Dato for udgivelse
03 Jan 2023 10:48
Til
Borgere og virksomheder, der forventer at afgiftsberigtige køretøjer den 18. december 2020 eller senere.
Sagsnummer
20-1422626
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 4. december 2020 en politisk aftale om grøn omstilling af vejtransporten. Aftalen indeholder en række ændringer af bilafgifterne. Skatteministeren fremsatte den 18. december 2020 et lovforslag, som skal gennemføre dele af aftalen. Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 9. februar 2021.

I dette nyhedsbrev gives en kort beskrivelse af de vigtigste ændringer af bilafgifterne, ligesom ændringernes betydning for forhandlere, bilkøbere og leasingforhold mv. beskrives kort. Efter hvert initiativ beskrives de fastsatte overgangsordninger og de vigtigste datoer.

Indtil loven træder i kraft, skal de hidtil gældende regler anvendes. De nye regler vedrørende registreringsafgift træder i kraft den 1. juni 2021. Indtil da vil Motorstyrelsens administration som udgangspunkt fortsætte uændret. Når de nye regler er trådt i kraft, vil registreringsafgift for køretøjer indregistreret i perioden 18. december 2020 - 31. maj 2021 som udgangspunkt blive efterreguleret, da de nye regler vedrørende registreringsafgift har virkning fra den 18. december 2020. Læs mere herom i afsnittet nedenfor: Sådan skal indregistrering mv. håndteres, frem til loven træder i kraft.

Loven indeholder flere overgangsordninger, som også beskrives nærmere i nyhedsbrevet.

Du kan finde loven på Folketingets hjemmeside.


Nyhedsbrevets formål og afgrænsning

Folketinget har den 9. februar 2021 vedtaget et lovforslag, som gennemfører dele af den aftale om grøn omstilling af vejtransporten, som blev indgået den 4. december 2020. Lovforslaget blev fremsat den 18. december 2020.

I det følgende beskrives de væsentligste ændringer af reglerne om registreringsafgift, brændstofforbrugsafgift (grøn ejerafgift) og vægtafgift. De dele af lovforslaget, som vedrører beskatning af firmabil, elafgift mv., beskrives ikke i dette nyhedsbrev.

For hvert initiativ beskrives de forhold, som man bør være særligt opmærksom på i forbindelse med ændringerne, herunder overgangsordninger, datoer mv.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem dette nyhedsbrev og den vedtagne lov, er det loven, der gælder. Dette nyhedsbrev erstatter nyhedsbrevet af 18. december 2020 om samme emne.

Du kan finde loven på Folketingets hjemmeside

Ændringer vedrørende registreringsafgift

Der er vedtaget en række væsentlige ændringer af registreringsafgiftsloven.

Hovedpunkterne er:

Nyt bundfradrag erstatter eksisterende sikkerhedsfradrag mv.

Efter gældende regler gives der fradrag eller beregnes tillæg i enten registreringsafgiften eller den afgiftspligtige værdi for biler, der har:

 • selealarmer
 • opnået 5 stjerner i Euro NCAP-testen (kun personbiler)
 • integrerede børnesæder (kun personbiler)
 • 3 eller flere sikkerhedspuder/airbags (fradrag)
 • 1 eller 2 sikkerhedspuder/airbags (tillæg).

For motorcykler gives et fradrag i den afgiftspligtige værdi, hvis motorcyklen er forsynet med blokeringsfri bremser (ABS-bremser).

Disse regler ophæves og erstattes af et samlet bundfradrag i registreringsafgiften. Bundfradraget udgør 21.700 kr. (2021-niveau) for personbiler og 30.000 kr. (2021-niveau) for vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på op til 4 t.

Tillæg for CO2-udledning erstatter regler om brændstoftillæg/-fradrag i registreringsafgiften

Efter gældende regler gives der et fradrag eller beregnes tillæg i registreringsafgiften for brændstofeffektivitet for person- og varebiler. Tillægget udgør 6.000 kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger mindre end 20 km pr. liter diesel eller 22 km pr. liter benzin. Fradraget udgør 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 20 km pr. liter diesel eller 22 km pr. liter benzin.

Disse regler om tillæg og fradrag for brændstofeffektivitet ophæves og erstattes af et tillæg i registreringsafgiften, som fastsættes ud fra køretøjets CO2-udledning.

Tillægget for CO2-udledning fastsættes ud fra, hvor mange gram CO2 køretøjet udleder pr. kilometer:

Personbiler (autocampere undtaget)

0-125 gram C02 250 kr. pr. gram CO2
126-160 gram CO2 500 kr. pr. gram CO2 
> 160 gram CO2 950 kr. pr. gram CO2

Tillægget beregnes med den angivne sats for den del af udledningen, der ligger inden for det pågældende interval. Udleder et køretøj eksempelvis 136 gram CO2, beregnes tillægget derfor som 125 x 250 kr. + (136-125) x 500 kr. = 36.750 kr.

For vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på op til 4 t samt autocampere udgør tillægget 250 kr. pr. gram CO2 uanset den totale udledning.

For nærmere om, hvordan et køretøjs CO2-udledning fastsættes, se Motorstyrelsens spørgsmål/svar-katalog vedrørende L 129 (spørgsmål 11 og 12).

Indførelse af nye skalaknæk og ændring af maks. afgift for varebiler

Registreringsafgiften fastsættes med stigende procentsatser, jo højere køretøjets afgiftspligtige værdi er - de såkaldte skalaknæk. De eksisterende skalaknæk ændres for alle motorkøretøjer.

De nye skalaknæk for personbiler, jf. "andre køretøjer" i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 2, er som følger:

0-65.000 kr.  25 pct. afgift 
65.000-202.200 kr. 85 pct. afgift
Over 202.200 kr. 150 pct. afgift

De nye skalaknæk for motorcykler, jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 1, er som følger:
        

0-20.000 kr.  25 pct. afgift  
20.000-68.000 kr.  85 pct. afgift
Over 68.000 kr.  150 pct. afgift

De nye skalaknæk for vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på op til 4 t, jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1 og 2, er som følger: 

0-75.000 kr. 0 pct. afgift
Over 75.000 kr. 50 pct. afgift

Ovenstående skalaknæk og afgiftssats omfatter også de varebiler, der efter gældende regler afgiftsberigtiges med en afgiftssats på 30 pct. Der vil således ikke længere være en kategori af varebiler, hvor der beregnes registreringsafgift med en sats på 30 pct.

Efter gældende regler kan registreringsafgiften højst udgøre 56.800 kr. for vare- og lastbiler, som er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, herunder uden udskæring til sideruder bag førersiden i venstre side (pick-ups og kassevogne), hvis varebilens tilladte totalvægt er over 3 t. Denne maks. afgift nedsættes, så afgiften for disse vare- og lastbiler fremadrettet højst kan udgøre 47.000 kr. - også efter beregning af tillæg for CO2-udledning.

Ophævelse af reglen om mindsteafgift     

Efter gældende regler skal registreringsafgiften for nye personbiler udgøre mindst 20.000 kr. (17.000 kr. efter fradrag for op til 3 selealarmer). Denne regel ophæves.

Nye regler for el- og plug-in-hybridbiler mv. 

Der gennemføres væsentlige ændringer af reglerne om elbiler, plug-in-hybridbiler mv. De eksisterende regler ophæves og erstattes med en ny teknologineutral ordning, hvor henholdsvis nul-emissionsbiler (0 g CO2 pr. kilometer, typisk elbiler) og lav-emissionsbiler (mere end 0 g CO2 pr. kilometer, men under 50 g CO2 pr. kilometer, fx visse plug-in-hybridbiler) får særligt fordelagtige afgiftsvilkår. En række af elementerne i ordningen svarer dog til dem, man har kendt hidtil, herunder fx batterifradrag.

Der lægges op til indfasning af registreringsafgift for nul-emissionsbiler og lav-emissionsbiler fra 2021 til 2035 i forskellige tempi, ligesom der indføres nye bundfradrag for disse biler.

Nul-emissionsbiler og eldrevne eller brændselscelledrevne motorcykler

For nul-emissionsbiler indfases registreringsafgiften over en årrække i perioden 2021-2035. Det vil sige biler, der udleder 0 g CO2 pr. kørt kilometer. Eldrevne eller brændselscelledrevne motorcykler er også delvist omfattet af reglerne. Brændselscelledrevne køretøjer er fortsat fritaget for registreringsafgift, hvis køretøjet er anmeldt til registrering inden udgangen af 2021.

Fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. december 2025 beregnes registreringsafgiften som 40 pct. af afgiften efter de almindelige regler i lovens § 4, § 5 og § 5 a (personbiler, varebiler mv.). Afgiften indfases herefter på følgende måde:

Årstal Procentdel
2026 48 pct.
2027 56 pct.
2028 64 pct.
2029 72 pct.
2030 80 pct.
2031 84 pct.
2032 88 pct.
2033 92 pct.
2034 96 pct.
2035 eller senere 100 pct.

Der gives et bundfradrag i registreringsafgiften, som aftrappes løbende frem til 2030. Det er registreringstidspunktet, der er bestemmende for fradragets størrelse. Fradraget kan medføre, at registreringsafgiften bliver 0 kr., men den kan ikke blive negativ.

For personbiler (biler omfattet af registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 2) udgør bundfradraget fra og med den 18. december 2020 til og med 2021 170.000 kr. Fradraget udgør herefter:

2022 167.500 kr.
2023 165.000 kr.
2024 162.500 kr.
2025 160.000 kr.
2026 155.400 kr.
2027 150.800 kr.
2028 146.200 kr.
2029 141.600 kr.
2030 eller senere 137.000 kr. 

For varebiler (biler omfattet af registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1 og 2) udgør bundfradraget fra og med den 18. december 2020 til og med 2021 80.000 kr. Fradraget udgør herefter: 

2022 78.750 kr.
2023 77.500 kr.
2024 76.250 kr. 
2025 75.000 kr. 
2026 73.000 kr.
2027 71.000 kr. 
2028 69.000 kr. 
2029 67.000 kr. 
2030 eller senere 65.000 kr. 

For el- og brændselscelledrevne motorcykler (omfattet af registreringsafgiftslovens § 4, stk. 1, nr. 1) udgør bundfradraget fra og med den 18. december 2020 til og med 2021 106.500 kr. Fradraget udgør herefter:

2022 105.250 kr.
2023 104.000 kr.
2024 102.750 kr. 
2025 101.500 kr.
2026 99.500 kr.
2027 97.500 kr.
2028 95.500 kr.
2029 93.500 kr. 
2030 eller senere 91.500 kr. 

Herudover gives for eldrevne biler, der udleder 0 g CO2 pr. kilometer, et fradrag i den afgiftspligtige værdi for batterikapacitet, der anvendes til fremdrift op til 45 kWh. Fradraget udgør fra og med den 18. december 2020 til og med 2021 1.700 kr. pr. kWh. Fradraget udgør 1.300 kr. pr. kWh i 2022, 900 kr. pr. kWh i 2023 og 500 kr. pr. kWh i 2024. Fradraget bortfalder fra og med 2025.

Endelig gives for brændselscelledrevne biler, der udleder 0 g CO2 pr. kilometer, et fradrag i den afgiftspligtige værdi på 58.500 kr. ved bilens anmeldelse til registrering i 2022, 40.500 kr. i 2023 og 22.500 kr. i 2024. Dette svarer til det maksimale fradrag for batterikapacitet, der kan opnås for elbiler i det pågældende år.

Lav-emissionsbiler

Ved lav-emissionsbiler forstås biler, der udleder mere end 0 men mindre end 50 g CO2 pr. kilometer. Dette vil typisk omfatte visse plug-in-hybridbiler, men også nye klimavenlige teknologier må forventes at kunne opnå sådanne udledningstal. Motorcykler er ikke omfattet af disse regler.

Fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. december 2021 beregnes registreringsafgiften som 45 pct. af afgiften efter de almindelige regler i lovens § 4, § 5 og § 5 a (personbiler, varebiler mv.). Afgiften indfases herefter på følgende måde:

Årstal Procentdel
2022 50 pct.
2023 55 pct.
2024 60 pct.
2025 65 pct.
2026 68 pct.
2027 71 pct.
2028 74 pct.
2029 77 pct.
2030 80 pct.
2031 84 pct.
2032 88 pct.
2033 92 pct.
2034 96 pct.
2035 eller senere 100 pct.

Der gives et bundfradrag i registreringsafgiften, som aftrappes løbende frem til 2030. Det er registreringstidspunktet, der er bestemmende for fradragets størrelse. Fradraget kan medføre, at registreringsafgiften bliver 0 kr., men den kan ikke blive negativ.

Fra og med den 18. december 2020 til og med 2021 udgør bundfradraget 50.000 kr. Fradraget udgør herefter:

2022 48.750 kr. 
2023 47.500 kr. 
2024 46.250 kr.
2025 45.000 kr.
2026 43.000 kr. 
2027 41.000 kr. 
2028 39.000 kr.
2029 37.000 kr. 
2030 eller senere
35.000 kr.

Herudover gives et fradrag i den afgiftspligtige værdi for batterikapacitet, der anvendes til fremdrift op til 45 kWh. Fradraget udgør fra og med den 18. december 2020 til og med 2021 1.700 kr. pr. kWh. Fradraget udgør 1.300 kr. pr. kWh i 2022, 900 kr. pr. kWh i 2023 og 500 kr. pr. kWh i 2024. Fradraget bortfalder fra og med 2025.  

Ændrede regler for veterankøretøjer 

Veterankøretøjer har hidtil haft særligt lempelige afgiftsvilkår, hvis køretøjerne var mere end 35 år gamle og fremtrådte som ved første registrering, dvs. var i såkaldt original stand.

Kravet om original stand ophæves. Fremadrettet vil det alene være et krav, at køretøjet er mere end 35 år gammelt, for at det anses for et veterankøretøj. Bemærk, at ophævelsen af originalitetskravet både gælder registreringsafgift, grøn ejerafgift og vægtafgift.

Originalitetskravet bortfalder, når reglerne vedrørende registreringsafgift træder i kraft den 1. juni 2021 og vil gælde for alle køretøjer, som er mere end 35 år gamle, uanset hvornår køretøjet er blevet afgiftsberigtiget. Ophævelsen af originalitetskravet omfatter således også veterankøretøjer, som er afgiftsberigtiget før lovforslaget blev fremsat den 18. december 2020.

Der vil fortsat gælde fordelagtige afgiftsvilkår for veterankøretøjer, men der sker dog også justeringer i disse vilkår.

Efter de gældende regler kan registreringsafgiften for et veterankøretøj ikke overstige afgiften beregnet på grundlag af 40 pct. af køretøjets oprindelige nypris inklusive moms, men eksklusive registreringsafgift (køretøjets oprindelige afgiftspligtige værdi).

Dette loft over den afgiftspligtige værdi på 40 pct. forhøjes til 75 pct. for veteranbiler, mens det er uændret for veteranmotorcykler. Derudover fritages veteranbiler for tillæg i registreringsafgiften for CO2-udledning, mens registreringsafgiften for veteranbiler skal beregnes uden det foreslåede bundfradrag på 21.700 kr. (2021-niveau) for personbiler og 30.000 kr. (2021-niveau) for varebiler. De hidtil gældende regler om tillæg og fradrag i registreringsafgiften som følge af brændstofeffektivitet ophæves.

Ændringerne får virkning fra og med den 18. december 2020, men indtil loven træder i kraft den 1. juni 2021, skal de hidtil gældende regler anvendes. For veterankøretøjer, som afgiftsberigtiges i perioden fra lovforslagets fremsættelse den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021, skal dette ske således efter de gældende regler. Efter lovens ikrafttræden den 1. juni 2021 skal registreringsafgiften fastsættes på ny efter de nye regler, og Skatteforvaltningen vil tilbagebetale eller efteropkræve eventuelle forskelsbeløb. Det gælder alle veterankøretøjer, som afgiftsberigtiges i denne periode, og som er ældre end 35 år, uanset om veterankøretøjet afgiftsberigtiges som et originalt eller uoriginalt veterankøretøj.

Yderligere information

Se desuden nærmere i Skatteministeriets oversigt over nye satser for registreringsafgift og Motorstyrelsens spørgsmål/svar-katalog vedrørende L 129 om afgiftsomlægningen. 

Sådan skal indregistrering mv. håndteres, frem til loven træder i kraft

De nye regler vedrørende registreringsafgift træder i kraft den 1. juni 2021. Motorstyrelsen fortsætter med at administrere efter de gældende regler, indtil de nye regler er trådt i kraft. Det vil sige, at i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021 vil afgiftsberigtigelse og indregistrering umiddelbart fortsætte som hidtil. Du skal dog være opmærksom på, at de nye regler alligevel vil få betydning for køretøjer, der indregistreres den 18. december 2020 eller senere.

Når de nye regler vedrørende registreringsafgift træder i kraft, vil de få virkning tilbage fra den 18. december 2020, hvor lovforslaget blev fremsat. Det vil sige, at der som udgangspunkt vil skulle ske en efterregulering af afgiftsbeløb for køretøjer, som er afgiftsberigtiget i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021. Et køretøj er afgiftsberigtiget, når registreringsafgiften er betalt (typisk af en forhandler eller en leasingvirksomhed), eller når registreringsafgiften af en registreret virksomhed efter registreringsafgiftsloven (selvanmelder) er tilskrevet en kreditkonto (månedsangivelsen).

Afgiftsberigtigelse af køretøjer skal fortsat ske efter de hidtil gældende regler til og med den 31. maj 2021. Både Motorregistret og beregnere og vejledning på skat.dk og i Motorregistret vil som udgangspunkt være baseret på disse regler frem til dette tidspunkt. Den årlige regulering af afgiftsbeløb og satser pr. 1. januar 2021 vil ligeledes ske efter de hidtil gældende regler, herunder forhøjelse af satserne for elbiler og plug-in-hybridbiler.

Når loven er trådt i kraft den 1. juni 2021, vil registreringsafgiften for køretøjer afgiftsberigtiget fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021 som udgangspunkt skulle fastsættes på ny efter de nye regler. En eventuel tilbagebetaling eller efteropkrævning vil ske til den, der har afgiftsberigtiget køretøjet, typisk en bilforhandler eller en leasingvirksomhed.

Motorstyrelsen opfordrer fortsat til, at der i købsaftaler, der indgås fra den 18. december 2020 og frem, tages højde for ovenstående. 

Overgangsordning for købs- og leasingaftaler indgået senest den 17. december 2020

For køretøjer, hvor der senest den 17. december 2020 er indgået en bindende købs- eller leasingaftale, og hvor køretøjet indregistreres senest den 1. juli 2021, vil det være muligt at vælge at bruge de hidtil gældende regler.

Det betyder, at man for sådanne aftaler, indgået før loven blev fremsat, kan gennemføre handlen og leveringen af køretøjet til kunden efter de regler, som var gældende dagen før lovforslaget blev fremsat.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at satserne for registreringsafgift for de køretøjer, der er omfattet af overgangsordningen, fastholdes på det niveau, de havde den 17. december 2020. Det vil for eksempel sige, at en elbil, hvor der er indgået en bindende købsaftale den 15. december 2020, men hvor afgiftsberigtigelse og indregistrering først sker den 20. februar 2021, kan afgiftsberigtiges efter 2020-satserne.

Det understreges dog, at afgiftsberigtigelsen indtil reglernes ikrafttræden den 1. juni 2021 vil skulle ske efter de hidtil gældende regler, men at registreringsafgiften efter den 1. juni 2021 vil blive fastsat på ny med udgangspunkt i reglerne pr. 17. december 2020. Eventuelle forskelsbeløb vil derefter blive efteropkrævet eller tilbagebetalt. 

Betingelser for anvendelse af overgangsordningen

Købsaftaler - anvendelse af overgangsordningen forudsætter, at:

 • der indsendes dokumentation for, at der er indgået en bindende købsaftale senest i forbindelse med registreringen af køretøjet
 • der senest i forbindelse med anmodningen om registrering indsendes en anmodning til Motorstyrelsen om, at de hidtil gældende regler ønskes anvendt.

Leasingaftaler - anvendelse af overgangsordningen forudsætter, at:

 • der indsendes dokumentation for, at der er indgået en bindende leasingsaftale
 • der indsendes en anmodning til Motorstyrelsen om, at de hidtil gældende regler ønskes anvendt
 • ovenstående dokumentation og anmodning indsendes senest den 15. februar 2021 eller senest samtidig med registreringen af køretøjet, hvis registreringen sker den 16. februar 2021 eller senere.

Det er som udgangspunkt Motorstyrelsen, der skal foretage afgiftsberigtigelse og registrering af disse køretøjer. Virksomheder, som er registreret efter registreringsafgiftsloven (selvanmeldere), kan dog selv foretage registreringen og angive registreringsafgiften for disse køretøjer, men skal også indsende en anmodning om anvendelse af de hidtil gældende regler og dokumentation for, at der er indgået en bindende købs- eller leasingaftale senest den 17. december 2020. Dette skal ske, inden køretøjet anføres på virksomhedens månedsangivelse. Er der tale om et leasingkøretøj, som registreres i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 15. februar 2021, skal anmodning og dokumentation dog blot indsendes til Motorstyrelsen senest den 15. februar 2021.

Dokumentation mv. indsendes via TastSelv Erhverv, Vælg Bil og motor og Bindende købsaftale.

Hvis en privatperson ønsker at anvende overgangsordningen (fx ved køb af et køretøj hos en tysk forhandler), skal dokumentationen inden registreringen sendes til motorekspedition@motorst.dk. I emnefeltet skal der skrives "Bindende købsaftale".

Der henvises i øvrigt til Motorstyrelsens spørgsmål/svar-katalog vedrørende L 129 (se særligt spørgsmål 18-37 vedrørende overgangsordningen for bindende købs- og leasingaftaler).

Særligt om leasing og andre køretøjer på forholdsmæssig registreringsafgift

Startdatoen for afgiftsperioden er afgørende for, om de nye regler finder anvendelse   på leasingkøretøjer mv. Bemærk, at der er fastsat særlige overgangsbestemmelser for så vidt angår genberegning efter registreringsafgiftslovens § 9 a. Disse omtales nedenfor i et særskilt afsnit. 

Afgiftsperioden er påbegyndt senest den 17. december 2020

For allerede indgåede leasingaftaler, hvor afgiftsperioden er påbegyndt senest den 17. december 2020, får de nye regler som udgangspunkt ikke betydning. Dette gælder både i forhold til selve leasingafgiften (den forholdsmæssige registreringsafgift samt strafrenten), tilbagebetaling ved førtidig afbrydelse, fristoverskridelser og værditabsberegninger. Bemærk, at det af Motorstyrelsens nyhedsbrev af 18. december 2020 (orientering om det fremsatte lovforslag  ) fremgik, at de nye regler fandt anvendelse for alle værditabsberegninger, uanset startdatoen for afgiftsperioden. Dette er ikke korrekt. Er afgiftsperioden påbegyndt senest den 17. december 2020, vil de nye regler ikke finde anvendelse ved værditabsberegningen.

De nye regler vil dog finde anvendelse, hvis sådanne leasingaftaler forlænges efter den 18. december 2020, da der i så fald vil være tale om en ny afgiftsperiode.

Afgiftsberegningen ved eventuelle forlængelser vil til og med den 31. maj 2021 i første omgang skulle ske efter de hidtil gældende regler. Afgiftsbeløb og renter vil dog blive opgjort på ny efter de nye regler, når loven er trådt i kraft den 1. juni 2021, og der vil derefter ske efteropkrævning eller tilbagebetaling. 

Afgiftsperioden er påbegyndt  den 18. december 2020 eller senere

Er afgiftsperioden påbegyndt  den 18. december 2020 eller senere, vil de nye regler finde anvendelse. Afgiftsberegningen vil dog til og med den 31. maj 2021 i første omgang skulle ske efter de hidtil gældende regler. Afgiftsbeløb og renter vil dog blive opgjort på ny efter de nye regler, når loven er trådt i kraft den 1. juni 2021, og der vil derefter ske efteropkrævning eller tilbagebetaling.

Det samme gælder for tilbagebetaling af afgift og rente ved førtidig afbrydelse samt betaling af afgift og rente ved fristoverskridelser, som sker i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021. Også her vil afgiftsbeløb og rente efter lovens ikrafttræden blive opgjort på ny efter de nye regler, og der vil ske efteropkrævning eller tilbagebetaling.

Hvad angår værditabsberegning ved udløb, som foretages for køretøjer, hvor afgiftsperioden er påbegyndt den 18. december eller senere, vil de nye regler også finde anvendelse, og der vil dermed skulle ske en efteropkrævning eller tilbagebetaling, efter at loven er trådt i kraft den 1. juni 2021.

Særligt om genberegning efter registreringsafgiftslovens § 9 a

Genberegningen af den afgiftspligtige værdi og registreringsafgiften vil til og med den 31. maj 2021 i første omgang skulle ske efter de hidtil gældende regler. Herefter vil den genberegnede afgiftspligtige værdi og registreringsafgift som udgangspunkt blive opgjort på ny efter de nye regler, efter disse er trådt i kraft den 1. juni 2021, og der vil derefter ske efteropkrævning eller tilbagebetaling.

Der er derudover fastsat særlige overgangsregler til at håndtere overgangen til det nye regelsæt. Disse særlige overgangsregler finder kun anvendelse for køretøjer, som fra og med den 18. december 2020 skal have genberegnet den afgiftspligtige værdi mv. i medfør af § 9 a og som:

 • er registreret her i landet første gang senest den 17. december 2020
  eller
 • er omfattet af ordningen om bindende købs- og leasingaftaler.

Også for disse køretøjer vil genberegningen af den afgiftspligtige værdi og registreringsafgiften til og med den 31. maj 2021 i første omgang skulle ske efter de hidtil gældende regler. Herefter vil den genberegnede afgiftspligtige værdi mv. blive fastsat på ny under anvendelse af  reglerne pr. 17. december 2020, og eventuelle differencer i afgiftsbeløb vil blive efteropkrævet eller tilbagebetalt.

Det er dog muligt at få fastsat den genberegnede afgiftspligtige værdi under anvendelse af de nye regler, hvis man anmoder Motorstyrelsen om dette senest den 31. maj 2021. Selv om den afgiftspligtige værdi i disse tilfælde fastsættes efter de nye regler, vil selve afgiften skulle beregnes efter reglerne pr. 17. december 2020. 

Ændringer vedrørende periodiske afgifter

Den grønne ejerafgift omlægges fra at være baseret på en bils brændstofforbrug til at være baseret på dens CO2-udledning. Ændringen vil have virkning for biler, der indregistreres første gang den 1. juli 2021 eller senere, uanset om dette er i Danmark eller i udlandet.

For biler, som er indregistreret første gang senest den 30. juni 2021, vil der fortsat skulle betales afgift opgjort efter brændstofforbruget (eller vægt).

For nærmere om, hvordan et køretøjs CO2-udledning fastsættes, se Motorstyrelsens spørgsmål/svar-katalog vedrørende L 129 (spørgsmål 11 og 12).

Forhøjelse af periodiske afgifter

Den grønne ejerafgift, vægtafgiften og udligningsafgiften forhøjes årligt til og med 2026. Forhøjelserne vil gælde afgifterne opgjort efter både brændstofforbrug, vægt  og CO2-udledning.

Satserne for brændstofforbrugsafgift og vægtafgift forhøjes i forhold til 2021-niveauet med 3 pct. for 2022, 9,7 pct. for 2023, 16,8 pct. for 2024, 24,4 pct. for 2025, 36,9 pct. for 2026.

Udligningsafgiften forhøjes med 20,7 % pr. 15. februar 2021.

Forhøjelserne af vægtafgift og udligningsafgift finder ikke anvendelse for motor- og påhængskøretøjer mv. med en tilladt totalvægt på over 4 t (omfattet af vægtafgiftslovens § 4, stk. 1, tabel II, B).