Dato for udgivelse
29 jan 2021 10:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 dec 2020 09:16
SKM-nummer
SKM2021.50.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Spillemyndigheden
Sagsnummer
20-0071089
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger
Emneord
Tilbagekaldelse, tilladelse, spilleautomater, spillehal
Resumé

Et selskab klagede til Landsskatteretten over Spillemyndighedens afgørelse, hvorefter selskabets tilladelse til at drive erhverv med gevinstgivende spilleautomater i en spillehal blev tilbagekaldt. Med henvisning til, at der for nogle spilleautomaters vedkommende var konstateret et betydeligt underskud, og at der ikke kunne være tvivl om, at der var sket manipulation af spilleautomaterne, fandt Landsskatteretten, at selskabet ikke havde udøvet sin virksomhed med spil på økonomisk og faglig forsvarlig vis i henhold til spillelovens § 29, stk. 1, og at det derfor var berettiget, at Spillemyndigheden havde tilbagekaldt tilladelsen, jf. spillelovens § 44, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten stadfæstede således Spillemyndighedens afgørelse.

Reference(r)

Spillelovens § 29, stk. 1-2, § 44, stk. 1, nr. 3, jf. § 29, stk. 1

Henvisning

Spil 2021-1, afsnit J.A.12.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-1, A.A.5.3

Klagen vedrører Spillemyndighedens tilbagekaldelse af klagerens (H1s) tilladelse til at drive erhverv med gevinstgivende spilleautomater i spillehal.

Landsskatteretten stadfæster Spillemyndighedens afgørelse.

Faktiske oplysninger
Klageren er et anpartsselskab med branchekode 920000, "Lotteri og anden spillevirksomhed", som driver et spilsted med gevinstgivende spilleautomater. Klageren er registreret med følgende adresse: Y1, by Y1.

Klageren har ifølge Spillemyndigheden haft tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende automater siden den 17. september 2011 fra spilstedet H2, adresse Y2, by Y2. Tilladelsen blev fornyet den 13. september 2016 og løber indtil videre.

Den 6. december 2019 partshørte Spillemyndigheden klageren efter at have konstateret systematiske store underskud på de gevinstgivende spilleautomater gennem en længere periode.

Den 10. december 2019 fremsendte klageren sit partshøringssvar og oplyste, at klageren ikke havde været opmærksom på de store underskud og afviste kendskab til manipulation af automaterne.

Den 12. december 2019 sendte klageren en orientering om, at der var foretaget syn og opdateringer af fire gevinstgivende spilleautomater for at forhindre fremtidig manipulation.

Den 6. januar 2020 traf Spillemyndigheden afgørelse om at tilbagekalde klagerens tilladelse til udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater på baggrund af en mistanke om manipulation af fire konkrete spilleautomater. Spillemyndigheden vurderede, at spilstedet ikke blev drevet på faglig forsvarlig vis.

Den 8. januar 2020 anmodede klagerens repræsentant Spillemyndigheden om at genoptage sagen og lagde i den forbindelse særligt vægt på, at spilstedets bruttospilleindtægt havde været stabil siden 2016, og at den konstaterede manipulation var et enkeltstående tilfælde.

Den 17. januar 2020 meddelte Spillemyndigheden afslag på genoptagelse med den begrundelse, at betingelserne for ulovbestemt genoptagelse ikke var til stede.

Den 28. januar 2020 anmodede repræsentanten igen om genoptagelse og oplyste, at den medarbejder, der var antaget til at servicere spilleautomaterne, nu var afskediget.

Den 25. juni 2020 genoptog Spillemyndigheden sagen og foretog udtræk i Spillemyndighedens centrale overvågningssystem for perioden fra juli 2017 til december 2019. Spillemyndighedens analyse af dataudtrækket viste, at de fire spilleautomater, der var mistænkt for at være manipuleret, i perioden havde genereret et underskud på 1.850.000 kr., og at de mistænkelige udbetalinger primært skete på ensliggende tidspunkter og dage. Dette bestyrkede Spillemyndighedens vurdering af, at der var sket manipulation af mindst fire spilleautomater, hvorfor klageren blev partshørt med frist til den 27. juli 2020.

Den 27. juli 2020 anmodede repræsentanten om fristforlængelse samt fremsendelse af dataudtrækket i et andet format. Samme dag forlængede Spillemyndigheden fristen til den 10. august 2020.

Den 11. august 2020 indsendte repræsentanten partshøringssvar, hvori det blev gjort gældende, at klageren ikke havde haft mulighed for at kontrollere det meget omfattende dataudtræk, idet det fremsendte format ikke lod sig udskrive læsbart. Repræsentanten henviste endvidere til de foranstaltninger, klageren havde iværksat for at forhindre fremtidig manipulation af spilleautomaterne.

Samme dag sendte Spillemyndigheden repræsentanten det ønskede dataudtræk i PDF-format.

Den 13. august 2020 anmodede Spillemyndigheden om kvittering for modtagelse af filerne.

Med sin afgørelse af 19. august 2020 tilbagekaldte Spillemyndigheden klagerens tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater efter ikke at have hørt yderligere fra klageren eller repræsentanten.

På spilstedet, H2, adresse Y2, by Y2, havde klageren i perioden 1. juli 2017 til 30. november 2019 opstillet 36 gevinstgivende spilleautomater. Blandt disse spilleautomater var følgende fire:

  • Spilleautomat 1, Serie nr. […]
  • Spilleautomat 2, serie nr. […]
  • Spilleautomat 3, serie nr. […]
  • Spilleautomat 4 […]

Disse fire spilleautomater genererede i perioden fra den 1. juli 2017 til den 30. november 2019 et samlet underskud på 1.850.604 kr., hvorimod spilstedets øvrige 32 spilleautomater genererede et samlet overskud på 9.216.086 kr. I samme periode, men alene for tidsrummet kl. 23.00 til 24.00, genererede de fire ovenstående spilleautomater et samlet underskud på 2.570.397 kr., hvorimod spilstedets øvrige 32 spilleautomater genererede et samlet underskud på 917.234 kr.

For perioden 1. juli 2017 til 30. november 2019 genererede spilstedets samtlige 36 spilleautomater et samlet overskud på 7.508.211 kr. (1.629.599 kr. i 2017, 3.036.067 kr. i 2018 og 2.842.545 kr. i 2019).

Klageren har oplyst, at der efter Spillemyndighedens partshøringshenvendelse den 6. december 2019 er blevet installeret krypterede programversioner på de fire ovenstående spilleautomater.

Desuden har klageren oplyst, at denne i perioden 1. juli 2017 til 30. november 2019 havde ansat A til at servicere spilstedets spilleautomater, men at medarbejderen blev opsagt den 8. januar 2020 som følge af manglende service på gevinstgivende automater. Af ansættelsesaftalen fremgår det, at A var ansat som "service tekniker samt forefaldne arbejde" med arbejdssted adresse Y1, by Y1.

Spillemyndighedens afgørelse
Spillemyndigheden har i sin afgørelse af 19. august 2020 tilbagekaldt klagerens tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater, jf. spillelovens § 44, stk. 1, nr. 3, efter at have konstateret systematiske, store underskud på flere gevinstgivende spilleautomater på spilstedet i perioden fra 1. juli 2017 til 30. november 2019.

Som begrundelse er anført følgende:

"Sagens faktiske omstændigheder
I har haft tilladelse till at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater siden d. 17. september 2011. Tilladelsen blev fornyet den 17. september 2016 og løber indtil videre.

Spillemyndigheden konstaterede i oktober 2019, at der igennem en længere periode fra januar 2019 til september 2019 var sket systematiske store underskud på flere gevinstgivende spilleautomater på spilstedet.

Spillemyndigheden partshørte jer den 6. december 2019, da det var Spillemyndighedens vurdering, at de pågældende gevinstgivende spilleautomater var blevet udskiftet eller opdateret, hvis der var tale om faglig forsvarlig drift af spilstedet.

I sendte den 10. december 2019 jeres partshøringssvar, hvori I oplyser, at I ikke har været opmærksomme på de store underskud, og at I benægter kendskab til, at der skulle være sket manipulation af spilleautomaterne. I oplyste endvidere, at I har foretaget foranstaltninger for at forhindre fremtidig manipulation.

Spillemyndigheden konstaterede via Spillemyndighedens overvågningssystem, at der var sket manipulation af flere gevinstgivende spilleautomater. Som tilladelsesindehaver har I pligt til at sikre, at spilstedet bliver drevet på faglig forsvarlig vis. Det var Spillemyndighedens vurdering, der var tale om manglende opfyldelse af denne pligt, såfremt I i perioden ikke havde kendskab til den omfattende manipulationen.

Spillemyndigheden tilbagekaldte jeres tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater den 6. januar 2020, da det var Spillemyndigheden vurdering, at spilstedet ikke blev drevet på faglig forsvarlig vis.

Den 8. januar 2020, anmodede I, via jeres advokat [navn udeladt] om, at Spillemyndigheden genoptog jeres sag om tilbagekaldelse af jeres tilladelse. I anmodningen blev der lagt særlig vægt på, at H1’s bruttospilleindtægt (herefter BSI) har været stabilt siden 2016. Anmodningen understregede derudover, at der efter jeres opfattelse var tale om et enkeltstående tilfælde.

Spillemyndigheden meddelte jer den 17. januar 2020 afslag på genoptagelse. Afslaget blev begrundet i, at Spillemyndigheden vurderede, at betingelserne for ulovbestemt genoptagelse ikke var tilstede. Det var Spillemyndighedens vurdering, at de af jer indsendte omsætningstal ikke kunne anses for værende nye oplysninger, der kunne ændre afgørelsen.

Den 28. januar 2020 anmoder I, via jeres advokat [navn udeladt], atter Spillemyndigheden om genoptagelse af sagen vedrørende jeres tilbagekaldelse. Det var jeres opfattelse, at Spillemyndigheden burde have lagt vægt på, at BSI’et havde været stabilt siden 2016 og, at H1 ApS havde genereret et større overskud i 2018 end de tidligere år. Det var derfor jeres vurdering, at H1 ApS ikke burde have opdaget, at flere af de gevinstgivende spilleautomater kørte med store underskud.
Derudover oplyste I, at H1 ApS har afskediget teknikeren A, som var ansat til at servicere spilleautomaterne. Ifølge det tilsendte ansættelsesbevis var A ansat fra den 24. oktober 2017 og til den 8. januar 2020.

Spillemyndigheden valgte den 25. juni 2020 at genoptage sagen. Genoptagelsen skete på baggrund af de stabile omsætningstal og afskedigelsen af A.

På baggrund af de nye oplysninger, foretog Spillemyndigheden udtræk i Spillemyndighedens centrale overvågningssystem for perioden fra juli 2017 og til december 2019.

Spillemyndigheden har herefter analyseret dataene for perioden og fremfundet flere mistænkelige udbetalinger i perioden. Det er Spillemyndighedens vurdering, at manipulationen som minimum er sket på nedenstående fire spilleautomater:

• Spilleautomat 1, Serie nr. […]
• Spilleautomat 2, serie nr. […]
• Spilleautomat 3, serie nr. […]
• Spilleautomat 4 […]

Som det fremgår af bilag 1, har de fire omtalte gevinstgivende spilleautomater på intet tidspunkt haft overskud. De fire overstående gevinstgivende spilleautomater har i perioden juli 2017 til december 2019 genereret et samlet underskud på 1.850.000 kr. De mistænkelige udbetalinger sker primært mellem kl. 23:00-24:00 på de samme dage. Der er en del tilfælde hvor der ikke er spilaktivitet på spilleautomaterne hele dagen. Mellem kl. 23:00-24:00, kommer der 20-60 kr. ind i den/de gevinstgivende spilleautomater og efterfølgende sker der udbetalinger på mellem 6.000-22.000 kr. pr. automat. Dvs. der er vundet meget store gevinster med meget små indskud på de samme tidspunkter af døgnet. Dette er ikke typisk for en gevinstgivende spilleautomat.

Dataudtrækkene og sammenstillingen i bilag 1, bestyrkede Spillemyndighedens vurdering af, at der som minimum er sket manipulation af de fire overstående gevinstgivende spilleautomater.

Spillemyndigheden partshørte jer på den bagrund den 25. juni 2020.

Den 30. juni 2020, anmoder jeres advokat [navn udeladt] om fremsendelse af dataudtrækket i en udskriftvenlig version. Dataudtrækket var i første omgang sendt i excel-format. Spillemyndigheden afviste denne anmodning, da det tilsendte format må antages at være læsbart og det vil være omfattende for Spillemyndigheden at omformatere filerne til PDFformat. Spillemyndigheden vurderer desuden, at det fremsendte format er det mest brugbare til at fremsøge de relevante informationer.

Den 27. juli 2020, anmoder I, via jeres advokat [navn udeladt], om fristforlængelse. Derudover oplyser jeres advokat, at I ikke har mulighed for at kontrollere det af Spillemyndigheden fremsendte omfattende bilagsmateriale, da det ikke er muligt at udskrive i et læsbart format. I anmoder atter om at materialet fremsendes i et andet format. Jeres advokat oplyser desuden, at I har sammenfældende interesser med Spillemyndigheden i, at der ikke sker manipulation med udbetalingerne, da manipulationen i højere grad vil påføre jer tab.

Den 27. juli 2020, udsætter Spillemyndigheden partshøringsfristen til den 10. august 2020. Spille-myndigheden oplyser samtidigt, at bilagene ikke vil blive fremsendt i et andet format end Excel. Spillemyndigheden oplyser, at hvis bilagene omformateres vil bilagene omfatte titusinder sider og arbejdet med omformatering er omfattende. Spillemyndigheden råder jer til at benytte sig af filteringsfunktionerne i Excel.

Spillemyndigheden oplyser desuden, at I som følge af de store udbetalinger betaler væsentligt mindre i afgift.

Den 10. august 2020 modtog Spillemyndigheden jeres partshøringssvar. Heri gør I fortsat gældende, at I ikke har haft mulighed for at kontrollere det fremsendte bilag. Endvidere bemærker I, at I har iværksat flere tiltag med henblik på at minimere risikoen for manipulation af spilleautomaterne.
 pointerer fortsat, at I har sammenfaldende interesser med Spillemyndigheden og at jeres tab konkret består i den del af de manipulerede udbetalinger som ikke tilfalder Spillemyndigheden i form af afgifter.

Spillemyndigheden fremsendte den 11. august 2020 bilagene i PDF-format til jeres advokat. I har ikke reageret på dette. Den 13. august 2020 anmodede Spillemyndigheden om kvittering for modtagelse af dokumenterne. Spillemyndigheden har ikke modtaget kvittering herfor.

Begrundelse
Det er Spillemyndighedens vurdering, at spilstedet ikke bliver drevet på faglig forsvarlig vis. Det skyldes, at Spillemyndigheden har konstateret, at der er sket manipulation af minimum fire gevinstgivende spilleautomater. Som tilladelsesindehaver har I pligt til at sikre, at spilstedet bliver drevet på faglig forsvarlig vis. Det er Spillemyndighedens vurdering, at der er tale om manglende opfyldelse af denne pligt, såfremt I i perioden fra juli 2017 og til december 2019 ikke havde kendskab til den omfattende manipulationen.

De omtalte ændringer som der er foretaget på spilstedet, har ikke ændret på Spillemyndighedens vurdering, selvom Spillemyndigheden på nuværende tidspunkt ikke kan se det samme mønster i udbetalingerne. Det skyldes, at det er Spillemyndighedens vurdering, at hvis I ikke selv har manipuleret med de gevinstgivende spilleautomater, burde I have opdaget de omfattende underskud på de gevinstgivende spilleautomater.. Der er desuden ikke tale om et enkeltstående tilfælde, da de fire gevinstgivende spilleautomater, hver måned siden juli 2017 har haft underskud. (…).

I har yderligere bemærket, at I har sammenfaldende interesser med Spillemyndigheden. Uanset om underskuddene er sket teknisk eller fysisk, har H1 ApS betalt væsentligt mindre i spilafgift end hvis manipulationen ikke var foregået. Det er derfor Spillemyndighedens vurdering, at der ikke er sammenfaldende interesser.

I har desuden oplyst, at I som følge af den konstaterede manipulation har afskediget A. Spillemyndigheden skal hertil bemærke, at det ikke ændrer vurderingen af sagen, da den konstaterede manipulation også er sket inden ansættelsen af A.

Til orientering skal Spillemyndigheden ligeledes oplyse, at Skattestyrelsen er oplyst om overstående.

Love og regler
Tilladelsen tilbagekaldes efter spillelovens § 44, stk. 1, nr. 3. (…) ".

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at Spillemyndighedens afgørelse af 19. august 2020 annulleres, idet der ikke er grundlag for at statuere, at klageren ikke har udøvet sin virksomhed med gevinstgivende spilleautomater på økonomisk og faglig forsvarlig vis.

Til støtte for påstanden er anført følgende:

"Klager har fra Spillemyndigheden modtaget excelark-opgørelse, svarende 6.264 side pdf-sider med udskrifter, som ifølge Spillemyndigheden påviser, at fire navngivne spilleautomater har genereret et stort underskud i perioden fra juli 2017 og til december 2019.

Henset til omfanget af det af Spillemyndigheden fremsendte bilagsmateriale har det ikke være muligt for klager at be- eller afkræfte Spillemyndighedens påstand. Klager kan dog ikke afvise, at der kan have fundet manipulation sted som anført af Spillemyndigheden, da manipulation er velkendt indenfor spilleautomatbranchen, hvor de kriminelle er yderst udspekulerede og dygtige, ligesom der på internettet sælges udstyr til brug for manipulation af spilleautomater.

De omhandlede fire spilleautomater var alle synet og godkendt, men anvendte en (lovlig) ældre version af software, som har vist sig nem at manipulere.

Klager har overfor Spillemyndigheden oplyst og gjort gældende, at han ikke har været opmærksom på de store underskud, hvilket Spillemyndigheden ikke ses at have tillagt vægt ved sin vurdering og afgørelse.

Klager følger - ikke mindst i egen interesse - løbende med i driften af spillevirksomheden og afleverer månedlige opgørelse med BSI-tal til klagers revisor. Klager har ikke været opmærksom på eventuelle større udsving, hverken i negativ eller positiv retning. Klager har derimod hæftet sig ved og konstateret en stabil positiv indtjening i et ellers presset spilmarked. Klagers revisor har ligeledes ikke bemærket eller gjort klager opmærksom på særlige forhold ved klagers indtjening.

Klager opgjort BSI-tallene for 2016, 2017, 2018 og 2019, hvilket ikke er bestridt af Spillemyndigheden, som viser følgende samlede resultater:

2016 = kr. 3.777.681,00
2017 = kr. 3.245.090,00
2018 = kr. 3.036.067,00
2019 = kr. 3.181.911,00

Som det kan påses af de anførte BSI-tal, har klagers spilleautomater i 2019 genereret et større overskud i forhold til 2018.

Kopi af klagers månedsrapporter for 2016, 2017, 2018 og 2019.

Som erhvervsdrivende for egen regning og risiko har klager ingen interesse i at udbetale store gevinster og dermed generere underskud, idet vil være et direkte tab for klager for så vidt angår den del af indtjeningen, som ikke skal afregnes i afgifter. Klager har derfor - uanset Spillemyndighedens benægtelse - sammenfaldende interesser med Spillemyndigheden i, at driften giver overskud, hvilket heldigvis også er tilfældet.

Klager har efter henvendelsen fra Spillemyndigheden, første gang i december 2019, iværksat flere tiltag med henblik på at minimere risikoen for fremtidigt misbrug af spilleautomaterne.

Klager har efter henvendelsen fra Spillemyndigheden i december 2019 fået foretaget ekstraordinært syn og i den anledning fået monteret krypteret programversioner i de fire omhandlede spilleautomater.

Herudover har klager afskediget den medarbejder, A, som var antaget til at servicere spilleautomaterne. I den forbindelse skal det bemærkes, at A har været ansat ad flere omgange. Jeg vedlægger kopi af ansættelsesaftale og opsigelse vedrørende A, som er sendt til Spillemyndigheden. Jeg vedlægger tillige kopi af tidligere ansættelseskontrakter dateret hhv. 02.05.2013 og 05.09.2016.

Ydermere har klager, for at øge kontrollen med spillestedet og minimere risikoen for fremtidigt misbrug af spilleautomaterne, i januar 2020 nedlagt vekselautomaten, således at veksling af spillemønter til kontante beløb nu sker ved bemandet disk.

Endelig har klager overfor Spillemyndigheden oplyst og dokumenteret, at klagers bestyrer, B, siden foråret 2019 har været ramt af [alvorlig sygdom] og været i medicinsk behandling.

Klagers begrundelse og opfattelse:
Det er klagers opfattelse, at klager og/eller klagers bestyrer ikke tilsidesat sine forpligtelser i forhold til at opdage den af Spillemyndigheden påpegede manipulation af fire spilleautomater, idet klager/klagers bestyrer har haft fokus på den samlede løbende indtjening, som har været positiv. Tilsvarende har klagers revisor, som modtager månedlige opgørelser med BSI-tal ikke bemærket eller gjort klager opmærksom på særlige forhold ved klagers indtjening.

Det er ligeledes klagers opfattelse, at klager og/eller klagers bestyrer ikke tilsidesat sine forpligtelser i forhold til syn af spilleautomaterne eller i forhold til disses indretning.

Derimod må det formentlig antages, at en eller flere spillere har haft held til at manipulere med de omhandlede fire spilleautomater og derved opnået uberettigede udbetalinger til skade for både klager og Spillemyndigheden.

Klager har som følge af Spillemyndighedens iværksat de ovenfor anførte tiltag med henblik på at sikre mod fremtidig manipulation. Spillemyndigheden ses ikke at have konstateret manipulation efter klagers gennemførelse af de iværksatte tiltag.

I lyset af, at der - selvom manipulationen ifølge Spillemyndigheden har foregået over en længere periode - er tale om et enkeltstående forhold, som tillige har påført klager et økonomisk tab, forekommer Spillemyndighedens tilbagekaldelse af klagers tilladelse til udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater meget indgribende og disproportional. Klager har haft tilladelse til udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater siden september 2011.

Tilbagekaldelsen vil, såfremt denne opretholdes, være ensbetydende med, at hele virksomhedens indtjeningsgrundlag bortfalder.

Klager er indforstået med at antage en ny bestyrer og/eller iværksætte yderligere tiltag, såfremt dette vil have betydning for klagens afgørelse".

Udtalelse fra Spillemyndigheden
Spillemyndigheden er den 1. september 2020 fremkommet med følgende bemærkninger til klagen:

"Spillemyndigheden har i bilag 21 og 22 (BSI oversigt), markeret de fire gevinstgivende spilleautomater med gul som Spillemyndigheden som minimum mener der er manipuleret med. Som det ses på opgørelserne er der som hovedregel store overskud på de gevinstgivende spilleautomater (Netto BSI) i år 2016 og halvdelen af 2017. Fra slutningen af år 2017 og frem til, at Spillemyndigheden partshører H1 ApS i december, er der store underskud på de omtalte gevinstgivende spilleautomater. Da H1 ApS har benyttet disse opgørelser til sit regneskab er det Spillemyndighedens vurdering, at H1 ApS burde have opdaget de store underskud på de enkelte automater. Det er dermed fortsat Spillemyndigheden vurdering, at spilstedet ikke har været drevet faglig forsvarligt i en meget periode. Netto BSI i opgørelserne er spilleautomaternes indtjening minus gevinster".

Klagerens bemærkninger til Spillemyndighedens udtalelse
Klageren har den 15. september 2020 indsendt følgende bemærkninger til Spillemyndighedens udtalelse af 1. september 2020:

"Klager skal i det hele henvise til og fastholde det i klagen anførte, herunder at hverken klager eller klagers revisor har været opmærksomme på, at nogle af spilleautomaterne har været tabsgivende og muligvis har været manipuleret.

Klager/klagers bestyrer har haft fokus på den samlede løbende indtjening, som har været positiv i hele den omhandlede periode.

På Spillemyndighedens hjemmeside fremgår blandt andet (min kursivering):

"Vores arbejde
Spillemyndighedens virksomhed omfatter administration af lovgivningen om spil, herunder lotterier, væddemål og onlinekasino, gevinstgivende spilleautomater, poker og landbaserede kasinoer.
Vores vigtigste opgaver er således udstedelse af tilladelser til udbud af spil, tilsyn med spiludbyderne og overvågning af spilmarkedet. Andre vigtige opgaver er internationalt samarbejde, ansvarligt spil og vejledning."

En af Spillemyndighedens funktioner er således at føre tilsyn med spiludbyderene, jf. også spillelovens § 46, stk. 1, og overvågning af spilmarkedet. Det kan derfor undre, at Spillemyndigheden, som løbende og dagligt modtager automatiske indberetninger om omsætning fra blandt andet klagers spilleautomater, først i december 2019 reagerer og kontakter klager.

Som tilsynsmyndighed bør det være muligt og helt naturligt, at Spillemyndigheden reagerer, hvis udvalgte spilleautomater over en længere periode genererer større tab. Såfremt Spillemyndigheden havde reageret i 2016 eller 2017, kunne både klager og Spillemyndigheden have undgået tab, ligesom klager havde haft mulighed for at iværksætte de nødvendige tiltag for at begrænse risikoen for manipulation.

Som bilag fremlægges kopi af Spillemyndighedens informationsmeddelelse af 8. september 2020, hvor Spillemyndigheden konkret advarer mod risikoen for manipulation af visse type spilleautomater. En sådan type meddelelse ses ikke tidligere modtaget fra Spillemyndigheden, men ville have været til stor hjælp for klager.

Som bilag (…) vedlægges udskrift som viser, hvordan klager logger sig ind på Telelink og henter sine oplysninger.

Som bilag (…) vedlægges udskrift af hovedtal fra Telelink for perioden 1.-13. september 2020, hvor det fremgår, at der er 2 automater som har givet negativ gevinst i perioden, og hvor det samtidig kan ses, at månedens samlede nettoresultat (BSI) er positivt med kr. 194.012.

Som bilag (…) fremlægges hovedtal fra den 12. september 2020, hvor det fremgår, at klager efter modtagelse af Spillemyndighedens informationsmeddelelse har nedlukket 7 spilleautomater. Den 7. spilleautomat er dog nedlukket af anden årsag (afventer at G1 skal udføre syn). Af bilaget kan det tillige ses, at hele 7 spilleautomater har givet negativ gevinst den 12. september 2020, mens dagens samlede nettoresultat (BSI) er positivt med kr. 12.885.

De vedlagte bilag viser, at forskellige spilleautomater godt kan give en negativ gevinst samtidig med, at dagens eller periodens samlede nettoresultat er positivt.

De vedlagte bilag viser endvidere, at klager har efterkommet Spillemyndighedens henstilling/påbud om risiko for manipulation".

Landsskatterettens afgørelse
Hvor der i det følgende henvises til spilleloven, er dette henvisninger til lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016 og senere lovændringer frem til tidspunktet for Spillemyndighedens afgørelse.

Det fremgår af spillelovens § 44, stk. 1, nr. 3, at:

"Spillemyndigheden kan tilbagekalde en tilladelse til udbud af spil, hvis tilladelsesindehaveren eller dennes repræsentant

(…)

3) ikke længere opfylder betingelsen i § 29".

Og af spillelovens § 29, stk. 1-2, fremgår det, at:

"Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun gives til ansøgere, der må antages at kunne udøve virksomhed med spil på økonomisk og faglig forsvarlig vis.

Stk. 2. Tilladelse kan ikke gives, hvis ansøgeren, medlemmer af direktion eller bestyrelse eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. "

Spillemyndigheden har ved afgørelse af 19. august 2020 tilbagekaldt klagerens tilladelse til at udbyde spil på gevinstgivende spilleautomater, idet spilvirksomheden ikke blev drevet på faglig forsvarlig vis.

Klageren har heroverfor nedlagt påstand om, at Spillemyndighedens tilbagekaldelse annulleres, idet der ikke er grundlag for at statuere, at klageren ikke har udøvet sin spilvirksomhed på økonomisk og faglig forsvarlig vis.

Landsskatteretten bemærker indledningsvist, at tilbagekaldelsesgrundlaget bygger på en skønsmæssig vurdering på baggrund af et konkret, individuelt skøn over klagerens forhold og misligholdelsens karakter. Hvorvidt Spillemyndigheden med rette har tilbagekaldt klagerens tilladelse til at drive erhverv med gevinstgivende spilleautomater, afhænger derfor i den omhandlede situation af, om klageren har eller ikke har udøvet sin virksomhed med spil på økonomisk og faglig forsvarlig vis, jf. spillelovens § 44, stk. 1, nr. 3, jf. § 29, stk. 1.

Ved denne vurdering lægger retten afgørende vægt på følgende fem forhold. For det første at der for fire gevinstgivende spilleautomater er konstateret et samlet underskud på i alt 1.850.604 kr. i perioden fra den 1. juli 2017 til den 30. november 2019. For det andet at disse fire spilleautomater uafbrudt måned efter måned samlet set har genereret et underskud i en periode på næsten to år fra november 2017 til september 2019. For det tredje at underskuddet i perioden på disse spilleautomater synes at være genereret systematisk i tidsrummet efter kl. 23.00, og at der er sket store gevinstudbetalinger på baggrund af beskedne indskud. For det fjerde at der ikke kan være tvivl om, at der er sket manipulation af disse fire spilleautomater. Og for det femte at det for en spillehalsvirksomhed med gevinstgivende spilleautomater er ukompliceret løbende at kontrollere, om én eller flere konkrete spilleautomater er overskuds- eller underskudsgivende.

Retten finder derfor, at Spillemyndigheden med rette har tilbagekaldt klagerens tilladelse til at drive erhverv med gevinstgivende spilleautomater i spillehal, idet det er sandsynliggjort, at klageren i perioden fra den 1. juli 2017 til den 30. november 2019 ikke har udøvet sin virksomhed med spil på økonomisk og faglig forsvarlig vis, jf. spillelovens § 44, stk. 1, nr. 3, jf. § 29, stk. 1.

Retten finder således ikke, at klagerens henvisninger til spilleautomaternes samlede overskud, opsigelsen af A, Spillemyndighedens tilsynsbeføjelser efter spillelovens kapitel 9, eller klagerens efterfølgende tiltag vedrørende spilleautomaterne kan føre til et andet resultat.

Landsskatteretten stadfæster derfor Spillemyndighedens afgørelse af 19. august 2020 vedrørende tilbagekaldelse af klagerens tilladelse til at drive erhverv med gevinstgivende spilleautomater i spillehal.