Dato for udgivelse
12 Feb 2021 12:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Dec 2020 11:07
SKM-nummer
SKM2021.80.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0079401
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
Ekstraordinær, genoptagelse, privatforbrug, skønsmæssig ansættelse, særlige omstændigheder
Resumé

Landsskatteretten fandt, at den skønsmæssige ansættelse af overskud på 399.000 kr. for indkomståret 2012 måtte anses for at være for høj. Den skønsmæssige ansættelse var alene foretaget med udgangspunkt i gennemsnitstal fra Danmarks Statistik og ikke ud fra en analyse af klagerens konkrete forhold, ligesom klagerens repræsentant havde påvist mangler ved den af SKAT foretagne privatforbrugsopgørelse. På denne baggrund og henset til det oplyste om klageren og klagerens ægtefælles helbredstilstand, fandt Landsskatteretten, at betingelserne for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, var opfyldt, jf. SKM2015.723.LSR. Landsskatteretten fandt endvidere, at 6 måneders fristen i § 27, stk. 2, var iagttaget.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, § 27, stk. 1, nr. 1-8, § 27, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2 A.A.8.2.2.2.2.8 

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens
afgørelse

2012
Ekstraordinær genoptagelse

Afslag

Ja

Ja

Faktiske oplysninger
Klageren har siden den 30. juli 1997 været indehaver af virksomheden H1 med CVR-nummer […]. Virksomhedens Branchekode er 464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler.

For indkomståret 2011 har klageren selvangivet et overskud af virksomhed på 33.400 kr.

For indkomståret 2012 har klageren selvangivet et overskud af virksomhed på 33.400 kr., og fratrukket 16.000 kr. vedrørende medarbejdende ægtefælle.

Klageren har den 21. januar 2014 digitalt ændret sin skatteansættelse for indkomståret 2012 således:
Øvrige lønmodtagerudgifter til 18.000 kr.
Overskud af virksomhed til 69.000 kr.

SKAT har den 7. januar 2016 anmodet klageren om at indsende regnskab vedrørende overskud af virksomhed 69.000 kr. og opgørelse og redegørelse vedrørende øvrige lønmodtagerudgifter på 18.000 kr.

Ifølge SKAT har klageren ikke indsendt de ønskede oplysninger.

SKAT har derfor den 7. april 2016 ikke godkendt fradrag for øvrige lønudgifter på 18.000 kr., og samtidig ansat overskud af virksomhed skønsmæssigt til 399.000 kr.

SKAT har begrundet den skønsmæssige ansættelse således:

’’ (…)

Desuden har SKAT sammenholdt din og din ægtefælles øvrige selvangivne indkomster med de samlede formuebevægelser, og jeres fælles privatforbrug blev opgjort til 42.381 kr.

Efter SKATs opfattelse er det samlede beregnede privatforbrug ikke acceptabelt til at opretholde en rimelig levestandard for den samlede husstand som på daværende tidspunkt bestod af 5 beboer og SKAT vil derfor forhøje dit overskud af virksomhed.

SKATs mulighed for at foretage skønsmæssige forhøjelser fremgår af Skattekontrollovens § 3, stk. 4 samt Skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Overskud af virksomhed er tidligere selvangivet til

69.000 kr.

Overskud af virksomhed fastsættes efter et skøn til

399.000 kr.

Overskud af virksomhed forhøjes derfor med

330.000 kr.

Overskud af virksomhed er skønnet ud fra jeres personlige skatteoplysninger.

Vi har især lagt vægt på, at resultatet giver plads til et passende privatforbrug. Som passende privatforbrug har vi brugt 372.000 kr. for den samlede husstand. Vi har brugt oplysningerne af din og din ægtefælles økonomi ved beregningen.

Vi har støttet os til gennemsnitligt årligt forbrug ifølge Danmarks Statistiks beregninger. Danmarks Statistik har på daværende tidspunkt ikke taget højde for en eventuel udvikling i husstandsindkomsterne.
Du kan se Danmarks Statistiks beregninger på statistikbanken.dk/statband5a.

(…)
’’

Årsopgørelse i overensstemmelse med ansættelsen har været tilgængelig i TastSelv fra den 12. april 2016.

SKAT har beregnet det kontante privatforbrug til 24.2381 kr. Hertil har SKAT tillagt ikke godkendt fradrag for lønmodtagerudgifter på 18.000 kr.

Klagerens ægtefælle har for indkomståret 2012 modtaget 113.849 kr. i skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse.

Skatteansættelsen blev ikke påklaget til Skatteankestyrelsen.

Følgende gennemsnitlige forbrug fremgår af Statistikbanken fra Danmarks Statistik:

Tabel 1 - 2 personer uden børn, gennemsnit for hele landet

361.316 kr.

Tabel 2 - 2 personer med børn, gennemsnit for hele landet

431.586 kr.

Tabel 3 - Gennemsnitshusstand, hele landet

310.768 kr.

Tabel 4 - Gennemsnitshusstand, [region]

281.896 kr.

Klagerens husstand bestod af 2 voksne og 3 børn.

Klageren har den 15. august 2016 for 1. gang anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2012.

Klagerens anmodning:

’’(…)

Jeg har modtaget en årsopgørelse i dag med en restskat til betaling og har nu set der er en stor fejl i årsopgørelsen 2012.

Jeg havde dette år en omsætning på 139.000 minus udgifter og har aldrig været i nærheden af dette overskud som er sat på fortrykte årsopgørelse som jeg har modtaget i dag.

Jeg vil derfor anmode at få en ny opgørelse tilsendt så jeg kan få sat de rigtige tal ind igen.

’’(…)

SKAT har den 20. september 2016 foreslået, at der gives afslag på genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2012.

SKAT har den 25. oktober 2016 givet afslag på genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2012.

SKAT har begrundet afslaget således:

’’(…)

Fristen for genoptagelse for indkomståret 2012 udløb 1. maj 2016. Fristen for genoptagelse er derfor udløbet, jævnfør skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 og du kan kun få genoptagelse, hvis du opfylder betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-8 og stk. 2.

SKAT mener, at du ikke er berettiget til genoptagelse, fordi du ikke opfylder betingelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

SKAT finder ikke ud fra det oplyste, at der er begået myndighedsfejl i sagen.

SKAT genoptager derfor ikke skatteansættelsen for indkomståret 2012.’’

(…)’’

Klageren har den 28. december 2018 for 2. gang anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2012.

’’(…)

Jeg vedhæfter en skrivelse til jer med begrundelse for at jeg pga. en sygdomsperiode ikke har fået indberettet skat selv men i min tilstand satte lid til at min mand havde styr på det - hvilket han ikke havde finder jeg ud af da han i febr. 2018 falder om med hjertestop og har i årevis været syg finder jeg ud af. Hvilket har sat os i meget gæld også mht. min skat han ikke har indberettet korrekt. Men mener også I har lavet en utrolig høj forskud på mig der ikke har nogen sammenligning med hverken tidligere år og efterfølgende år.

(…)’’

’’(…)

Jeg skriver til jer da jeg 27. november 2018 har modtaget et brev på borger.dk fra Gældsstyrelsen, at jeg har en gammel skattegæld fra 2012 i min virksomhed som er et enkeltmandsvirksomhed.

Dette er en fejl og penge jeg aldrig har tjent. Første gang jeg bliver bekendt med fejlen er da jeg tilbage i 2016 får en stak girokort på et stor beløb ca. 150.000 kr. - skriver til jer at der er sket en stor fejl, og at jeg aldrig har tjent noget der ligner dette beløb med et overskud på 399.000 kr for 2012. (normalt ligger jeg på et overskud på ca. 7.000 i årene inden og indtil i dag max 70.000 kr i overskud)
Jeg (og min mand der hjælper mig), ind på SKAT.dk og ser at der er en stor fejl i min årsopgørelse i 2012, hvilket jeg skriver til jer og beder få rettet.

Siden har jeg ikke hørt noget og har været inde i SKAT.dk og kigget igennem, om der står noget skyldigt i 2012, hvilket jeg ikke finder. Hører også at der er sket en del fejl ved SKAT, og da jeg ringer for at høre om jeg kan få status på min 2012, får jeg at vide at SKAT vil besvare mig via SKAT, men at der kan gå lang tid.

Nu da Gældsstyrelsen sender ud med min skattegæld via Borger.dk kontakter jeg straks SKAT og får at vide at forskudsskema der skulle have været lavet for 2012 er ikke blevet lavet, og får at vide fra jer at I derfor dengang har sat et skøn ud fra husstanden - uden at kigge på hvad jeg normalt har i overskud i min virksomhed årene før.  (Jeg kan dog ikke se at der i 2012 er lavet noget forskudskema på så højt et beløb - men her ligger forskudsskema med et overskud på 69.000 kr. Først i 2016 ligger et forskudsskema på 399.000 kr.).

Regenskab 2012
Det er min mand der har hjulpet mig med regnskab, da jeg i 2012 er psykisk ude af balance - og fobi for at ringe til folk, især dem jeg ikke kender. døjer med smerter i arme - nakke samt ryg hvor jeg testes for nervesygdomme. Jeg er psykisk så meget ude af balance og ikke overskud til så meget, at min mand tydelig kan mærke på mig at han må hjælpe. Forsøger blot at holde mig oppe og holde på de vante kunder jeg har, men mister overblikket, så der vil min mand ta’ fuldt ud over med mit regnskab i firmaet, for at aflaste mig.

Dette er så aldrig sket fra min mands side, og helt uviden for mig, da min mand siger til mig at der er styr på min skat 2012 og at han vil følge den til dørs.

Da jeg har mistet overblik og har det psykisk dårligt har jeg slet ikke tænkt tanken at jeg skulle følge op på, om det han sagde, at han havde sendt ind til SKAT også ku passe, når han nu sagde der var styr på det og at der var en tastefejl. Jeg har heller ikke modtaget nogen breve om det store overskud jeg sku ha haft ellers havde jeg reageret som da jeg gjorde da jeg modtog girokort.

Først i år er jeg bliver jeg bekendt med min mand har været meget syg igennem rigtig mange år, og det er i 23. februar i år (2018) da min mand falder om af et hjertestop og hvorefter han bliver genoplivet. Min mand har levet stressramt i rigtig mange år og opdager han slet ikke har haft styr på vores økonomi, fuldt ud mistet overblikket og har taget nogle dumme forbrugslån gennem flere år uden min viden, som i dag har sat os i en stor gæld.
Han har heller ikke igennem flere år betalt ejendomsskat, som også var uviden for mig, for da han står alene på skødet i huset får jeg desværre ikke disse informationer på borger.dk, men blev kontaktet af banken der her informerede mig. Min mand er for syg og reagerer ikke på breve på borger.dk finder jeg også ud af.

Regnskab for 2012
Nu er jeg i gang med at selv at gå ind i mit regnskab fra 2012 og har fundet gamle bilag frem.
Jeg har i 2012 lavet faktura til mine kunder for 144.000 kr. (uden moms)
Her har jeg endnu ikke fratrukket indkøb fra leverandører og div. udgifter husleje, telefon, kontor- artikler m.m. - så mit overskud vil aldrig lande på noget der ligner de 399.000 kr.

Her kan I se hvilket overskud i min virksomhed jeg har haft i årene før og efter.

2010 Overskud på 7.500 kr.
2010 Overskud på 6.480 kr.
2011 Overskud på 33.400 kr.
2012 Overskud på 399.000 kr.

Her ligger også 2 andre forskudsskema som er lavet

30.09.2013 med overskud på 69.000 kr.
12.02.2014 med overskud på 69.000 kr.
12.04.2016 med overskud på 399.000 kr.

2013 Overskud på 69.000 kr.
2014 Overskud på 57.980 kr.
2015 Overskud på 55.000 kr.

Status
Jeg står nu for al oprydning i vores økonomi som er rigtig svært for mig og ikke er ret positiv fremtid økonmisk.
Jeg er på nedsat tid i min virksomhed og pt deltids-sygemeldt pga bla. stress - koncentrationsbesvær og søvnproblemer, så det tar tid for mig at få overblik over det hele. Sådan har jeg det også tilbage i 2012 men forsøger dengang at komme videre med min mands opbakning - men han har allerede der været syg, helt udvidende for mig.
Jeg går til psykolog bl.a. pga. eftervirkninger af der store chok, da min mand falder om med hjertestop. Samtidig meget hårdt at jeg herefter opdager min mand gennem mange år har levet i stress-sygdom der bla har bragt os i en stor gæld.

Dels har jeg ikke tjent det overskud der står og har absolut heller ingen mulighed for at betale den skattegæld I har sendt mig for 2012.
Jeg ku forstå hvis jeg reelt havde haft et overskud på 390.000 kr. i 2012, men at jeg nu skal sættes i gæld for noget jeg reelt aldrig har været i nærheden af at tjene, er for mig helt uforstående.

Min mand har lavet lån gennem flere år og sat os i en større gæld.
Han er lige blevet fyret 1.12.18 fra sit job, i gang med at blive tjekket for spændinger i hovedet og går til psykolog pga en traumatisk oplevelse, og stress han har haft igennem rigtig mange år.

Jeg har fundet mine faktura’er og bilag m.m. for 2012 frem. Jeg håber at i vil kigge på min sag og at jeg må få mulighed for at få den genåbnet min sag, så jeg kan få mulighed for at sende det regnskab/bilag jeg har for 2012 via en revisor.

(…)’’

Skattestyrelsen har den 31. januar 2019 foreslået, at der gives afslag på genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2012.

Skattestyrelsen har den 4. marts 2019 givet afslag på genoptagelse af skatteansættelsen.

Skattestyrelsen har begrundet afslaget således:

’’(…)

Til din anmodning om genoptagelse skal vi bemærke:

Du indberettede den 21. januar 2014 et overskud af virksomhed på 69.000 kr. for 2012.

SKAT (nu Skattestyrelsen) anmodede efterfølgende om regnskab for virksomheden.

Da materialet ikke blev indsendt, blev overskud af virksomhed ansat skønsmæssigt til 399.000. Skønnet blev fastsat ud fra, at der skulle være plads til et passende privatforbrug, som blev fastsat til 372.000 kr. for husstanden. SKAT støttede sig til et gennemsnitligt årligt forbrug iflg. Danmarks Statistiks beregninger. Afgørelse blev sendt 07. april 2016. Du klagede ikke over denne afgørelse inden for klagefristen på 3 måneder.

Du anmodede den 15. august 2016 om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen, hvor du oplyste, at din virksomheds omsætning i 2012 kun var 139.000 kr.
Genoptagelse blev i afgørelse af 25. oktober 2016 nægtet, da der ikke blev anset at foreligge særlige omstændigheder efter § 27, stk. 1 nr. 8.

Skattestyrelsen mener ikke, at der i ovennævnte sagsforløb er begået myndighedsfejl, der berettiger til genoptagelse af skatteansættelsen.

Det fremgår af anmodningen om genoptagelse, at både du og din ægtefælle har været syge i hele eller dele af perioden fra 2013 og frem. Der er dog ikke fremlagt beviser eller andet, der understøtter disse oplysninger.

Det skal bemærkes, at din virksomhed har været aktiv både før og efter 2012, og der er indsendt momsangivelser og selvangivet resultat af virksomhed.
Dette indikerer efter vores opfattelse, at du ikke i perioden har været ude af stand til at varetage sine økonomiske interesser og forpligtelser over for SKAT.

Der har været sendt afgørelse i selve skattesagen den 07. april 2016, og afgørelse i den tidligere anmodning om genoptagelse den 25. oktober 2016.
Du har ikke klaget over disse afgørelser inden for de givne frister.
Det findes på det foreliggende grundlag ikke bevist eller godtgjort, at du inden for de givne klagefrister har været afskåret fra at reagere på SKATs skrivelser og afgørelser.

Din oplysning om, at du havde overladt til din ægtefælle at lave regnskab og foretage indberetninger til SKAT kan ikke betragtes som en særlig omstændighed. Det samme er gældende, hvis du havde overladt det til en revisor. I forhold til skattemyndighederne skal der ske identifikation imellem dig og din revisor (i dette tilfælde ægtefælle). At forholdet skyldtes en misforståelse imellem dig og din ægtefælle er derfor ikke en særlig omstændighed, som kan medføre, at der skal ske genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Det er derfor vores opfattelse, at de beskrevne forhold i din anmodning om genoptagelse ikke berettiger til ekstraordinær genoptagelse, da vi ikke finder det dokumenteret, at der foreligger særlige omstændigheder, jævnfør skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 og Den juridiske vejledning, afsnit A.A.8.2.2.2.2.8 Særlige omstændigheder.

Skattestyrelsen har derfor truffet den afgørelse, at skatteansættelsen for 2012 ikke genoptages.

(…)’’

Klagerens repræsentant har den 24. april 2019 anmodet om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2012.

Det er den tredje anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2012.

Anmodningen begrundes således:

’’(…)

Jeg skal på vegne af min klient A anmode om ekstraordinær genoptagelse af hendes skatteansættelse for indkomståret 2012, Kopi af afgørelsen er vedlagt som bilag 1.
Baggrunden herfor er, at Skattestyrelsens skønsmæssige forhøjelse kr. 330.000 lider af en række materielle fejl som fører til at beregningen af privatforbruget er forkert og fører til et alt for lavt privatforbrug og som konsekvens heraf har udløst en skønsmæssig forhøjelse.

Faktum
Skattestyrelsen har ved afgørelse af 12. april 2016 skønsmæssigt forhøjet As erhvervsindkomst med kr. 300.000

Skønnet hviler alene på et udarbejdet privatforbrug som er oplyst at udgør kr. 42.381. jf. bilag 2.
Skattestyrelsen har fundet at det beregnede privatforbrug er for lavt for husstanden som består af 5 medlemmer 2 voksne og 3 børn,

Ad Skattestyrelsens privatforbrug :

Skattestyrelsen har beregnet privatforbruget til                                                          kr. 42.381

Skattestyrelsen har ikke Indregnet modtaget skattefri rejsegodtgørelse kr. 113.849 i privatforbruget. Privatforbruget skal godskrives kr. 113.849.

Skattestyrelsen har anset beskæftigelsesfradraget som en udgift som påvirker det kontante privatforbrug, dette er forkert. Beskæftigelsesfradraget er et beregningsmæssig fradrag som gives til personer som er i beskæftigelse. Privatforbruget skal godskrives kr. 16.519.

Skattestyrelsens privatforbrug har ikke taget hensyn til, at man ved salg af bilen Ford Galaxy har opnået en kontant salgspris herfor. Privatforbruget skal godskrives med kr. 74,000,

Skattestyrelsens privatforbrug har ikke taget hensyn til, at bilen Ford Focus ved et biluheld i land Y1 er totalskadet og man har modtaget en erstatning herfor. Privatforbruget skal godskrives med kr. 29.441.

B er optaget et personalelån på kr. 23.000+ 16.500+8.000 hos sin arbejdsgiver H2. Privatforbruget skal godskrives kr. 47.500.

A har modtaget et honorar fra G1 på kr. 5.000, beløbet ses ikke selvangivet for 2012.

B har modtaget erstatning fra [forsikringsselskab], der er ikke foretaget genkøb af den skade genstand/ aktiv. Privatforbruget skal godskrives med kr. 3.005.

Korrigeret privatforbrug

SKATS beregnet privatforbrug

42.398

Korrektioner hertil

Bilag

Beløb

Ej medtaget skattefri rejsegodtgørelse

3

113.849

Beskæftigelsesfradrag (teknisk fradrag - påvirker ikke det kontante privatforbrug)

4

16.519

Salg af Ford Galaxy

5

74.000

Erstatning skadet bil i land Y1

6

29.441

H2, lån

7

16.500

H2, lån

8

23.000

Erstatning [forsikringsselskab]

9

3.005

H2, lån

10

8.000

G1, honorar

11

5.000

289.695

Korrigeret privatforbrug

331.695

Efter overstående korrektioner kan privatforbruget beregnes til kr. 331.695 for indkomståret 2012.

Ved Vurderingen af privatforbrugets størrelse, skal der tages hensyn til det faktum, at A i 2012 har være sygemeldt i en længere periode i 2012 efter en større […]operation. og hun har efterfølgende været i et ressourceforløbet hos [kommunen], hvilket også fremgår af skatteoplysningerne for indkomståret 2012. Kopi af lønindberetningen er vedlagt som bilag 12.

Endelig skal jeg anføre, at Virksomheden H3 i perioden 2011- 2015 tiden har haft et overskud i niveau på kr. 33.400 - 69.000 før fradrag af medarbejdende ægtefælle.

Der foreligger således ikke forhold der indikerer, at A skulle have oppebåret en ikke selvangivne erhvervsindkomst på kr. 330,000 - og slet ikke når det må lægges til grund at hun har været syg i en længere periode.

Sammenfattende
Det gøres gældende, at Skattestyrelsens skønsmæssig forhøjelse på kr. 330.000, lider af så væsentlige mangler, at skatteansættelsen for indkomståret 2012 skal genoptages, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

(…)’’

Skattestyrelsen har ved den påklagede afgørelse af 22. august 2019 givet afslag på genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2012.

Klagerens repræsentant har den 17. september 2019 påklaget afgørelsen til Skatteankestyrelsen.

Med klagen er der bl.a. vedlagt følgende bilag:

Bilag 02
SKATs beregning af privatforbruget til 24.381 kr.

Bilag 04
Dokumentation for modtagelse af sygedagpenge fra [kommunen].

Bilag 05A
Dokumentation for, at klagerens ægtefælle B har modtaget 113.849 kr. i skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse.

Bilag 05B
Dokumentation for beskæftigelsesfradraget.

Bilag 05C
Dokumentation for salg af bil til 74.000 kr.

Bilag 05D
Dokumentation for modtaget erstatning på 29.441 kr. for totalskade af bil.

Bilag 05E
Dokumentation for, at ægtefællen B i alt har optaget et personalelån på 47.500 kr.

Bilag 05F
Dokumentation for, at klageren har modtaget et honorar på 5.000 kr. fra G1.

Bilag 05G
Dokumentation for, at klagerens ægtefælle B har modtaget en erstatning fra [forsikringsselskab] på 3.005 kr.

Bilag 06
Dokumentation fra Danmarks statistik på, at 2 personer uden børn i 2012 er beregnet til at have følgende udgifter vedrørende transport:

Anskaffelse af køretøj

21.206 kr.

Drift af personlige transportmidler

28.856 kr.

Transporttjenester

9.239 kr.

Bilag 08
Dokumentation fra Danmarks statistik på, at en husstands forbrug i 2012 i [regionen] er beregnet til 281.896 kr.

Skattestyrelsen afgørelse
Skattestyrelsen har givet afslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2012.

Skattestyrelsen har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

’’(…)
Fristen for genoptagelse for indkomståret 2012 udløb 1. maj 2016. Fristen for genoptagelse er derfor udløbet, jævnfør skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 og du kan kun få genoptagelse, hvis du opfylder betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-8 og stk. 2.

Skattestyrelsen mener ikke, at vores privatforbrugsopgørelse lider af så væsentlige mangler, at skatteansættelsen for indkomståret 2012 skal genoptages ekstraordinært efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

I den forbindelse gør vi opmærksom på, at vi mener, det er korrekt når ægtefællens skattefrie rejsegodtgørelse ikke er medregnet i privatforbrugsopgørelsen, idet ægtefællen må formodes at have haft tilsvarende udgifter, såfremt godtgørelsen er udbetalt på et korrekt grundlag.

Din rådgiver anfører endvidere, at Skattestyrelsen har anset beskæftigelsesfradraget som en udgift, hvorfor privatforbruget skal godskrives 16.519 kr. Det fremgår af den medsendte privatforbrugsopgørelse (bilag 4), at Skattestyrelsen har godskrevet privatforbruget med 16.519 kr., hvorfor vi ikke finder grundlag for at foretage reguleringer.

De øvrige ændringer vedrørende personalelån, erstatninger, salg af bil og ikke medregnet honorar er ikke oplysninger som var tilgængelige på det tidspunkt, hvor den skønsmæssige afgørelse blev truffet.
Derfor mener Skattestyrelsen, at vi har foretaget et korrekt skøn, ud fra de oplysninger der var tilgængelige, hvorfor vi ikke finder det dokumenteret, at der foreligger særlige omstændigheder herunder myndighedsfejl som kan begrunde ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Afslutningsvist finder Skattestyrelsen ikke, at du har dokumenteret, at genoptagelsesanmodningen er fremsat senest 6 måneder efter, at du er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

Vi har lagt vægt på, at årsopgørelsen for 2012 har været tilgængelig i din skattemappe siden den 10. maj 2016, og at du 2 gange tidligere har anmodet om ekstraordinær genoptagelse.

Der ses ikke at foreligge særlige omstændigheder som kan begrunde en dispensation fra 6-månedersfristen.

Skattestyrelsen kan derfor ikke genoptage din skatteansættelse for indkomståret 2012, da vi ikke finder det dokumenteret, at du opfylder betingelserne, jævnfør skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 og stk. 2.
(…)’’

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen kommet med følgende bemærkninger:
’’(…)
Der er ikke nye oplysninger i sagen, som ikke står i sagsfremstillingen. Skattestyrelsen fastholder således, at vi har foretaget et korrekt skøn af resultat af virksomhed for indkomståret 2012 og henviser i den forbindelse til, at klager ikke har indsendt regnskab med mere.

Ligeledes fastholder vi, at det er korrekt, når vi ikke har godskrevet privatforbrugsberegningen med ægtefællens skattefrie godtgørelse, da indtægten opvejes af en tilsvarende udgift.

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at vi har foretaget et lempeligt skøn ud fra oplysninger fra Danmarks Statistik, idet vi kun har taget udgangspunkt i at husstanden består af 2 voksne (selvom der også har været 3 hjemmeboende børn).

Med hensyn til 6-månedersfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 mener Skattestyrelsen stadig, at klager ikke har overholdt fristen og henviser til, at vi har modtaget anmodningen om genoptagelse den 25. april 2019, og at vi har sendt afgørelsen den 7. april 2016.

Der ses på intet tidspunkt at være modtaget dokumentation for alvorlig sygdom i henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Da hverken 6-månedersfristen er overholdt samtidig med, at der ikke er modtaget dokumentation for alvorlig sygdom, finder vi ikke, at henvisningerne til SKM2014.637.LSR, SKM2015.723.LSR og SKM2015.647.LSR er sammenlignelige med klagers sag.

Hvis der kommer yderligere oplysninger fra klager, ønsker Skattestyrelsen at blive hørt i sagen igen, inden der træffes afgørelse i sagen.
(…)’’

Udtalelse til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling
Skattestyrelsen er den 8. september 2020 fremkommet med bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling.

’’(…)

Skattestyrelsen vurderer, i overensstemmelse med det af Skatteankestyrelsen fremførte, at der ikke kan ske genoptagelse for indkomståret 2012.
Skattestyrelsen finder ikke, at den skønsmæssige ansættelse er for højt ansat i forhold til de tilgængelige oplysninger, der var på det tidspunkt, hvor den skønsmæssige afgørelse blev truffet. Der foreligger altså ikke særlige omstændigheder, herunder myndighedsfejl, der kan medføre en ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Henvisning til kendelser fra Landsskatteretten
Skattestyrelsen finder, i overensstemmelse med Skatteankestyrelsen, ikke, at de fremlagte afgørelser er sammenlignelige med nærværende sag. Der henvises til Skatteankestyrelsens begrundelse.

Anvendelse af Danmarks Statistiks beregninger af det årlige forbrug
På baggrund af de fremlagte oplysninger, som SKAT var i besiddelse af på ansættelsestidspunktet, ses den skønsmæssige ansættelse ikke at være urimelig. Skattestyrelsen har lagt vægt på, at husstanden har været bestående af 2 voksne og 3 børn, og at gennemsnitsforbruget i hele landet, ifølge Danmarks Statistik, har udgjort 431.586. kr. SKAT har lagt et privatforbrug på 372.000 kr. til grund ved ansættelsen af det skønnede privatforbrug, hvorfor privatforbruget er ansat til at være under det gennemsnitlige privatforbrug i hele landet.

Skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse udbetalt til B
Ved vurderingen af, hvorvidt den modtagne rejse- og kørselsgodtgørelse skal godskrives privatforbruget, har Skattestyrelsen lagt vægt på, at klager ikke har dokumenteret, at der er afholdt transportudgifter til henholdsvis den private kørsel og den erhvervsmæssige kørsel, hvorfor klager ikke har kunne dokumentere, at den udbetalte skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse har været højere end de afholdte udgifter.

På baggrund af det anførte finder Skattestyrelsen ikke, at den udbetalte rejse- og kørselsgodtgørelse på 113.849 kr. skal godskrives det opgjorte privatforbrug.

Beskæftigelsesfradrag
Det fremgår, at privatforbrugsberegningen indeholder en kreditering af beløbet på 16.519 kr., hvorfor der ikke skal ske en yderligere godskrivning med 16.519 kr.

Påstande om yderligere godskrivning af privatforbruget
Klagers repræsentant har anført, at der skal ske yderligere godskrivning af privatforbruget og har i denne forbindelse fremført en række oplysninger. Skattestyrelsen bemærker dog, i overensstemmelse med Skatteankestyrelsen, at de fremlagte oplysninger ikke var tilgængelige for SKAT på tidspunktet for den skønsmæssige ansættelse, hvorfor der ikke kan ske en yderligere godskrivning.

Afslutningsvist skal det bemærkes, at årsopgørelsen for indkomståret 2012 har været tilgængelig i skattemappen fra den 12. april 2016, hvorfor klager på dette tidspunkt må anses for at være kommet til kundskab om ændring af hendes skatteansættelse. Skattestyrelsen finder ikke, at klager har dokumenteret, at genoptagelsesanmodningen af den 24. april 2019 er fremsat senest 6 måneder efter, at klager er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2.

Der kan ikke ske dispensation fra fristen, da der ikke foreligger særlige omstændigheder.

(…)’’

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at skatteansættelsen for indkomståret 2012 genoptages.

Klagerens repræsentant har anført følgende:

’’(…)
Skattestyrelsen har takseret As erhvervsindkomst for indkomståret 2012 således:
Skønsmæssig forhøjelse af overskud af selvstændig virksomhed + 300.000 kr.

Påstand
I denne sag nedlægges følgende materielle påstande:

SKAT pålægges at genoptage skatteansættelsen for 2012.

Faktiske forhold

SKAT har på baggrunden af klager og hendes ægtefælles skatteoplysninger som fremgår af R 75 beregnet privatforbruget til kr.  42.381, jf.  bilag 2.

SKAT har vurderet, at det beregnede privatforbrug er for lavt for husstanden som består af 5 medlemmer 2 voksne og 3 børn, og har skønnet at privatforbrug burde udgøre kr. 372.000.

Afvigelsen mellem det beregnede privatforbruget kr. 42.381 og privatforbruget ifølge Danmarks Statistik udgør kr. 372.000 svarende til kr. 329.619 - oprundet til kr.  330 .000, anses som udeholdet omsætning i H3, jf. SKATs afgørelse af 7. april 2016 og årsopgørelse 2012, vedlagt som bilag 3.

Retlige anbringender

Jeg skal støtte påstanden på følgende anbringender:

 • at klager i perioden 2011 - 2018 alene har haft et overskud af selvstændig virksomhed før fradrag af medarbejderende ægtefælle i et niveau på mellem kr. 33.400 op til kr. 69.000,
 • at klagers virksomhed aldrig har haft en sådanne en omsætning i 2012, som den SKAT har skønnet,
 • at klager efter en større […]operation har været syg i en længere periode i 2012,
 • at klagers ægtefælle har modtaget skattefri rejse og kørselsgodtgørelse kr. 113.849 og disse skal indgå som en indtægt i beregningen af klagers privatforbrug,
 • at klager og hendes ægtefælle har solgt biler i indkomståret og indtægten kr. 103.411 skal indgå som en indtægt i beregningen af klagers privatforbrug,
 • at SKAT har anset beskæftigelsesfradraget kr. 16.519 som en kontant udgifter og ikke som et ligningsmæssig fradrag som gives til skatteyder som er i arbejde, hvilket er forkert,
 • at fradraget kr. 16.519 ikke påvirker det kontante privatforbrug, og beløbet skal således ikke indgå i beregningen af klagers privatforbrug,
 • at SKATs henvisning til Danmark Statistik om hvordan SKAT har beregnet privatforbruget er forkert og fuldstændig misvisende,
 • at SKATs ved skønudøvelsen over klagerens privat forbrug ikke har taget hensyn til at klager er boende i [region],
 • at klager har gjort indsigelse mod SKATs afgørelse, allerede den 16. august 2016 og dette er indenfor 6 månedsfristen,
 • at klager igen har gjort indsigelse mod SKATs afgørelse den 28. december 2018, vedrørende samme forhold.

Bemærkninger til Skattestyrelsens privatforbrug:

Skattestyrelsen har beregnet privatforbruget til:       kr. 42.381

H3 CVR - nr. […]
Virksomhedens overskud har været stabil over tiden 2011- 2018, jf.  nærmere nedenfor.

Indkomstår        Selvangivet overskud      Medarbejdende ægtefælle            Bemærkninger

2011                                            33.400                                                   0

2012                                            69.000                                         16.000

2012                                            69.000                                         16.000

2013                                          399.000                                         16.000                           SKATs forhøjelse(Skøn)

2014                                            57.980                                         18.800

2015                                            55.000                                           5.700

2016                                            52.300                                         16.500

2017                                            64.000                                         14.000

2018                                            50.969                                         14.000

I forlængelse heraf skal det anføres, at klager i 2012 har været sygemeldt i en længere periode efter en større […]operation, og hun har efterfølgende været i et ressourceforløb hos [kommunen], hvilket også fremgår af skatteoplysningerne for indkomståret 2012, jf. bilag 4.

Skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse B.
Skattestyrelsen har ikke indregnet modtaget skattefri rejsegodtgørelse kr. 113.849 i privatforbruget, oplysningerne fremgår af ægtefællens skatteoplysninger og var tilgængelig for SKAT den 18.01.2013, jf. bilag 5 A. Privatforbruget skal godskrives kr. 113.849.

Det er min vurdering, at beløb kr. 113.849 skal medregnes i privatforbrugsberegningen, allerede af den grund af SKAT ved sin skønsmæssig ansættelse har medregnet transportudgifter på i alt kr. 59.301 jf. bilag 6, og den modtagne rejse - og kørselsgodtgørelse er kompensation herfor og skal derfor indgå i privatforbrugsberegningen.

SKAT har alene medtaget udgiften men ikke kompensationen herfor, det er en klar fejl i SKATs beregning af privatforbruget, og kan ikke forklares med, at så er transport udgifterne bare er tilsvarende højere, jf. bilag 7.

"Den modtagne rejse- og befordringsgodtgørelse må anses at være medgået til formålet, det vil i praksis sige, at der er tale om en merudgift i forhold til Danmarks Statiske gennemsnitlige transportudgifter ".

SKATs argumentationen for den manglende indregning af den skattefri rejse og kørselsgodtgørelse er således forkert, og har ført til en forkert opgørelse af klagers privatforbrug.

Beskæftigelsesfradrag
Skattestyrelsen har anset beskæftigelsesfradraget som en kontant udgift som reducerer det kontante privatforbrug. Det er forkert, beskæftigelsesfradraget er et beregningsmæssig fradrag som gives til personer som er i beskæftigelse. Privatforbruget skal godskrives kr. 16.519, jf.  bilag 5 B.

Salg af biler - R 75
SKATs privatforbrug har ikke taget hensyn til, at klagers ægtefælle har solgt bilen Ford Galaxy til kr. 74.000. Privatforbruget skal godskrives med kr. 74.000, jf. bilag 5 C.

SKATs privatforbrug har ikke taget hensyn til, at bilen Ford Focus ved et biluheld i land Y1 er totalskadet og klager har modtaget en erstatning herfor. Privatforbruget skal godskrives med kr. 29.441, jf.  bilag 5 D.

Personalelån B
B har optaget et personalelån på kr. 23.000 + 16.500 + 8.000 hos sin tidligere arbejdsgiver H2. Privatforbruget skal godskrives kr. 47.500, jf. bilag 5 E.

Honorar A
A har modtaget et honorar fra G1 2012 på kr. 5.000. Privatforbruget skal godskrives med kr. 5.000, jf.  bilag 5 F.

Erstatning B
B har modtaget erstatning fra [forsikringsselskab], der er ikke foretaget genkøb af den skade genstand/ aktiv. Privatforbruget skal godskrives med kr. 3.005, jf. bilag 5 G.

Korrigeret privatforbrug

SKATS beregnet privatforbrug

42.398

Korrektioner hertil

Bilag

Beløb

Ej medtaget skattefri rejsegodtgørelse

5A

113.849

Beskæftigelsesfradrag (teknisk fradrag - påvirker ikke det kontante privatforbrug)

5B

16.519

Salg af Ford Galaxy

5C

74.000

Erstatning skadet bil i land Y1

5D

29.441

H2, lån

5E

16.500

H2, lån

5E

23.000

Erstatning [forsikringsselskab]

5E

3.005

H2, lån

5F

8.000

G1, honorar

5G

5.000

289.695

Korrigeret privatforbrug

331.695

Efter overstående korrektioner kan privatforbruget beregnes til kr. 331.695 for indkomståret 2012.

Retlige vurdering
Hvis den selvangivelsespligtige ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3. Den skønsmæssige ansættelse skal foretages ud fra en realistisk vurdering af den skattepligtiges faktiske indkomstforhold.

SKAT har beregnet klagers privatforbrug til DKK 372.000. SKATs beregnede privatforbrug er fastsat på baggrund af et gennemsnitlig årligt forbrug ifølge Danmarks statistik.

SKAT har ved fastsættelsen af privatforbruget taget hensyn til husstandens indkomst, ligesom at klager er boende i [region], og hvor Husstande i [region] forbrugte i gennemsnit 281.896 kr. i 2012, jf. bilag 8.

Ombudsmanden har i TfS 1991. 495 præciseret det således: " ...at en skønsmæssig ansættelse skal foretages så virkelighedsnært som muligt og således efter en konkret vurdering af skatteyderens og dennes families forbrug."

Klager mener ikke at SKATs privatforbrug i tilstrækkelig grad har taget hensyn til klagers konkrete økonomisk forhold, som de er beskrevet ovenfor. Klager er således ikke enig i Skattestyrelsens opgørelse af privatforbruget DKK 372.000.

Ekstraordinær genoptagelse
Det er en betingelse for genoptagelse i henhold til skatteforvaltningens § 27, stk. 1 nr. 8, at den skattepligtige dokumenterer eller sandsynliggør, at ansættelsen materielt er forkert. Bestemmelsen er formuleret således:

8) Told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra den skattepligtige giver tilladelse til ændring af ansættelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder.

Bestemmelse finder anvendelse i tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder, der fører til, at det må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen udenfor de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter de objektive grunde i bestemmelsen.

Ved vurderingen af, om der foreligger særlige omstændigheder, der kan give anledning til en ekstraordinær skatteansættelse, kan det tillægges vægt, om skatteansættelsen har væsentlig betydning for den skattepligtige.

Af bemærkningerne fremgår, at bestemmelsen kan finde anvendelse i tilfælde, hvor der er begået fejl af den skatteansættende myndighed, uden at fejlen kan anses for ansvarspådragende, når fejlen har medført en materielt urigtig ansættelse og det efter en konkret bedømmelse må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen

Praksis

SKM2014.637.LSR
Der blev tilladt ekstraordinær genoptagelse af en skønsmæssig forhøjelse. Landsskatteretten fandt, at SKAT ikke havde taget hensyn til, at et beløb på klagers konto var en arv, som var skattefri indkomst for klager. Skønnet blev derfor anset for at være åbenbart urimeligt og det ville medføre en væsentlig uretmæssig beskatning af klager, hvis ansættelsen blev opretholdt, jf. SKM2014.637.LSR.

Sagen er analog med klagers sag, hvor SKAT ikke har taget hensyn til den modtagne skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse.

SKM2015.723.LSR:
Borgeren havde på grund af sygdom ikke aflagt regnskab, og der var foretaget en skønsmæssig forhøjelse. Et efterfølgende regnskab viste, at ansættelsen var alt for høj, og Landsskatteretten fandt det urimeligt at opretholde ansættelsen og tillod genoptagelse.

Sagen er analog med klagers sag, hvor klagers regnskaber viser, at virksomheden på intet tidspunkt har haft en omsætning af en størrelse som SKAT har skønnet.

SKM2015.647.LSR:
Landsskatteretten fandt, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at betingelserne for genoptagelse i henhold til SFL § 27, stk. 1, nr. 8, var til stede. Landsskatteretten lagde til grund, at borgeren havde henvendt sig til SKAT med en indsigelse, men at indsigelsen ikke var tilstrækkeligt konkret. Dette var begrundet i borgerens sygdom, der også gjorde ham ude af stand til at indgive en korrekt selvangivelse. Henset til at borgeren, da han henvendte sig til SKAT, kunne have bedt om genoptagelse, at SKAT kunne have vejledt herom, og at fejlen nemt kunne være konstateret, fandt Landsskatteretten ud fra en konkret vurdering, at der var grundlag for genoptagelse i henhold til SFL § 27, stk. 1, nr. 8. Landsskatteretten lagde vægt på, at der var tale om betydelige beløb af væsentlig betydning for borgeren, og at det som følge af borgerens sygdom og kontakt med SKAT måtte anses for urimeligt at fastholde ansættelserne. Af samme årsag blev der set bort fra reaktionsfristen.

Sagen er analog med klagers sag, hvor klagers regnskaber viser, at virksomheden på intet tidspunkt har haft en omsætning af en størrelse som SKAT har skønnet, og klager har gjort indsigelse mod SKATs afgørelse, den 15. august 2016, og indenfor 6 månedersfristen.

6 månedsfristen
Klager har reageret inden for 6 månedsfristen, hvilket konkret er sket allerede den 16. august 2016 jf. bilag 9, hvor hun henvendte sig til SKAT med en indsigelse,

’’Jeg har modtaget en årsopgørelse i dag med en restskat til betaling og har nu set der er en stor fejl i opgørelsen. Jeg havde dette år en omsætning 139.000 minus udgifter og har aldrig været i nærheden af dette overskud som er sat på fortrykte årsopgørelse som jeg har modtaget i dag"

Indsigelsen er tilstrækkeligt konkret- og burde have givet anledning til at SKAT foretog en fornyet gennemgang af sagens oplysninger som har dannet grundlag for den skønsmæssige forhøjelse.

Henset til at fejlen nemt kunne være konstateret af SKAT selv, ved en fornyet gennemgang af den beregnede privatbrug, burde SKAT allerede af den grund have genoptaget skatteansættelsen for 2012.

Klager er ikke regnskabsuddannet, men hun har et lovmæssig krav på og ikke mindst en berettiget forventning om, at SKAT ved sin privatforbrugsberegning har taget hensyn til alle de økonomiske oplysninger som fremgår af R 75 skattekontroloplysninger for 2012, men også de tidligere års skatteoplysninger, når SKAT beregner hendes privatforbrug.

Måtte SKAT have vurderet, at de skattefri kørselsgodtgørelser ikke skulle medtages, burde SKAT have begrundet dette, hvilket ikke er sket og taler for at der er sket en fejl hos SKAT, særlig når SKAT har medtaget transportudgifterne i SKATs privatforbrugsberegning, se bilag 6.

Afslutningsvis bemærkes det i øvrigt, at SKATs henvisning til hvordan SKAT har beregnet privatforbrug kr. 372.000 er fuldstændig misvisende. Det indsatte link i afgørelsen af 7. april 2016 til Danmark Statistik henviser alene til en indholdsfortegnelse.

SKAT har i mail af 13.08.2019, oplyst det korrekte link, jf. bilag 11. Klager har således været afskåret fra at efterprøve SKATs skøn og det skønnet privatforbrug på kr. 372.000.

Da fejlene alene skyldes forhold hos SKAT, og klager allerede den 16. august 2016 har gjort indsigelse mod SKATs afgørelse, har klager reageret indenfor 6 månedsfristen.

Opsummering
Der foreligger ikke forhold der understøtter, at klager skulle have oppebåret en ikke selvangivne erhvervsindkomst på kr. 330 .000 - og slet ikke når det må lægges til grund at hun har været syg i en længere periode.

Det er fuld ud dokumenteret, at SKATs privatforbrugsberegning er objektiv forkert, fx har SKAT ikke har taget hensyn til at den modtagne skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse.

Ligesom SKAT fejlagtig har anset beskæftigelsesfradrag, som en kontant udbetaling i beregningen af klagerens kontante privatforbrug, selvom om fradraget alene er skatteteknisk fradrag, og som isoleret set alene reducerer klagers skattebetaling og dermed øge det kontante privatforbrug.

Endelig hviler hele SKATs skønudøvelse på et ufuldstændig grundlag idet man ikke har taget hensyn til, at klager bo i [region] og hvor det er dokumenteret via udskift fra Danmarks Statistik, at privatforbruget er betydeligere lavere, jf. bilag 8, end det privatforbrug SKAT har beregnet.

Konklusion
Efter en konkret vurdering af klagers forhold foreligger der efter min vurdering, sådanne særlige omstændigheder efter som har medført en åbenbar urimelig skatteansættelse, som kan begrunde en ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

(…)’’

Referat fra kontormøde afholdt den 23. juni 2020:

’’(…)

Med udgangspunkt i den indsendte klage fremhævede repræsentanten, at der skal ske ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, idet der klart er foretaget en materielt urigtig ansættelse, der efter en konkret bedømmelse må anses for urimeligt at opretholde.

Vedrørende reaktionsfristen på 6 måneder i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1 nr. 8 anser repræsentanten denne for overholdt, idet der blev rettet henvendelse til SKAT den 16. august 2020.

Repræsentanten henledte opmærksom på, at SKAT den 7. april 2016 fremsendte et forslag til afgørelse for indkomståret 2012, og at den ordinære frist udløb den 1. maj 2016. Der var således kun meget begrænset tid til at reagere med den konsekvens, at det pludselig kunne blive tale om en ekstraordinær genoptagelse.

Den foretagne ansættelse på 399.000 kr. er åbenbart urimelig at opretholde og SKAT har ikke ved denne foretaget en konkret og individuel vurdering af klagerens økonomiske forhold. SKAT har derved ikke overholdt officialmaksimen.

Der blev især lagt vægt på, at skønnet ukritisk er udøvet med henvisning til et gennemsnitligt årligt forbrug ifølge Danmarks Statistiks beregninger.  Der blev henvist til afgørelse fra Landsskatteretten

2019.17-0273774, hvoraf fremgår, at der skal ske en individuel vurdering.

Det blev endvidere i forlængelse af det fremførte i den indsendte klage især fremhævet, at:

 • Virksomheden har aldrig haft en omsætning, der kan generere et så stort overskud
 • Klageren har været syg i en længere periode
 • Den modtagne rejsegodtgørelse har ikke medførte udgifter af en tilsvarende størrelse

(…)’’

Repræsentanten har den 23. juni 2020 fremsendt følgende supplerende indlæg:

’’(…)

Jeg skal bede om at afgørelsen LSR2019.17-0273774, indgår i sagen. Afgørelsen præciserer på hvilket grundlag et skønnet privatforbrug skal fastsættes, når skattemyndighederne anvender Danmarks Statistik i sin skønsudøvelse.
’’SKAT har taget udgangspunkt i Danmarks Statistiks beregning af det gennemsnitlige privatforbrug for to voksne uden børn, hvor hovedpersonen er under 60 år, i årene 2011-2013, som kan beregnes til 327.708 kr., og reduceret dette beregnede gennemsnitlige privatforbrug med 25 % for at imødegå regionale udsving og afvigelser. Efter fradrag af 25 % udgør det beregnede privatforbrug 245.781 kr.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klagerens husstand i indkomståret 2014 bestod af pensionister. Landsskatteretten finder derfor ikke, at klagerens husstand kan sammenlignes med en husstand bestående af to voksne uden børn, hvor hovedpersonen er under 60 år.

[…]

Af Danmarks Statistiks beregning af det gennemsnitlige privatforbrug for pensionister fremgår det, at det gennemsnitlige privatforbrug i 2014 kan beregnes til 248.500 kr. Retten finder, at der skønsmæssigt passende kan fradrages 25 % for at imødegå regionale udsving og afvigelser. Efter fradrag af 25 % udgør det beregnede privatforbrug 186.375 kr. Henset til at klagerens husstand har haft et rådighedsbeløb til privatforbrug på 179.831 kr. i indkomståret 2014, finder retten ikke, at klagerens privatforbrug har været usandsynligt lavt, og der er herefter ikke grundlag for at forhøje klagerens indkomst med yderligere resultat af virksomhed.

Landsskatteretten giver således klageren fuldt ud medhold.’’

(..)’’

Repræsentantens bemærkninger til Skattestyrelsens høringsskrivelse
Repræsentanten har den 22. september 2020 fremsendt følgende bemærkninger:

’’(…)

Objektive beviser

Skattestyrelsen har ikke indregnet modtaget skattefri kilometergodtgørelse kr. 113.849 i privatforbruget, oplysningerne fremgår af ægtefællens skatteoplysninger og var tilgængelig for SKAT den 18.01.2013.

Beløbet kr. 113.849 skal medregnes i privatforbrugsberegningen, allerede af den grund af SKAT ved sin skønsmæssig ansættelse har medregnet transportudgifter på i alt kr. 59.301 og den modtagne rejse - og kørselsgodtgørelse er kompensation herfor og skal derfor indgå i privatforbrugsberegningen.

Det har desuden formodning imod sig, at klager skulle have tilsvarende kørselsudgifter udover dem Skattestyrelsen har medtaget i sin opgørelse at privatforbruget.

Skønsudøvelsen

Der foreligger ikke forhold der understøtter, at klager skulle have oppebåret en ikke selvangivne erhvervsindkomst på kr. 330.000.

Endelig hviler hele SKATs skønudøvelse på et ufuldstændig grundlag idet man ikke har taget hensyn til, at klager bor i [region] og hvor det er dokumenteret via udskift fra Danmarks Statistik, at privatforbruget er betydeligere lavere, end det privatforbrug SKAT har beregnet.

Opsummering

Sammenfattende gøres det gældende, at skatteansættelsen for indkomståret 2012 skal genoptages.

(…)’’

Landsskatterettens afgørelse og begrundelse
En skattepligtig, der ønsker at få ændret sin indkomstansættelse, skal senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb, fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2.
Klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2012 er dateret den 24. august 2019.

Anmodningen om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomståret 2012 er således modtaget af Skattestyrelsen efter udløbet af fristen for ordinær genoptagelse.

En anmodning om genoptagelse, der er indgivet efter udløbet af fristen for ordinær genoptagelse, kan imødekommes i tilfælde, der opfylder mindst en af betingelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1.

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-7, indeholder en række objektive grunde til genoptagelse. Klageren opfylder ikke betingelserne for genoptagelse efter disse bestemmelser.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, kan der efter anmodning fra den skattepligtige gives tilladelse til ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Ved vurderingen af, om der foreligger særlige omstændigheder, der kan give anledning til en ekstraordinær skatteansættelse, kan det tillægges vægt, om skatteansættelsen har væsentlig betydning for den skattepligtige.

Af bemærkningerne fremgår, at bestemmelsen kan finde anvendelse i tilfælde, hvor der er begået fejl af den skatteansættende myndighed, uden at fejlen kan anses for ansvarspådragende, når fejlen har medført en materielt urigtig ansættelse og det efter en konkret bedømmelse må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen.

Der er tidligere to gange anmodet om, og givet afslag på ekstraordinær genoptagelse for indkomståret 2012.

Det er klagerens repræsentants påstand, at der efter en konkret vurdering af klagerens forhold foreligger sådanne særlige omstændigheder, som har medført en åbenbar urimelig skatteansættelse, som kan begrunde en ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8.

Landsskatteretten finder, at den skønsmæssige ansættelse af overskud på 399.000 kr. for 2012 langt overstiger klagerens overskud i årene før og efter det pågældende indkomstår. Den skønsmæssige ansættelse er endvidere af Skattestyrelsen alene foretaget ud fra gennemsnitstal fra Danmarks Statistik og ikke ud fra en analyse af klagerens konkrete forhold. Endelig er der påvist mangler ved den af Skattestyrelsen foretagne privatforbrugsopgørelse.

På denne baggrund og henset til det oplyste om klageren og klagerens ægtefælles helbredstilstand, finder Landsskatteretten at betingelserne for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 er opfyldt, jf. SKM2015.723.LSR.  For så vidt angår 6 måneders fristen i § 27, stk. 2, er den iagttaget ved klagerens første henvendelse til SKAT den 15. august 2016. Det forhold, at SKAT med urette afviste anmodningen, hvorfor klageren senere måtte gentage sin genoptagelsesanmodning, hvilket danner baggrund for nærværende sag, kan ikke føre til, at fristen ikke er iagttaget.