Dato for udgivelse
31 mar 2005 08:02
SKM-nummer
SKM2005.144.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/04-4331-00317
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri fusion - kapitalnedsættelse - udlodning - kontantvederlag
Resumé

Resumé: X A/S ejede Y A/S 100%, der ejede Z A/S 100%. Pr. 1. maj 2001 foretog Y A/S og Z A/S en skattefri fusion med Z A/S som det fortsættende selskab. Primo 2002 blev Ligningsrådet anmodet om bindende forhåndsbesked om, hvorvidt en kapitalnedsættelse i Z A/S med efterfølgende maksimal udlodning til X A/S ville have skattemæssige konsekvenser i forhold til den gennemførte skattefri fusion. Ligningsrådet blev tillige spurgt om, hvorvidt en kapitalnedsættelse i Z A/S med efterfølgende udlodning til X A/S svarende til resultatet efter skat i første regnskabsår efter fusionen ville have skattemæssige konsekvenser i forhold til den gennemførte skattefri fusion.

Ligningsrådet besvarede det første spørgsmål bekræftende og det andet benægtende, jf. SKM 2002.189.LR/TfS 2002.508 LR.

I 2004 anmodedes Ligningsrådet om stillingtagen til, hvorvidt udlodning af hovedparten af Z A/S’ frie reserver pr. 30. april 2004 ville medføre skattemæssige konsekvenser for den skattefri fusion, der blev gennemført pr. 1. maj 2001. Ligningsrådet svarede hertil, at en udlodning af selskabets frie reserver pr. 30. april 2004 ikke vil blive betragtet som kontantvederlag i relation til den 1. maj 2001 gennemførte skattefri fusion.   

Reference(r)
Fusionsskattelovens § 2
Henvisning

LV S.D.1.4 (Fusion)

LV S.D.3.5.4 (Efterfølgende udlodning af udbytte)

I anmodning om bindende forhåndsbesked er Ligningsrådet blevet bedt om at besvare følgende:

 

Spørgsmål

 

Vil udlodning af Z A/S’ frie reserver pr. 30. april 2004 medføre skattemæssige konsekvenser for den skattefri fusion, som blev gennemført med skattemæssig virkning pr. 1. maj 2001 med Z A/S som det modtagende selskab?

 

Svar

 

Nej, en udlodning af hovedparten af selskabets frie reserver pr. 30. april 2004 vil ikke blive betragtet som kontantvederlag i relation til den pr. 1. maj 2001 gennemførte skattefri fusion. Se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Forespørgers repræsentant har tidligere ved skrivelse af 7. januar 2002 anmodet Ligningsrådet om at besvare følgende spørgsmål:

1.     Vil en kapitalnedsættelse i Z A/S med efterfølgende maksimal udlodning til X A/S have skattemæssige konsekvenser i forhold til en året forinden gennemført skattefri fusion med Z A/S som modtagende selskab?

2.     Vil en kapitalnedsættelse i Z A/S med efterfølgende udlodning til X A/S, som svarer til resultatet efter skat i første regnskabsår efter fusionen, have skattemæssige konsekvenser i forhold til en året forinden gennemført skattefri fusion med Z A/S som modtagende selskab? 

Første spørgsmål blev af Ligningsrådet besvaret bekræftende, medens andet spørgsmål besvaredes benægtende. Den bindende forhåndsbesked af 19. marts 2002 er offentliggjort som SKM 2002.189 LR/TfS 2002, 508 LR.

Told- og Skattestyrelsen anførte i sin indstilling vedrørende spørgsmål 1, at det ved kapitalnedsættelsen udloddede beløb måtte sidestilles med kontantvederlag i det omfang den del af udlodningen, der oversteg resultatet efter skat i det første regnskabsår efter fusionen, udgjorde mere end 10% af de ved fusionen modtagne værdipapirers pålydende værdi. Udlodningen ville derfor have som konsekvens, at dagældende fusionsskattelov § 2, stk. 1, ikke var overholdt.

Uanset kapitalnedsættelsen ikke fandt sted i umiddelbar forlængelse af fusionen, var det Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at der forelå kontantvederlag henset til, at repræsentanten allerede ca. 3 uger efter vedtagelsen af fusionen kontaktede den skatteansættende myndighed med henblik på at få en tilkendegivelse vedrørende spørgsmålet. Told- og Skattestyrelsen henså endvidere til, at beslutningen om kapitalnedsættelse påtænktes foretaget på generalforsamlingen i sommeren 2002, hvilket kun var ca. 8 måneder efter beslutningen om fusion på en ekstraordinær generalforsamling i oktober 2001.

 

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.

Koncernstruktur m.v.
Indtil 1. maj 2001 var Z A/S ejet 100% af Y A/S, der var ejet 100% af  X A/S, der var ejet af 2 personlige aktionærer med henholdsvis 25% og 75%.

Pr. 1. maj 2001 fusionerede Y A/S skattefrit med Z A/S i henhold til fusionsskattelovens regler med sidstnævnte som fortsættende selskab. Hensigten med fusionen var at forenkle koncernstrukturen, og der udbetaltes ikke kontant vederlag i forbindelse med fusionen.

 

Fusionsplan og fusionsredegørelse blev underskrevet af bestyrelserne i Y A/S og Z A/S den 21. august 2001. Vurderingsmændenes udtalelse og erklæring blev ligeledes underskrevet denne dato, og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bekendtgjorde den 14. september 2001 fusionsplanen.

 

Såvel X A/S som Z A/S har regnskabsår 1. maj – 30. april, og ved regnskabsafslutningen den 30. april 2004 aflagde Z A/S sit 3. årsregnskab efter fusionen.

 

Det er på Told- og Skattestyrelsens foranledning oplyst, at ejerforholdet til selskabskapitalen i X A/S i september 2001 er ændret således, at denne ejes af et en personlig aktionær med 25% og et udenlandsk selskab med 75%. Ejerforholdet til det udenlandske selskab er ikke oplyst. 
 

Kapitalnedsættelse og udlodning

Z A/S foretog i 2002 en nedsættelse af selskabskapitalen fra 20 mio. til 2 mio., og ønsker at have mulighed for at benytte udlodningen til afvikling af gæld.

 

På Told- og Skattestyrelsens foranledning er det oplyst, at kapitalnedsættelsen er foretaget på en ekstraordinær generalforsamling den 23. januar 2002, og at nedsættelsesbeløbet delvist er anvendt til dækning af underskud pr. 30. april 2001 (t.kr. 7.594). 

 

På Told- og Skattestyrelsens foranledning er det endvidere oplyst, at gælden i X A/S for så vidt angår t.kr. 10.075 (pr. 30. april 2004) er gæld til det udenlandske selskab, og at t.kr. 4.765 vedrører gæld til datterselskabet Z A/S.

 

Selskabet har ikke lagt sig fast på størrelsen af det beløb, der ønskes udloddet, men har oplyst, at udlodningen vil ske under hensyntagen til ASL § 54, stk. 3, ifølge hvilken bestemmelse bestyrelsen skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift. Endvidere vil udlodning ske under hensyntagen til likviditeten i selskabet.

Rådgivers opfattelse m.v.

Rådgiver oplyser, at fusionen i 2001 blev gennemført for at forenkle og rationalisere koncernstrukturen, og at det hele tiden har været koncernens ønske, at de frie reserver skal kunne benyttes til afvikle ekstern gæld for dermed at mindske rentebyrden.

 

Rådgiver bemærker, at koncernen forud for fusionen havde mulighed for at udlodde reserver til det ultimative moderselskab X A/S via Z A/S’ daværende moderselskab, Y A/S. I den tidligere afsagte bindende forhåndsbesked vedrørende udlodningen udtalte Told- og Skattestyrelsen, at man anså denne mulighed for skattefri udlodning for at være uden betydning for resultatet af den bindende forhåndsbesked. Det er rådgivers opfattelse, at der ikke er hjemmel til at begrænse en koncerns muligheder for skattefri udlodning, fordi man ved en omvendt lodret fusion har valgt ”det nederste” selskab som det modtagende selskab. Rådgiver henviser endvidere i sin anmodning til Ligningsrådets afgørelse offentliggjort i TfS 2002, 856 LR, ved hvilken Ligningsrådet ud fra en samlet konkret vurdering fandt, at der kunne foretages en udbytteudlodning på kr. 110.000.000 fra C A/S til A A/S på generalforsamling i 2003, uden at dette ville få indflydelse på den pr. 1. januar 2001 foretagne fusion.


I den pågældende sag var der den 2. januar 2001 blevet indgået en aftale om afståelse til tredjemand af alle væsentlige aktiviteter i det tidligere modtagende selskab B A/S, således at det modtagende selskab C A/S herefter bestod af sin egen aktivitet samt en stor likvid beholdning og derfor måtte betegnes som overkapitaliseret.

Rådgiver oplyser, at der forventes afholdt ordinær generalforsamling i sommeren 2004. Hvis der på denne generalforsamling træffes beslutning om udlodning af de frie reserver, vil der på dette tidspunkt være forløbet mere end tre regnskabsår siden den skattefri fusion i 2001.

Det er rådgivers opfattelse, at en beslutning på den ordinære generalforsamling i sommeren 2004 om at udlodde hovedparten af selskabets frie reserver ikke skal have skattemæssig betydning for den i 2001 gennemførte skattefri fusion.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

Den skatteansættende myndighed oplyser bl.a.:  

- at Z A/S er registreret som skattepligtig i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1
- at Z A/S er et 100% ejet datterselskab af X A/S, med hvem selskabet har været sambeskattet fra og med indkomståret 2001 
- at Z A/S som fortsættende selskab pr. 1. maj 2001 blev fusioneret med dettes daværende moderselskab Y A/S
- at direktion og bestyrelse i såvel Z A/S som X A/S består af:
direktion NN og bestyrelse NN
- at selskabskapitalen i moderselskabet X A/S pr. 1. maj 2001 var ejet af to personlige aktionærer med henholdsvis 25% og 75%
- at ejerforholdet til selskabskapitalen i moderselskabet X A/S efter den 1. maj 2001 er ændret således, at selskabskapitalen nu ejes af en personlig aktionær med 25% og et udenlandsk selskab med 75% - at såvel ansvarlig lånekapital som anden gæld i moderselskabet oprindeligt var lån fra NN, men nu er gæld til det udenlandske selskab og at
- der ikke foreligger oplysninger om ejerforhold vedrørende det udenlandske selskab.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Told- og Skattestyrelsen er indledningsvis af den opfattelse, at den ovenfor anførte afgørelse TfS 2002, 856 LR, ikke har betydning for nærværende sag, idet de faktiske forhold adskiller sig fra denne sags konkrete omstændigheder.   

Det er dernæst Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at udlodning af hovedparten af selskabets frie reserver pr. 30. april 2004 ud fra en konkret vurdering af de foreliggende omstændigheder – herunder den tid der er passeret - ikke vil blive betragtet som kontantvederlag i relation til den pr. 1. maj 2001 gennemførte skattefri fusion.

Told- og Skattestyrelsen indstiller således, at spørgsmålet besvares benægtende.

Ligningsrådet tiltrådte Told- og Skattestyrelsens indstilling.