Dato for udgivelse
31 Mar 2005 12:40
SKM-nummer
SKM2005.146.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/05-4332-02044
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
aktieløn, vederlag, udnyttelseskurs, aftalepart, reguleringsmekanismer, hurdlerate
Resumé
I forbindelse med besvarelsen af en række spørgsmål bekræftede Ligningsrådet, at der kan være tale om vederlag i relation til LL § 7 H, selvom tildelte optioner kun giver ret til at køb af aktier til markedskursen på tildelingstidspunktet. Afgørende for, om der er tale om vederlag omfattet af LL § 7H er, om optionerne på retserhvervelsestidspunktet forventes at give mulighed for at erhverve aktier til favørkurs. Hovedparten af spørgsmålene drejede sig om udnyttelseskursen. Ligningsrådet tilkendegav, at vurderingen af, om betingelserne i LL § 7 H, stk. 2 nr. 2, litra a er opfyldt, skal ske på tildelingstidspunktet, såfremt udnyttelseskursen ligger fast på dette tidspunkt. Ligningsrådet bekræftede, at LL § 7 H, stk. 2, nr. 2 litra b kan anvendes, hvis retserhvervelsestidspunktet er sammenfaldende med tildelingstidspunktet, udnyttelseskursen svarer til markedskursen på tildelingstidspunktet og der sker en forrentning af udnyttelseskursen indtil udnyttelsen. Ligningsrådet fandt det i den konkrete situation godtgjort, at udnyttelseskursen efter aftalen ikke på noget tidspunkt ville blive mindre end markedskursen på retserhvervelsestidspunktet. Hvis aftalen indeholder bestemmelser om, at den fastsatte udnyttelseskurs skal reguleres ved efterfølgende kapitalændringer i selskabet, foreligger der ikke en eksakt udnyttelseskurs og LL § 7 H kan ikke anvendes. Endelig fandt Ligningsrådet, at LL § 7 H ikke altid kan anvendes, når udnyttelseskursen forøges med en fast forrentning, indtil udnyttelsen finder sted. Om begrænsningerne i LL § 7 H, stk. 2, nr. 2 fandt Ligningsrådet, at ”samme år” skal opfattes som det år hvori der skal foretages en vurdering af om betingelsen i stk. 2, nr. 2 er opfyldt.
Reference(r)
LL § 7 H
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-1 A.B.1.15
Ligningsrådet har afgivet en bindende forhåndsbesked omhandlende en aktielønsordning omfattet af LL § 7 H.

Spørgsmål

 1. Foreligger "den faktiske udnyttelseskurs" på tildelingstidspunktet, når det er aftalt, at udnyttelseskursen forøges med en fast forrentning fra tildelingstidspunktet, og indtil udnyttelsen finder sted?
 2. Kan ligningslovens § 7H overhovedet anvendes i en situation, hvor parterne har aftalt, at udnyttelseskursen forøges med en fast forrentning fra tildelingstidspunktet, og indtil udnyttelsen finder sted?
 3. Kan betingelsen i ligningslovens § 7H, stk. 2, nr. 2, litra b opfyldes i en situation, hvor købe- eller tegningsretter tildeles ubetinget og på vilkår, at udnyttelseskursen, som svarer til markedskursen på tildelingstidspunktet, forøges med en fast forrentning fra tildelingstidspunktet, og indtil udnyttelsen finder sted?
 4. Kan det allerede på tildelingstidspunktet konstateres, om betingelsen i ligningslovens § 7H, stk. 2, nr. 2, litra b er opfyldt i en situation, hvor købe- eller tegningsretter tildeles suspensivt betinget, f.eks. af ansættelse i Selskabet 1 år efter tildelingen, og hvor udnyttelseskursen, som forudsættes at svare til markedskursen på tildelingstidspunktet, forøges med en fast forrentning fra tildelingstidspunktet, og indtil udnyttelsen finder sted?
 5. Såfremt spørgsmål 4 besvares benægtende ønskes det oplyst, om det vil ændre besvarelsen, såfremt det mellem Selskabet og medarbejderne aftales, at udnyttelseskursen, tillagt en fast forrentning fra tildelingstidspunktet til udnyttelsestidspunktet, aldrig må være mindre end 85 % af markedskursen på retserhvervelsestidspunktet?
 6. Såfremt spørgsmål 4 besvares benægtende ønskes det oplyst, om det vil ændre besvarelsen, såfremt udnyttelseskursen ikke forøges med en fast forrentning fra tildelingstidspunktet, men i stedet ligger fast i hele udnyttelsesperioden.
 7. Såfremt spørgsmål 4 besvares benægtende ønskes det oplyst, om det senest på retserhvervelsestidspunktet kan konstateres, om betingelsen i ligningslovens § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b er opfyldt i en situation, hvor købe- eller tegningsretter tildeles suspensivt betinget, f.eks. af ansættelse i Selskabet 1 år efter tildelingen, og hvor udnyttelseskursen, som forudsættes at svare til markedskursen på tildelingstidspunktet, forøges med en fast forrentning fra tildelingstidspunktet, og indtil udnyttelsen finder sted?
 8. Foreligger "den faktiske udnyttelseskurs" i tilfælde, hvor udnyttelseskursen ligger fast, men hvor der i aftalen om købe- eller tegningsretter er bestemmelser om regulering af udnyttelseskursen og eventuelt også antallet af købe- eller tegningsretter ved kapitalforhøjelse til andet end markedskurs, fondsaktieudstedelse, udlodning i forbindelse med kapitalnedsættelse, udbytteudlodning og lignende situationer, i henhold til hvilke bestemmelser, der sker regulering i det omfang det er nødvendigt for, at værdien af de tildelte købe- eller tegningsretter bevares uændret.
 9. Kan kravet i § 7H om, at tildelte købe- eller tegningsretter skal udgøre et vederlag, anses for opfyldt i en situation, hvor tildelingen sker til markedskurs, men suspensivt betinget, f.eks. af ansættelse i Selskabet 1 år efter tildelingen, og hvor markedskursen i tiden fra tildelingen til retserhvervelsestidspunktet er faldet til et niveau under tildelingskursen?
 10. Kan det bekræftes, at "modtagelsesåret" i § 7H, stk. 2, nr. 2 er det år hvori den ansatte erhverver endelig ret til aktier, købe- eller tegningsretter?
 11. Er et rullende program, hvor værdien af det samlede antal købe- eller tegningsretter, der tildeles overstiger 10 pct. af medarbejderens årsløn, men hvor værdien af de købe- eller tegningsretter, hvortil der i tildelingsåret og de efterfølgende år erhverves ubetinget ret, ikke overstiger 10 pct. af medarbejderens årsløn i de respektive år for retserhvervelse, foreneligt med betingelsen i ligningslovens § 7H, stk. 2, nr. 2, litra a?
 12. Under forudsætning af, at den faktiske udnyttelseskurs foreligger på tildelingstidspunktet, ønskes det oplyst, om det kan tiltrædes, at vurderingen af, om betingelsen i ligningslovens § 7H, stk. 2, nr. 2, litra a er opfyldt, skal foretages i tildelingsåret, selvom der på grund af suspensive betingelser først erhverves ret til købe- eller tegningsretterne i et efterfølgende år?
 13. Er betingelsen i § 7 H, stk. 2, nr. 3 opfyldt i en situation, hvor medarbejderens ansættelse ophører før medarbejderen har erhvervet endelig ret til købe- eller tegningsretterne forudsat, at medarbejderen i kraft af aftalen eller lovgivningen bevarer retten til at udnytte købe- eller tegningsretterne.

Svar

Spørgsmål 1, 4, 8, 10 og 11: Nej, se sagsfremstilling og begrundelse.

Spørgsmål 2: Se sagsfremstilling og begrundelse.

Spørgsmål 3, 5, 6, 7, 12 og 13: Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Spørgsmål 9: Ja, under de nærmere angivne forudsætninger. Se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Baggrunden for de stillede spørgsmål:

Selskabet ønsker at tildele sine medarbejdere købe- eller tegningsretter til aktier i Selskabet.

Købe- eller tegningsretterne påtænkes tildelt med en udnyttelseskurs, der på tildelingstidspunktet svarer til markedskursen. Det indgår dog i Selskabets overvejelser at tildele visse nøglemedarbejdere købe- eller tegningsretter til favørkurs.

Købe- eller tegningsretterne kan udnyttes i en periode, der løber fra tildelingstidspunktet og et antal år, f.eks. 5 år, frem i tiden. Medarbejderne erhverver således ubetinget ret til købe- eller tegningsretterne allerede fra tildelingstidspunktet. Det indgår dog i Selskabets overvejelser, at gøre tildelingen af købe- eller tegningsretter suspensivt betinget, f.eks. af ansættelse på et givet tidspunkt efter tildelingen.

Udnyttelseskursen for tildelte købe- eller tegningsretter forøges med en fast forrentning - f.eks. 10 pct. p.a. - for den tid, der forløber fra tildelingstidspunktet, og indtil udnyttelsen finder sted (en såkaldt hurdle rate bestemmelse).

Incitamentsprogrammet påtænkes iværksat, når lovforslag L 150 til Lov om brug af aktieoptioner m.v. i ansættelsesforhold er vedtaget. I henhold til lovforslagets § 5 bevarer medarbejdere, der bliver opsagt, retten til udnyttelse af allerede tildelte købe- eller tegningsretter.

Rådgivers opfattelse

Ad. spørgsmål 1

Hensigten med dette og en række af de følgende spørgsmål er at afklare, i hvilket omfang bestemmelserne i ligningslovens § 7H er forenelig med tildeling af købe- eller tegningsretter, hvor udnyttelseskursen forøges med en fast forrentning i perioden fra tildelingstidspunktet til udnyttelsestidspunktet.

En sådan hurdle rate bestemmelse, som er meget almindelig i incitamentsprogrammer, giver den enkelte medarbejder en tilskyndelse til at udnytte ordningen så tidligt som muligt efter tildelingen, hvortil kommer, at bestemmelsen medvirker til at behandle medarbejderne lige, selvom de udnytter de tildelte købe- eller tegningsretter på forskellige tidspunkter.

En hurdle rate bestemmelse indebærer, at den til enhver tid gældende udnyttelseskurs kan beregnes eksakt allerede ved tildelingen, når blot udnyttelsestidspunktet kendes. Bestemmelsen indebærer desuden, at minimumskursen kendes, idet den faktiske udnyttelseskurs aldrig kan blive lavere end tildelingskursen.

Af bemærkningerne til L67 (LL § 7H, stk. 1 og 2) fremgår, at der ved "den faktiske udnyttelseskurs" forstås den eksakte kurs, medarbejderen skal betale for aktierne, og at fastlæggelse af principperne for udnyttelseskursens beregning ikke er tilstrækkeligt til, at der kan siges at foreligge en faktisk udnyttelseskurs. Først på det tidspunkt hvor der opgøres en eksakt kurs ud fra de tidligere fastlagte principper, foreligger der en faktisk udnyttelseskurs.

Med spørgsmålet søges afklaret, om de nævnte bemærkninger til lovforslaget også omfatter en situation som den beskrevne, hvor udnyttelseskursen forøges med en fast forrentning i perioden fra tildelingen til udnyttelsen.

Ad. spørgsmål 2

Med spørgsmålet søges afklaret, om tildeling af købe- eller tegningsretter med en ved tildelingen fastlagt udnyttelseskurs, der forøges med en fast forrentning i perioden fra tildelingen til udnyttelsen, udelukker anvendelse af reglerne i ligningslovens § 7H.

Ad. spørgsmål 3

Det fremgår af ligningslovens § 7H, stk. 2, nr. 2, litra b, at skattefriheden efter § 7H, stk. 1 af et vederlag er betinget af, at den ansatte i samme år modtager købe- eller tegningsretter, hvor udnyttelseskursen maksimalt er 15 pct. lavere end markedskursen på de aktier, som de modtagne købe- eller tegningsretter giver ret til at erhverve eller tegne (og aktier, hvor værdien heraf ikke overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn). Vurderingen af, om denne betingelse er opfyldt, skal i henhold til ligningslovens § 7H, stk. 1 foretages ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs for købe- eller tegningsretterne foreligger, dog senest på det tidspunkt, hvor medarbejderen erhverver ubetinget ret til de modtagne købe- eller tegningsretter.

Som anført indledningsvis er det tanken, at Selskabets medarbejdere skal erhverve ubetinget ret til købe- eller tegningsretterne allerede på tildelingstidspunktet. Vurderingen af, om 15 pct.-reglen er opfyldt, skal således foretages på tildelingstidspunktet.

Med spørgsmål 3 søges afklaret, om en ubetinget tildeling af købe- eller tegningsretter med en ved tildelingen fastlagt udnyttelseskurs, der forøges med en fast forrentning i tiden fra tildelingen til udnyttelsen, er forenelig med anvendelse af 15 pct.-reglen i § 7H, stk. 2, nr. 2, litra b.

Ad. spørgsmål 4

Som det fremgår, indgår det i Selskabets overvejelser, at gøre tildelingen af købe- eller tegningsretter suspensivt betinget af ansættelse i Selskabet f.eks. 1 år efter tildelingen. Når tildelingen sker til markedskursen på tildelingstidspunktet, burde det være muligt - forudsat "den faktiske udnyttelseskurs" antages at foreligge på tildelingstidspunktet - at foretage vurderingen af, om betingelsen i § 7H, stk. 2, nr. 2, litra b er opfyldt på tildelingstidspunktet.

Ad. spørgsmål 5

Spørgsmålet knytter sig til spørgsmål 4, og tager sigte på at afklare, om det - uagtet købe- eller tegningsretter tildeles suspensivt - vil være muligt, allerede ved tildelingen at konstatere, om ordningen opfylder betingelsen i § 7H, stk. 2, nr. 2, litra b, idet det som et led i aftalen bestemmes, at udnyttelseskursen aldrig må være mindre end 85 pct. af markedskursen på retserhvervelsestidspunktet.

Ad. spørgsmål 6

Spørgsmålet knytter sig til spørgsmål 4, og tager sigte på at afklare, om det - uagtet købe- eller tegningsretter tildeles suspensivt - vil være muligt, allerede ved tildelingen at konstatere, om ordningen opfylder betingelsen i § 7H, stk. 2, nr. 2, litra b, idet udnyttelseskursen ligger fast i hele udnyttelsesperioden, hvorfor "den faktiske udnyttelseskurs" må foreligge allerede på tildelingstidspunktet.

Ad. spørgsmål 7

Spørgsmålet knytter sig til spørgsmål 4. Antages det, jf. besvarelsen af spørgsmål 1, at "den faktiske udnyttelseskurs" ikke foreligger på tildelingstidspunktet, er der behov for at afklare, om det senest på retserhvervelsestidspunktet kan afgøres, om betingelsen i § 7H, stk. 2, nr. 2, litra b er opfyldt, selvom den faktiske udnyttelseskurs heller ikke foreligger på dette tidspunkt.

Ad. spørgsmål 8

Det er helt sædvanligt, at aftaler om tildeling af købe- eller tegningsretter indeholder bestemmelser, der skal sikre, at værdien af retterne er den samme før og efter en række selskabsretlige begivenheder, som ellers - og helt uafhængig af den egentlige værditilvækst i selskabet - ville kunne påvirke værdien af retterne.

Er der tale om tegningsretter indeholder aktieselskabslovens §§ 40 a og 40b et krav om, at generalforsamlingen eller bestyrelsens beslutning om udstedelse heraf skal indeholde bestemmelse om indehaverens retsstilling "i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af konvertible gældsbreve, udstedelse af nye tegningsoptioner eller opløsning, herunder fusion eller spaltning, forinden tegningsretten kan udnyttes".

En benægtende besvarelse af spørgsmålet vil indebære, at vurderingen af, om betingelsen i § 7 H, stk. 2, nr. 2 kan opfyldes, i en række tilfælde ikke kan foretages på tildelingstidspunktet, men først på et senere tidspunkt, hvor medarbejderen erhverver endelig ret til de tildelte købe- eller tegningsretter. Herved skabes der en usikkerhed, som vil virke begrænsende på udbredelsen af incitamentsordninger omfattet af § 7 H.

Ad. spørgsmål 9

Spørgsmålet knytter sig til spørgsmål 4. Det fremgår af forarbejderne til § 7 H, stk. 1, 1. pkt., at der skal være tale om modtagelse af et vederlag. De tildelte aktier mv. skal efter bemærkningerne til L67 (LL § 7H, stk. 1 og 2) repræsentere en økonomisk fordel (værdi) på retserhvervelsestidspunktet.

Som det fremgår, overvejer Selskabet at gøre tildelingen af købe- eller tegningsretter suspensivt betinget, f.eks. af ansættelse i Selskabet 1 år efter tildelingen. Når tildelingen påtænkes at ske til markedskurs på tildelingstidspunktet er der en risiko for, at kursen på Selskabets aktier på retserhvervelsestidspunktet er lavere end værdien på tildelingstidspunktet.

Selskabet ønsker oplyst, om ligningslovens § 7H kan finde anvendelse for tildelte købe- eller tegningsretter i en situation som den beskrevne.

Ad. spørgsmål 10

Det fremgår af ligningslovens § 7H, stk. 2 nr. 2, at det er en betingelse for anvendelse af ligningslovens § 7H, at medarbejderen i samme år enten (a) modtager aktier og købe- og tegningsretter, hvor værdien af de modtagne aktier m.v. ikke overstiger 10 pct. af medarbejderens løn, eller (b) modtager købe- og tegningsretter, hvor udnyttelseskursen maksimalt er 15 pct. lavere end markedskursen på de aktier, som de modtagne retter giver ret til at erhverve eller tegne, og modtager aktier hvis værdi ikke overstiger 10 pct. af medarbejderens årsløn.

Af bemærkningerne til L 67 (LL § 7 H, stk. 2, nr. 2) fremgår, at det er en betingelse, at det modtagne vederlag i et givet år ikke overstiger en nærmere fastsat grænse.

Tilsvarende fremgår det af bemærkningerne til L 67 (LL § 7 H, stk. 1 og 2), at der skal være tale om modtagelse af et vederlag. De tildelte aktier m.v. skal således repræsentere en økonomisk fordel (værdi) på retserhvervelsestidspunktet.

Formuleringen af § 7 H, stk. 2, nr. 2 sammenholdt med de anførte bemærkninger til lovforslaget må efter spørgerens opfattelse indebære, at "modtagelsesåret" i § 7 H, stk. 2, nr. 2 er det år, hvori den ansatte erhverver ubetinget ret til tildelte aktier, købe- eller tegningsretter, altså retserhvervelsesåret.

I tilfælde, hvor tildelingen eller udnyttelsen af købe- eller tegningsretter er suspensivt betinget, vil tildelingsåret og retserhvervelsesåret ikke være sammenfaldende, og i sådanne situationer kan det have stor betydning at det entydigt kan fastlægges hvilket år, der er det relevante i henseende til om grænseværdierne er overholdt.

Ad. spørgsmål 11

Spørgsmålet knytter sig til spørgsmål 10. Som anført indledningsvis påtænker Selskabet at tildele visse nøglemedarbejdere købe- eller tegningsretter til favørkurs, det vil sige lavere end 85 pct. af markedskursen.

Spørgsmålet har til formål at afklare, om det er muligt at tildele købe- eller tegningsretter til favørkurs som led i et rullende program, hvor der i tildelingsåret og de efterfølgende år løbende erhverves ret til købe- og tegningsretter indenfor 10 pct. grænsen.

Ad. spørgsmål 12

Spørgsmålet knytter sig til spørgsmål 10 og 11 og har til formål at afklare, om vurderingen af hvorvidt 10 pct. grænsen er opfyldt i visse situationer kan foretages i et tidligere år end retserhvervelsesåret, nemlig i de situationer hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger før retserhvervelsesåret.

Problemstillingen har praktisk betydning i situationer, hvor der tildeles købe- eller tegningsretter til favørkurs, og hvor retserhvervelsen på grund af suspensive betingelser for tildelingen eller udnyttelsen først indtræder i et senere år end tildelingsåret.

I sådanne tilfælde er den relevante årsløn for medarbejderen årslønnen i tildelingsåret, såfremt den faktiske udnyttelseskurs foreligger ved tildelingen, og det er også i dette år, værdien af de tildelte købe- eller tegningsretter og værdien af Selskabets aktier skal vurderes.

Ved rullende programmer med løbende retserhvervelse i tildelingsåret og efterfølgende år vil det under de nævnte forudsætninger være muligt allerede i tildelingsåret at afklare, om betingelsen i § 7 H, stk. 2, nr. 2 er opfyldt for de respektive retserhvervelsesår.

Tildeles der købe- eller tegningsretter til favørkurs og med en samlet værdi opgjort i tildelingsåret på 40 pct. af medarbejderens årsløn i tildelingsåret, vil en sådan ordning opfylde betingelsen i § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra a, såfremt den faktiske udnyttelseskurs foreligger i tildelingsåret, og såfremt medarbejderen erhverver ret til ¼ af købe- eller tegningsretterne i tildelingsåret og ¼ af købe- eller tegningsretterne i hvert af de efterfølgende 3 år.

Etablering af incitamentsprogrammer udgør ofte en betydelig omkostning for virksomhederne, og rullende programmer med løbende retserhvervelse indebærer mulighed for at reducere omkostningerne, hvorfor det har stor betydning at få afklaret de konkrete muligheder for anvendelse af § 7 H-ordninger som led i rullende incitamentsprogrammer.

En væsentlig forudsætning for anvendelse af rullende incitamentsprogrammer er, at det allerede på tildelingstidspunktet er muligt at får klarhed over, om programmet kan opfylde de økonomiske betingelser i § 7 H, stk. 2, nr. 2.

Ad. spørgsmål 13

Det fremgår af ligningslovens § 7H, stk. 2, nr. 3, at aktierne, køberetterne eller tegningsretterne skal ydes af det selskab, hvor medarbejderen er ansat, eller af et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab. Af ligningslovens § 7H, stk. 1 fremgår, at vurderingen af, om betingelsen i § 7H, stk. 2, nr. 3 er opfyldt, skal foretages ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor medarbejderen erhverver ubetinget ret til de modtagne aktier, køberetter eller tegningsretter.

Det kan forekomme, at en medarbejder får tildelt købe- eller tegningsretter, hvor retten til udnyttelse som følge af suspensive betingelser er udskudt, således at medarbejderen ikke ved tildelingen erhverver ubetinget ret til de tildelte købe- eller tegningsretter.

Hvis medarbejderen fratræder sin stilling, inden medarbejderen har erhvervet ubetinget ret til de tildelte købe- eller tegningsretter, er der alt efter indholdet af de indgåede aftaler og lovgivningen mulighed for, at medarbejderen efter sin fratrædelse fortsat kan erhverve ubetinget ret til de tildelte købe- eller tegningsretter og således udnytte disse. På det tidspunkt, hvor medarbejderen erhverver ubetinget ret til de tildelte købe- eller tegningsretterne, er medarbejderen altså ikke ansat i det selskab, der yder købe- eller tegningsretterne.

Efter ordlyden af ligningslovens § 7H finder bestemmelsen således ikke anvendelse i en sådan situation, hvilket dog er en uheldig konsekvens for medarbejderen. Spørgeren er imidlertid bekendt med, at skatteministeriet i forbindelse med behandlingen af lovforslag L 67 tilkendegav, at ansættelsesforholdet i sådanne situationer ansås for "videreført" i kraft af medarbejderens bevarelse af de tildelte købe- eller tegningsretter. Med spørgsmål 12 ønskes det bekræftet, at det forholder sig som tilkendegivet under lovforslagets behandling i Folketinget.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Ad. spørgsmål 1

Ved den faktiske udnyttelseskurs forstås den eksakte kurs, som den ansatte skal betale for aktierne. Dette fremgår af bemærkningerne til lov nr. 394 af 28. maj 2003, hvorved LL § 7 H blev indført. Af bemærkningerne fremgår det endvidere, at fastlæggelse af principperne for udnyttelseskursens beregning ikke er tilstrækkeligt til, at der kan siges at foreligge en faktisk udnyttelseskurs.

I den aktuelle situation vil udnyttelseskursen blive forrentet med en fast rentesats fra tildelingstidspunktet til udnyttelsestidspunktet.

Styrelsen finder ikke, at der foreligger en eksakt kurs på tildelingstidspunktet, idet der finder en forrentning sted og idet udnyttelsestidspunktet ikke er kendt på tildelingstidspunktet.

Med den faste forrentning er der kun tale om, at principperne for beregningen af udnyttelseskursen er fastlagt.

Den "faktiske udnyttelseskurs" anses således ikke at foreligge på tildelingstidspunktet, hvorfor det indstilles, at spørgsmålet besvares med nej.

Ad. spørgsmål 2

Forespørger søger med spørgsmålet afklaret, om tildeling af købe- eller tegningsretter kan finde sted med anvendelse af § 7 H, såfremt der sker tildeling til en kurs, der efterfølgende forrentes frem til udnyttelsestidspunktet.

Styrelsen finder, at spørgsmålet er formuleret så generelt, at det ikke er muligt at svare ja eller nej hertil. Styrelsen finder dog ikke, at det kan anses for udelukket at anvende LL § 7 H på en model som den beskrevne. Der henvises i øvrigt til besvarelsen af de øvrige spørgsmål.

Ad. spørgsmål 3

Såfremt købe- eller tegningsretter tildeles ubetinget på tildelingstidspunktet, skal det på dette tidspunkt vurderes, om betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra b er opfyldt, uanset at den faktiske udnyttelseskurs ikke ligger fast på dette tidspunkt. Dette følger af § 7H, stk. 1, hvorefter betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra b skal vurderes senest på retserhvervelsestidpunktet.

I følge det oplyste påtænkes købe- og tegningsretterne tildelt med en udnyttelseskurs, der på tildelingstidspunktet svarer til markedskursen. Udnyttelseskursen forrentes herefter med f.eks. 10 pct. pro anno frem til udnyttelsestidspunktet.

I følge stk. 2, nr. 2, litra b må den ansatte modtage et ubegrænset antal købe- eller tegningsretter, blot udnyttelseskursen maksimalt er 15 pct. lavere end markedskursen på de aktier, som de modtagne retter giver ret til at erhverve eller tegne.

Tildelingen sker til markedskursen på tildelingstidspunktet og udnyttelseskursen forrentes herefter frem til udnyttelsestidspunktet. Udnyttelseskursen kan således på intet tidspunkt blive mindre end markedskursen på tildelingstidspunktet på de aktier, der gives ret til at erhverve/tegne og betingelsen om den maksimale favørkurs på 15 pct. er således opfyldt.

Styrelsen indstiller, at der svares ja til spørgsmålet.

Ad. spørgsmål 4

Betingelsen i § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b skal vurderes på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs ligger fast, dog senest på retserhvervelsestidspunktet. Den faktiske udnyttelseskurs ligger først fast på udnyttelsestidspunktet. Det er i spørgsmålet forudsat, at der er udskudt retserhvervelse, hvorfor retserhvervelsen ikke finder sted på tildelingstidspunktet. Ingen af de to vurderingstidspunkter foreligger således på tildelingstidspunktet, hvorfor dette tidspunkt ikke er relevant for vurderingen af, om betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra b er opfyldt.

Når der alligevel spørges til, hvorvidt det allerede på tildelingstidspunktet kan konstateres, om betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra b er opfyldt kan dette skyldes et ønske om, at man som arbejdsgiver henholdsvis medarbejder allerede på det tidligst mulige tidspunkt ønsker at sikre sig, at betingelsen er opfyldt. Ifølge det oplyste vil man som udnyttelseskurs aftale markedskursen på tildelingstidspunktet tillagt en årlig forrentning. Da udnyttelseskursen således teoretisk set kan blive lavere end 85 pct. af markedskursen på henholdsvis det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs ligger fast, eller dog senest på retserhvervelsestidspunktet kan det ikke på tildelingstidspunktet konstateres, om betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra b er opfyldt.

Et eksempel kunne se således ud: Markedskursen på tildelingstidspunktet er 100. Der sker tildeling til udnyttelseskurs 85, dvs. den laveste udnyttelseskurs, der opfylder betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra b på dette tidspunkt. Forholdene på tildelingstidspunktet er dog ikke relevant for vurderingen af betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra b. Denne kurs forrentes og udgør på retserhvervelsestidspunktet 1 år senere f.eks. 89,25 ved en rente på 5 pct. p.a. Markedskursen på retserhvervelsestidspunktet er f.eks. 120. Dvs. at udnyttelseskursen minimum skal være 102 for at betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra b er opfyldt på retserhvervelsestidspunktet. Da det er forholdene på retserhvervelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen efter stk. 2, nr. 2, litra b er betingelsen ikke opfyldt i dette tilfælde.

Det indstilles at svare nej.

Styrelsen bemærker i øvrigt, at forespørger i sit spørgsmål som en suspensiv betingelse anfører medarbejderens fortsatte ansættelse i selskabet 1 år efter tildelingen af købe- eller tegningsretterne. For en god ordens skyld bemærkes det, at en sådan betingelse ikke i alle tilfælde kan anses for suspensiv.

Ad. spørgsmål 5

Såfremt forudsætningerne i spørgsmål 4 ændres således, at udnyttelseskursen tillagt en fast forrentning aldrig må være mindre end 85 pct. af markedskursen på retserhvervelsestidspunktet, finder styrelsen, at det allerede på tildelingstidspunktet kan konstateres, at betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra b er opfyldt, idet betingelsen netop kræver, at udnyttelseskursen ikke kan blive lavere end 85 pct. af markedskursen på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs ligger fast, dog senest på retserhvervelsestidspunktet. I denne sag ligger retserhvervelsestidspunktet tidligere end det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs ligger fast, da den faktiske udnyttelseskurs først ligger fast på udnyttelsestidspunktet. Retserhvervelsestidspunktet er derfor det relevante vurderingstidspunkt for, om betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra b er opfyldt.

Man kan således allerede på tildelingstidspunktet forudse at betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra b vil være opfyldt på det senere vurderingstidspunkt (retserhvervelsestidspunktet), men tildelingstidspunktet er fortsat ikke et vurderingstidspunkt i forhold til betingelsen i § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b og skattemyndighederne kan derfor ikke forventes at ville tage positivt stilling til, om betingelsen er opfyldt allerede på tildelingstidspunktet.

En vurdering allerede på tildelingstidspunktet kan således alene anvendes for at skabe en tryghed for selskabet og medarbejderen om at betingelserne i § 7 h også vil være opfyldt på det senere, relevante tidspunkt.

Det indstilles at svare ja

Ad. spørgsmål 6

Såfremt udnyttelseskursen ligger fast i hele udnyttelsesperioden finder styrelsen, at det allerede på tildelingstidspunktet kan konstateres, om betingelsen i § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra b er opfyldt. Det er dog en betingelse, at udnyttelseskursen allerede på tildelingstidspunktet ikke blot ligger fast, men også at denne faktisk kendes/kan oplyses, og at kursen i øvrigt opfylder betingelsen om at være en eksakt kurs, jf. det i lovbemærkningerne anførte. Såfremt disse betingelser er opfyldt, finder styrelsen, at den "faktiske udnyttelseskurs", som denne forstås i § 7 H, stk. 1, 2. pkt. foreligger allerede på tildelingstidspunktet, hvorfor det på dette tidspunkt er muligt at vurdere, om betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra b er opfyldt.

Det indstilles derfor at svare ja.

Ad. spørgsmål 7

På retserhvervelsestidspunktet skal det vurderes, om betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra b er opfyldt, uanset om den faktiske udnyttelseskurs ligger fast. Idet udnyttelseskursen fastsættes til markedskursen på tildelingstidspunktet tillagt en fast forrentning frem til udnyttelsestidspunktet vil der på retserhvervelsestidspunktet kendes en minimumskurs og udnyttelseskursen vil fra tildelingstidspunktet kun kunne blive større. På baggrund heraf finder styrelsen, at det på retserhvervelsestidspunktet kan konstateres, om § 7 h, stk. 2, nr. 2, litra b er opfyldt.

Det indstilles at svare ja.

Ad. spørgsmål 8

Ved "den faktiske udnyttelseskurs" i LL § 7 H, stk. 1, 2. pkt. forstås den eksakte kurs, som den ansatte skal betale for aktierne. Af bemærkningerne til lov nr. 394 af 28. maj 2003 fremgår det, at fastlæggelse af principperne for udnyttelseskursens beregning ikke er tilstrækkeligt til, at der kan siges at foreligge en faktisk udnyttelseskurs. Først på det tidspunkt hvor der opgøres en eksakt kurs ud fra de tidligere fastlagte principper, foreligger der en faktisk udnyttelseskurs.

I de i spørgsmålet nævnte tilfælde er der, efter styrelsens opfattelse alene tale om en fastlæggelse af principperne for beregning af udnyttelseskursens beregning. Den eksakte udnyttelseskurs foreligger således ikke, såfremt der i aftalen indskrives bestemmelser om regulering af udnyttelseskursen i en række situationer.

Det indstilles at svare nej.

Ad. spørgsmål 9

Om kravet til at tildelte købe- og tegningsretter skal udgøre et vederlag udtales det i bemærkningerne til lov nr. 394 af 28. maj 2003:

"Der skal være tale om modtagelse af et vederlag. Det vil sige, at de tildelte aktier m.v. skal repræsentere en økonomisk fordel(værdi) på retserhvervelsestidspunktet (styrelsens kursivering). F.eks. må købe- og tegningsretter anses for at have en værdi, hvis retten kan eller forventes at give mulighed for at erhverve/tegne aktier til favørkurs. Som udgangspunkt vil retserhvervelsestidspunktet være identisk med tildelingstidspunktet. Er der til tildelingen knyttet betingelser af suspensiv karakter, anses retserhvervelsen dog for udskudt til et tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt."

Såfremt der er tale om en suspensivt betinget tildeling er retserhvervelsestidspunktet udskudt til det tidspunkt, hvor betingelsen opfyldes. I den nævnte situation sker tildelingen med en udnyttelseskurs svarende til markedskursen på tildelingstidspunktet.

Såfremt markedskursen i tiden fra tildelingen til retserhvervelsestidspunktet er faldet til under udnyttelseskursen har de tildelte retter en formindsket værdi, eller endog ingen værdi. Dette må afgøres konkret under hensyntagen til blandt andet forventninger til selskabets fremtidige værdi. At udnyttelseskursen på retserhvervelsestidspunktet er højere end markedskursen betyder således ikke nødvendigvis at retterne er værdiløse. Ifølge de ovenfor citerede bemærkninger er det således tilstrækkeligt, at retterne på retserhvervelsestidspunktet forventes at give mulighed for at erhverve eller tegne aktier til favørkurs (styrelsens kursivering). Der kræves således ikke, at retterne aktuelt på retserhvervelsestidspunktet skal kunne udnyttes til at tegne/erhverve aktier til favørkurs.

Det indstilles at svare ja under den forudsætning, at retterne forventes på et senere tidspunkt at give mulighed for at tegne/erhverve aktier til favørkurs

Ad. spørgsmål 10

Forespørger ønsker Ligningsrådets vurdering af, hvorvidt "modtagelsesåret", jf. ordlyden af § 7 H, stk. 2, nr. 2, skal forstås som det år, hvori den ansatte erhverver endelig ret til de modtagne aktier m.v.

I følge LL § 7 H, stk. 2, nr. 2 er det en betingelse, at den ansatte i samme år enten

a.)    modtager (styrelsens kursivering) aktier og købe- eller tegningsretter, hvor værdien af de modtagne aktier m.v. ikke overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn, eller

b.)    modtager (styrelsens kursivering) købe- eller tegningsretter, hvor udnyttelseskursen maksimalt er 15 pct. lavere end markedskursen på de aktier, som de modtagne retter giver ret til at erhverve eller tegne, og aktier, hvor værdien heraf ikke overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn.

Forespørger har ved henvisning til forskellige passager i bemærkningerne til LL § 7 H fundet, at "modtagelsesåret" må forstås som retserhvervelsesåret. Forespørger henviser således til, at der ifølge bemærkningerne skal være tale om modtagelse af et vederlag og at vurderingen af, om der foreligger et vederlag/en økonomisk fordel skal foretages på retserhvervelsestidspunktet.

Styrelsen finder ikke, at den omstændighed, at vurderingen af om der er modtaget et vederlag skal foretages på tidspunktet for retserhvervelsen, fører til, at modtagelsesåret i stk. 2, nr. 2 må forstås som retserhvervelsesåret.

Efter styrelsens opfattelse, må formuleringen af § 7 H, stk. 2, nr. 2 føre til at "modtagelsesåret" skal forstås som det år, hvori vurderingen af om betingelsen i § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra a eller b er opfyldt, finder sted.

I bemærkningerne til LL § 7 H, stk. 2, nr. 2 står følgende:


"Efter det foreslåede stk. 2, nr. 2 er det en betingelse, at det modtagne vederlag i et givet år ikke overstiger en nærmere fastsat grænse"

På baggrund af denne formulering og den sammenhæng, der lægges op til mellem modtagelsen i et givet år og den grænse, som vederlaget i dette år ikke må overstige, finder styrelsen, at "modtagelsesåret" må være det år, hvori det vurderes, om betingelsen i stk. 2, nr. 2 er opfyldt. Det vil sige enten det år, hvori den faktiske udnyttelseskurs foreligger eller dog senest det år, hvori den endelige retserhvervelse finder sted, jf. § 7 H, stk. 1, 2. pkt.

Styrelsen kan således ikke bekræfte at modtagelsesåret i LL § 7 H, stk. 2, nr. 2 er det år, hvori den ansatte erhverver endelig ret til aktier, køberetter eller tegningsretter, hvorfor det indstilles at svare nej.

Ad. spørgsmål 11

Spørgsmålet har sammenhæng med spørgsmål 10. Det forudsættes af forespørger, at der tildeles købe- og /eller tegningsretter med en udnyttelseskurs, der er lavere end 85 pct. af markedskursen på tildelingstidspunktet.

Der spørges om, hvorvidt Selskabet kan tildele sådanne købe- og/eller tegningsretter, hvor den samlede værdi af disse overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn på tildelingstidspunktet, men hvor 10 pct.-kravet i § 7 H, stk. 2, nr. 2, litra a er overholdt i de respektive år, hvor der erhverves ubetinget ret til det modtagne vederlag.

Det bemærkes, at såfremt betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra b om at udnyttelseskursen på tildelte købe- eller tegningsretter maksimalt må være 15 pct.  lavere end markedskursen ikke er opfyldt betragtes aftalen automatisk for at være omfattet af stk. 2, nr. 2, litra a, således, at den samlede værdi af retterne (samt eventuelt tildelte aktier) ikke må overstige 10 pct. af den ansattes årsløn.

Som anført ved besvarelsen af spørgsmål 10 skal vurderingen af, om betingelsen i stk. 2, nr. 2 er opfyldt foretages på tidspunktet, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger - dog senest på tidspunktet, hvor der sker endelig retserhvervelse.

Såfremt tidspunktet, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger, indtræder før tidspunktet for endelig retserhvervelse, er det forholdene på tidspunktet, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger, der er afgørende for vurderingen af, om betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra a er opfyldt. Det er således ikke tilstrækkeligt, at betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra a overholdes på tidspunktet for endelig retserhvervelse. Såfremt tidspunktet, hvor den faktiske udnyttelseskurs foreligger, indtræder før tidspunktet for endelig retserhvervelse og betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra a ikke er opfyldt på dette (førstnævnte) tidspunkt, er betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra a ikke opfyldt og LL § 7 H kan dermed ikke anvendes.

Det indstilles at der svares nej.

Ad. spørgsmål 12

Ifølge § 7 H, stk. 1, 2. pkt. skal vurderingen af, om betingelsen i stk.2, nr. 2 er opfyldt foretages ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs i henhold til de ydede købe- eller tegningsretter henholdsvis den faktiske købskurs for ydede aktier foreligger, dog senest på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne aktie, køberet eller tegningsret. Det er således det tidligste af disse to tidspunkter, der er afgørende for vurderingen af om betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra a er opfyldt.

Såfremt den faktiske udnyttelseskurs foreligger på tildelingstidspunktet, er det således på dette tidspunkt, at vurderingen af om betingelsen i stk. 2, nr. 2, litra a skal foretages. Det faktum at medarbejderens retserhvervelse først sker i et senere år ændrer ikke herved. 

Det indstilles at svare ja.

Ad. spørgsmål 13

Ifølge § 7 H, stk. 2, nr. 3 er det en betingelse, at aktierne, købe- eller tegningsretterne ydes af det selskab, hvor personen er ansat, eller af et selskab, der er koncernforbundet med dette selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Ifølge § 7 H, stk. 1, sidste punktum skal vurderingen af, om betingelsen i stk. 2, nr. 3 er opfyldt foretages ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor den ansatte erhverver ubetinget ret til den modtagne aktie, køberet eller tegningsret.

Det følger af ovenstående, at det er et krav, at det pågældende ansættelsesforhold består på det tidspunkt, hvor medarbejderen erhverver ubetinget ret til det modtagne.

Under behandlingen (høringen) af L 67 (Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love - forbedring af vilkårene for medarbejderaktieordninger), der senere blev vedtaget som lov nr. 394 af 28. maj 2003 blev der stillet et lignende spørgsmål, hvortil det anførtes:

"Hovedkravet er, at aktierne m.v. skal modtages som vederlag, og at modtagelsen skal udspringe af et ansættelsesforhold. Dette hovedkrav vil fortsat være opfyldt, hvor arbejdsgiverselskabet/koncernen accepterer, at den ansatte bevarer de tildelte købe- eller tegningsretter, uagtet at vedkommende forlader/koncernen før retserhvervelsen. De tildelte købe- og tegningsretter vil dermed fortsat være omfattet af den foreslåede LL § 7 H, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt. Ansættelsesforholdet ved tildelingen "videreføres" i kraft af bevarelsen af de tildelte købe- og tegningsretter, således at vedkommende fortsat skal betragtes som ansat på retserhvervelsestidspunktet i relation til den foreslåede LL § 7 H."

Af ovenstående følger, at ansættelsesforholdet netop anses for fortsat at bestå, selvom medarbejderen ikke er ansat (i sædvanlig forstand) på det tidspunkt, hvor der erhverves ubetinget ret til vederlaget. Ansættelsesforholdet anses for videreført i kraft af, at retten til de tildelte aktier m.v. bevares i følge aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren. Det samme må antages at gælde, såfremt medarbejderen bevarer retten til de tildelte aktier m.v. på grundlag af bestemmelser herom i lovgivningen. Det afgørende må være, at retten til det tildelte vederlag bevares - ikke på hvilket grundlag retten bevares.

Styrelsen indstiller, at der svares ja.

Ligningsrådet tiltrådte styrelsens indstilling.