Dato for udgivelse
07 apr 2005 14:54
SKM-nummer
SKM2005.151.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/05-4319-807
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Resumé
Der anmodes om bindende forhåndsbesked vedr. spørgsmålet om overdragelse af en dansk filial til en ny dansk filial mellem 2 svenske søsterselskaber medfører, at selskabsskattelovens § 8 B, stk. 1, finder anvendelse.

Formålet med bestemmelsen er at lukke et hul i skattelovgivningen ved at forhindre såkaldte step-up modeller, hvor man ”gratis” omstrukturerer sig til et forbedret afskrivningsgrundlag.

Ligningsrådet tiltrådte, at bestemmelsen ikke skulle finde anvendelse i den konkrete situation.

Reference(r)
SEL § 8 B
Henvisning
S.D.4.19

Ligningsrådet er blevet bedt om at tage stilling til spørgsmålet om selskabsskattelovens § 8 B, stk. 1, finder anvendelse ved overdragelse af filialen X fra Y AB til en dansk filial af et andet svensk koncern­selskab.

Følgende er oplyst til sagen:

Overdragelsen vil ske til markedsværdi.

Fra et dansk synspunkt vil overdragelsen blive gennemført som en skattepligtig transaktion. Den nuværende filial X vil således blive ophørsbeskattet baseret på markeds­værdien af aktiverne, herunder en væsentlig goodwill. Filialen har store fremførbare underskud, som vil kunne reducere/eliminere den aktuelle skat, som realiseres som følge af transaktionen.

Det indskydende selskabs afståelse af de modtagne aktier udløser ikke skat (eller skattemæssigt fradrag for tab).

Reglerne minder i stort omfang om de danske regler for tilførsel af aktiver, men selvfølgelig baseret på svenske skatteregler.

Forespørger mener ikke, at den beskrevne transaktion falder ind under selskabsskattelovens § 8B, stk. 1, idet transaktionen udløser dansk beskatning i den "ophørende" filial.

Bestemmelsen kan dog ud fra en ren lov fortolkning give anledning til nogen tvivl om, hvorvidt betingelserne i bestemmelsen skal være opfyldt fuldt ud eller, om der er tale om alternativer.

Styrelsens indstilling og begrundelse:

Formålet med bestemmelsen har været at dæmme op for de såkaldte step-up modeller. Af bemærkningerne i lovforslaget (L 27 folketingsåret 2003/2004) fremgår det bl.a., at et selskab, som erhverver afskrivningsberettigede aktiver fra koncernforbundne selskaber - uden at overdragelsen medfører dansk eller udenlandsk beskatning eller hvor den udenlandske beskatning ved overdragelsen er udskudt - får efter gældende regler et afskrivningsgrundlag beregnet på grundlag af handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Koncernen får hermed en gratis forøgelse (step up) på anskaffelsessummen. For at imødegå dette blev det foreslået, at det erhvervende selskab i stedet indtræder i det overdragende selskabs anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter.

Det primære formål med bestemmelsen har således været, at selskaber inden for en koncern ikke skal kunne handle afskrivningsberettigede aktiver (hovedsageligt goodwill) for derved at forøge afskrivningsgrundlaget.

I nærværende sag bliver der ikke forøget noget afskrivningsgrundlag, da den overdragende filial efter det oplyste i sagen er skattepligtig af overdragelsen af aktiverne til søsterfilialen. Den oparbejdede goodwill kommer således til dansk beskatning ved overdragelsen.

Af selskabsskattelovens § 8 B, stk. 1, fremgår følgende:

"Erhverves afskrivningsberettigede aktiver fra et koncernforbundet selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, uden at overdragelsen har medført dansk eller udenlandsk beskatning af eventuelle genvundne afskrivninger, gevinster eller tab, eller den udenlandske beskatning ved overdragelsen er blevet udskudt, indtræder det erhvervende selskab i det overdragende selskabs anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter. De afskrivningsberettigede aktiver anses for afskrevet maksimalt efter danske regler indtil erhvervelsestidspunktet. § 4 A, stk. 2, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse."

I nærværende sag er transaktionen skattepligtig i Danmark og den kan således som udgangspunkt ikke anses for omfattet af selskabsskattelovens § 8 B, stk. 1.

Det er herefter spørgsmålet, om selskabsskattelovens § 8 B, stk. 1 skal forstås således, at en given transaktion er omfattet af bestemmelsen, hvis der er sket udenlandsk udskydelse af beskatningen, hvis der samtidigt er sket beskatning af transaktionen i Danmark.

Ordlyden af bestemmelsen synes at kunne læses på forskellig vis, således, at der kan dannes tvivl om det forhold, at der er sket dansk beskatning alene bevirker, at bestemmelsen ikke finder anvendelse, eller om bestemmelsen på trods heraf finder anvendelse, hvis der ud over den danske beskatning også sker udskydelse af beskatningen i udlandet.

Formålet med bestemmelsen er, at man ikke skal kunne foretage en omstrukturering, hvorved der sker en "gratis" opskrivning af de skattemæssige værdier, inden aktiverne inddrages under dansk beskatning. Da der netop sker dansk beskatning i forbindelse med overdragelsen er det i overensstemmelse med bestemmelsens formål, når transaktionen ikke anses for omfattet af selskabsskattelovens § 8 B, stk. 1. Det må i denne sammenhæng anses for uden betydning om transaktionen reelt bevirker, at der ikke kommer noget til beskatning, da den overdragende filial har fremførbare underskud, som kan eliminere den aktuelle skat, som realiseres som følge af transaktionen. Herunder er det uden betydning, at de aktuelle underskud alternativt vil forældes såfremt de ikke udnyttes i nær fremtid. Dette synspunkt finder støtte i bilag 2 til L 27 folketingsåret 2003/2004 - skatteministerens kommentar til høringssvarerne. Heraf fremgår det bl.a.: " Kommentar: Det har aldrig været tanken, at bestemmelserne skulle finde anvendelse i tilfælde, hvor der ikke er sket en faktisk skattebetaling som følge af anvendelsen af fremførte underskud. Organisationerne rejser tvivl om, det er tilfældet med den foreslåede formulering. Det skal derfor fastslås, at i tilfælde, hvor der faktisk ikke sker nogen skattebetaling som følge af anvendelse af fremført underskud eller hvor det overdragende selskabs tab i indkomståret mindskes, anses det overdragende selskab for at være blevet beskattet." Disse betragtninger fremgår ligeledes af bemærkningerne til ændringsforslag, som blev tiltrådt af et flertal i udvalget jf. betænkning af 5. december 2003.

Ligningsrådet tiltrådte på baggrund af det oplyste i sagen, at nærværende overdragelse ikke anses for omfattet af selskabsskattelovens § 8 B, stk. 1.

Der blev ved denne tiltrædelse ikke taget højde for, om selskabsskattelovens § 8 B, stk. 5 evt. fandt anvendelse.