Dato for udgivelse
12 Mar 2021 09:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Feb 2021 08:45
SKM-nummer
SKM2021.137.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
4. afdeling S-2376-20
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Forsvarerbeskikkelse, afslag, aktindsigt
Resumé

I en administrativ straffesag mod T, har T anmodet om at få beskikket en forsvarer. Skattestyrelsen har sendt en sigtelse med bødeforlæg på 13.000 kr. til T for overtrædelse af skattekontrollovens § 82, stk. 1 vedrørende urigtig angivelse af udbytte og tab på aktier, som medfører uberettiget udbetaling af indeholdt udbytteskat. T har ikke afgivet forklaring til eller taget stilling til sigtelsen i den administrative straffesag.

Byretten afslog begæringen. Den fandt efter sagens beskaffenhed ikke grundlag for at beskikke en offentlig forsvarer for T.

T anførte for landsretten, at han havde brug for en forsvarer, idet han bestred at have begået skattesvig. Der var ikke tale om en ukompliceret sag om en bøde. Han havde ikke foretaget indtastningerne, så sagen vil også angå bevisbedømmelsen og han har brug for en forsvarer, idet hans forsvarer først kunne få aktindsigt når han blev beskikket.

Skattestyrelsen har anført at der er tale om en ukompliceret sag og at T kan få aktindsigt efter skattekontrollovens § 88, stk. 2, jf. forsvarerbistandslovens § 3.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse.

Reference(r)

Forsvarerbistandslovens § 1

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.3.2

Vestre Landsrets dom af 8. februar 2021, 4. afdeling nr. S-2376-20

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Afsagt af landsdommerne

Lisbeth Kjærgaard, Annette Dellgren og Christina Melstrup Toft (kst.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byrettens dom af 2. november 2020, nr. 98-5625/2020

Parter

Anklagemyndigheden mod

T
[red. fødselsdato fjernet]

Afsagt af byretsdommer

Julie Nymark Breum.

Beskikkelse af advokat

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt brev af 2. november 2020 med bilag fra Skattestyrelsen.

Retten har modtaget en anmodning om beskikkelse af advokat SK som forsvarer for T.

Det fremgår af anmodningen, at Skattestyrelsen behandler en sag mod T om overtrædelse af Skattekontrollovens § 82, stk. 1, vedrørende urigtig angivelse af udbytte og tab på aktier, som medfører uberettiget udbetaling af indeholdt udbytteskat. Unddragelsen udgør 13.230 kr. og der kan blive tale om bødestraf.

T har ikke afgivet forklaring eller taget stilling til sigtelsen.

Retten afsagde:

Kendelse

Efter sagens beskaffenhed finder retten, at der ikke er grundlag for at beskikke offentlig forsvarer for T, jf. retsplejelovens § 732, stk. 1. Anmodningen tages derfor ikke til følge.

T h i  B e s t e m m e s :

Ts anmodning om beskikkelse af forsvarer tages ikke til følge.

Sagen sluttet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vestre Landsrets dom af 8. februar 2021, 4. afdeling nr. S-2376-20

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

[red. fødselsdato fjernet]

Afsagt af landsdommerne
Lisbeth Kjærgaard, Annette Dellgren og Christina Melstrup Toft (kst.)

Fremlagte bilag:

  • brev af 11. januar 2021 fra advokat SK.

Den 2. november 2020 har byretten afsagt kendelse om, at Ts anmodning om beskikkelse af forsvarer ikke tages til følge.

Kendelsen er kæret af T med påstand om, at advokat SK beskikkes som forsvarer for ham, subsidiært at der beskikkes en forsvarer for ham. Han har navnlig anført, at han bestrider at have begået skattesvig og har behov for advokatbistand, da han oprindelig er udlænding, og han derfor er usikker på, om anklagemyndigheden (SKAT) vil høre på ham. Sagen angår bevisbedømmelsesforhold, idet han ikke har foretaget ændringen af årsopgørelsen, hvorfor sagen også vil dreje sig om, hvem og evt. hvornår oplysningerne er indtastet samt på hvilken måde. Der er således ikke tale om en ukompliceret sag om en bøde. Advokaten kan ikke få adgang til det materiale, der begrunder sigtelsen, førend vedkommende er beskikket. En beskikket forsvarer kan få adgang til materialet, jf. forsvarerbekendtgørelsens 3, hvorimod sigtede og en advokat ikke kan få aktindsigt.

Skattestyrelsen har påstået stadfæstelse og har navnlig anført, at beskikkelse af advokat ikke er nødvendig. En sigtet har i en sag om overtrædelse af skattekontrollovens 82-84, der kan afgøres administrativt, ret til aktindsigt, jf. skattekontrollovens 88, stk. 2, jf. forsvarerbistandslovens 3. Der er tale om en simpel sag, der omhandler et enkelt forhold for et enkelt indkomstår med en samlet unddragelse på 13.230 kr., som alene vil medføre en bøde. Efter det foreliggende er der ikke særlige omstændigheder, som taler for beskikkelse af forsvarer. Der er ikke en ubetinget ret til beskikkelse af forsvarer i administrative skattesager.

Landsretten afsagde

K e n d e l s e:

Ifølge bødeforelæg af 28. oktober 2020 er T sigtet for overtrædelse af skattekontrollovens 82. Det fremgår af bødeforelægget, at sagen kan sluttes med vedtagelse af en bøde på 13.000 kr.

 Under skatteforvaltningens behandling af en sag om strafansvar for overtrædelse af skattelovgivningen kan der beskikkes borgeren en forsvarer, når sagens beskaffenhed, borgerens person eller omstændighederne i øvrigt gør det ønskeligt, jf. I i lovbekendtgørelse nr. 827 af 25. august 2005 (forsvarerbistandsloven).

Efter en samlet vurdering af sagens beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt tiltræder landsretten, at der ikke på nuværende tidspunkt, hvor T efter det oplyste endnu ikke er afhørt, er grundlag for at beskikke advokat for ham.

Landsretten stadfæster derfor byrettens kendelse.

T h i  b e s t e m m e s :

Byrettens kendelse stadfæstes.

Sagen sluttet.