Dato for udgivelse
05 Apr 2005 09:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. marts 2005
SKM-nummer
SKM2005.147.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
421/2003
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Afskrivning, autoforhandler, driftsmiddel, varelager, demobiler
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt en automobilforhandler kunne foretage afskrivning på biler, der blev anvendt til demonstration.

Højesteret anførte, som landsretten, at bilerne måtte anses for indkøbt med henblik på videresalg som et led i virksomhedens næring. På den baggrund tiltrådte Højesteret, at bilernes anvendelse til demonstration ikke kunne føre til, at de blev anset for driftsmidler i virksomheden omfattet af den dagældende afskrivningslovs kapitel I.

Reference(r)
Afskrivningsloven § 1 (dagældende)
Afskrivningsloven § 30 (dagældende)
Henvisning

Ligningsvejledningen 2005 - 1 E.C.2.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005 - 1 E.B.2.6.1.2

Parter

H2 A/S
(advokat Michael Serup)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Marie-Louise Andreasen, Poul Sørensen, Asbjørn Jensen, Poul Søgaard og Jytte Scharling.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 5. afdeling den 19. august 2003.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, H2 A/S, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at selskabet efter reglerne i den dagældende afskrivningslovs afsnit I, jf. § 30, har ret til at afskrive på en Toyota Carina, reg.nr. ...1, i skatteåret 1996/97 og på en Toyota Corolla, reg.nr. ...2, i skatteåret 1997/98.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Parterne er enige om, at såfremt aktieselskabets påstand tages til følge, skal dets skatteansættelser for skatteårene 1996/97 og 1997/98 hjemvises til fornyet ligningsmæssig behandling.

Sagen angår for Højesteret alene spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for at foretage skattemæssige afskrivninger på virksomhedens demonstrationsbiler er opfyldt.

Højesterets begrundelse og resultat

H2 A/S driver erhvervsmæssig virksomhed med salg af biler. Demonstrationsbilerne må som anført af landsretten anses for indkøbt med henblik på videresalg som et led i virksomhedens næring. Højesteret tiltræder på den baggrund, at bilernes anvendelse til demonstration ikke kan føre til, at de anses for driftsmidler i virksomheden omfattet af den dagældende afskrivningslovs kapitel I.

Højesteret stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H2 A/S inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 20.000 kr. til Skatteministeriet.