Dato for udgivelse
09 aug 2021 11:59
Til
Forhandlere, leasingvirksomheder m.fl. beskæftiget med registreringsafgift af motorkøretøjer.
Sagsnummer
Intet sagsnummer
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Motorstyrelsen – 72 22 15 15
Resumé

Motorstyrelsen har udarbejdet et katalog med spørgsmål og svar vedrørende lovforslag til ændring af bilafgifter (L 129), som er fremsat den 18. december 2020 og forventes vedtaget i februar 2021.


Regeringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har den 4. december 2020 indgået en politisk aftale om grøn omstilling af vejtransporten. Aftalen indeholder en række ændringer af bilafgifterne. Skatteministeren har den 18. december 2020 fremsat et lovforslag, som skal gennemføre dele af aftalen (L 129).

Motorstyrelsen har den 18. december 2020 offentliggjort et nyhedsbrev med en oversigt over de vigtigste initiativer hvad angår bilafgifterne, ligesom nyhedsbrevet beskriver de foreslåede overgangsordninger.

Motorstyrelsen har modtaget flere spørgsmål til L 129, og dette nyhedsbrev er baseret på disse spørgsmål. Det understreges, at lovforslaget endnu ikke er vedtaget af Folketinget, og at der derfor kan ske ændringer inden vedtagelsen. Svarene i spørgsmål/svar-kataloget baserer sig på det fremsatte lovforslag samt de ændringsforslag, som på tidspunktet for udgivelsen af spørgsmål/svar-kataloget fremgår af Folketingets hjemmeside.

I spørgsmål/svar-kataloget anvendes betegnelsen "nye regler" om de regler, som følger af lovforslag L 129, og som forventes vedtaget medio februar 2021. Betegnelsen "gældende regler" anvendes om de hidtil gældende regler, der finder anvendelse indtil L 129 er trådt i kraft, hvilket forventeligt sker den 1. juni 2021.

    
Spørgsmål/svar-katalog vedrørende lovforslag til ændring af bilafgifter (L 129)

Nummer

Spørgsmål

Svar

Generelle spørgsmål til lovforslaget

1 Hvornår blev den politiske aftale indgået? Aftalen om ’grøn omstilling af vejtransporten’ blev indgået mellem Regeringen (S), Radikale Venstre, SF og Enhedslisten den 4. december 2020.    
2 Hvornår blev lovforslaget fremsat? Lovforslaget blev fremsat den 18. december 2020.
3 Hvornår træder loven i kraft?

Det forventes, at den del af loven, som vedrører registreringsafgift, træder i kraft den 1. juni 2021. 

De øvrige dele af loven forventes at træde i kraft medio februar 2021. 

4 Hvorfor kan Motorstyrelsen ikke vejlede os om de nye regler?

Loven er ikke vedtaget endnu.

Indtil de nye regler er vedtaget og trådt i kraft, skal Motorstyrelsen administrere og som udgangspunkt vejlede ud fra de gældende regler.

Når lovforslaget er vedtaget, vil Motorstyrelsen kunne vejlede nærmere om de nye regler. Den juridiske vejledning, informationssider på skat.dk, beregnere vedrørende registreringsafgift, Motorregistreret mv. vil dog som udgangspunkt fortsat være baseret på gældende regler frem til den 1. juni 2021. 

Der er desuden nogle tilfælde, hvor det allerede nu er nødvendigt at handle ud fra de foreslåede regler. Det gælder fx, hvis man ønsker at anvende ordningen om bindende købs- eller leasingaftaler. I de tilfælde vil Motorstyrelsen kunne vejlede herom.   

5 Hvad sker der med de køretøjer, som er afgiftsberigtiget inden lovens ikrafttræden, når loven træder i kraft?

Når de nye regler vedrørende registreringsafgift træder i kraft, forventeligt den 1. juni 2021, vil registreringsafgiften som udgangspunkt blive omberegnet af Motorstyrelsen. 

Differencen mellem registreringsafgiften beregnet efter de hidtil gældende regler og registreringsafgiften beregnet efter de nye regler vil som udgangspunkt blive opkrævet hos eller tilbagebetalt til den, der har indbetalt afgiften til Skatteforvaltningen. 

6 Hvordan skal vi beregne registreringsafgift, når vi skal indregistrere et køretøj i dag, dvs. før de nye regler om registreringsafgift træder i kraft?

Beregningen af registreringsafgiften skal indtil loven træder i kraft, forventeligt den 1. juni 2021, ske efter de gældende regler. Der skal i forhold til selve afgiftsberegningen og angivelsen således ses helt bort fra de nye regler. Se dog svaret på spørgsmål 5, for så vidt angår den tilbagebetaling eller efteropkrævning, som sker efter den 1. juni 2021. 

Som forhandler er det dog muligt allerede nu at oplyse og opkræve det beløb fra kunden, som svarer til en afgiftsberegning efter de nye regler. Vær opmærksom på, at der i så fald gælder særlige krav til udformningen af fakturaen. Se svaret til spørgsmål 10. 

7 Kan vi søge om bindende svar og få oplyst registreringsafgiften beregnet ud fra nye regler?

Nej, hvis du beder om et bindende svar, bliver registreringsafgiften beregnet ud fra gældende regler og satser. Dette gælder, indtil loven er trådt i kraft, hvor Motorstyrelsen vil beregne afgiften på ny efter de nye regler.

8

Vi har et brugt køretøj, hvor vi, før lovforslaget blev fremsat den 18. december 2020, har bedt Motorstyrelsen om en værdifastsættelse i forbindelse med indregistrering. 

Vi har først modtaget afgørelsen efter den 18. december. Er vi omfattet af de nye regler?

Afgørelsen (afgiftsberegningen) vil være baseret på de gældende regler, dvs. uden hensyntagen til de nye regler. Det afgørende er, hvornår afgiften er betalt.

Hvis du har betalt registreringsafgiften den 18. december 2020 eller senere, vil der efter lovens ikrafttræden, forventeligt den 1. juni 2021, ske en omberegning af registreringsafgiften efter de nye regler. 

Det betyder, at Motorstyrelsen, efter loven er trådt i kraft, som udgangspunkt vil beregne registreringsafgiften på ny med udgangspunkt i de nye regler. En evt. difference i forhold til det indbetalte beløb vil blive opkrævet eller tilbagebetalt.  

Hvis du har bedt om en værdifastsættelse i forbindelse med eksport af et køretøj, er det afgørende, hvornår anmodningen om eksportgodtgørelse er fremsat. Hvis anmodningen er fremsat den 18. december 2020 eller senere, vil Motorstyrelsen, efter loven er trådt i kraft, omberegne på samme måde som ved indregistrering af køretøjer ovenfor. 

9

Vi har bedt om en værdifastsættelse på et veterankøretøj, som er uoriginalt. Vi har modtaget en afgørelse med en værdifastsættelse og en beregnet registreringsafgift, og vi har indbetalt afgiften den 18. december 2020 eller senere. 

Bliver vi påvirket af de nye regler?

Ja, hvis afgiften er betalt den 18. december 2020 eller senere, vil de nye regler få virkning for veterankøretøjet. 

Da originalitetskravet foreslås ophævet, betyder det, at Motorstyrelsen, efter loven er trådt i kraft, vil beregne registreringsafgiften på ny efter de foreslåede regler for veterankøretøjer, hvor det ikke længere er et krav, at køretøjet fremtræder som ved første registrering (originalt). 

Skatteforvaltningen tilbagebetaler eller opkræver automatisk differencen mellem registreringsafgiften opgjort efter de tidligere regler og de nye regler. 

10

Hvordan skal vores faktura se ud i overgangsperioden fra den 18. december til den 31. maj, når Motorstyrelsens system først kan håndtere ny registreringsafgift pr. 1. juni 2021?

Hvordan ser Skatteforvaltningen på, at vi har en faktura med en registreringsafgift beregnet efter nye regler overfor kunden, som ikke stemmer overens med registreringsafgift anmeldt og afregnet til Skatteforvaltningen via månedsangivelsen?

Motorstyrelsen har offentliggjort et nyhedsbrev, hvor vi beskriver, hvordan forhandlere kan udfærdige en faktura i perioden indtil loven er trådt i kraft. Se nyhedsbrev af 28. januar 2021.

I nyhedsbrevet beskriver vi, hvordan forhandlere kan fakturere på en måde, hvor de både overholder momslovens og registreringsafgiftslovens fakturakrav.

Generelle spørgsmål til de nye regler

11

Hvilke metoder kan anvendes til at bestemme CO2-udledning, hvis tallet ikke fremgår af køretøjets tekniske data? 

Må vi omregne fra brændstofforbrug eventuelt? 

Motorstyrelsen har 3. august 2021 offentliggjort et nyhedsbrev vedr. målenormer, som betyder, at nedenstående svar vedr. NEDC2 ikke længere kan anvendes - se i stedet nyhedsbrevet.

Udgangspunktet er, at man skal anvende tal for CO2-udledning målt efter WLTP-normen, hvis det foreligger. Hvis ikke der findes et WLTP-tal, skal man bruge NEDC-tallet for CO2-udledning og gange med 1,21. 

Hvis der ikke foreligger nogen CO2-tal, skal man som udgangspunkt omregne fra brændstofforbrug til CO2-udledning. 

Hvis brændstofforbruget er opgjort efter WLTP-normen, ganges brændstofforbruget i l/100 km med 24 for benzindrevne biler og med 26,5 for dieseldrevne biler. Dette giver bilens CO2-udledning målt i gram.

Hvis brændstofforbruget er opgjort efter NEDC-normen, ganges brændstofforbruget i l/100 km med 29 for benzindrevne biler og med 32 for dieseldrevne biler. Dette giver bilens CO2-udledning målt i gram, og der skal ikke ganges med 1,21 (da denne faktor allerede er indregnet i faktorerne 29 og 32).

Hvis brændstofforbruget er opgjort efter NEDC-2 normen, skal brændstofforbruget først omregnes til NEDC. Det sker ved, at brændstofforbruget i km/l divideres med 1,1. Herefter følges ovenstående omregningsmetode for NEDC for at finde CO2-udledningen.

Hvis der hverken findes tal for CO2-udledning eller brændstofforbrug i bilens tekniske data, skal der ske omregning til CO2-udledning baseret på bilens egenvægt. Først fastsættes brændstofforbruget. For benzindrevne biler beregnes forbruget i l/100 km som summen af et fast element på 3 l/100 km tillagt 0,5 pct. af bilens egenvægt i kg. For dieseldrevne biler reduceres resultatet af denne beregning med 12,5 pct. Dette beregnede brændstofforbrug i l/100 km ganges med 29 for benzindrevne biler og med 32 for dieseldrevne biler. 

Hvis der fremgår et opgjort brændstofforbrug, men det ikke fremgår, hvilken målenorm der er anvendt, afhænger fremgangsmåden af tidspunktet for bilens første registrering. 

  • Hvis bilen er registreret første gang før den 1. september 2018, lægges til grund, at brændstofforbruget er opgjort efter NEDC-normen.
  • Hvis bilen er registreret første gang den 1. september 2018 eller senere, men senest den 31. december 2020, antages, at brændstofforbruget er opgjort efter NEDC-2 normen.
  • Hvis bilen er registreret første gang den 1. januar 2021 eller senere, antages, at WLTP-normen er anvendt. 

I disse tilfælde anvendes den af de ovenstående omregningsmetoder, som svarer til den målenorm, der må antages at have været anvendt. 

Hvis brændstofforbruget er opgjort efter målenormerne WLTP eller NEDC-2, vil den anvendte målenorm som udgangspunkt fremgå i DMR. 

Se desuden nærmere om omregningsmetoder i brændstofforbrugsafgiftslovens § 3.

12 Hvordan skal brugtbilforhandlere, som fx importerer køretøjer fra Tyskland, forholde sig, hvis der ikke er tilgængelige danske registreringer om CO2-udledning efter WLTP- eller NEDC-norm?

Der skal tages udgangspunkt i køretøjets COC-dokument. Forhandleren skal derfor i videst muligt omfang forsøge at skaffe dokumentet. 

En kopi af COC-dokumentet vil være tilstrækkeligt. 

Hvis ikke dokumentet kan fremskaffes, vil CO2-udledningen som udgangspunkt blive fastsat på baggrund af en omregning fra bilens egenvægt. Se mere herom i svaret på spørgsmål 11 og i brændstofforbrugsafgiftslovens § 3.

13 Kan "maksafgiften" for varebiler på 47.000 kr. reelt blive højere end 47.000 kr. på grund af tillæg for CO2-udledning?

Det forventes, at afgiften ikke vil kunne blive højere end loftet på 47.000 kr.

Der er fremsat et ændringsforslag til L 129, hvor det præciseres, at loftet på 47.000 kr., jf. den foreslåede § 5, stk. 2, i registreringsafgiftsloven, først beregnes efter tillæg og fradrag. Hvis dette ændringsforslag vedtages, kan afgiften ikke overstige 47.000 kr. 
 

14 Hvornår kan registreringsafgift efter de nye regler for køretøjer, som afgiftsberigtiges den 18. december 2020 eller senere, beregnes via Motorregisteret?

IT-systemerne forventes at kunne håndtere omlægningen pr. 1. juni 2021. 

Se også nærmere om overgangsordninger i Motorstyrelsens nyhedsbrev af den 18. december 2020.
 

15 Batterifradraget blev efter de hidtidige regler ikke nedskrevet med faldprocenten som andre fradrag. Ændrer man på det nu? 

Der er heller ikke i de nye regler lagt op til, at batterifradraget nedskrives med køretøjets værditab i procent (faldprocenten). 

Bestemmelserne om fradrag for batterikapacitet i de foreslåede bestemmelser § 5 b, stk. 5, og § 5 c, stk. 3, er ikke omfattet af de foreslåede bestemmelser om nedskrivning ud fra faldprocenten. 

Generelle spørgsmål til overgangsreglerne

16 Hvornår er skæringsdatoen i forhold til ikrafttrædelse af de nye bilafgifter, når det kommer til eksportgodtgørelse? 

Det fremgår af lovforslaget, at eksportgodtgørelsen skal beregnes ud fra de hidtil gældende regler, hvis der i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021 er fremsat anmodning om eksportgodtgørelse. Efter loven er trådt i kraft, skal Motorstyrelsen dog omberegne eksportgodtgørelsen.

Ved omberegningen fastsættes eksportgodtgørelsen på ny efter de nye regler, og en evt. difference vil blive tilbagebetalt eller efteropkrævet. 

17 Hvis de nye regler skal have virkning tilbage fra den 18. december 2020, og der indføres et nyt skalaknæk i registreringsafgiften, hvilken værdi har det skalaknæk så i 2020-tal?

Værdierne for skalaknæk er i lovforslaget angivet i 2010-tal. Der skal pristalsreguleres frem til 2020-tal i dette tilfælde. 

Bemærk, at dette kun er relevant for afgiftsberigtigelser, som sker i perioden 18. december 2020 til og med 31. december 2020, og hvor overgangsordningen ikke anvendes.

De foreslåede skalaknæk kan findes i 2020-niveau på Skatteministeriets hjemmeside: Nye satser for registreringsafgiften.

Spørgsmål til overgangsordning med bindende købsaftaler
indgået senest den 17. december 2020 og tilsvarende leasingaftaler

18 Hvordan skal en bindende købsaftale være udformet, og skal den være underskrevet?

Der gælder ikke særlige formkrav til udformningen af en købsaftale (i modsætning til udformningen af en faktura, som skal overholde visse krav, se nærmere om fakturaens indhold i Den juridiske vejledning).

Det afgørende er, at der senest den 17. december 2020 er indgået en aftale om køb af et køretøj, som ingen af parterne - udover i misligholdelsestilfælde og lignende - ensidigt kan træde tilbage fra. 

Det er op til aftaleparterne at dokumentere, at der er indgået en bindende købsaftale. Dette kan ske ved underskrift, men det kan også ske på anden vis, blot det fremgår klart, at der er indgået en bindende købsaftale og vilkårene herfor. Foreligger der en ikke-underskrevet købsaftale, hvor kundens accept foreligger skriftligt på anden vis (fx via mail), vil dette som udgangspunkt kunne accepteres. 

Ovenstående forudsætter, at et fremsat ændringsforslag vedtages, da der i det oprindeligt fremsatte lovforslag er et krav om, at en købsaftale skal være underskrevet.

19 Kan tidligere indregistrerede køretøjer være omfattet af denne overgangsordning?

Ja, og det er uden betydning, om køretøjet tidligere har været registreret i Danmark (fx leasingkøretøj eller tidligere afgiftsfritaget køretøj) eller i udlandet. Det er et krav, at købsaftalen er indgået mellem en slutbruger og en forhandler. En bindende købsaftale indgået af en privat sælger og en privat køber vil således ikke være omfattet. 

20 Er en leasingaftale tilstrækkelig, eller skal vi også kunne fremlægge en købsaftale?

Der er fremsat et ændringsforslag til lovforslaget, så bindende leasingaftaler indgået senest den 17. december 2020 også bliver omfattet af overgangsordningen. 

Det betyder, at hvis et leasingselskab har indgået en bindende leasingaftale med en leasingtager senest den 17. december 2020, kan registreringsafgiften beregnes efter reglerne pr. 17. december 2020. Det gælder, uanset om køretøjet leases efter reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift i registreringsafgiftslovens § 3 b, eller om der er betalt fuld registreringsafgift af leasingkøretøjet. 

Det understreges, at registreringsafgiften indledningsvis skal beregnes efter de gældende regler, selvom køretøjet er omfattet af overgangsordningen. Efter lovens ikrafttræden, forventeligt den 1. juni 2021, vil registreringsafgiften blive beregnet på ny efter reglerne pr. 17. december 2020, og en evt. difference vil blive opkrævet eller tilbagebetalt. 

21 Skal genberegning (efter registreringsafgiftslovens § 9 a) af leasingbiler, der er indregistreret, eller om hvilke der er indgået bindende købs- eller leasingaftaler inden den 18. december 2020, ske efter gældende regler eller efter de nye regler?

Det forventes, at overgangsordningen for bindende købsaftaler også vil komme til at omfatte bindende leasingaftaler, der er indgået senest den 17. december 2020. Der er fremsat et ændringsforslag herom, og nedenstående forudsætter, at dette forslag vedtages.

1) Køretøjet er ikke omfattet af overgangsordningen om bindende leasingaftaler indgået senest den 17. december 2020.

Genberegningen efter registreringsafgiftslovens § 9 a vil indtil loven træder i kraft, ske med udgangspunkt i de gældende regler (med 2021-satser mv.). Når loven er trådt i kraft, vil Motorstyrelsen omberegne genberegningen. 

For de køretøjer, der er registret senest den 17. december 2020, vil omberegningen af genberegningen ske med udgangspunkt i de regler, der fandt anvendelse ved køretøjets første registrering. Genberegningen af den afgiftspligtige værdi (men ikke registreringsafgiften) kan dog efter anmodning ske ved anvendelse af de nye, foreslåede regler. 

Er leasingkøretøjet registreret første gang den 18. december 2020 eller senere, skal afgiftsberigtigelsen og genberegningen ske efter de nye regler. Også her vil det dog foreløbigt ske efter de gældende regler. Efter loven træder i kraft, forventeligt den 1. juni 2021, vil Motorstyrelsen omberegne både den oprindelige afgiftsberigtigelse og genberegningen efter de nye regler. 

2) Køretøjet er omfattet af overgangsordningen om bindende leasingaftaler indgået senest den 17. december 2020.

Er køretøjet omfattet af overgangsordningen og anmeldes til registrering senest den 1. juli 2021, vil Motorstyrelsen, efter loven er trådt i kraft, forventeligt den 1. juni 2021, omberegne både den oprindelige afgiftsberigtigelse og genberegningen med udgangspunkt i de regler, der var gældende den 17. december 2020. En evt. difference vil blive opkrævet eller tilbagebetalt.

22 Kan en virksomhed sælge et køretøj til sig selv? Nej, en aftale kræver minimum to parter. 
23 Hvordan skal vi gøre opmærksom på, at vi ønsker at benytte overgangsordningen? (borgere og ikke-registrerede virksomheder)

Anvendelse af overgangsordningen forudsætter, at:

  • der indsendes dokumentation for, at der er indgået en bindende købsaftale senest i forbindelse med registreringen af køretøjet
  • der senest i forbindelse med anmodningen om registrering indsendes en anmodning til Motorstyrelsen om, at de hidtil gældende regler ønskes anvendt.

Dokumentation mv. indsendes via TastSelv Erhverv -> Vælg Bil og Motor -> Bindende købsaftale.

Hvis du som privatperson ønsker at anvende overgangsordningen (fx ved køb af et køretøj hos en tysk forhandler), skal du inden registreringen sende dokumentationen til motorekspedition@motorst.dk. I emnefeltet skal du skrive "Bindende købsaftale" eller "Bindende leasingaftale". 

24 Hvordan skal vi som selvanmelder indregistrere et køretøj, hvis vi ønsker at anvende overgangsordningen? (registrerede virksomheder/selvanmeldere)

Virksomheder, som er registreret efter registreringsafgiftsloven (selvanmeldere), kan selv angive registreringsafgiften for køretøjer omfattet af overgangsordningen. 

Anvendelse af overgangsordningen kræver, at virksomheden, inden afgiften angives på månedsangivelsen, indsender dokumentation for, at der senest den 17. december 2020 er indgået en bindende køb- eller leasingsaftale. ,Der skal samtidig vedlægges en erklæring om, at overgangsordningen ønskes anvendt. Se også spørgsmål 25. 

Dette skal ske, inden køretøjet anføres på virksomhedens månedsangivelse. Det er ikke tilstrækkeligt at indsende dokumentation mv., inden månedsangivelsen lukkes den 15. i den efterfølgende måned. 

Dokumentation mv. indsendes via TastSelv Erhverv -> Vælg Bil og Motor -> Bindende købsaftale.

Bemærk, at selvom overgangsordningen anvendes, skal virksomheden stadig angive afgiften for køretøjet efter de gældende regler på registreringstidspunktet. Efter de nye regler er trådt i kraft, vil evt. differencebeløb blive opkrævet eller tilbagebetalt. 

25 Kan et køretøj være omfattet af overgangsordningen, hvis vi inden registreringen har indsendt en bindende købsaftale via TastSelv, men har glemt at indsende selve erklæringen om anvendelse af de gamle regler?

Det fremgår af overgangsbestemmelsen, at både anmodning (erklæring) og dokumentation skal være indsendt til Skatteforvaltningen senest i forbindelse med anmeldelsen til registrering. 

Dokumentation og indsendelse af erklæring foregår via en dertil indrettet side på TastSelv. Erklæringen består i, at anmelder i en tekstboks skal skrive, at reglerne pr. 17. december 2020 ønskes anvendt ved afgiftsberigtigelsen. 

Siden på TastSelv kan kun anvendes til at indsende dokumentation og erklære, at denne specifikke overgangsordning ønskes anvendt. 

Derfor er det Motorstyrelsens vurdering, at betingelserne for at anvende overgangsordningen er opfyldt, hvis anmelder har indsendt den nødvendige dokumentation via denne side på TastSelv, selvom anmelder har glemt at udfylde tekstboksen med erklæringen. Den blotte anvendelse af denne specifikke kanal sidestilles efter Motorstyrelsens opfattelse med en eksplicit anmodning (erklæring) om at bruge reglerne pr. 17. december 2020. 

26 Hvordan skal registreringsafgiften beregnes og angives, hvis vi benytter os af overgangsordningen om bindende købsaftaler (eller leasingaftaler) indgået senest den 17. december 2020?

Indtil loven træder i kraft, forventeligt den 1. juni 2020, skal de gældende regler anvendes ved afgiftsberigtigelse mv. Man skal med andre ord se bort fra de nye regler om registreringsafgift, til de er trådt i kraft. 

Det gælder også, selvom overgangsordningen vedrørende bindende købsaftaler indgået senest den 17. december 2020 er anvendt. I disse tilfælde skal afgiften også beregnes efter de hidtil gældende regler. Efter loven er trådt i kraft, vil Motorstyrelsen omberegne afgiften efter de regler, der gjaldt den 17. december 2020, og differencen vil blive udbetalt eller opkrævet.

Bemærk dog, at der gælder særlige krav for at anvende overgangsordningen, som skal opfyldes allerede på registreringstidspunktet. Se også svarene til spørgsmål 23 og 24. 

27 Hvilke ændringer kan foretages i den bindende købsaftale?

Det er Motorstyrelsens opfattelse, at egentlige fejl som udgangspunkt altid vil kunne rettes, uden at det har indflydelse på, om købsaftalen er bindende eller ej. Det kan dog afhænge af de øvrige vilkår, der fremgår af aftalen. Hvis det fx er muligt for den ene af parterne at træde tilbage fra aftalen i en bestemt situation, vil det komme an på en konkret vurdering, om aftalen kan anses for bindende.

Der vil også kunne foretages enkelte, mindre ændringer i det bestilte udstyr, så længe der reelt er tale om ændringer af aftalen om det samme køretøj, herunder at køretøjet på ændringstidspunktet endnu ikke er gået i produktion. 

Der vil ikke kunne foretages ændringer af motorstørrelse, drivmiddel, udstyrsniveau (samlede pakker med fast betegnelse) eller andre sådanne større ændringer. Det er Motorstyrelsens opfattelse at sådanne ændringer er så omfattende, at den oprindelige aftale reelt ikke længere kan siges at have været bindende, og at der er tale om en ny aftale. 

Det er Motorstyrelsen, der afgør, om der er tale om en bindende aftale, og dette omfatter også eventuelle foretagne ændringer.

28 Hvad er det for en erklæring, vi skal indsende?

Erklæringen indsendes sammen med dokumentationen for den indgåede købsaftale via  TastSelv Erhverv -> Vælg Bil og Motor -> Bindende købsaftale.

Erklæringen består i, at man i tekstboksen på denne side skriver, at man ønsker at anvende de regler, der var gældende den 17. december 2020 ved afgiftsberigtigelsen.

Se desuden svarene til spørgsmål 24 og 25. 

29

Kan vi benytte overgangsordningen, hvis vi har indregistreret køretøjet, inden vi har indsendt bindende købsaftale til Motorstyrelsen?

Nej, overgangsordningen kan ikke anvendes i dette tilfælde. 

Som lovforslaget er formuleret, kan Motorstyrelsen ikke dispensere fra dokumentationskravet, heller ikke i forhold til tidspunktet for indsendelse af erklæringer. 

Det vil sige, at hvis et køretøj registreres, uden at dokumentation er indsendt, så vil afgiften for køretøjet blive omberegnet efter de nye regler, når de er trådt i kraft. 

For så vidt angår de køretøjer, hvor der er indgået en købsaftale, men hvor køretøjet endnu ikke er produceret, bør slutsedlen indsendes, efter at køretøjet har fået stelnummer mv., men inden registreringen. Slutsedlen vedlægges oplysninger til identifikation af det konkrete køretøj, som aftalen vedrører (stelnummer). 

30 Kan vi benytte overgangsordningen, hvis vi har indregistreret køretøjet, inden vi har indsendt bindende leasingaftale til Motorstyrelsen?

Det forventes, at fristen for indsendelse af dokumentation for en bindende leasingaftale skal indsendes senest den 15. februar 2021. For leasingaftaler, hvor køretøjet registreres efter den 15. februar 2021, skal dokumentationen indsendes inden registreringen ligesom ved bindende købsaftaler. 

Dette forudsætter, at et fremsat ændringsforslag vedtages.

31 Hvornår må vi indregistrere et køretøj, hvis der senest den 17. december 2020 er indgået en bindende købsaftale, og vi gerne vil bruge overgangsordningen? 

Du må indregistrere køretøjet, når du har indsendt den nødvendige dokumentation til Motorstyrelsen sammen med en erklæring om, at du ønsker at benytte dig af overgangsordningen.

Det er ikke nødvendigt at afvente Motorstyrelsens godkendelse. Køretøjet skal dog senest være anmeldt til registrering den 1. juli 2021. 

32 Hvordan håndteres overgangen fra NEDC2-målenormen til WLTP-målenormen den 1. januar 2021 for de køretøjer, der er omfattet af overgangsordningen for bindende købs- eller leasingaftaler?

Hvis man ønsker at bruge overgangsordningen, og hvis kriterierne herfor er opfyldt, vil registreringsafgiften blive beregnet ud fra de regler, der var gældende den 17. december 2020, herunder også ift. målenormer.

Det mest sandsynlige er, at køretøjet den 17. december 2020 ville skulle have beregnet registreringsafgift på baggrund af et brændstofforbrug opgjort efter NEDC2-målenormen. 

Hvis dét, at køretøjet først registreres i 2021, medfører, at Motorregisteret automatisk anvender WLTP-målenormen i stedet, skal afgiftsberigtigelsen som udgangspunkt gennemføres med brug af denne målenorm. I forbindelse med Motorstyrelsens omberegning, som vil ske efter den 1. juni 2021, vil afgiften blive beregnet på ny ud fra reglerne pr. 17. december 2020, herunder som nævnt også i forhold til målenormer. Differencen vil blive opkrævet eller tilbagebetalt. 

33

Hvornår anses afgiften for "angivet" i relation til overgangsordningen?

Er det, når vi som forhandler registrerer bilen, eller er det først, når vi godkender (lukker) månedsangivelsen?

Det er Motorstyrelsens opfattelse, at afgiften i denne sammenhæng "angives" på det tidspunkt, hvor køretøjet sættes på månedsangivelsen, ikke det tidspunkt hvor månedsangivelsen godkendes (lukkes). Det vil sige, at det typisk er umiddelbart inden, at registreringen foretages.
34 Vil overgangsordningen for biler solgt med en bindende købsaftale indgået senest den 17. december 2020 også gælde for brugte biler, der ikke kan leveres før januar 2021 eller senere? Fx hvis de grundet transport endnu ikke er ankommet til Danmark. Det væsentlige er, om købsaftalen er indgået senest den 17. december 2020. Det er ikke væsentligt, om køretøjet leveres fx i januar 2021, dog skal køretøjet senest anmeldes til registrering den 1. juli 2021. Overgangsordningen omfatter både nye og brugte køretøjer. 
35 Vil et forbehold i en slutseddel indgået senest 17. december 2020 om, at køber kan træde tilbage fra handlen, hvis den handlede bil ikke kan afgiftsberigtiges på overgangsordningen, medføre, at der ikke er aftale om en bindende købsaftale?

Der er tale om en konkret vurdering af det samlede indhold i aftalen. Som udgangspunkt vil der godt kunne tages et sædvanligt forbehold for, at overgangsordningen kan anvendes. Aftalens øvrige indhold skal være bindende for begge parter. 

Det er Motorstyrelsen, der afgør, om der er tale om en bindende aftale. 

36 Modtager afsender af dokumentationen en kvittering eller anden besked om, at dokumentationen er modtaget? Motorstyrelsen sender en kvittering for, at dokumentationen er modtaget. 
37 Kan afsender regne med at få besked, hvis der ikke er tilstrækkelig dokumentation for en bindende aftale, og hvor lang tid går der i givet fald, før denne besked gives fra Motorstyrelsen?

Er dokumentationen ikke tilstrækkelig, vil Motorstyrelsen bede om yderligere dokumentation fra den, der har indsendt anmodningen. 

Når materialet er gennemgået, træffer Motorstyrelsen en afgørelse, som sendes til den, der har indsendt anmodningen.  

Motorstyrelsen har ikke mulighed for at oplyse om de forventede sagsbehandlingstider.