Dato for udgivelse
08 mar 2021 12:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 jan 2021 10:56
SKM-nummer
SKM2021.129.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
16. afdeling S-1374-20
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, skattesvig, kapitalindkomst, selvanmeldelse, frifindelse
Resumé

T var tiltalt for forsætlig skattesvig for indkomstårene 2010, 2011, 2012 og 2013. Han havde ikke selvangivet kapitalindkomst af formue i udlandet på i alt 663.958 kr. Han havde derved unddraget for 278.701 kr. i skat i alt. T havde selvanmeldt forholdet i 2014. T havde placeret sin arv på 1,6 mio. kr. i et udenlandsk selskab, hvorfra midlerne blev investeret i obligationer, investeringsbeviser og strukturerede produkter.

T forklarede, at han undlod at foretage undersøgelser om skatteforholdene i forbindelse med sin investering på 1.6 mio. kr. i et udenlandsk selskab gennem banken i Gibraltar. Han og hans kone hævede penge fra eurokontoen som var en fælles konto, når de skulle bruge penge.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T havde undladt at foretage undersøgelser om skatteforholdene i forbindelse med sin investering og havde også efterfølgende holdt sig i bevidst uvidenhed om skatteforholdene. T idømtes 40 dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 125.000 kr. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på unddragelsens størrelse. Fængselsstraffen blev gjort betinget under henvisning til, at der var tale om selvanmeldelse, at T havde betalt den unddragne skat og Ts personlige forhold.

Landsretten frifandt med dissens T. Retten henviste til, at der ikke var oplysninger om antal hævninger og størrelsen af hævningerne på eurokontoen sammenholdt med omstændighederne omkring Ts investering i det udenlandske selskab, oplysningerne om hans baggrund som landmand og hans selvanmeldelse til told- og skatteforvaltningen. Det forhold, at han undlod nærmere at undersøge de skattemæssige forhold, kan ikke føre til, at det er bevist, at han havde forsæt, heller ikke i form af dolus eventualis til at unddrage det offentlige skat.

Reference(r)

Skattekontrollovens § 82, stk. 1 (dagældende § 13, stk. 1)

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.5.5.2.

Venstre Landsrets dom af 28. januar 2021, 16. afdeling nr. S.1374-20

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

[red. fødselsdag udeladt]

(v./ advokat Claus Hedegaard Eriksen)

Afsagt af landsdommerne

Lars Christensen, Rikke Foersom og Dorte Thorhauge (kst.) med domsmænd

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byrettens dom af 18. juni 2020, nr. 458/2020

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

[red. fødselsdag udeladt]

Afsagt af byretsdommer

Laila Nitschke

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskriftet er modtaget den 23. januar 2020.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

Skattekontrollovens § 82, stk. 1, ( dagældende § 13, stk. 1), ved med forsæt til skatteunddragelse for indkomstårene 2010, 2011 2012 og 2013, at have undladt, at selvangive kapitalindkomst af formue i udlandet med henholdsvis 383.755 kr., 31.929 kr., 206.708 kr. og 41.599 kr. eller i alt 663.958 kr., hvorved det offentlige blev unddraget henholdsvis 171.580 kr., 8.963 kr., 82.657 kr. og 15.501 kr. i alt 278.701 kr. i skat.

Subsidiært for så vidt angår indkomståret 2010

Skattekontrollovens § 83, stk. 4, jf. stk. 1 (dagældende § 16, stk. 3, jfr. 1,) ved med forsæt til skatteunddragelse for indkomståret 2010, at have undladt inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelsen for 2010, at underrette skattemyndighederne om, at ansættelsen af indkomsten var for lav, idet han ikke selvangav kapitalindkomst af formue i udlandet med 383.755 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 171.580 kr. i skat.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en kortere betinget fængselstraf og en tillægsbøde på 125.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig under henvisning til, at han ikke har handlet forsætligt.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte T.

T har i det hele henvist til den forklaring, som han afgav til SKAT i 2016, der er sålydende:

"T forklarede, at han er uddannet landmand og uddannet indenfor træindustrien som maskinsnedker.

Han arbejdede som henholdsvis landmand og snedker. Han har været pensionist siden han blev 60 år.

Han oplyste, at han i 2006 arvede nogle penge, da hans mor afgik ved døden. Han talte med F1-bank, Y1-land om, hvordan pengene skulle investeres for at give et godt afkast. Det var F1-bank, Y1-land, der ordnede det hele. F1-bank, Y1-land havde fuldmagt til at foretage de investeringsmæssige ting. Han indsatte arven på 1,6 mio. kr. på kontoen, og F1-bank, Y1-land foretog investeringerne og overførte dem til selskabet G1. Selskabet G1 var oprettet af hans ægtefælles tidligere mand.

12005 blev han medejer af selskabet og i 2006 blev arven sat ind. Hans mor døde i november 2006. Han fik en mellemregning i selskabet for indskuddet. Han har kun indskud penge i selskabet denne ene gang.

Når han og ægtefællen skulle bruge penge, hævede de penge fra eurokontoen (no. I account). Resten af pengene på eurokontoen blev reinvesteret. Han oplyste ikke SKAT om ejerskabet til selskabet eller kontoen. Han oplyste ej heller SKAT om afkastet.

Forespurgt om han blev rådført om det skattemæssige af banken, svarede han benægtende. Han fik ingen rådgivning omkring det skattemæssige.

Forespurgt om han havde haft en revisor, besvarede han benægtende.

Han oplyste, at da han arvede pengene fra sin mor betalte han arveafgift på 15 %, og sendte resten ned til F1-bank, som tog sig af resten.

Han kunne ikke oplyse, hvorfor der blev oprettet et selskab på Y2-land i 2005 med trust på Y3-land. Det var hans ægtefælles tidligere mand, der døde i 2001, der havde forestået det. Han har aldrig været på Y2-land eller Y3-land.

Han oplyste, at han ikke vidste hvorfor dette arrangement var lavet. Det var noget F1-bank, Y1-land foreslog. Det var bare sådan noget man gjorde. Han havde ikke spekuleret over, hvorfor han kunne få afkastet uden skat, når han boede i Danmark. Det var jo noget alle gjorde, både nordmænd, svenskere mv.

På forespørgsel om, hvorfor han ikke på selvangivelsen oplyste, om sine indtægter fra udlandet, forklarede han, at det vidste han ikke han skulle. Det var F1-bank, der i 2014 informerede dem om, at de skulle oplyse herom til SKAT. F1-bank har ikke løbende vej ledt dem omkring det skattemæssige i Danmark. Han tænkte ikke over at afkast fra Danmark blev beskattes, men ikke afkast fra Y1-land. Det syntes han ikke var mærkeligt. Han kender ikke noget til investeringerne. Det lod de F1-bank, Y1-land om, og det gjorde de rimelig godt.

Han er pensionist i dag og får folkepension. Han har også tidligere været gift. Hans ægtefælle ejer huset i Y4-by. og de ejer sammen huset i Y5-by. De har i dag konto i F1-bank i Y6-by. Han mødte sin ægtefælle i juli 2002."

T har supplerende forklaret, at han stadig bor i Y7-by ved Y5-by. Ægtefællens sommerhus i Y4-by ligger tæt på Y1-land. Selskabet G1 lavede ikke noget regnskab.

Der er under sagen fremvist et notat med hyppigt stillede spørgsmål i forbindelse med stiftelse af offshore-selskaber udarbejdet og angiveligt udleveret til kunder, der overlod investeringer til F1-bank, Y1-land. Af vejledningen fremgår bl.a., at der ikke er indgået dobbeltbeskatningsaftale med Y2-land. Det fremgår også, at selskabet ikke bliver beskattet af sin formue ud over en såkaldt Flat-Tax.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Kriminalforsorgen har den 14. juni 2017 bl.a. udtalt, at det er tvivlsomt, om T er i stand til at gennemføre et vilkår om samfundstjeneste. Kriminalforsorgen har dog erklæret sig indforstået med at søge et sådant vilkår gennemført. Kriminalforsorgen har anbefalet, at der til en hel eller delvis betinget dom med vilkår om samfundstjeneste fastsættes vilkår om tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden og, at der fastsættes en forholdvis lang længstetid.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter tiltaltes erkendelse og på baggrund af tiltaltes selvanmeldelse i 2014 lægges det til grund, at tiltalte i indkomståret 2010 til og med indkomståret 2013 undlod at selvangive kapitalindkomst af sin formue i udlandet, hvorved det offentlige blev unddraget i alt 278.701 kr. i skat.

Efter tiltaltes forklaring lægges det også til grund, at tiltalte undlod at foretage undersøgelser om skatteforholdene i forbindelse med sin investering på 1.6 mio. kr. i et udenlandsk selskab gennem F1-bank, Y1-land. Tiltalte har også efterfølgende holdt sig i bevidst uvidenhed om skatteforholdene. Den undladelse kan tilregnes tiltalte som forsætlig. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1, (dagældende skattekontrolloven § 13, stk. 1)

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 125.000 kr. Tillægsbøden er fastsat under hensyntagen til, at tiltalte har selvanmeldt forholdet.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på størrelsen af det unddragne beløb. Tiltalte har selvanmeldt forholdet og betalt den unddragne skat. På den baggrund og på baggrund af tiltaltes personlige forhold, gøres straffen betinget alene med en prøvetid på 1 år.  

T h i  k e n d e s  f o r  r e t :

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 40 dage

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte i en prøvetid på 1 år ikke begår strafbart forhold.

Prøvetiden regnes fra endelig dom.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 125.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venstre Landsrets dom af 28. januar 2021, 16. afdeling nr. S.1374-20

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

[red. fødselsdag udeladt]

(v./ advokat Claus Hedegaard Eriksen)

Afsagt af landsdommerne

Lars Christensen, Rikke Foersom og Dorte Thorhauge (kst.) med domsmænd

Retten har den 18. juni 2020 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 458/2020).

Påstande

Tiltalte T har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten korrigeret en skrivefejl i tiltalen, således at beløbet vedrørende undladt selvangivelse af kapitalindkomsten af formue i udlandet for 2013 ændres fra "41.599 kr." til "41.566 kr.".

Tiltalte har ikke ønsket at afgive supplerende forklaring for landsretten, men har henholdt sig til sin tidligere forklaring.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter tiltaltes erkendelse og selvanmeldelse undlod han i indkomstårene 2010-2013 at selvangive kapitalindkomsten af sin formue i udlandet, der for disse år samlet udgjorde 663.958 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 278.701 kr. i skat.

Landsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at tiltalte i 2006 gennem F1-bank, Y1-område, placerede sin arv på 1,6 mio. kr. i det udenlandske selskab, G1, hvorfra midlerne blev investeret i obligationer, investeringsbeviser og strukturerede produkter. Det udenlandske selskab, der efter skatteretlig praksis ikke kan anses for et selvstændigt skatteretligt subjekt, var efter de foreliggende oplysninger lovligt oprettet i 2001 af tiltaltes ægtefælles tidligere mand. Det fremgår af sagen, at tiltaltes ægtefælle ejer en ejendom i Y4-by, og det er anført i SKATs tiltalebegæring af 28. juni 2016, at tiltalte i vinterhalvåret opholder sig i Y8-land.

Fire voterende udtaler:

Det fremgår af den forklaring, som tiltalte afgav til SKAT i 2016, og som han også for landsretten i det hele har henholdt sig til, at han og hans ægtefælle hævede penge fra eurokontoen, når de skulle bruge penge. Der foreligger i sagen ingen nærmere oplysninger om den omtalte eurokonto ud over, at der efter det oplyste var tale om fælles konto, som både tiltalte og hans ægtefælle havde adgang til. Der foreligger heller ingen oplysninger om antallet af hævninger eller størrelsen heraf.

Når dette sammenholdes med omstændighederne omkring tiltaltes investering i det udenlandske selskab, oplysningerne om hans baggrund som landmand og hans selvanmeldelse til SKAT via sin advokat, kan det forhold, at han undlod nærmere at undersøge de skattemæssige forhold, ikke føre til, at det er bevist, at han havde forsæt, heller ikke i form af dolus eventualis, til at unddrage det offentlige skat som beskrevet i tiltalen.

Vi stemmer derfor for at frifinde tiltalte.

To voterende udtaler:

Selskabet havde i årene 2010-2013 et ikke ubetydeligt afkast, og det må efter den forklaring, som tiltalte afgav til SKAT i 2016, og som han også for landsretten i det hele har henholdt sig til, lægges til grund, at han og hans ægtefælle hævede penge fra euro-kontoen, når de skulle bruge penge.

Herefter og af de grunde, der er anført af byretten, finder vi det bevist, at tiltalte har indset, at det var muligt, at kapitalindkomsten fra det udenlandske selskab var skattepligtig i Danmark og derfor skulle selvangives, og at han accepterede denne mulighed for det tilfælde, at det faktisk forholdt sig på denne måde.

Vi stemmer derfor for at stadfæste byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen frifinder landsretten tiltalte.

T h i  k e n d e s  f o r  r e t : 

Tiltalte T frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.