Dato for udgivelse
12 feb 2021 14:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 dec 2020 14:31
SKM-nummer
SKM2021.83.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Sagsnummer
17-0991251
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, udenlandsk køretøj, ibrugtagning, bopæl, hjemsted
Resumé

Den 23. maj 2016 blev en autocamper standset ved den dansk/tyske grænse. Bilen var spansk indregistreret og blev ført af en tysk statsborger. Klageren, der ejede bilen, oplyste, at hun og hendes ægtefælle siden 2011 havde boet i bilen 181 dage om året på en campingplads i Spanien, mens de resten af året boede i en fast opstillet campingvogn på en campingplads i Danmark. SKAT traf afgørelse om opkrævning af registreringsafgift, da bilen havde været anvendt til kørsel i Danmark uden forinden at være indregistreret og afgiftsberigtiget. Klageren gjorde gældende, at bilen ikke skulle afgiftsberigtiges, da føreren den 23. maj 2016 ikke havde bopæl i Danmark.

Ifølge registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, skal et køretøj registreres i Køretøjsregisteret og dermed afgiftsberigtiges, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet. I tilfælde, hvor en ejer af et køretøj samtidig har bopæl i flere stater (dobbeltdomicil) anses den pågældende at have bopæl i den stat, hvor den pågældende er hjemmehørende, jf. registreringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1. Landsskatteretten fandt, at den lejede plads til bilen i Spanien ikke efter praksis var en bopæl, idet den ikke var egnet til almindelig helårsbeboelse. Da klageren havde bopæl i Danmark, og da Landsskatteretten fandt, at betingelserne for afgiftsfritagelse i registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, ikke var opfyldt, stadfæstede Landsskatteretten derfor SKATs afgørelse.

Hjemmel

-

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, § 2, stk. 1, nr. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit I.A.5.4.

SKAT har truffet afgørelse om opkrævning af registreringsafgift på 154.838 kr. for køretøjet Fiat Ducato, Knaus liner 650 LG, stelnummer […], da det er SKATs opfattelse, at køretøjet er anvendt i Danmark i strid med bestemmelserne i registreringsafgiftsloven samt registreringsbekendtgørelsen.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Den 23. maj 2016 udførte SKAT kontrol ved den dansk/tyske grænse i Frøslev. Under kontrollen den 23. maj 2016, kl. 11.30, blev sagens køretøj standset med den tyske statsborger A (fremover benævnt A) som fører af køretøjet, Fiat Ducato, Knaus liner 650 LG, stelnummer […], og spansk registreringsnummer […].

Ejeren af køretøjet er B (klager). B og hendes ægtefælle, C, har oplyst, at de i 2007 solgte deres hus, og siden 2011 har de boet 181 dage om året på en campingplads i Spanien i deres faste campingvogn. Resten af året bor de i en fast opstillet campingvogn på By Y1 Campingplads i Danmark.

Campingpladsen i By Y1 er ejet af D, som er svigersøn til B og C.
Ægteparret har siden 14. maj 2008 været tilmeldt det danske folkeregister med adressen Y1, By Y1, på By Y1 Campingplads, men de er samtidig blevet tildelt et NIE-nr. (spansk personnr.). Ægteparret kunne desuden fremvise en lejekontrakt på en specifik plads på campingpladsen i Spanien.

B har desuden modtaget bidragsfri indkomst fra Udbetaling Danmark Pension samt ATP Tillægspension.

Føreren af sagens køretøj, A, forklarede på kontroltidspunktet, at han i 5 år i træk har hentet køretøjet i Flensborg og derefter kørt det til By Y1 Campingplads.
Han forklarede yderligere, at han kørte køretøjet frem og tilbage til Danmark, fordi B og hendes mand ikke måtte køre i køretøjet i Danmark.

B har forklaret, at sagens køretøj efter ankomsten til By Y1 den 23. maj 2016 blev kørt i et aflåst depot i By Y2 og dermed ikke har været anvendt på By Y1 Campingplads.
Ifølge B kørte A den 3. juni 2016 sagens køretøj til et depot i Tyskland, hvor køretøjet blev opbevaret, indtil ægteparret i efteråret 2016 returnerede til Spanien.
B har endvidere oplyst, at der er indgået en skriftlig aftale mellem hende og føreren (A) om lån af sagens køretøj.

B har fremlagt et notat, hvori A anfører, at han fredag den 3. juni 2016 tog sagens køretøj med til Kiel og parkerede køretøjet på en vens grund (rasteplads).

Der er ikke udstedt køretilladelse af SKAT til kørsel i køretøjet.

B og hendes ægtefælle ejer desuden en dansk indregistreret personbil, som de anvender til kørsel i Danmark, når ægteparret opholder sig i Danmark.
Dette køretøj er dog først anskaffet den 29. maj 2017.

Det bemærkes endvidere, at sagens køretøj tilbage i efteråret 2013 blev udført til Spanien og i den forbindelse blev omregistreret fra danske til spanske nummerplader. I forbindelse med eksporten af sagens køretøj fik B udbetalt eksportgodtgørelse på i alt 147.850 kr.

SKATs afgørelse
SKAT (nu Motorstyrelsen) har den 9. august 2017 truffet afgørelse om opkrævning af 154.838 kr. i registreringsafgift, da køretøjet har været anvendt til kørsel i Danmark uden forinden at være indregistreret og afgiftsberigtiget. SKAT har som begrundelse for afgørelsen bl.a. anført:

"SKAT har konstateret, at dit motorkøretøj er omfattet af registreringspligten i Danmark, jf. registreringsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 1, jf. § 7 stk. 1-3 (bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 om registrering af køretøjer mv. med senere ændringer), og at motorkøretøjet derfor forinden benyttelsen skulle have været afgiftsberigtiget, jf. registreringsafgiftslovens § 1 (lovbekendtgørelse nr. 377 af 18. april 2017 om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. med senere ændringer).

SKAT afkræver dig 154.838 kr. i registreringsafgift. Den afgiftspligtige værdi af motorkøretøjet er foreløbig fastsat af SKATs Motorcenter.

Begrundelsen for afgørelsen er følgende:
SKAT har den 23. maj 2016 ved en kontrol ved Frøslev grænsen konstateret, at nedenstående køretøj er indført og ibrugtaget på færdselslovens område af A:

Mærke Fiat Ducato
Model Knaus Liner 650 LG
Stelnr. […]
Registreringsnummer […]
Registreringsland Spanien
Km. Stand Ej aflæst på kontroltidspunktet

og anvendt motorkøretøjet til kørsel i Danmark, selvom motorkøretøjet skulle have været indregistreret og afgiftsberigtiget inden benyttelsen i Danmark.

SKAT finder endvidere, at kørslen i et udenlandsk motorkøretøj ikke er omfattet af nogen af fritagelserne for registreringspligt, jf. § 17, stk. 2, § 12, § 15, stk. 2 samt §§ 18 - 25 i registreringsbekendtgørelsen.

[…]

SKATs endelige afgørelse
SKAT henholder sig til det faktisk oplyste af føreren på kontroltidspunktet til tolderne (der taler og forstår tysk, hvorfor det udefra set virker mærkværdigt, såfremt der skulle have været sproglige vanskeligheder, der skulle have bevirket at føreren er blevet misforstået af SKATs toldere).

SKAT henholder sig således til at føreren, A, på kontroltidspunktet oplyste til tolderne, at han i 5 år i træk havde hentet køretøjet i Flensborg og kørt køretøjet til By Y1 Campingplads.

Endvidere oplyste føreren, at han til september skulle køre køretøjet retur til Flensborg, hvor ægteparret B & C overtog køretøjet og kører retur til Spanien hvor de bor om vinteren.

Føreren, A, forklarede yderligere at han kørte køretøjet frem og tilbage til Danmark, idet ægteparret ikke måtte køre i køretøjet i Danmark.

SKAT anser således den modtagne forklaring i indsigelsen samt vedhæftet erklæring fra føreren om lån af køretøjet, som efterrationalisering på baggrund af SKATs udsendte forslag til afgørelse, som ikke tillægges afgørende vægt, da føreren har oplyst anden forklaring til tolderne på kontroltidspunktet.

SKAT bemærker endvidere at rette myndighed vedrørende besvarelse omkring kørsel i et udenlandsk køretøj ikke er politiet men SKAT.
SKAT mener således ikke at ægteparret, ved udokumenteret forespørgsel til […] Politi, kan støtte ret på at have opnået et positivt forventningsprincip vedrørende en udlændings kørsel i køretøjet i Danmark uden registreringsafgiftsmæssige konsekvenser.

At køretøjet er blevet opmagasineret i et aflåst depot ændre ikke ved at køretøjet, ved standsningen den 23. maj 2016, uberettiget har været anvendt og ibrugtaget på færdselslovens område, hvori køretøjet ifalder registreringspligtig og tilhørende registreringsafgift.

SKAT hæfter sig endvidere ved at ægteparret er tilmeldt dansk folkeregister på adressen, Y1, By Y1 (By Y1 Camping)og har være tilmeldt på adressen siden 14. maj 2008 og anses således for at have bopæl her i Danmark, jf. registreringsbekendtgørelsens § 8.

Jf. registreringsbekendtgørelsen § 12 skal køretøjet således registreres indenfor 30 dage efter tilflytningen, hvilket ikke ses at være sket.

Køretøjet er endvidere ikke anmeldt til SKAT på internetadressen: www.skat.dk/motor-udland inden ibrugtagningen sker, med angivelse af dagen for ibrugtagningen, jf. registreringsbekendtgørelsen § 15.

SKAT mener således, på baggrund af modtagne indsigelse fra parten, at der ikke er fremkommet nye oplysninger i sagen, der kan bevirke en anden afgørelse, hvorfor SKAT fastholder det udsendte forslag til afgørelse, af den 19. juli 2017, som afgørelse.

[…]"

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har i sin klage af 18. september 2017 nedlagt påstand om, at SKAT (nu Motorstyrelsen) ikke har grundlag for at opkræve 154.838 kr. i registreringsafgift for det omhandlede køretøj, idet klageren ikke har anvendt køretøjet på de danske veje. Til støtte herfor har repræsentanten bl.a. anført, at et udenlandsk indregistreret køretøj kun skal registreres i Køretøjsregisteret og forsynes med danske nummerplader, når det er taget i brug på færdselslovens område af en person (fører), som har bopæl eller som er hjemmehørende her i landet.  

Af klagen fremgår bl.a. følgende:

"[…]

Påstand og begrundelse
Det er vores påstand, at afgørelsen vedrørende opkrævning af registreringsafgift er forkert.

Et udenlandsk indregistreret køretøj skal kun registreres i køretøjsregisteret og forsynes med danske nummerplader når det er taget i brug på færdselslovens område af en person som har bopæl eller som er hjemmehørende her i landet.

Har personen (føreren) af køretøjet ikke bopæl eller er hjemmehørende her i landet, så skal der ikke betales dansk registreringsafgift.

[…]

Det er korrekt nok som anført af SKAT, at ægteparret B & C har bopæl her i landet, men ægteparret har ikke anvendt autocamperen på færdselslovens område, hvilket SKAT tillige skriver i afgørelsen.

Netop det forhold, at ægteparret med bopæl her i landet, ikke har anvendt autocamperen på de danske veje, gør at der ikke skal betales registreringsafgift.

Føreren af autocamperen den 23. maj 2016 (A) har ikke bopæl her i landet, og er ej registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, og derfor kan denne føre et udenlandsk indregistreret køretøj på færdselslovens område uden at der skal betales registreringsafgift.

Det kan oplyses, at A har bopæl i Tyskland hvor hans hustru bor i deres fælles hjem.

Når Politiet i […] oplyser overfor ægteparret, at en person som ikke har bopæl her i landet må føre et udenlandsk indregistreret på færdselslovens område, så må det være fordi at politiet ved at det kun er personer med bopæl eller som er hjemmehørende her i landet der ikke må føre et udenlandsk indregistreret køretøj.

[…]"

I forbindelse med Motorstyrelsens behandling af sagen indsendte klageren den 2. august 2017 sine bemærkninger til SKATs (nu Motorstyrelsens) forslag til afgørelse. Af bemærkningerne fremgår bl.a. følgende:

"[…]

Køretøjet blev stoppet ved den tyske grænse den 23/5-2016 med A som fører. Køretøjet var udlånt til A, som er bosiddende i Tyskland og med arbejde i Danmark.
Der var indgået en skriftlig aftale om lån af køretøjet. Vi havde forinden telefonisk indhentet oplysninger ved […] politi om regler vedr. udlån af køretøjet til en tysker. Der var ingen problemer ved det, fik vi oplyst, idet en tysker gerne må køre i et spansk køretøj i Danmark.

Efter ankomst til By Y1 blev køretøjet kørt i aflåst depot hos E, adresse Y2, By Y2, og har således ikke været anvendt på By Y1 Camping.

Den 3/6-2016 kørte A køretøjet til et depot i Kiel, Tyskland, hvor køretøjet blev opbevaret til vi returnerede til vores hjem i Spanien i efteråret 2016.

Siden 2011 har vi boet og opholdt os i vores faste campingvogn i Spanien i 181 dage hvert år, hvor vi også er tilmeldt med NIE-nr (spansk personnr.)
Den anden halvdel af året bor vi i fast opstillet campingvogn på By Y1 Camping, hvor vi har boet siden vi solgte vores hus i 2007. Vi har altid haft en privat registreret personbil til privat transport i Danmark.

Vedr. As udtale må det bero på en sprogbarriere, da køretøjet blev udført til Spanien og omregistreret til spanske nr. plader i efteråret 2013.

Vi vedlægger relevante papirer i fotokopi. Yderligere vigtige papirer ligger i vores hjem i Spanien og såfremt der ønskes yderligere vil papirerne blive tilsendt, når vi kommer hjem til Spanien i efteråret.

Vi er meget overraskede over dette krav fra Skat, idet vi synes, at vi har forsøgt at overholde reglerne om ikke at anvende camperen i Danmark.

[…]"

SKAT (nu Motorstyrelsen) har den 20. november 2017, i forbindelse med klagen til Landsskatteretten, afgivet sine indledende bemærkninger til klagen.

Følgende fremgår bl.a. af SKATs udtalelse:

"[…]

SKAT bemærker overordnet til den indsendte klage, at køretøjet (der er ejet af B, som er tilmeldt dansk folkeregister adresse) har været ibrugtaget på færdselsloven område uden at være anmeldt til SKAT forud for ibrugtagningen, hvilket er i strid med registreringsbekendtgørelsen § 7, stk. 2. Køretøjet skal derfor afgiftsberigtiges efter hovedreglen i registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1.

SKAT bemærker at en herboende ejer, forud for ibrugtagning af et udenlandsk indregistreret køretøj på færdselslovens område, skal have anmeldt dette til SKAT, jf. registreringsafgiftsloven § 1, stk. 1, registreringsbekendtgørelsen § 8, stk. 1 og § 15, stk. 2.

Ægteparret er begge tilmeldt dansk folkeregister adresse, på By Y1 Camping, som er ejet af svigersønnen og anses derfor for at have sit centrum for livsinteresse her i Danmark.

Det er i klagen oplyst, at ægteparret har fået tildelt et NIE-nr. i Spanien, da de ifølge oplysninger i modtaget klage, betragtes som fastlæggere. Dette bevirker dog ikke at de ikke anses for hjemmehørende i Danmark, hvilket SKAT begrunder med at klager dels er tilmeldt i det centrale folkeregister, samt det familiære tilknytningsforhold til Danmark, hvor de b.la. er tilmeldt på By Y1 Camping, som ejes af svigersønnen.

SKAT tillægger således ikke oplysningerne om tildelt NIE-nr. og lejekontrakt på campingplads i […] i Spanien afgørende betydning omkring spørgsmålet omkring registreringsafgiftspligt, idet klager er registreret i CPR med dansk folkeregisteradresse, endvidere har et familiemæssig tilknytning til Danmark samt er nuværende (og tidligere) ejer af køretøjet.

Det er korrekt, som anført af partsrepræsentanten, at ægteparret ejer et dansk indregistreret køretøj. SKAT bemærker dog at køretøjet, en Fiat Panda, er anskaffet den 29. maj 2017, hvilket er efter kontroltidspunktet.

SKAT mener ligeledes ikke at klager kan støtte ret på at politiet i […], ifølge oplysninger i modtaget klage til Skatteankestyrelsen, har oplyst at en person som ikke har bopæl her i landet må føre et udenlandsk indregistreret [køretøj] på færdselslovens område, idet ejeren forud for ibrugtagningen skulle have anmeldt køretøjet til SKAT.
Dette begrundes med at det er SKAT og ikke politiet, som er rette myndighed vedrørende reglerne i registreringsafgiftsloven og registreringsbekendtgørelsen.

Det fremgår af registreringsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, at et køretøj skal registreres i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet. Der er i klagen refereret til § 7, stk. 2 i registreringsbekendtgørelsen, som efter SKATs opfattelse ikke ses at være relevant i nærværende klage, idet der dels ikke foreligger en skriftlig aftale omkring udlån samt givet afkald på brugsretten til køretøjet i brugsperioden.

Det er anført i klagen at ægteparret B & C har haft en fast aftale med en tysk statsborger, hjemmehørende i Tyskland, om at denne låner autocamperen syd for den dansk/tyske grænse, og kører autocamperen ind i Danmark for at den bliver opmagasineret hos […] v/E.

SKAT hæfter sig ved førerens forklaring på kontroltidspunktet, der modstrider de fremførte oplysninger angivet i klagen.

Føreren, A, oplyste ved standsning af køretøjet ved den dansk/tyske grænse, den 23. maj 2016, at han i 5 år i træk havde hentet køretøjet i Flensborg og kørte køretøjet til By Y1 Campingplads.

Til september skulle han køre køretøjet retur til Flensborg, hvor ægteparret B & C overtog køretøjet og kørte retur til Spanien hvor de bor om vinteren.

Føreren, A, forklarede endvidere at han kørte køretøjet frem og tilbage til Danmark, idet ægteparret ikke måtte køre i køretøjet i Danmark.

SKAT bemærker endvidere at klager, den 29. oktober 2013, har fået udbetalt eksportgodtgørelse vedrørende påklagede køretøj, i alt 147.850 kr.

Det burde således være uden for enhver tvivl at klager burde være vidende om at køretøjet ikke måtte anvendes på færdselslovens område forud for anmeldelse af ibrugtagning af køretøjet til SKAT, idet køretøjet er eksporteret og der er udbetalt eksportgodtgørelse på det ibrugtagne køretøj.

SKAT bemærker endvidere at der i forbindelse med sagshandlingen af registreringsafgiftssagen, ikke er fremlagt dokumentation eller endvidere forelagt oplysninger om at køretøjet skulle være opmagasineret i Danmark i den periode, hvor klager og ægtefællen er i Spanien.
Endvidere står denne oplysning omkring opmagasinering af køretøjet i Danmark i skærende kontrast til det af føreren oplyste til SKAT på kontroltidspunktet, hvorfor SKAT stiller sig tvivlende overfor rigtigheden i den i klagen fremlagte oplysning.

Sammenfattende ses der ikke at være fremlagt nye oplysninger i sagen, der kan begrunde en anden afgørelse, hvorfor det indstilles at SKATs afgørelse, af den 9. august 2017, fastholdes.

[…]"

Motorstyrelsens høringssvar
Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse har været i høring hos Motorstyrelsen, som den 20. april 2020 har fremsendt udtalelse til sagen. Heraf fremgår følgende:

"Motorstyrelsen kan tiltræde Skatteankestyrelsens indstilling med følgende bemærkninger:

SKAT (nu Motorstyrelsen) har opkrævet 154.838 kr. i registreringsafgift, eftersom køretøjet er indført og taget i brug på færdselslovens område, selvom køretøjet skulle have været indregistreret og afgiftsberigtiget inden benyttelsen i Danmark jf. registreringslovens § 2, stk. 1, nr. 1, i dagældende lovbekendtgørelse nr. 16 af 9. januar 2013 og § 1, stk. 1, i registreringsafgiftsloven i dagældende lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014 om registreringsafgift af motorkøretøjer.

Det udenlandske indregistreret køretøj (ejet af B), har været taget i brug på færdselslovens område uden anmeldelse til SKAT (Motorstyrelsen).

Motorstyrelsen bemærker, at hvis en herboende ønsker at tage et udenlandsk registreret køretøj i brug på færdselslovens område, skal det inden ibrugtagningen være anmeldt til SKAT jf. registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2.

Det fremgår af registreringsbekendtgørelsen § 7, stk. 1 i dagældende bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 om registrering af køretøjer mv., at et køretøj skal registreres i køretøjsregistret, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet.

Ejeren af det omhandlende køretøj, har siden 14. maj 2008 været registreret i folkeregistret med adresse på adresse Y1, By Y1 (By Y1 camping). Ejeren anses derved, jf. registreringsbekendtgørelsen § 8, stk. 1, for at have bopæl her i landet.

Skatteankestyrelsen anfører i indstillingen, at de vil tage stilling til, om klageren har bopæl i to lande (dobbeltdomicil), idet Skatteankestyrelsen finder, at klageren har bopæl i både Spanien og Danmark.
Motorstyrelsen er enige i, at klageren har bopæl i både Spanien og Danmark og dermed er omfattet af reglerne for dobbeltdomicil jf. registreringsbekendtgørelsen § 10, stk. 1. Motorstyrelsen er ligeledes enige i, at det tidsmæssige kriterium i registreringsbekendtgørelsen § 10, stk. 3 ikke tillægges betydning i vurderingen af, hvor klageren anses for hjemmehørende jf. registreringsbekendtgørelsen § 10, stk. 7, eftersom klageren hverken opholder sig i Danmark eller Spanien i mindst 185 dage.

Det er således Motorstyrelsens vurdering, at det afgørende for, hvor klageren er hjemmehørende jf. registreringsbekendtgørelsen § 10, stk. 1, er hvor klageren har privat tilknytning jf. § 10, stk. 3.

Det er Motorstyrelsen opfattelse, at klageren anses for hjemmehørende i Danmark jf. registreringsbekendtgørelsen § 10, stk. 1. Denne opfattelse begrundes med, at klageren og hendes mand er registreret i CPR med dansk folkeregisteradresse. Herudover har klageren og hendes mand en familiemæssig tilknytning til Danmark. Det fremgår af CPR, at parrets ene datter og svigersøn samt barnebarn har samme folkeregisteradresse (By Y1 Camping), hvilket taler for, at klageren og hendes mand har en nær familiemæssig tilknytning til Danmark. Herudover modtager klageren folke og tillægspension i Danmark.

Det forhold at klageren og hendes mand har et NIE-nr. i Spanien og en lejekontrakt på campingpladsen i […] i Spanien, er efter Motorstyrelsen opfattelse ikke nok til, at klageren har en sådan tilknytning til Spanien, at klageren kan anses for hjemmehørende i Spanien.

I klagen er det anført, med henvisning til dagældende registreringsbekendtgørelse § 7 stk. 2, at føreren af autocamperen ikke har bopæl i Danmark og dermed gerne må føre et udenlandsk køretøj på færdselslovens område, uden at der skal betales registreringsafgift.

Det er Motorstyrelsens vurdering, at denne bestemmelse ikke findes relevant, eftersom der ikke foreligger en skriftlig aftale, hvori der fremgår en bruger af køretøjet. Derudover foreligger der ikke en brugsaftale, hvori ejeren har givet afkald på brugsretten til køretøjet i brugsperioden. Betingelserne for, at køretøjet ikke skal registreres, er dermed ikke opfyldt jf. registreringsbekendtgørelse § 7 stk. 2, nr. 1 og 2.

Motorstyrelsen bemærker ligeledes, autocamperen har været indregistreret i Danmark, inden klageren i 2013 udfører autocamperen og i den forbindelse modtager eksportgodtgørelse fra SKAT. I klagen anføres det: "At når politiet oplyser, at en person som ikke har bopæl her i landet må føre et udenlandsk indregistreret [køretøj] på færdselslovens område, så må det være fordi at politiet ved at det kun er personer med bopæl eller som er hjemmehørende her i landet der ikke må føre et udenlandsk indregistreret køretøj."

Det er Motorstyrelsens opfattelse, at klageren efter hun i 2013 eksporterede køretøjet ud af landet burde vide, at SKAT er den rette myndighed til at besvare spørgsmål omkring brugen af udenlandske køretøjer, og at køretøjet ikke må tages i brug på færdselslovens område, før kørslen er anmeldt til SKAT jf. registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2. Herudover oplyste føreren på kontroltidspunktet, at han kørte køretøjet frem og tilbage til Danmark, idet ægteparret ikke måttet køre i køretøjet i Danmark.

[…]"

Klagerens høringssvar
Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse og Motorstyrelsens bemærkninger hertil har været i høring hos klagerens repræsentant, som den 6. juli 2020 har fremsendt sine bemærkninger. Heraf fremgår følgende:

"Indledningsvis skal vi henlede Skattestyrelsens opmærksomhed på de faktiske forhold, og faktum den pågældende dag i maj 2016, hvor autocamperen blev standset af tolderne ved grænseovergangen til Danmark.

Det er et ubestridt faktum, at føreren af autocamperen den 23. maj 2016 var A.

Det er ligeledes et ubestridt faktum, at A er tysk statsborger med bopæl i Tyskland.

Det er tillige ubestridt at ægteparret B & C har dobbelt domicil. De opholder sig halvdelen af året (vinterhalvåret) i Spanien, og den anden del af året i Danmark.

Det kan ikke lægges til grund, at ægteparret B & C har størst tilknytning til Danmark blot fordi ægteparret modtager pension fra Danmark, og at deres voksne børn bor og opholder sig i Danmark.
Det er et faktum, at hverken B eller hendes ægtefælle er blevet antruffet eller observeret kørende i Danmark i den spanske indregistrerede autocamper.

Det er et faktum, at ægteparret B & C har en ældre indregistreret personbil i Danmark.

Det er et faktum, at autocamperen fra den 23. maj 2016 til den 3. juni 2016, har stået i depot hos E ([…]). Se bilag 1.

Det er et faktum, at A kørte autocamperen til Tyskland den 3. juni 2016.
Det er et faktum, A ikke har anvendt autocamperen i tidsrummet mellem den 23. maj 2016 til 3. juni 2016.

Det er et faktum, at tolderne som standsede autocamperen den 23. maj 2016 ikke forespurgte om der forelå en skriftlig brugsaftale. Tolderne konstaterede blot, at der ikke var udstedt en køretilladelse af SKAT.

Der lå en håndskrevet seddel i handskerummet hvoraf fremgår, at B gav A tilladelse til at køre i autocamperen den pågældende dag fra Tyskland ind i Danmark. Se bilag 2.

Det er ligeledes et faktum at B har haft rettet henvendelse til politiet i […] som har meddelt, at det var lovligt at A kunne køre autocamperen ind i Danmark.

På baggrund at ovenstående faktiske forhold, mener vi ikke at der skal betales dansk registreringsafgift eftersom ægteparret B & C ikke har ført autocamperen på det danske færdselsområde, og i øvrigt har givet A tilladelse til at føre autocamperen ind og ud af Danmark.
Tilladelsen til at køre i autocamperen er både givet mundtligt og skriftligt.

SKATs afgørelse fra 2017
SKAT (nu Skattestyrelsen) lægger i deres afgørelse afgørende vægt på, at der ikke var udstedt en tilladelse fra SKAT om benyttelse af autocamperen i Danmark, samt at B som ejer af autocamperen har bopæl i Danmark.
SKAT finder således at en person med bopæl i Danmark ikke må have et udenlandsk indregistreret køretøj stående (og benytte dette).

Havde SKATs personale som standsede autocamperen kendskab til registreringsafgiftslovens bestemmelser skulle de, jf. Skatteankestyrelsens indstilling, have forespurgt om skriftlig brugsaftale, og IKKE blot have undersøgt om der var udstedt en gyldig køretilladelse af SKAT.

Det bemærkes tillige at SKAT i deres afgørelse anfører, at A ved kontrollen i 2016 oplyste, at han de sidste 5 år havde ført autocamperen til By Y1 Camping.

Det stemmer ikke overens med at autocamperen i august 2013 blev udført af Danmark, og kun kan være ført af A i 2014, 2015 og 2016 (hvor kontrollen fandt sted).

Det stemmer ej heller overens med den erklæring som er afgivet af D fra By Y1 Camping. Se bilag 3.

Skatteankestyrelsens foreløbige vurdering
Bestemmelsen som Skatteankestyrelsen henviser til (dagældende registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2) mener vi principielt ikke finder anvendelse i denne konkrete sag, subsidiært at bestemmelsen er opfyldt, hvis bestemmelsen skal finde anvendelse i denne konkrete situation.

Registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, er efter vores opfattelse tiltænkt anvendelse på de situationer hvor der sker direkte udlån af et udenlandsk indregistreret køretøj til en bruger.

A skulle ikke leje autocamperen, men alene føre autocamperen fra den tysk-danske grænse og til [adresse Y2], og igen fra [adresse Y2] til Tyskland.

Såfremt § 7, stk. 2, skal anvendes i denne situation, er den håndskrevne tilladelse som fremgår af bilag 2, og som er fremsendt til SKAT tidligere (direkte nævnt i Bs bemærkninger til SKAT af 2. august 2017) udtryk for at A var bruger den pågældende dag, og de næste 14 dage frem.

Bestemmelsen nævner intet om indholdet og udformningen af den skriftlige aftale. Henset til ægteparrets alder og status som pensionister må det håndskrevne papir til A være udtryk for en skriftlig aftale.

Vi vedlægger tillige brev af 5. september 2017 fra B hvori hun beskriver sagen (bilag 4). I dette brev fremgår det tillige, at autocamperen alene skulle føres ind og ud af Danmark med A som fører.

Det fremgår også at A ikke skulle fremvise nogen papirer. Det fremgår også at A på daværende tidspunkt camperede på By Y1 camping.

Netop As opholdssted i Danmark og tilknytning til By Y1 Camping må være årsagen til den misforståede forklaring.
[…]"

Motorstyrelsens bemærkninger til klagerens høringssvar
Motorstyrelsen har den 29. juli 2020 fremsendt følgende bemærkninger til klagerens bemærkninger til Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse:

"Det er Motorstyrelsens vurdering, at det vedhæftede ikke giver anledning til ændring af Motorstyrelsens afgørelse.
Den vedhæftede skrivelse i bilag 2 opfylder efter Motorstyrelsens opfattelse ikke betingelserne i den dagældende registreringsbekendtgørelse § 7, stk. 2.
Det kan ikke læses ud af bilag 2, at der skulle være tale om en aftale. Der fremgår forskellige udsagn af bilag 2. Dokumentet er tidligere indsendt til SKAT (Motorstyrelsen), men da fremgik der kun den maskinskrevne del. Den håndskrevne del fremgik ikke af dokumentet.

Da der er tale om værnsregel, der skal sikre, at herboende ikke kan ibrugtage et udenlandsk registreret køretøj, skal der være sikkerhed for, at brugsretten til køretøjet også faktisk er opgivet. Der er intet, der tyder på, at dette skulle være tilfældet. Det fremgår blot, at føreren af køretøjet har lånt køretøjet. Køretøjet skal desuden blive stående i Danmark, hvilket tyder på, at en længere anvendelse end blot førerens kørsel til Danmark.

Det er således fortsat vores vurdering, at Motorstyrelsens afgørelse skal stadfæstes."

Landsskatterettens afgørelse
Der skal svares afgift til statskassen af motorkøretøjer, som skal registreres i Køretøjsregisteret efter registreringsloven, jf. § 1, stk. 1, i registreringsafgiftsloven, dagældende lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014 om registreringsafgift af motorkøretøjer.

Et motorkøretøj skal registreres her i landet og forsynes med nummerplader, inden køretøjet tages i brug på færdselslovens område, jf. registreringslovens § 2, stk. 1, nr. 1, dagældende lovbekendtgørelse nr. 16 af 9. januar 2013.

Det bemærkes i den forbindelse, at autocamperen ikke var anmeldt til SKAT inden ibrugtagningen på færdselslovens område, jf. registreringsbekendtgørelsens § 15, stk. 2, i dagældende bekendtgørelse nr. 1315 af 9. december 2014 om registrering af køretøjer mv.

Et køretøj skal registreres i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet, jf. registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1.

Det fremgår endvidere af registreringsbekendtgørelsens § 8, stk. 1, at en person, der er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses for at have bopæl her i landet.

Klageren, som er ejer af autocamperen, er i folkeregisteret registreret med bopæl på adresse Y1, By Y1 (By Y1 Camping). Klageren har været tilmeldt folkeregisteret på denne adresse siden 14. maj 2008.

På baggrund af bestemmelsen i registreringsbekendtgørelsens § 8, stk. 1, havde klageren derfor bopæl her i landet, da hun var tilmeldt folkeregisteret med adresse på adresse Y1, By Y1 (By Y1 Camping).

I tilfælde, hvor en ejer eller bruger af et køretøj samtidig har bopæl i flere stater mv. (dobbeltdomicil), anses den pågældende efter § 7, at have bopæl i den stat mv., hvor den pågældende er hjemmehørende. Det følger af registreringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1.

Det fremgår af juridisk vejledning 2016-1, afsnit E.A.8.5.4 Flytning til og fra Danmark - bopæl, hjemsted og dobbeltdomicil, at en person, samtidig med at pågældende har bopæl her i landet, kan anses for at have bopæl i et andet land, hvis den pågældende har en bolig til rådighed der. Der skal som udgangspunkt være tale om en bolig, der kan danne grundlag for almindelig helårsbeboelse.

Det er oplyst, at klageren siden 2011 sammen med sin mand har boet 181 dage om året i Spanien. Ægteparret har fremvist en lejekontrakt vedrørende en specifik plads på den campingplads, hvor ægteparret bor i deres autocamper, når de opholder sig i Spanien.

I henhold til administrativ praksis, som er gengivet i juridisk vejledning, skal klagerens bolig i Spanien kunne danne grundlag for almindelig helårsbeboelse, før klageren kan anses for at have bopæl i Spanien og dermed dobbeltdomicil. Landsskatteretten finder ikke, at en lejet plads på en campingplads til en autocamper kan sidestilles med en bolig, der er egnet til helårsbeboelse.

Landsskatteretten finder derfor, at klageren ikke tillige har bopæl i Spanien.

Idet klageren anses for at have bopæl i Danmark og samtidig er ejer af køretøjet, og køretøjet utvivlsomt har været taget i brug på færdselslovens område, er registreringspligten samt afgiftspligten indtrådt, jf. den dagældende registreringsbekendtgørelse § 7, jf. § 10, stk. 1. Der skulle således som udgangspunkt have været svaret afgift til statskassen, jf. den dagældende registreringsafgiftslov § 1, stk. 1, ligesom køretøjet skulle have været registreret i Køretøjsregisteret, jf. registreringslovens § 2, stk. 1.

En undtagelse til betaling af registreringsafgift findes i dagældende registreringsbekendtgørelse § 7, stk. 2, hvoraf der fremgår følgende:

"Stk. 2. Selv om en ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet ikke registreres i Køretøjsregisteret, hvis

  1.  der ifølge en skriftlig aftale er en bruger af køretøjet,
  2.  ejeren i brugsaftalen har givet afkald på brugsretten til køretøjet i brugsperioden, og
  3.  brugeren ikke har bopæl eller hjemsted her i landet."

Der er således tre betingelser, der skal være opfyldt, førend køretøjet kan undtages registreringsafgift.

Klageren gør gældende, at der er indgået en skriftlig aftale mellem hende og føreren (A) om lån af sagens køretøj.

Klageren har som dokumentation fremlagt et notat, hvori A, anfører, at han fredag den 3. juni 2016 tog autocamperen med til Kiel og parkerede den på en vens grund (rasteplads).

Der er således ikke tale om en skriftlig aftale, hvori der nævnes en bruger, § 7, stk. 2, nr. 1, og klageren har heller ikke givet afkald på brugsretten til køretøjet, § 7, stk. 2, nr. 2.

Føreren af det omhandlede køretøj har hverken bopæl eller hjemsted i Danmark, hvorfor den 3. betingelse i bestemmelsen er opfyldt. Da det alene er den sidste betingelse, der er opfyldt, kan bekendtgørelsens § 7, stk. 2 ikke finde anvendelse.

På baggrund af ovenstående stadfæster Landsskatteretten SKATs (nu Motorstyrelsens) afgørelse vedrørende pligten til at betale registreringsafgift, hvorefter klageren skal betale 154.838 kr. i registreringsafgift for køretøjet Fiat Ducato, Knaus liner 650 LG, med stelnummer […], jf. dagældende registreringsbekendtgørelse § 7, jf. § 10, stk. 1, dagældende registreringsafgiftslov § 1, stk. 1 og registreringslovens § 2, stk. 1.