvartalsangivelserne.  

Det bemærkes endvidere, at såfremt en lønsumsafgiftspligtig metode 4 virksomhed, i henhold til skattelovgivningens regler i et indkomstår har et negativt skattemæssigt resultat fra driften af virksomheden, vil dette underskud ikke i efterfølgende indkomstår kunne modregnes i opgørelsen af det overskud/underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret, som der i henhold til lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1 skal betales lønsumsafgift af. Opgørelsen af afgiftsgrundlaget sker derfor før modregning af eventuelle skattemæssige underskud fra tidligere indkomstår, hvilket skyldes, at det af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1, 1. pkt. fremgår, at det er lønsummen med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret... (styrelsens fremhævelse) der udgør afgiftsgrundlaget.   

Afslutning

Der er med denne meddelelse ikke sket en ændring af praksis, men blot en præcisering af allerede gældende ret.